Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

OGŁOSZENIE NR 18.RPO WP.CUS.2021

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim  Oś priorytetowa 6. Integracja Działanie 6.2. Usługi społeczne Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  (RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2020r.-30.06.2023r.  nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-00, RPPM.06.02.02-22-0048/20-01

Lębork, dnia 22 lutego 2021 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Nr 18.RPO WP.CUS.2021

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8628-106

e-mail: pcpr@pcprlebork.pl

adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl

adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

NABYWCA:

Powiat Lęborski

ul. Czołgistów 

NIP: 841-16-09-072

ODBIORCA:     

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku            

reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:

 1. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Usługa specjalistycznego wsparcia – prowadzenie superwizji dla opiekunów zastępczych i osób wykonujących w PCPR w Lęborku zadania na rzecz pieczy zastępczej - w ramach  projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

 1. CPV:

80.51.00.00-2 – usługi szkolenia specjalistycznego

85000000-9 usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

85.12.12.70-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 1. Szczegółowy opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

 • świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu superwizji grupowej i indywidualnej dla osób skierowanych przez Zamawiającego tj.:
  1. osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą tj. opiekunów zastępczych rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka,
  2. osób wykonujących zadania związane z pieczą zastępczą w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku;
 • zajęcia grupowe superwizyjne prowadzone będą dla grupy do 12 osób – opiekunów zastępczych lub osób wykonujących zadania związane z pieczą zastępczą w PCPR w Lęborku;
 • łączny wymiar realizacji zadania: superwizja prowadzona będzie w zakresie łącznie 130 godzin zegarowych, w tym planuje się po 50 godzin zajęć w 2021 roku i w 2022 roku oraz 30 godzin w 2023 roku (do 15.06.2023 roku);
 • miejsce realizacji zlecenia: na terenie Lęborka – w miejscu wskazanym i udostępnionym nieodpłatnie przez Zamawiającego tj. w siedzibie Zamawiającego – Punkcie Wsparcia Dziecka i Rodziny i/lub w miejscu wskazanym przez Wykonawcę na terenie Lęborka;
 • dokładne daty i godziny zajęć Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym i uczestnikami zadania;
 • Wykonawca jest zobowiązany do dokumentowania własnej pracy listami obecności (z własnoręcznymi podpisami uczestników zadania i osoby wykonującej zadanie - listy obecności Wykonawca przedkłada wraz z fakturą/rachunkiem rozliczającym usługę;
 • zaangażowanie osoby bezpośrednio wykonującej zadanie w projekcie nie może wykluczać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich jej powierzonych zadań, a łączne jej zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie;
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby godzin, w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych od Zamawiającego – zmniejszenia lub zwiększenia ilości godzin świadczonej usługi do 50% wartości zamówienia. Zmiana ta – udzielenia zamówienia w tym samym zakresie w większej ich ilości - wymagać będzie sporządzenia aneksu umowy z zastrzeżeniem, iż zachowana zostanie wysokość ceny jednostkowej, w terminach uzgodnionych z Wykonawcą;

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny