Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

OGŁOSZENIE NR 61.RPO WP.CUS.2022

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2020r.-30.09.2023r.

nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-00, RPPM.06.02.02-22-0048/20-01

 

Lębork, dnia 14 kwietnia 2022 roku

 

OGŁOSZENIE NR 61.RPO WP.CUS.2022

 

I.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8628-106

e-mail: pcpr@pcprlebork.pl

adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl

adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 

NABYWCA:

Powiat Lęborski

ul. Czołgistów  5

NIP: 841-16-09-072

 

ODBIORCA:     

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku            

reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

 1. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
 1. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 2. Diagnoza i wytyczne do terapii – diagnoza doświadczeń traumatycznych dla 3 rodzeństwa doznające przemocy seksualnej w ramach  projektu pn. Centrum Usług Społecznych  w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.
 1. CPV: 85121270-6  usługi psychiatryczne lub psychologiczne
 2. Szczegółowy opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

 1. Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu pogłębionej diagnozy dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, które doświadczyły przemocy o charakterze seksualnym wraz z przeprowadzeniem spotkań diagnostyczno-konsultacyjnych z opiekunami dzieci oraz wydanie wytycznych i wskazań do dalszej pracy terapeutycznej z dzieckiem.
 2. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie 3 pogłębionych diagnoz dla:

- 3 rodzeństwa.

 1. Zlecenie obejmuje łącznie do 30 godzin zegarowych, z tym że łączna ilość godzin może ulec zmianie w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych od zamawiającego. Dopuszcza się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości godzin świadczonej usługi do 10% wartości przedmiotu zamówienia.
 2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w okresie od dnia podpisania umowy do 31 maja 2022 roku.
 3. miejsce realizacji zlecenia: w miejscu udostępnionym przez Zamawiającego na terenie Lęborka – w Punkcie Wsparcia Dziecka i Rodziny lub innym miejscu uzgodnionym przez Zamawiającego i Wykonawcę w odległości maksymalnie 100km od Lęborka.
 4. dokładne daty i godziny zajęć Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym i uczestnikami zadania (ich opiekunami).
 5. Wykonawca jest zobowiązany do dokumentowania własnej pracy listami obecności (z własnoręcznymi podpisami opiekuna zastępczego/uczestnikami projektu i osoby wykonującej zadanie).
 6. Listy obecności Wykonawca przedkłada wraz z fakturą/rachunkiem rozliczającym usługę, protokołem zdawczo-odbiorczym oraz diagnozą;
 7. Zaangażowanie osoby bezpośrednio wykonującej zadanie w projekcie nie może wykluczać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich jej powierzonych zadań, a łączne jej zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie;
 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby godzin i osób, w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych od Zamawiającego – zmniejszenia lub zwiększenia ilości godzin świadczonej usługi o 10% oraz osób objętych wsparcie, na wniosek i uzasadnienie – opiekuna zastępczego i za zgodą Zamawiającego; zmiana ta – udzielenia zamówienia w tym samym zakresie w większej ich ilości - wymagać będzie sporządzenia aneksu umowy z zastrzeżeniem, iż zachowana zostanie wysokość ceny jednostkowej, w terminach uzgodnionych z Wykonawcą;

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny