Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

OGŁOSZENIE NR 63.RPO WP.CUS.2022

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2020r.-30.09.2023r.

nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-00

 

Lębork, dnia 19.04.2022 roku

 

OGŁOSZENIE NR 63.RPO WP.CUS.2022

 

I.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8628-106

e-mail:pcpr@pcprlebork.pl /as@pcprlebork.pl

adres strony internetowej:www.pcprlebork.pl

adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie:www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 

NABYWCA:

Powiat Lęborski

ul. Czołgistów  5

NIP: 841-16-09-072

 

ODBIORCA:     

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku            

reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

 1. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
 1. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu terapii integracji sensorycznej dla osób małoletnich uwikłanych w przemoc w rodzinie, dotkniętych sytuacją kryzysową w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

 1. CPV:

85000000-9 – usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

 1. Szczegółowy opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

 1. Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu indywidualnej terapii sensorycznej dla 4 osób małoletnich uwikłanych w przemoc w rodzinie, dotkniętych sytuacją kryzysową skierowanych przez Zamawiającego, praca indywidualna z dzieckiem, w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka –około 1-2 razy w tygodniu,
  • dopuszcza się prowadzenie oddziaływań terapeutycznych w grupach maksymalnie 4 - osobowych;
  • ilość godzin planowanego przedmiotu zamówienia: w łącznej ilości 100 godzin zegarowych;
  • okres realizacji: od dnia podpisania umowy do 15 września 2023 roku.
  • miejsce realizacji zlecenia: na terenie miasta Lębork, gabinet Wykonawcy (odpowiednio przystosowany i wyposażony do prowadzenia tego typu wsparcia).
  • dokładne daty i godziny zajęć Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym    i uczestnikami;

2) zadanie obejmuje świadczenie usługi polegającej na terapii integracji sensorycznej dla małoletnich z rodzin uwikłanych w przemoc, dotkniętych sytuacją kryzysową oraz ustalenie planu oddziaływań terapeutycznych,  prowadzeniu indywidualnych terapii integracji sensorycznych oraz wydaniu opinii w tym zakresie;

3) Wykonawcy w ramach realizacji zadania opracują i przekazują Zamawiającemu:

 • listy obecności – potwierdzające odbycie spotkań terapii integracji sensorycznej , ze wskazaniem wszystkich obecnych osób, z podpisem: osób przeprowadzających spotkanie oraz uczestnika/czki lub opiekuna małoletniego,
 • sprawozdania z postępów w pracy z dzieckiem – przedkładanego przez Wykonawcę kwartalnie.
 • rachunek lub fakturę za faktycznie zrealizowane spotkania terapii integracji sensorycznej, składany nie częściej niż raz w miesiącu,
 • minimum 5 zdjęć dokumentujących oznaczenie pomieszczenia, gdzie prowadzone były spotkania – odpowiedni plakat przekażę Wykonawcy Zamawiający;
 • dla każdej z osób realizujących zadanie - protokół odbioru ewidencji godzin i zadań (miesięczna karta czasu pracy – dostarczona w ciągu 5 dni kalendarzowych od zakończonego miesiąca) zgody z Zał. nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014 – 2020, Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawierającą co najmniej minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich programów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Przy czym do limitu zaangażowania zawodowego wliczane są wszystkie formy zaangażowania zawodowego, w szczególności: ze stosunku pracy i stosunku cywilnoprawnego. Spełnienie warunków, o których mowa powyżej Zleceniodawca ma obowiązek na mocy Umowy o dofinansowanie projektu i innych Wytycznych zweryfikować przed zaangażowaniem Zleceniobiorcy do projektu.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny