Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

OGŁOSZENIE NR 62.RPO WP.CUS.2022

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2020r.-30.09.2023r.

nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-00, RPPM.06.02.02-22-0048/20-01

 

Lębork, dnia 14.04.2022 roku

 

OGŁOSZENIE NR 62.RPO WP.CUS.2022

 

I.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

NIP: 841-15-17-507 REGON: 77098326

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8628-106

e-mail: pcpr@pcprlebork.pl

adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl

adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 

NABYWCA:

Powiat Lęborski

ul. Czołgistów  5

NIP: 841-16-09-072

 

ODBIORCA:     

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku            

reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

 1. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
 1. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.
 4. Ogłoszenie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, wydanych przez Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu trzech szkoleń dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej dotyczące następującej tematyki:

„Sposoby radzenia sobie z trudnościami we współpracy rodzin zastępczych z rodzinami biologicznymi małoletnich”;

„Jak żyć i pracować z trudnym nastolatkiem, który trafił do rodzinnej pieczy zastępczej” oraz

„Kształtowanie relacji pomiędzy dziećmi umieszczonymi w rodzinnej pieczy zastępczej” w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

 1. CPV:

80500000-9 – usługi szkoleniowe

 1. 8512100 Szczegółowy opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

 1. Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 3 - świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu przez pedagoga, psychologa – psychoterapeutę – spotkań szkoleniowych w łącznej ilości 12 godzin zegarowych - dla 25 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej;

Część I – Zadanie 1 – dotyczące tematyki „Sposoby radzenia sobie z trudnościami we współpracy rodzin zastępczych z rodzinami biologicznymi małoletnich”;

 - dla 25 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej - w ilości łącznie 4 godziny zegarowe w siedzibie PCPR w Lęborku;

 1. Część II – Zadanie 2 – dotyczące tematyki „Jak żyć i pracować z trudnym nastolatkiem, który trafił do rodzinnej pieczy zastępczej”  

- dla 25 osób w ilości łącznie 4 godziny zegarowe w siedzibie PCPR w Lęborku;

 1. Część III – Zadanie 3 - dotyczące tematyki „Kształtowanie relacji pomiędzy dziećmi umieszczonymi w rodzinnej pieczy zastępczej”

- dla 25 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej – w ilości łącznie 4 godziny zegarowe w siedzibie PCPR w Lęborku;

 1. Szkolenie przeznaczone jest dla skierowanych przez Zamawiającego opiekunów zastępczych – tj. osób sprawujących funkcję rodziny zastępczej. Na każdym spotkaniu szkoleniowym planuje się łącznie 4 godziny zegarowe zajęć.

Zajęcia powinny odbyć się w terminie: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2022 roku;

 1. dokładne daty i godziny zajęć Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym i uczestnikami zadania;
 2. listy obecności wraz z informacją o udzielonym szkoleniu Wykonawca przedkłada wraz z fakturą/rachunkiem rozliczającym usługę;
 3. forma zajęć: wykład, dyskusja - pytania uczestników i udzielanie na nie odpowiedzi; 
 4. Certyfikat udziału w szkoleniu – dla każdej z części cyklu i dla każdego uczestnika.
 5. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostosowania  zakresu zajęć do  specyficznych potrzeb uczestników, na rzecz której świadczona będzie usługa - zakres tematyczny powinien być dostosowany do potrzeb uczestników/czek;
 6. Miejsce realizacji: na terenie miasta Lębork – siedziba PCPR w Lęborku.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny