Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

GŁÓWNY KSIĘGOWY

                                                                                                                                 Lębork, dnia 11.06.2021r.

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LĘBORKU

OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 


I. Wymagania niezbędne:


1)   obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz obywatele innych  państw,    którym    na   podstawie   umów   międzynarodowych   lub  przepisów  prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
2)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)   brak  prawomocnego  skazania  za  przestępstwo  przeciwko  mieniu, przeciwko  obrotowi gospodarczemu,    przeciwko     działalności     instytucji      państwowych    oraz    samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4)   znajomość  języka  polskiego  w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego (nie dotyczy obywateli RP),
5)   spełnienie jednego  z poniższych warunków:                                                                                                 

   a) ukończone ekonomiczne jednolite  studia  magisterskie, ekonomiczne studia zawodowe,  uzupełniające  ekonomiczne   studia  magisterskie  lub   ekonomiczne studia podyplomowe  i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b)  ukończona   średnia,  policealna  lub  pomaturalna   szkoła   ekonomiczna  i  posiada     co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,                                                                                                                               

 c)  wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,                

 d)  posiada   certyfikat    księgowy   uprawniający   do   usługowego    prowadzenia     ksiąg rachunkowych   albo   świadectwo   kwalifikacyjne    uprawniające    do       usługowego  prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

II. Wymagania dodatkowe:

 1) dobra organizacja pracy,                                                                                                                               

 2) sumienność i terminowość w realizacji zadań,                                                                                      

 3) umiejętność współpracy i bezkonfliktowość,                                                                                                

4) wysokie zdolności organizacyjne, otwartość, komunikatywność,                                                                                                        

5) dyspozycyjność,
6)  obsługa urządzeń biurowych,
7) umiejętność profesjonalnego sporządzania pism urzędowych,
8)  bardzo      dobra     znajomość   zagadnień   księgowych   i   podatkowych   oraz    obsługa komputerowych programów księgowych,
9) znajomość ustaw:  o rachunkowości, o finansach publicznych, Prawa podatkowego, Prawo zamówień publicznych, Kodeks pracy, o pracownikach samorządowych, Ochrona danych osobowych.                                                                                                                                      10)  inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,                                                                      

11) staż  pracy  w  jednostkach  samorządowych  na  stanowiskach  zbliżonych pod względem rodzaju zadań wykonywanych na  stanowisku,                                                                                                                 

12) nieposzlakowana opinia.


 

 

III. Zakres  wykonywanych zadań  na stanowisku:

1) prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości,                                                               

2) nadzorowanie prac związanych z rachunkowością, wykonywanych przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku,                                                                                    

 3) bieżące i rzetelne prowadzenie księgowości oraz terminowe sporządzanie analiz, w sposób umożliwiający przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,                                                              

4) sporządzanie sprawozdań z wydatków, dochodów oraz bilansu rocznego,                                               

5) rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie,                                                          

6) wycena aktywów i pasywów, rzetelne ustalenie wyniku finansowego z zachowaniem przepisów o rachunkowości, sprawozdawczości i finansach publicznych,                                                                           

7) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi
w dyspozycji jednostki,                                                                                                                                      

 8) dokonywanie wstępnej kontroli  kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych,                                                                                                                                                  

 9) dokonywanie wstępnej kontroli  operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,                        

10) kontrola wydatkowania środków publicznych,                                                                                         

11) nadzór nad realizacją przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych,                                               

12) nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentacji,                                                                                   

13) prowadzenie ewidencji środków trwałych, przedmiotów nietrwałych w księgach rachunkowych,              

14) organizacja i nadzór nad przebiegiem inwentaryzacji składników majątku,                                                     

15) nadzorowanie terminarza wydatków ZFŚS,

IV. Wymagane dokumenty:
1)  list motywacyjny,
2)  kwestionariusz osobowy kandydata (wzór formularza – załącznik nr 5 do Regulaminu),
3)  CV   z    informacjami    o    wykształceniu   i   opisem     dotychczasowego         przebiegu  pracy zawodowej,
4)  oświadczenie o niekaralności i oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku ( załącznik nr 6 do Regulaminu) lub odpowiednio zaświadczenie o niekaralności               z KRS i zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na wskazanym               w ogłoszeniu stanowisku pracy, 10    ustawy    o    Krajowym    Rejestrze   Karnym  pracodawca   może   zażądać   od   kandydata   do   pracy   wyłonionego w procedurze naboru zaświadczenia o niekaralności),
5)  referencje                                                                                                                                             

 6)  kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe, staż pracy,
7)  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i inne kwalifikacje,          

8)   dokument    potwierdzający   znajomość   języka  polskiego  przez   osoby  nieposiadające obywatelstwa   polskiego   zgodnie   z   Rozporządzeniem   Prezesa  Rady  Ministrów   z  dnia
 23  kwietnia  2009 r. w sprawie  rodzajów  dokumentów  potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające  się  o  zatrudnienie w służbie cywilnej.                                                                                                                                                   

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z załącznikiem nr 7 do Regulaminu)                                          

10) w celu skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Kopie dokumentów muszą zostać poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

V. Warunki zatrudnienia:
1)  Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas nieokreślony,
2)  Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy,
3)  Lokalizacja miejsca pracy: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku (ul. Czołgistów 4, 84-300 Lębork),                                                                                                                           

 4)  Lokalizacja miejsca pracy: drugie piętro w budynku bez dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością,                                                                                                                                                                      

5)  praca przy komputerze

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu maju 2021 roku przekroczył 6%

VI. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

1) Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, pok. 237 (sekretariat).

2) Dokumenty należy złożyć osobiście bądź też dopuszcza się możliwość przesłania dokumentów pocztą (liczy się data wpływu do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lęborku) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko głównej księgowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku”

3) Wskazane w pkt IV należy dostarczyć do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do dnia 22.06.2021 roku do godz. 15.00.

4) Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, pok. 236, telefonicznie pod numerem tel. 59 8628106. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się
z Wykonawcami jest: Pani Gabriela Sejka – specjalista ds. kadr w jednostce - w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

 

 

 

 

Bogusława Lis-Zielińska

Kierownik PCPR w Lęborku

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny