Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

OGŁOSZENIE NR 12.RPO WP.CUS.2021

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim
Oś priorytetowa 6. Integracja
Działanie 6.2. Usługi społeczne
Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
okres realizacji: 01.11.2020r.-30.06.2023r.
nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-00, RPPM.06.02.02-22-0048/20-01 
 
Lębork, dnia 20 lutego 2021 roku
 
OGŁOSZENIE NR 12.RPO WP.CUS.2021
 
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 
NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265
Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
Telefon/faks: 0-59 8628-106
e-mail:pcpr@pcprlebork.pl /as@pcprlebork.pl
adres strony internetowej:www.pcprlebork.pl
adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie:www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl 
 
NABYWCA: 
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów  5
NIP: 841-16-09-072
 
ODBIORCA:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
 
II. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
1. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie. 
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.
 
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu indywidualnej terapii i psychoterapii w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.
2. CPV:
85.12.12.70-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne 
3. Szczegółowy opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu indywidualnej terapii i psychoterapii w nurcie: psychotramatologicznym, poznawczo-behawioralnym, terapii uzależnień, terapii dla ofiar przemocy w rodzinie zgodnie z poniższymi częściami zamówienia:
a) CZĘŚĆ I – zadanie 1: terapia psychotraumatologiczna - zadanie obejmuje ustalenie planu oddziaływań terapeutycznych, prowadzeniu indywidualnych terapii psychotraumatologicznych w zakresie przeżytej traumy oraz wydaniu opinii w tym zakresie;
- Ilość godzin planowanego przedmiotu zamówienia: 60 godzin zegarowych.
- Okres realizacji: od dnia podpisania umowy do 20 czerwca 2023 roku.
- miejsce realizacji zlecenia: na terenie miasta Lębork, gabinet Wykonawcy (odpowiednio przystosowany i wyposażony do prowadzenia tego typu wsparcia) – lub istnieje możliwość aby Zamawiający nieodpłatnie udostępnił pomieszczenie do prowadzenia zajęć w Punkcie Wsparcia Dziecka i Rodziny lub innym pomieszczeniu na terenie miasta Lębork. 
- Spotkania terapeutyczne winny odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, średnio jedno spotkanie w tygodniu. 
- Dokładne daty i godziny zajęć Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym i uczestnikami;
b) CZĘŚĆ II – zadanie 2: terapia poznawczo-behawioralna - prowadzenie indywidualnej terapii poznawczo-behawioralnej ukierunkowanej na rozwijanie kompetencji emocjonalnych, społecznych i komunikacyjnych, ustalenie planu oddziaływań terapeutycznych oraz wydanie opinii w tym zakresie;
- Ilość godzin planowanego przedmiotu zamówienia: 60 godzin zegarowych.
- Okres realizacji: od dnia podpisania umowy do 20 czerwca 2023 roku.
- miejsce realizacji zlecenia: na terenie miasta Lębork, gabinet Wykonawcy (odpowiednio przystosowany i wyposażony do prowadzenia tego typu wsparcia) – lub istnieje możliwość aby Zamawiający nieodpłatnie udostępnił pomieszczenie do prowadzenia zajęć w Punkcie Wsparcia Dziecka i Rodziny lub innym pomieszczeniu na terenie miasta Lębork. 
- Spotkania terapeutyczne winny odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, średnio jedno spotkanie w tygodniu. 
- Dokładne daty i godziny zajęć Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym i uczestnikami;
c) CZĘŚĆ III – zadanie 3: terapia uzależnień - prowadzenie indywidualnej terapii uzależnień ukierunkowanej na zainicjowaniu i utrzymaniu pozytywnych zmian w kierunku procesu zdrowienia dla osób uzależnionych, ustalenie planu oddziaływań terapeutycznych oraz wydanie opinii w tym zakresie;
- Ilość godzin planowanego przedmiotu zamówienia: 60 godzin zegarowych.
- Okres realizacji: od dnia podpisania umowy do 20 czerwca 2023 roku.
- miejsce realizacji zlecenia: na terenie miasta Lębork, gabinet Wykonawcy (odpowiednio przystosowany i wyposażony do prowadzenia tego typu wsparcia) – lub istnieje możliwość aby Zamawiający nieodpłatnie udostępnił pomieszczenie do prowadzenia zajęć w Punkcie Wsparcia Dziecka i Rodziny lub innym pomieszczeniu na terenie miasta Lębork. 
- Spotkania terapeutyczne winny odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, średnio jedno spotkanie w tygodniu. 
- Dokładne daty i godziny zajęć Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym i uczestnikami;
d) CZĘŚĆ IV – zadanie 4: terapia dla ofiar przemocy w rodzinie - prowadzenie indywidualnej terapii dla ofiar przemocy w rodzinie, ustalenie planu oddziaływań terapeutycznych oraz wydanie opinii w tym zakresie;
- Ilość godzin planowanego przedmiotu zamówienia: 60 godzin zegarowych.
- Okres realizacji: od dnia podpisania umowy do 20 czerwca 2023 roku.
- miejsce realizacji zlecenia: na terenie miasta Lębork, gabinet Wykonawcy (odpowiednio przystosowany i wyposażony do prowadzenia tego typu wsparcia) – lub istnieje możliwość aby Zamawiający nieodpłatnie udostępnił pomieszczenie do prowadzenia zajęć w Punkcie Wsparcia Dziecka i Rodziny lub innym pomieszczeniu na terenie miasta Lębork. 
- Spotkania terapeutyczne winny odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, średnio jedno spotkanie w tygodniu. 
- Dokładne daty i godziny zajęć Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym i uczestnikami;

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny