Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

OGŁOSZENIE NR 23.RPO WP.CUS.2021

Lębork, dnia 13 maja 2021 roku

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2020r.-30.06.2023r.

nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-00, RPPM.06.02.02-22-0048/20-01

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

OGŁOSZENIE Nr 23.RPO WP.CUS.2021

 

 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8628-106

e-mail: pcpr@pcprlebork.pl

adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl

adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl 

NABYWCA:

Powiat Lęborski

ul. Czołgistów 

NIP: 841-16-09-072

ODBIORCA:     

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku            

reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 1. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
 1. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.
 1. Przedmiot zamówienia: Usługa - przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla uuczestników/czek  projektu – w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych
 2. CPV:

85.31.23.20-8 – usługi doradztwa

80.53.00.00-8 Usługi szkolenia zawodowego

 1. Szczegółowy opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

 • przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla 12 uczestników/ek  projektu – łącznie 30 godzin zegarowych,
 • świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu indywidualnego doradztwa zawodowego dla osób skierowanych przez Zamawiającego – uczestników i uczestniczek projektu – osób usamodzielnianych – od 17 roku życia – przebywających lub opuszczających pieczę zastępczą,
 • wsparcie ma na celu:
  • wzrost umiejętności społecznych i zawodowych,
  • diagnozę indywidualnych potrzeb rozwoju zawodowego uczestników/czek
  • doradztwo w zakresie wyznaczenia kierunków procesu usamodzielnienia – kierunków dalszego kształcenia lub rozwoju zainteresowań,
  • wdrażanie do aktywności w życiu społecznym i kulturowym,
  • motywowanie do podejmowania działań w celu polepszenia sytuacji życiowej,
  • wdrażanie do podejmowania działań aktywizujących, mających na celu wyjście z systemu pomocy społecznej i "wyuczonej bezradności"
 • planowany wymiar realizacji zadania: łącznie 30 godzin zegarowych przeznaczonych na w/w konsultacje - doradztwo, dla 12 osób - średnio 2,5 godzin na 1 osobę
 • zadanie realizowane będzie w okresie od podpisania umowy maksymalnie do 20.06.2023 roku jednak nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia skierowania uczestnika/uczestniczkę na doradztwo;
 • dokładne daty i godziny zajęć Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym i uczestnikami zadania;
 • zaangażowanie osoby bezpośrednio wykonującej zadanie w projekcie nie może wykluczać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich jej powierzonych zadań, a łączne jej zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie;
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby godzin i/lub uczestników, w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych od Zamawiającego – zmniejszenia lub zwiększenia ilości godzin świadczonej usługi, na wniosek i uzasadnienie – osoby uczestniczącej, opiekuna zastępczego, po konsultacji z opiekunem merytorycznym uczestnika projektu i za zgodą Zamawiającego; zmiana ta – udzielenia zamówienia w tym samym zakresie w większej ich ilości – maksymalnie do 50% wartości zamówienia - wymagać będzie sporządzenia aneksu umowy z zastrzeżeniem, iż zachowana zostanie wysokość ceny jednostkowej, w terminach uzgodnionych ze Wykonawcą;

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny