Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

OGŁOSZENIE NR 27.RPO WP CUS.2021

Lębork, dnia 06 czerwca 2021 roku

 

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2020r.-30.06.2023r.

nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-00, RPPM.06.02.02-22-0048/20-01

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Nr 27.RPO WP.CUS.2021

 

O wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

I.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8628-106

e-mail: pcpr@pcprlebork.pl

adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl

adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 

NABYWCA:

Powiat Lęborski

ul. Czołgistów  5

NIP: 841-16-09-072

 

ODBIORCA:     

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku            

reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

 1. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
 1. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.
 4. Do niniejszego zamówienia, z uwagi na wartość nie ma zastosowania ustawa z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, wydanych przez Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Usługa specjalistycznego wsparcia – indywidualna terapia dietetyczna – dla osób małoletnich przebywających w pieczy zastępczej – w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

  1. usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Szczegółowy opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

 • świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu indywidualnej terapii dietetycznej - dla 9 osób małoletnich przebywających w pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej) - skierowanych przez Zamawiającego (z tym, że ilość osób objętych terapią może ulec zwiększeniu)
 • Zamawiający przewiduje następujący przebieg terapii dla 1 osoby (kolejność spotkań terapeutycznych i czas ich trwania określi Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym i uczestnikiem (opiekunem zastępczym)):

 

Spotkania terapeutyczne

Zakres usługi

Wymagany czas trwania spotkania

Ilość szacowana

Konsultacja wstępna

Wywiad żywieniowy i zdrowotny, analiza dotychczasowych nawyków żywieniowych. Badanie i analiza składu ciała, określenie wieku metabolicznego, wstępne zalecenia i wskazówki żywieniowe i aktywności fizycznej

2 godziny

1 raz

Wizyta – ułożenie i przekazanie jadłospisu oraz jego modyfikacje

Jadłospis na 7 dni

Jadłospis na 14 dni

Jadłospis na 30 dni

1 godzina

3 razy

Wizyty kontrolne i

psychoedukacja opiekunów zastępczych

(przedstawicieli ustawowych)

Uświadomienie złych i utrwalenie prawidłowych nawyków żywieniowych.

Weryfikacja postępu terapii.

Wskazówki i zalecenia żywieniowe i aktywności fizycznej.

Motywacja pacjenta.

1 godzina

6 razy

Uświadomienie złych i utrwalenie prawidłowych nawyków żywieniowych.

Omówienie postępu terapii podopiecznego.

Wskazówki i zalecenia żywieniowe i aktywności fizycznej dla podopiecznych

1 godzina

 
 • Wskazany w/w przebieg terapii, w tym ilość poszczególnych spotkań, ilość poszczególnych jadłospisów itp. zostanie dostosowany do najbardziej pożądanych przez uczestników i ich opiekunów zastępczych,
 • Miejsce realizacji zlecenia: gabinet Wykonawcy (odpowiednio przystosowany i wyposażony do prowadzenia tego typu wsparcia) – na terenie Lęborka;
 • dokładne daty i godziny wizyt Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym i uczestnikami zadania (osobą małoletnią i opiekunem zastępczym);
 • zaangażowanie osoby bezpośrednio wykonującej zadanie w projekcie nie może wykluczać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich jej powierzonych zadań, a łączne jej zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie;
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby osób i poszczególnych wizyt terapeutycznych skierowanych na terapię dietetyczną w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych od Zamawiającego – zmniejszenia lub zwiększenia ilości świadczonej usługi, na wniosek i uzasadnienie – przedstawiciela ustawowego, specjalisty bezpośrednio wykonującego zadanie, po zaopiniowaniu przez opiekuna merytorycznego uczestnika projektu i/lub koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej Zamawiającego i za zgodą Zamawiającego; zmiana ta – udzielenia zamówienia w tym samym zakresie w większej lub mniejszej ich ilości nie będzie wymagać aneksu umowy z zastrzeżeniem, iż zachowane zostaną wysokości cen jednostkowych wskazanych w ofercie przez Wykonawcę;

Wykonawca w ramach realizacji zadania opracuje i przekazuje Zamawiającemu:

 1. listy obecności – potwierdzające odbycie spotkań terapeutycznych ze wskazaniem:
 • wszystkich obecnych osób,
 • terminów i czasu spotkania
 • celu spotkania i zakresu świadczonej usługi: konsultacja wstępna/wizyta-ułożenie i przekazanie jadłospisu lub jego modyfikacja/wizyta kontrolna/wizyta psychoedukacyjne dla przedstawiciela ustawowego
 • podpisem uczestnika zadania i/lub jego przedstawiciela ustawowego oraz osoby bezpośrednio realizującej zadanie;
 1. kserokopię zaleceń, wskazówek żywieniowych i aktywności fizycznej, jadłospisów lub opinie w tym zakresie – dla każdej z osób objętych terapią – karty udzielonego wsparcia;
 2. 5 zdjęć dokumentujących oznaczenie pomieszczenia, gdzie prowadzone były spotkania terapeutyczne – odpowiedni plakat przekaże Wykonawcy Zamawiający;
 3. protokół odbioru ewidencji godzin i zadań (miesięczna karta czasu pracy – dostarczona w ciągu 5 dni kalendarzowych od zakończonego miesiąca) zgody z Zał. nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014 – 2020, Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawierającą co najmniej minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich programów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Przy czym do limitu zaangażowania zawodowego wliczane są wszystkie formy zaangażowania zawodowego, w szczególności: ze stosunku pracy i stosunku cywilnoprawnego. Spełnienie warunków, o których mowa powyżej Zleceniodawca ma obowiązek na mocy Umowy o dofinansowanie projektu i innych Wytycznych zweryfikować przed zaangażowaniem Zleceniobiorcy do projektu. W protokole osoba bezpośrednio wykonująca zadanie wskazuje dla każdego zrealizowanego w miesiącu spotkania: imię i nazwisko osób obecnych, terminu i czasu trwania spotkania, daty sporządzenia i własnoręczny czytelny podpis;
 4. rachunek lub fakturę po przeprowadzeniu w/w spotkań terapeutycznych.
 • Adresaci: Grupę docelową w projekcie stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt skierowany jest m.in. do osób małoletnich i pozostających po osiągnięciu pełnoletności - przebywających w pieczy zastępczej w wieku 0-25 r.ż z Powiatu Lęborskiego oraz opiekunów zastępczych i rodziców naturalnych.
 • Okres realizacji: Usługa świadczona będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 20.06.2023 roku w uzgodnionych z Zamawiającym i uczestnikami (i ich przedstawicielami ustawowymi) terminach z tym, że realizacja zadania winna rozpocząć się w terminie do 30 dni od skierowania poszczególnych osób do odbycia terapii dietetycznej i poszczególne spotkania terapeutyczne winny odbywać się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. Terminy i godziny spotkań dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez uczestników/czek projektu – osoby małoletniej oraz ich przedstawicieli ustawowych.
 • Zamawiający informuje, iż zadania realizowane w ramach projektu podlegają ewaluacji. Wśród uczestników i uczestniczek projektu mogą zostać przeprowadzone ankiety monitoringu zbadania efektywności oddziaływania realizowanych zadań. Ankiety odnosić się będą do założeń i rezultatów określonych w projekcie i wartości merytorycznej. Dodatkowo w ankiecie wyjściowej – znajdować się będą pytania otwarte dla uczestników/uczestniczek, umożliwiające im ocenę, które z elementów projektu były przydatne oraz w jakim stopniu projekt wpłynął na zmianę sytuacji życiowej oraz określi poziom zadowolenia z udziału w projekcie itd.
 • Wykonawca zobowiązuje się poinformować uczestników projektu o fakcie, iż projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wszystkie dokumenty i pomieszczenia, w którym prowadzone będą zajęcia powinny być oznaczone logotypami Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.

 

Bogusława Lis-Zielińska

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Lęborku

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny