Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Psycholog

 

OGŁOSZENIE O REKTUTACJI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku ogłasza rekrutację na stanowisko:

 

PSYCHOLOGA

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku psychologii,
 • posiadanie 2-letniego stażu pracy w pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub wykonujących        zadania w zakresie wsparcia osób doświadczających przemocy w rodzinie i/lub interwencji kryzysowej;
 • osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu wykonawczego;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem  za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe;
 • znajomość przepisów z zakresu:

1.      ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

2.      ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i aktów wykonawczych do ustawy,

3.      ustawy o pomocy społecznej,

4.      ustawy o samorządzie powiatowym,

5.      ustawy o ochronie danych osobowych,

6.      kodeksu postępowania administracyjnego,

7.      kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Wymagania dodatkowe:

 1.      doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

 2.      umiejętność sprawnej organizacji pracy i skutecznego komunikowania się,

 3.      umiejętność pracy w zespole,

 4.      odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność, odporność na stres, dyspozycyjność,

 5.      bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych (WORD, EXCEL), poczty elektronicznej, Internetu,

 6.      umiejętność zachowania pełnej dyskrecji,

 7.      umiejętność pracy pod presją czasu,

 8.      kreatywność.

Zakres etatu: psycholog – 1 etat

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Realizacja zadań psychologa lub specjalisty pracy z rodziną w zakresie zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku:

 1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką wsparcia o zasięgu lokalnym powołaną do realizacji zadań PCPR    w zakresie udzielania pomocy rodzinom z problemem przemocy oraz osobom w sytuacjach kryzysowych w rozumieniu:
 2. ustawy o pomocy społecznej,
 3. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 4. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 5. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
 6. ustawy o cudzoziemcach.

Do podstawowych zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej należy:

 • zapewnienie realizacji świadczeń w ramach interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie                   z obowiązującymi standardami usług w tym zakresie,
 • zapewnienie doraźnej pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, a szczególnie osobom doznającym przemocy, ofiarom nałogów, nagłych strat i zdarzeń losowych, w tym cudzoziemcom,
 • zapewnienie funkcjonowania tzw. telefonu informacyjno – interwencyjnego, z uwzględnieniem prowadzenie dyżurów interwencyjnych po godz. 15.00,
 • powoływanie zespołów interwencji kryzysowej w celu rozpoznania sytuacji osoby doznającej przemocy w rodzinie                      i opracowaniu planu pomocy,
 • organizowanie krótkoterminowej psychoterapii indywidualnej i grupowej ukierunkowanej na wsparcie osoby doznającej przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie,
 • zapewnienie udzielania pomocy psychologicznej, prawnej i poradnictwa socjalnego osobom doznającym przemocy,
 • zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy domowej w celu: zapobiegania                              i przeciwdziałania przemocy domowej, powstrzymywania zjawiska przemocy w rodzinie, zapewnienia bezpieczeństwa, łagodzenia skutków przemocy,
 • zapewnienie pomocy osobom poszkodowanym w tak zwanych sytuacjach kryzysowych o charakterze nagłym, losowym, wynikającym z dysfunkcji życia rodzinnego w celu: łagodzenia szkód wynikających z sytuacji kryzysu, przeciwdziałaniu przechodzenia sytuacji kryzysowej w stan chroniczny,
 • współdziałanie z pracownikami socjalnymi w celu diagnozowania, planowania i realizacji kompleksowej pomocy rodzinom z problemem przemocy i osobom w sytuacjach kryzysowych,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości oraz koordynacja działań w kierunku budowy instytucjonalnego systemu wsparcia,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla różnych grup odbiorców, organizowanie konferencji szkoleniowych i spotkań przedstawicieli różnych instytucji i organizacji w obszarach przeciwdziałania przemocy i interwencji kryzysowej,
 • organizowanie warsztatów z zakresu promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
 • organizowanie grup wsparcia i grup terapeutycznych osobom z problemem przemocy, uzależnienia, nagłej straty, kryzysu rodzinnego,
 • organizowanie warsztatów edukacyjnych dotyczących wzmacniania opiekuńczych i wychowawczych metod i kompetencji rodziców zagrożonych przemocą oraz w stosunku do grup ryzyka (małoletnich w ciąży, osób z niepełnosprawnością, starszych),
 • podejmowanie działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy              w rodzinie (m.in. kampanie, konferencje, ulotki),
 • opracowanie materiałów instruktarzowych i procedur postępowania interwencyjnego w sytuacjach przemocy w rodzinie              i rozpowszechnianie ich w środowisku lokalnym
 • wypracowanie form i metod pracy socjalnej oraz stosowanych procedur mających na celu diagnozowanie, planowanie, realizację i ewaluację różnych form pomocy i działań na rzecz klientów PCPR,
 • opracowanie i aktualizowanie bazy danych i informatorów w zakresie instytucji i organizacji działających w obszarze pomocy osobom potrzebującym,
 • przygotowanie projektów programów profilaktycznych z zakresu promowania i wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych, programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz korekcyjno-edukacyjnych oraz zapewnienie koordynacji ich wdrażania,
 • zapewnienie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc,
 • organizacja krótkoterminowego schronienia na bazie istniejących ośrodków, w szczególności we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej,
 • zapewnienie wsparcia osobom przebywającym w ośrodkach wsparcia i interwencji kryzysowej, z uwzględnieniem opracowania i realizacji kontraktów socjalnych i programów usamodzielnienia,
 • współpraca w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie ze środowiskiem lokalnym organami i jednostkami organizacyjnymi, w szczególności z sądami, ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkami adopcyjnymi, ośrodkami wsparcia i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, a także organizacjami społecznymi,
 • rozpoznawanie i bilansowanie potrzeb w zakresie wykonywanych zadań,
 • sporządzanie planów zadań, sprawozdań i informacji z zakresu realizowanych zadań przez komórkę.

Przewidywany termin zatrudnienia: październik 2022 roku

 

Dokumenty aplikacyjne – CV i list motywacyjny - należy składać pocztą lub osobiście w siedzibie PCPR (ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, sekretariat pok. 237)  w terminie do  27.06.2022 r. do godz.10.00.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem  telefonu: (59) 8628106.

 

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny