Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

OGŁOSZENIE NR PCPR.DPZ.RPO.PD.3.2022

Projekt pn. Pomorskie dzieciom

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji: 01.07.2021r.-31.03.2023 r.

Nr 4/U-ROPS-EFS/2021

Lębork, dnia 18 lipca 2022 roku

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

OGŁOSZENIE NR PCPR.DPZ.RPO.PD.3.2022

 

 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8628-106

e-mail: pcpr@pcprlebork.pl

adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl

adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 

NABYWCA:

Powiat Lęborski

ul. Czołgistów 

NIP: 841-16-09-072

 

ODBIORCA:     

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku            

reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

 1. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
 1. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Usługa - konsultacje i poradnictwo specjalistyczne - psychiatryczne dla małoletnich dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej w ramach projektu pn. „Pomorskie dzieciom”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

 1. Szczegółowy opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

 1. świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu konsultacji i poradnictwa specjalistycznego - lekarza psychiatry - dla małoletnich dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej - skierowanych przez Zamawiającego;
 2. diagnostyka, poradnictwo specjalistyczne oraz leczenie (według postawionej diagnozy), a także, w razie potrzeby – wydanie zaświadczenia, opinii;
 3. w razie konieczności, wdrożenie leczenia psychiatrycznego oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji w tym zakresie;  
 4. przewiduje się realizację usługi – jednorazowo średnio do 10 godzin zegarowych, od sierpnia 2022 do końca marca 2023 roku;
 5. planuje się łącznie 20 godzin zegarowych realizacji zadania;
 6. konsultacje i poradnictwo lekarza psychiatry, będzie odbywało się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w siedzibie PCPR ul. Czołgistów 5 lub w Punkcie Wsparcia Dziecka i Rodziny - na terenie Lęborka);
 7. dokładne daty i godziny poradnictwa i konsultacji Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym i uczestnikami oraz opiekunami;
 8. konsultacje i poradnictwo psychiatryczne będą prowadzone dla uczestników skierowanych przez Zamawiającego w formie pisemnej lub telefonicznej. Zamawiający poinformuje bezpośrednio Wykonawcę drogą elektroniczną, faksem, pocztą lub telefonicznie o skierowaniu uczestników.
 9. Wykonawca jest zobowiązany do dokumentowania własnej pracy listami obecności (z własnoręcznymi podpisami osoby bezpośrednio wykonującymi zadanie, podpisami opiekuna zastępczego, ze wskazaniem osoby, której udzielono poradnictwa, konsultacji, porady lekarskiej);
 10. zaangażowanie osoby bezpośrednio wykonującej zadanie w projekcie nie może wykluczać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich jej powierzonych zadań, a łączne jej zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie;
 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby godzin, w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych od Zamawiającego – zmniejszenia lub zwiększenia ilości godzin świadczonej usługi - do 50% wartości zamówienia; zmiana ta wymagać będzie sporządzenia aneksu umowy z zastrzeżeniem, iż zachowana zostanie wysokość ceny jednostkowej, w terminach uzgodnionych z Wykonawcą.

2.      Wykonawca w ramach realizacji zadania opracuje i przekaże Zamawiającemu:

 1. listy obecności – potwierdzające odbycie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego – psychiatrycznego, ze wskazaniem wszystkich obecnych osób, z podpisem osoby prowadzającej – lekarza psychiatry oraz podpisem opiekuna małoletniego,
 2. rachunek lub fakturę za przeprowadzone konsultacje i poradnictwo specjalistyczne – psychiatryczne, składany nie częściej niż raz w miesiącu i nie rzadziej niż raz na kwartał;
 3. protokół odbioru ewidencji godzin i zadań (miesięczna karta czasu pracy – dostarczona w ciągu 5 dni kalendarzowych od zakończonego miesiąca) zgody z Zał. nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014 – 2020, Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawierającą co najmniej minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu.  Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich programów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Przy czym do limitu zaangażowania zawodowego wliczane są wszystkie formy zaangażowania zawodowego,
  w szczególności: ze stosunku pracy i stosunku cywilnoprawnego. Spełnienie warunków, o których mowa powyżej Zamawiający ma obowiązek na mocy Umowy o dofinansowanie projektu i innych Wytycznych zweryfikować przed zaangażowaniem Wykonawcy do projektu. W protokole osoba bezpośrednio wykonująca zadanie wskazuje dla każdego zrealizowanego w miesiącu poradnictwa i konsultacji: imię i nazwisko osób obecnych, terminu i czasu trwania poradnictwa i konsultacji, daty sporządzenia i własnoręczny czytelny podpis osoby bezpośrednio realizującej zadanie;
 4. 5 zdjęć dokumentujących oznaczenie pomieszczenia, gdzie prowadzone były spotkania – odpowiedni plakat przekaże Wykonawcy Zamawiający;
 5. w przypadku potrzeby podjęcia dodatkowego wsparcia pacjenta – np. poradnictwa, konsultacji innych specjalistów, przeprowadzenia innych badań – osoba bezpośrednio wykonująca zadanie - lekarz psychiatra - wyda opiekunowi zastępczemu (przedstawicielowi ustawowemu) stosowne zaświadczenie w tej sprawie, zalecenia lub opinię. Na prośbę opiekuna zastępczego lub Zamawiającego specjalista wyda także zaświadczenie o braku w/w wskazań.
 • Termin realizacji: Usługa świadczona będzie w okresie od sierpnia 2022 roku do końca marca 2023 roku. Wykonawca wykona przedmiot umowy w uzgodnionych z Zamawiającym
  i uczestnikami oraz ich opiekunami terminach. Terminy i godziny spotkań dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez uczestników oraz ich opiekunów.
 • Adresaci: Grupę docelową w projekcie stanowią małoletnie dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.
 • Wykonawca zobowiązuje się poinformować uczestników projektu o fakcie, iż projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wszystkie dokumenty i pomieszczenia, w którym prowadzone będą zajęcia powinny być oznaczone logotypami Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.

 

 1. KOMUNIKACJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:
 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 2.
 2. Oferta wraz z załącznikami musi być dostarczona także w formie pisemnej.
 3. Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzania (w formie pisemnej lub elektronicznej) dyspozycji otrzymanych od Zamawiającego, związanych z bieżącą realizacją zadań wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zwłaszcza dotyczących terminów świadczenia usług.
 4. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu zamówienia.

 

 1. PO WYKONANIU USŁUGI WYKONAWCY ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY PRZYSŁUGUJE WYNAGRODZENIE: Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci, a Wykonawca otrzyma kwotę z tytułu faktycznego przeprowadzenia konsultacji i poradnictwa specjalistycznego – psychiatrycznego w wysokości zgodnie z zawartą umową (kwota brutto wraz z pochodnymi), w  terminie 14 dni od dostarczenia do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej rachunku/faktury oraz wymaganej dokumentacji, o której mowa
  w pkt. III, ust. 1, pkt. 9 ogłoszenia.

 

 1. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST RÓWNIEŻ DO:
 1. bieżącego monitorowania obecności uczestników w celu udokumentowania uczestnictwa w projekcie;
 2. odpowiedniego oznaczenia miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją zadania, tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów
  z nim związanych „wychodzących” od Wykonawcy logotypów Unii Europejskiej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz
  z zamieszczeniem napisu o współfinansowaniu przedmiotu zamówienia ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów;
 3. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za uczestników podczas spotkań,
 4. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za jakość oferowanych usług, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia;
 5. zachowania należytej staranności przy realizacji zobowiązań umowy;
 6. udostępnienia Zamawiającemu oraz instytucjom uprawnionym do kontroli Zamawiającego wglądu do dokumentów, związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia;
 7. przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego zamówienia do dnia 23.08.2031 r. w sposób zapewniający ich dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu ich archiwizacji oraz przekazania wszelkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów związanych z realizacją projektu do Zamawiającego;
 8. zachowania w poufności - zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej ustaniu - wszelkich danych osobowych, do których Wykonawca miał dostęp;
 9. ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę i uczestników podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
 • dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  1. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne - psychiatryczne - mogą być prowadzane wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje z uwzględnieniem poniższych wymogów (spełnionych łącznie):                 
 • dyplom ukończonych studiów medycznych,
 • ukończoną specjalizację z psychiatrii lub w trakcie specjalizacji,
 • specjalizacja z psychiatrii dzieci i młodzieży i/lub w trakcie specjalizacji,
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z dzieckiem i/lub młodzieżą, w tym pracy terapeutycznej,
 • pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
  1. Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty:
  2. oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia - załącznik nr 2,
  3. wykaz osób, przewidzianych do realizacji zamówienia z podaniem ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia – na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe
   np.: dyplomy, referencje, świadectwa pracy lub oświadczenia pracodawców (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) lub stosowne oświadczenia. Ponadto załącznik nr 3a składają Wykonawcy na potwierdzenie dysponowania wskazanymi w ofercie osobami bezpośrednio realizującymi zadania. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczeń wg innego wzoru, jednak ich treść powinna wskazywać na oddanie do dyspozycji Wykonawcy,
  4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – wówczas Wykonawca składa załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia,
  5. oświadczenie – osób fizycznych dotyczące zbioru danych będące załącznikiem nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
 1. Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu na druku formularza ofertowego według wzoru załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w ogłoszeniu.
 3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 4. Do oferty należy dołączyć dokumenty o których mowa w pkt. VII (załączniki nr 2-5 wraz z kserokopiami).
 5. Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.
 6. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające z ogłoszenia. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i musi zawierać wszelkie składniki związane z wykonaniem zamówienia.
 7. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej i pełnej realizacji zamówienia, m.in. koszt wszelkich opłat o charakterze publicznym, w szczególności: koszty składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy do których odprowadzania zobowiązany jest zamawiający (Pracodawca). W przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a ubiegającej się o realizację zamówienia – przez cenę brutto rozumiemy cenę, od której odprowadzane będą składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy oraz inne przewidziane prawem narzuty na wynagrodzenie, w przypadku
  i w wysokości prawem przewidzianych (w zależności od tego czy osoba pracuje/nie pracuje/jest emerytem/rencistą itp.).
 8. Cena oferty winna uwzględniać stawkę podatku VAT obowiązującą na termin składania ofert. Wykonawca obowiązany będzie do wystawienia faktury za realizację przedmiotu zamówienia, ze stawką podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia faktury.
 9. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Do porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę ofertową, tj. podaną łącznie wartość brutto zamówienia uwzględniającą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy i Zamawiającego, z dopiskiem:

 „Oferta dotyczy:

Prowadzenie poradnictwa i konsultacji specjalistycznych – lekarz psychiatra

 1. Jeżeli do oferty Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń i dokumentów, co uniemożliwiałoby wybranie oferty złożonej przez Wykonawcę, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia. Przewiduje się wówczas termin maksymalnie 7 dni od dnia wezwania do doręczenia takiej informacji, z tym, że Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, e-mail lub fax.

 

 1. MIEJSCE i TREMIN SKAŁADANIA OFERT:
  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, pok. 237 (sekretariat).
  2. Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Zamawiającego).
  3. Istnieje możliwość przesłania oferty wraz z załącznikami drogą elektroniczną – zeskanowane dokumenty - na skrzynkę elektroniczną PCPR w Lęborku: na e-mail (as@pcprlebork.pl), z tym, że w przypadku przesłania oferty na w/w adres e-mail, przed podpisaniem umowy wymagane jest dostarczenie kompletnych dokumentów w formie oryginalnej. 
  4. Termin składania ofert: do dnia 27.07.2022 roku, do godz. 10.00.
  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.07.2022 roku, o godz. 10.30.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT:

Kryteriami wyboru oferty są:

 1. Cena – 50%.

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzy­ma 50 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

(Cn/Cof.b. x 100) x 50% = liczba punktów, gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
50% – procentowe znaczenie kryterium ceny.

 1. Doświadczenie zawodowe w pracy z dzieckiem i młodzieżą - 25%

Oferta, w której doświadczenie zawodowe w pracy z dzieckiem i młodzieżą, spośród ofert nieodrzuconych posiada największe doświadczenie otrzy­ma 25 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

(Dof.b./Dw x 100) x 25% = liczba punktów, gdzie:

Dw – najwyższe doświadczenie spośród ofert nieodrzuconych,
Dof.b – doświadczenie oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
25% – procentowe znaczenie kryterium doświadczenia.

 1. Ukończenie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży - 25%

Oferta, w której osoba będzie miała ukończoną specjalizację z psychiatrii dzieci i młodzieży otrzyma 25 punktów.

Zamawiający przyjmie do obliczeń punktów średnią arytmetyczną (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku). Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska najwyższą ilość punktów. Łączna ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach - maksymalnie 100 punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę samą ilość punktów (bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert), Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

 1. OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA, GDY:
 • Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. VII ogłoszenia.
 • Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych.
 • Została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu.
 • Zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 • Wykonawca nie udokumentuje we wskazany w ogłoszeniu sposób i formie kwalifikacji i doświadczenia osoby realizującej usługę.

 

XII. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Ogłoszenia przed terminem składania ofert.
 2. Informacje o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty przekazane zostaną: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną oraz zostaną opublikowane na stronie www.pcprlebork.pl.

WARUNKI ZMIANY UMOWY

 1. Nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu.
 2. W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie:
  1. zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie, numerze konta bankowego Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy dokonanej w trakcie trwania umowy,
  2. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia,
  3. zmiany osób dedykowanych do realizacji przedmiotu umowy w przypadku niemożliwości wykonywania przez nich powierzonych czynności z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Zleceniobiorcy, np. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim czy urlopu macierzyńskiego; nowa osoba musi być zatwierdzona przez Zleceniodawcę z zastrzeżeniem, że osoba będzie posiadała kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż określone w ogłoszeniu oraz nie niższe niż zaoferowane w ofercie (nie dotyczy Zleceniobiorcy – osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej),
  4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby godzin, w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych od Zamawiającego – zmniejszenia lub zwiększenia ilości godzin świadczonej usługi – do 50% wartości zamówienia; zmiana ta wymagać będzie sporządzenia aneksu umowy z zastrzeżeniem, iż zachowana zostanie wysokość ceny jednostkowej, w terminach uzgodnionych z Wykonawcą. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

XIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 2.
 3. Wykaz osób – załącznik nr 3.
 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 3a.
 5. Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 4.
 6. Wzór oświadczenia dot. zbioru danych - załącznik nr 5. 
 7. Wzór umowy - załącznik nr 6.  

 

Bogusława Lis-Zielińska

Kierownik PCPR w Lęborku

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny