Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Konkurs literacki ,,MAGIA RODZINY''

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

tel./fax. 59/8628106

pcpr@pcprlebork.pl www.pcprlebork.pl

   

 

 

 

 

Lębork, dnia 20 października 2021 roku

 

 

Rodzina jest dla człowieka niczym płótno dla artysty.

Przelewamy na nie nasze najwspanialsze marzenia.

Kreślimy je często w sposób niedoskonały i nieudolny, ale wszyscy jesteśmy przecież zaledwie amatorami w sztuce życia.

Jeśli jednak nie skupiamy się na roztrząsaniu własnych pomyłek, z czasem powstają w ten sposób prawdziwe arcydzieła.

Z czasem uczymy się także, że to nie piękno końcowego efektu godne jest najwyższej pochwały, lecz wysiłek, jaki wkłada się w jego malowanie.

(Richard Paul Evans)

 

 

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, w związku z organizacją konkursu literackiego na napisanie bajki w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych
w Powiecie Lęborskim, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych, celem promocji rodzicielstwa zastępczego na terenie powiatu lęborskiego, zachęca uczniów Państwa placówek do udziału w ww. konkursie

pt. „MAGIA  RODZINY”

Honorowy Patronat nad konkursem objął Starosta Lęborski - Pani Alicja Zajączkowska. W załączeniu przesyłamy szczegółowy Regulamin konkursu.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu ww. przedsięwzięcia. Zależy nam na rozpowszechnieniu informacji o konkursie i udziale
w nim jak największej ilości dzieci. Zachęcamy do docenienia dzieci i młodzieży biorących udział w naszym konkursie.  

 

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
POD HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY LĘBORSKIEGO
NA STWORZENIE BAJKI PROMUJĄCEJ IDEĘ

RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO POD HASŁEM:
 „MAGIA RODZINY”

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizator Konkursu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

w ramach działań projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim  Patronatem Honorowym: Starosty Lęborskiego Pani Alicji Zajączkowskiej

2.         UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami Konkursu są dzieci i młodzież z terenu powiatu lęborskiego wg następujących grup:

 • I grupa – uczniowie klas IV-VI,
 • II grupa – uczniowie klas VII-VIII,
 • III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

3.         CELE I TEMAT KONKURSU

Celem konkursu jest:

 • propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego,
 • rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych,
 • pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży z terenu powiatu lęborskiego na temat rodzicielstwa zastępczego,
 • kształtowanie empatii wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń i problemów współczesnych rodzin,
 • profilaktyka nieodpowiednich wzorców rodzinnych;
 • uwrażliwienie na potrzeby dzieci wychowujących się w trudnych środowiskach rodzinnych.

4.         WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Warunkiem udziału w Konkursie jest osobiste dostarczenie lub przesłanie pracy i zgody rodzica (opiekuna) na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, w nieprzekraczalnym terminie (liczy się data  wpływu) do dnia 17 listopada 2021 roku do godz. 15:00.

5.         PRAWA ORGANIZATORA DO PRAC KONKURSOWYCH

 • Prace konkursowe stają się własnością Organizatora i nie podlegają zwrotowi;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami konkursowymi w ramach ustawy o prawie autorskim;
 • Z dniem dokonania zgłoszenia Pracy Konkursowej autor/jego opiekun prawny przenosi na Organizatora tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku wszelkie autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej objętej zgłoszeniem bez żadnych ograniczeń terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili zgłoszenia polach eksploatacji obejmujących w szczególności prawo do rozpowszechniania, zwielokrotnienia dowolną techniką, używania, dostosowywania, edytowania i wielokrotnego publikowania Pracy Konkursowej w dowolny sposób, zarówno w celach komercyjnych, z prawem tworzenia dzieł zależnych;
 • Autor/opiekun prawny autora oświadcza, iż Uczestnik nie będzie wykonywać względem Organizatora ani jakiegokolwiek następcy prawnego swoich autorskich praw osobistych;
 • Z chwilą zgłoszenia Pracy Konkursowej autor/opiekun prawny autora przenosi własność pracy na Organizatora i wyraża zgodę na korzystanie bez ograniczeń z Pracy Konkursowej;
 • Autor/opiekun prawny autora wyraża zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu/podopiecznego autora pracy w związku z jego udziałem w Konkursie;
 • Zwycięskie i Wyróżnione prace zostaną wykorzystane do propagowania idei rodzinnej pieczy zastępczej – w szczególności do publikacji materiałów promocyjnych rodzinnej pieczy zastępczej (imię i nazwisko autora pracy będzie umieszczane za zgodą opiekuna – punkt w oświadczeniu).

6.            FORMAT I TREŚĆ PRACY:

 • Forma literacka – bajka. Bajka powinna być ściśle związana z określoną tematyką - dotyczyć idei rodzicielstwa zastępczego.
 • Praca powinna być oparta na zasadach budowy bajki, tj. treść umiejscowiona
  w czasie i miejscu, bohaterowie, akcja, trudność, pomoc, rozwiązanie problemu, wnioski, morał.
 • Praca powinna zostać złożona w formie wydruku komputerowego w formacie A4, wielkość czcionki -12, w ilości nieprzekraczalnej 5 stron.
 • Pracę należy przedłożyć w 3 kopiach (dla powołanej komisji konkursowej).
 • Praca nadesłana na konkurs musi być pracą samodzielną.
 • Każda praca powinna być na odwrocie opisana według załączonego wzoru.
 • Każdy uczestnik przesyła 1 pracę konkursową. Prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie.
 • Prace bez pełnych danych dotyczących uczestnika nie będą oceniane.

7.         OCENA PRAC

Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, w której skład wchodzą:

Pani  Paulina Raszeja– Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku

Pani Danuta Leciejewska – polonista, Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku

Pani Emilia Rumińska– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:

 • zgodność z tematem i celami konkursu,
 • ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu pracy,
 • zachowanie wskazanych elementów charakterystycznych dla bajki,
 • poprawność gramatyczna, stylistyczna i ortograficzna.

Prace oceniane i nagradzane będą z zachowaniem podziału na grupy wiekowe. Zaplanowano nagrody dla laureatów konkursu za zajęcie I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych. Organizator w miarę potrzeb może także przyznać wyróżnienia.

8.         ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej – www.pcprlebork.pl w dniu 8 grudnia 2021r. wraz z informacją o miejscu i terminie  uroczystego wręczenia nagród.

9.         POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie informacje o konkursie zostaną umieszczone na stronie internetowej http://www.pcprlebork.pl/.

Kontakt w sprawie:

Joanna Dalkowska – kierownik Działu Pieczy Zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

tel./fax. 59 862 81 06, e-mail: pcpr@pcprlebork.pl, www.pcprlebork.pl

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny