Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

Lębork, dnia 28 marca 2022 roku

 

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

ZATRUDNI

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

(zatrudnienie na podstawie umowy o pracę - zastępstwo - na czas nieobecności pracownika - w systemie zadaniowego czasu pracy)

 

1.  Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

a)  Wymagania niezbędne:

-    wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w   pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

-     posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych;

-    nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

-    wypełnia obowiązek alimentacyjny -  w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

-    nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

-   posiada nieposzlakowaną opinię.

b) Wymagania dodatkowe:

-    znajomość przepisów z zakresu: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;

-    odporność na stres, komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;

-    dyspozycyjność – praca na przedmiotowym stanowisku wykonywana będzie w systemie zadaniowego czasu pracy, także godzinach popołudniowych, wieczornych oraz w dni ustawowo wolne od pracy;

-     umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;

-    prawo jazdy kat. B i dysponowanie samochodem – praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą głównie w terenie, bezpośrednio z rodziną zastępczą. Wiąże się z koniecznością przemieszczania się między miejscowościami na terenie powiatu lęborskiego (dotyczy miejsc zamieszkania rodzinnych form pieczy zastępczej będących pod opieką pracownika),

-    komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

2.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-       udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka
w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

-       przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku;

-       ewaluacja i modyfikacja planu pomocy dziecku;

-       pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;

-       zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu
do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej
i rehabilitacyjnej;

-       zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

-       udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;

-       przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;

-       podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie;

-       współpraca z asystentem rodziny przy opracowaniu planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

-       sporządzanie opinii w przypadku stwierdzenia ustania przyczyny umieszczenia dziecka
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka i możliwości powrotu dziecka
do jego rodziny na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie;

-       sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka większej liczby dzieci, w przypadku rodzeństwa;

-       sporządzanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która wystąpi z wnioskiem
o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej;

-       wydawanie opinii dla osoby, która w zastępstwie będzie mogła prowadzić rodzinny dom dziecka w przypadku nieobecności prowadzącego rodzinny dom dziecka;

-       sporządzania opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie większej liczby dzieci,
w przypadku połączenia pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z funkcją rodziny zastępczej zawodowej albo rodziny zastępczej niezawodowej, gdy sprawa dotyczy rodzeństwa;

-       sporządzanie opinii  w przedmiocie umieszczenia w formie pieczy zastępczej większej liczby dzieci, w przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej
z prowadzeniem rodzinnego domu dziecka, gdy sprawa dotyczy rodzeństwa;

-       konsultowanie oceny sytuacji dziecka, udział w posiedzeniach zespołów dotyczących oceny sytuacji dziecka;

-       konsultowanie dokonywanej przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka;

-       współpraca z ośrodkiem adopcyjnym;

-       prowadzenie, zgodnie z potrzebami wizyt w środowisku rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, dla których pracownik został wyznaczony jako koordynator rodzinnej pieczy zastępczej;

-       zakładanie i prowadzenie teczki rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka
z dokumentacją dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, zgodnie z wytycznymi przełożonego i rzetelne jej prowadzenie;

-       współudział w tworzeniu i realizacji programów dotyczących obszarów rodzinnej pieczy zastępczej;

-       współpraca ze środowiskiem lokalnym, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi w zakresie realizowanych zadań;

-       dokumentowanie realizowanych zadań zgodnie z wytycznymi;

-       wykonywanie innych zadań wynikających z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

3.  Wymagane dokumenty:

-      życiorys (CV),

-      list motywacyjny,

-      kwestionariusz osobowy,

-      dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia),

-      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopia),

-      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-      oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona oraz o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,

-     osoby posiadające aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność proszone są o złożenie jego kserokopii,

-      oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa.

Dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy muszą być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

4. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą wraz z dopiskiem: „Specjalista pracy z rodziną” na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, do dnia 05 kwietnia 2022 r. do godziny 12:00.

5. Dodatkowe informacje:

-     praca w terenie – w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych na terenie powiatu lęborskiego oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku. Praca przy monitorze komputera;

-     przewidywany termin rozpoczęcia pracy 11 kwietnia 2022 roku;

-     umowa o pracę w wymiarze 2 etatów - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieobecności pracownika w systemie zadaniowego czasu pracy - planuje się zatrudnienie do 30.09.2023 roku;

-   rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania formalne odbędą się
w dniu 07 kwietnia 2022 roku w godzinach od 10.00 do 15.00 – o dokładnej godzinie spotkania kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w dniu 05 kwietnia 2022 roku. Ostateczna decyzja o zatrudnieniu nastąpi po analizie złożonych dokumentówi po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej;

-    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku zastrzega sobie prawo do odstąpienia
od wyboru.

Informacje o wyniku będą umieszczone na:

-    stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku (www.pcprlebork.pl) oraz BIP (pcpr_lebork.bip.gov.pl);

-    tablicach ogłoszeń tut. jednostki oraz Starostwa Powiatowego w Lęborku.
 

KONTAKT w SPRAWIE: Gabriela Sejka - kadry (tel. 059 8628106)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny