Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

OGŁOSZENIE NR 25.RPO WP.CUS.2021

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2020r.-30.06.2023r.

nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-00, RPPM.06.02.02-22-0048/20-01

Lębork, dnia 16 maja 2021 roku

OGŁOSZENIE NR 25.RPO WP.CUS.2021

I.         NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

NIP: 841-15-17-507 REGON: 77098326

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8628-106

e-mail: pcpr@pcprlebork.pl

adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl

adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 

NABYWCA:

Powiat Lęborski

ul. Czołgistów  5

NIP: 841-16-09-072

ODBIORCA:     

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku            

reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 1. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
 1. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.
 4. Do niniejszego zamówienia, z uwagi na wartość nie ma zastosowania ustawa z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, wydanych przez Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu warsztatów rozwoju psychospołecznego – treningu umiejętności społecznych dla osób małoletnich przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

 1. CPV:

80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80570000-0 – Usługi szkoleniowe w dziedzinie rozwoju osobistego

 1. Szczegółowy opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

 1. przeprowadzenie warsztatów rozwoju psychospołecznego – treningu umiejętności społecznych dla łącznie 20 uczestników/uczestniczek projektu – skierowanych przez Zamawiającego;
 2. zakłada się, że zajęcia prowadzone będą w podziale na 2 grupy - dwie edycje - maksymalnie do 14 osób, w ilości po średnio 2 godziny zegarowe na jedne zajęcia razy 30 spotkań. Łącznie na jedną grupę przypada po 60 godzin zajęć. Łączna ilość godzin zajęć to 120.
 3. planuje się przeprowadzenie zajęć w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 roku – zgodnie z ustalonym z Zamawiającym harmonogramem spotkań. Dokładne daty i godziny wykonywanej usługi Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym i uczestnikami projektu;
 4. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostosowania  zakresu  warsztatów  do  specyficznych  potrzeb grupy, na rzecz której świadczona będzie usługa - zakres tematyczny powinien być dostosowany do wieku uczestników/czek zajęć i może obejmować w szczególności:

Zagadnienia w obszarze umiejętności interpersonalnych:

 1. umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi i utrzymywanie pozytywnych relacji z otoczeniem;
 2. umiejętności komunikacyjne, w szczególności uważne słuchanie, precyzyjne wyrażanie swoich myśli, umiejętność zadawania pytań, umiejętność odmawiania, umiejętność dyskutowania, umiejętność reagowania na krytykę, zdolność współdziałania w grupie, mówienie komplementów;
 3. umiejętność adaptacji społecznej;
 4. umiejętność reagowania na konflikty i rozwiązywanie konfliktów;
 5. umiejętność posługiwania się i odczytywania komunikatów niewerbalnych;

Zagadnienia z obszaru samooceny:

 1. umiejętność kształtowania samooceny;
 2. umiejętność budowania poczucia własnej wartości;
 3. umiejętność samoakceptacji;
 4. umiejętność chronienia własnej wartości;

Zagadnienia w obszarze funkcjonowania emocjonalnego:

 1. umiejętność nazywania emocji;
 2. umiejętność radzenia sobie z emocjami i uczuciami (w tym smutkiem, złością);
 3. umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Zagadnienia z zakresu funkcjonowania poznawczego:

 1. umiejętność formułowania i wyznaczania celów;
 2. umiejętność planowania zadań;
 3. umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
 4. umiejętność skutecznej realizacji zadań.
 1. Planuje się przeprowadzenie warsztatów w okresie od maja 2021 roku do 31.12.2022 roku. Zakłada się organizację jednej edycji warsztatów w roku 2021 oraz jednej w 2022;
 2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom warsztatu niezbędne materiały wspierające potrzebne  do  przyswajania  wiedzy  teoretycznej  oraz  inne  konieczne materiały. Wykonawca zobowiązany  jest  do  przekazania  dokumentacji fotograficznej tych materiałów lub jednego ich kompletu Zamawiającemu  w  celu archiwizacji – z uwzględnieniem ich oznaczenia wymaganymi logotypami projektu;
 3. Miejsce realizacji: na terenie miasta Lębork - w odpowiednio przystosowanym i wyposażonym do prowadzenia tego typu wsparcia, które zapewni Wykonawca lub Zamawiający może udostępnić nieodpłatnie miejsce realizacji zadania w Punkcie Wsparcia Dziecka i Rodziny.

3. Wykonawca w ramach realizacji zadania opracuje i przekazuje Zamawiającemu:

 1. dziennik zajęć obejmujący:
  1. datę i czas zajęć (od godz. … do godz. …), ilość godzin zajęć,
  2. temat/zakres zajęć,
  3. listy obecności – potwierdzające odbycie spotkań warsztatowych, ze wskazaniem wszystkich obecnych osób, z podpisem: osób przeprowadzających spotkanie oraz uczestnika/czki projektu,
  4. uwagi dotyczące postępów i pracy uczestników/czek podczas zajęć;
 2. rachunek lub fakturę za faktycznie zrealizowane spotkania warsztatów umiejętności rodzicielskich składany nie częściej niż raz w miesiącu;
 3. dla każdej z osób realizujących zadanie - protokół odbioru ewidencji godzin i zadań (miesięczna karta czasu pracy – dostarczona w ciągu 5 dni kalendarzowych od zakończonego miesiąca) zgody z Zał. nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014 – 2020, Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawierającą co najmniej minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich programów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Przy czym do limitu zaangażowania zawodowego wliczane są wszystkie formy zaangażowania zawodowego, w szczególności: ze stosunku pracy i stosunku cywilnoprawnego. Spełnienie warunków, o których mowa powyżej Zleceniodawca ma obowiązek na mocy Umowy o dofinansowanie projektu i innych Wytycznych zweryfikować przed zaangażowaniem Zleceniobiorcy do projektu;
 4. 5 zdjęć dokumentujących oznaczenie pomieszczenia, gdzie prowadzone były spotkania – odpowiedni plakat przekaże Wykonawcy Zamawiający;
 5. dokumentacji fotograficznej materiałów lub jednego ich kompletu Zamawiającemu  w  celu archiwizacji – z uwzględnieniem ich oznaczenia wymaganymi logotypami projektu.

4. Zamawiający informuje, iż zadania realizowane w ramach projektu podlegają ewaluacji. Wśród uczestników i uczestniczek projektu mogą zostać przeprowadzone ankiety monitoringu zbadania efektywności oddziaływania realizowanych zadań. Ankiety wejścia - przeprowadzone wśród uczestników projektu w momencie jego rozpoczęcia oraz Ankiety wyjścia w momencie zakończenia udziału w projekcie. Ankiety odnosić się będą do założeń i rezultatów określonych w projekcie i wartości merytorycznej. Dodatkowo w ankiecie wyjściowej – znajdować się będą pytania otwarte dla uczestników/uczestniczek, umożliwiające im ocenę, które z elementów projektu były przydatne oraz w jakim stopniu projekt wpłynął na zmianę sytuacji życiowej oraz określi poziom zadowolenia z udziału w projekcie itd.

5. Wykonawca zobowiązuje się poinformować uczestników projektu o fakcie, iż projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wszystkie dokumenty i pomieszczenia, w którym prowadzone będą zajęcia powinny być oznaczone logotypami Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny