Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

OGŁOSZENIE NR 26.RPO WP.CUS.2021-ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2020r.-30.06.2023r.

nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-00

Lębork, dnia 5 czerwca 2021 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 26.RPO WP.CUS.2021

 

Zapytanie ofertowe - przeprowadzane jest w ramach poz. 31 ww. projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim

Integralną część niniejszego zapytania - stanowią następujące dokumenty:

Załącznik – formularz złożenia oferty

 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8628-106

e-mail: pcpr@pcprlebork.pl

adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl

adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 

NABYWCA:

Powiat Lęborski

ul. Czołgistów 

NIP: 841-16-09-072

 

ODBIORCA:     

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku            

reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 1. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
 1. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.
 4. Do niniejszego zamówienia, z uwagi na wartość nie ma zastosowania ustawa z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, wydanych przez Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Usługa organizacji rodzinnego spływu kajakowego – rodzinnej pieczy zastępczej (osób dorosłych i dzieci) w dniu 26 czerwca 2021 roku w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

kod CPV:

92000000-1 usługi w zakresie sportu

 1. W RAMACH USŁUGI WYKONAWCA ZAPEWNI:
 1. Organizację spływu kajakowego rzeką Piaśnicą – na trasie od śluzy na jeziorze Żarnowieckim do ujścia rzeki w miejscowości Dębki - w dniu 26.06.2021 roku – dla 30 osób wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia ilości uczestników – maksymalnie o 50%. Ostateczna ilość uczestników zostanie podana do dnia 11.06.2021 roku – przesłana do wybranego Wykonawcy e-mail. Zanimizowaną listę osób z podaniem ich wieku i proponowanego ulokowania w kajakach Zamawiający prześle do Wykonawcy w do dnia 11.06.2021 roku.
 2. Sprawne kajaki dla wskazanych przez Zamawiającego uczestników i uczestniczek spływu.
 3. Wykonawca zapewni sprawność techniczną jednostki pływającej zabezpieczając ją tym samym przed zatonięciem oraz umożliwiając korzystanie z niej bez narażenia zdrowia i życia uczestników imprezy. Za stan jednostki pływającej odpowiada Wykonawca.
 4. Kajaki turystyczne 2-osobowe lub 1-osobowe przeznaczone do rekreacji i okazjonalnej turystyki wyposażone w wiosła oraz indywidualny sprzęt asekuracyjny dla każdego z uczestników z osobna – kamizelki ratunkowe.
 5. Przeprowadzenie - szkolenie/instruktaż dla uczestników i uczestniczek przed rozpoczęciem spływu.
 6. Na grupę winny przypadać co najmniej 3 wykwalifikowane osoby obsługujące spływ - instruktor rekreacji ruchowej o specjalności kajakarstwo, ratownik WOPR – zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa na wodzie – na trasie całego spływu.
 7. Zaleca się, aby Wykonawca zabezpieczył miejsca szczególnie niebezpieczne na trasie. Ponadto organizator zobligowany jest zapewnić uczestnikom możliwość udzielenia pierwszej pomocy ze strony wykwalifikowanej osoby.
 8. Organizator spływu powinien posiadać wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (CEOTiPUNPUT).
 9. Realizację spływu na trasie: spływ rzeką Piaśnicą – od śluzy na jeziorze Żarnowieckim do ujścia rzeki do morza w miejscowości Dąbki, według harmonogramu:

HARMONOGRAM SPŁYWU KAJAKOWEGO PCPR w Lęborku RZEKĄ PIAŚNICĄ

dnia 26.06.2021 roku

 • 8.00 – 9.00 (wyłącznie dla osób, które korzystają z transportu PCPR) – zbiórka i przejazd spod Starostwa Powiatowego w Lęborku – zapewnia Zamawiający (PCPR w Lęborku)
 • 9.00 – zbiórka uczestników spływu na miejscu startu (wraz z opiekunami - także jeżeli nie biorą oni udział w spływie) - śluza na Jeziorze Żarnowieckim przy trasie 213, między Wierzchucinem a Żarnowcem (43 km od Lęborka)
 • 9.00 – 9.10 – podpisanie list obecności, oświadczeń, pobranie wody i prowiantu – zapewnia Zamawiający
 • 9.10 – 9.30 – szkolenie informacyjne - instruktarz zasad i bezpieczeństwa spływu – bezpieczeństwa na wodzie, podstawowych zasad kierowania kajakiem zapewnia Wykonawca
 • 9.30 – 11.30 – spływ kajakowy rzeką Piaśnicą (UWAGA: nie ma przystanków) – zapewnia Wykonawca
 • 11.30 – dopłynięcie na miejsce zakończenia spływu – ujście rzeki Piaśnicy do morza w miejscowości Dębki
 • 11.30 – 12.00 – transport osób do miejsca startu spływu i zakończenie spływu – zapewnia Wykonawca
 • 12.00 – 13.00 – (wyłącznie dla osób, które korzystają z transportu PCPR) – zbiórka i przejazd pod Starostwo Powiatowe w Lęborku – zapewnia Zamawiający (PCPR w Lęborku)
 1. Transport kajaków wg ww. harmonogramu spływu – zapewni Wykonawca
 2. Ubezpieczenie OC prowadzonej działalności – zapewnia Wykonawca.
 3. Zamawiający (PCPR w Lęborku) zapewni:
 • wynajem transportu dla osób, które zgłoszą taką potrzebę
 • ubezpieczenie NNW uczestników/czek spływu
 • wodę – niegazowaną - butelkę 500 ml na osobę
 • bułkę z masłem, serem lub wędliną, sałatą, ogórkiem lub pomidorem – podane losowo – 1szt. na każdą osobę
 • drożdżówka z kruszonką – 1 szt. na każdą osobę
 • worek na śmieci – 1 szt. na kajak.
 1. W przypadku niebezpiecznych warunków atmosferycznych – Zleceniodawca ze Zleceniobiorcą mają możliwość uzgodnienia innego dogodnego dla stron terminu przeprowadzenia spływu – w terminie maksymalnie kolejnych 12 miesięcy tj. do dnia 26.06.2022 roku.   

 

 1. SPOSÓB PŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ: wyłącznie w formie przelewu – w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury. Istnieje możliwość zapłaty zaliczki w wysokości do 30% wartości zamówienia po przyjęciu zamówienia zgodnie z treścią niniejszego zapytania.

 

 1. DO SKŁADANIA OFERT ZAPRASZAMY WYKONAWCÓW, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ ŁĄCZNIE WARUNKI:

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.:

 1. Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie, tj. wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej trzy usługi zgodne z przedmiotem zapytania ofertowego, dla grupy minimum 40 osób.
 2. Posiada uprawnienia do wykonania działalności w zakresie organizacji spływów kajakowych.
 3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: na etapie składania oferty Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie ww. warunków.

 

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków: Zamawiający nie dokonuje oceny sposobu spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując wycenę jednocześnie oświadcza spełnienie tych warunków.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:

 1. W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.
 2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
 3. Pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w pkt. 2 powinno mieć postać dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. W zakresie formy, pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia). Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
 5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
 6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (liderem).
 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie Formularz Ofertowy.
 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w opisie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia Wykonawcy muszą spełniać oddzielnie dla każdego Wykonawcy.

 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w opisie warunków udziału w postępowaniu.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT:

Zamawiający przy wyborze ofert będzie się kierować kryterium 100% cena

Oferta, która uzyska za najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Wykonawca wypełnia załącznik wskazując cenę za godzinę usługi.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.

Opis sposobu obliczania kryterium cena.

Cena – 100%.

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzy­ma 70 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

(Cn/Cof.b. x 100) x 100% = liczba punktów, gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
100% – procentowe znaczenie kryterium ceny.

 

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.    Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu na druku formularza ofertowego według wzoru załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2.    Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w ogłoszeniu.

3.    Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

5.    Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.

6.    Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające
z ogłoszenia. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i musi zawierać wszelkie składniki związane
z wykonaniem zamówienia.

8.    Cena oferty winna uwzględniać stawkę podatku VAT obowiązującą na termin składania ofert. Wykonawca obowiązany będzie do wystawienia faktury za realizację przedmiotu zamówienia, ze stawką podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia faktury;

9.    W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10.   Do porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę ofertową tj. podaną łącznie wartość brutto zamówienia uwzględniającą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

11.   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12.   Ofertę należy złożyć z dopiskiem:

„Oferta dotyczy: spływ kajakowy Piaśnicą”

 1. Jeżeli do oferty Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń i dokumentów, co uniemożliwiałoby wybranie oferty złożonej przez Wykonawcę, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia. Przewiduje się wówczas termin maksymalnie 7 dni od dnia wezwania do doręczenia takiej informacji, z tym, że Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, e-mail lub fax.

 

IX.  MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, pok. 237 (sekretariat).
 2. Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Zamawiającego) lub przez e-PUAP.
 3. Istnieje możliwość przesłania oferty drogą elektroniczną – zeskanowane dokumenty - na skrzynkę elektroniczną PCPR w Lęborku: na e-mail (pcpr@pcprlebork.pl), z tym, że w przypadku przesłania oferty na w/w adres e-mail, przed podpisaniem umowy wymagane jest dostarczenie kompletnych dokumentów w formie oryginalnej. 
 4. Termin składania ofert: 10.06.2021 roku, do godz. 15.00.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2021 roku, o godz. 15.30.

 

X. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Ze strony zamawiającego do kontaktów została upoważniona p. Joanna Dakowska, tel. 59 8628106, pcpr@pcprlebork.pl.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 4. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku informacja o zmianie zostanie zamieszczona na stronie, na której zamieszczone zostało zapytanie. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych.
 5. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny. O unieważnieniu postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przesłano Zapytanie ofertowe oraz umieści odpowiednią informację na swojej stronie internetowej.
 6. Ocenie poddane zostaną oferty spełniające warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. Pozostałe oferty zostaną odrzucone.
 7. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród ofert złożonych przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny.
 8. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia do wysokości 50% wartości zamówienia określonej w umowie z Wykonawcą, związanej ze zwiększeniem zakresu zamówienia.
 9. Wykonawcy przygotowują i składają oferty na własny koszt, niezależnie od wyniku niniejszego postępowania.
 10. W przypadku unieważnienia niniejszego postępowania Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego z jakiegokolwiek tytułu związanego z realizacją niniejszego postępowania, za wyjątkiem odszkodowania za szkody wyrządzone umyślnie.
 11. Od wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze.

 

XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Projekt umowy

Załącznik nr 3 – Regulamin spływu – projekt

 

Bogusława Lis-Zielińska

Kierownik PCPR w Lęborku

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny