Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

OGŁOSZENIE NR PCPR.DPZ.RPO.PD.3.2023

Projekt pn. Pomorskie dzieciom

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.07.2021r.-30.06.2023r.

nr 4/U-ROPS-EFS/2021

 

Lębork, dnia 22 lutego 2023 roku

 

OGŁOSZENIE NR PCPR.DPZ.RPO.PD.3.2023

 

I.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

NIP: 841-15-17-507 REGON: 77098326

Adres: ul. Okrzei 15, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8628-106

e-mail: pcpr@pcprlebork.pl

adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl

adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl

 

NABYWCA:

Powiat Lęborski

ul. Czołgistów  5

NIP: 841-16-09-072

 

ODBIORCA:     

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku            

reprezentowane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

 1. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
 1. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.
 4. Do niniejszego zamówienia, z uwagi na wartość nie ma zastosowania ustawa z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 z późn. zm.)

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 1. świadczenie usługi polegającej na specjalistycznym poradnictwie rodzinnym dla małoletnich przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej i ich opiekunów  w ramach projektu pn. Pomorskie Dzieciom w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.
 2. CPV:

85312320-8 usługi doradztwa

 1. Szczegółowy opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

- Świadczenie usługi polegającej na specjalistycznym poradnictwie rodzinnym dla małoletnich przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej i ich opiekunów  w związku ze stanem po panującej pandemii Covid-19. Poradnictwo ma dotyczyć stabilizacji emocjonalnej oraz psychicznej uczestników projektu „Pomorskie Dzieciom”, a także omówienia wpływu pandemii na ich codzienne funkcjonowanie;

- zakłada się odbycie trzech spotkań rodzin (opiekunów zastępczych) z dziećmi pozostającymi pod ich pieczą - ze specjalistą – psychologiem lub pedagogiem, który podejmie ww. tematykę, w okresie od marca 2023r. do czerwca 2023r. dla uczestników skierowanych przez Zamawiającego, 

- Poradnictwo ma dotyczyć omówienia negatywnych skutków pandemii Covid-19 i jej wpływu na funkcjonowanie uczestników projektu oraz wskazać metody radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w tym zakresie, szczególnie w obszarze funkcjonowania emocjonalnego, sposobów spędzania czasu wolnego i nadrabiania zaległości w kontaktach społecznych;

- Specjalistyczne poradnictwo rodzinne zakłada udział w każdym spotkaniu ok. 20-30 osób (małoletnich wraz z opiekunami),

- Zamawiający zakłada, że ww. spotkania będą dopasowane do możliwości psychofizycznych małoletnich skierowanych przez Zamawiającego, tj. przekazywane treści, dobrane metody stabilizujące
i wyrównujące nastrój będą prowadzone w oparciu o zajęcia warsztatowe
i działania aktywizujące grupę uczestników,

- Zakłada się czas trwania jednego spotkania specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – 3 godziny zegarowe, z tym że Zamawiający zastrzega sobie możliwość kierowania uczestników na spotkanie w sposób rotacyjny

- Dokładne daty i godziny wykonywanej usługi Wykonawca ustali w porozumieniu
z Zamawiającym i uczestnikami projektu;

- Miejsce realizacji: na terenie miasta Lębork - w odpowiednio przystosowanym i wyposażonym pomieszczeniu/lokalu do prowadzenia tego typu oddziaływań, które zapewni Wykonawca.

- Wybrany wykonawca ww. działania jest zobowiązany do przedłożenia planowanego harmonogramu przebiegu specjalistycznego poradnictwa, listy obecności uczestników projektu oraz dokonania zdjęć z przebiegu zajęć w pomieszczeniu, które będzie oznaczone przekazanym przez Zamawiającego plakatem. 

4.  Wykonawca w ramach realizacji zadania opracuje i przekazuje Zamawiającemu:

 • listy obecności – potwierdzające odbycie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego ze wskazaniem wszystkich obecnych osób, z podpisem: osób przeprowadzających spotkanie oraz uczestnika/czki i/lub opiekuna małoletniego,
 • rachunek lub fakturę za faktycznie zrealizowane spotkania w ramach poradnictwa rodzinnego
 • kartę pracy z przebiegu i tematyki spotkania;
 • minimum 5 zdjęć dokumentujących oznaczenie pomieszczenia, gdzie prowadzone były spotkania – odpowiedni plakat przekażę Wykonawcy Zamawiający;
 • dla każdej z osób realizujących zadanie - protokół odbioru ewidencji godzin i zadań (miesięczna karta czasu pracy – dostarczona w ciągu 5 dni kalendarzowych od zakończonego miesiąca. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich programów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Przy czym do limitu zaangażowania zawodowego wliczane są wszystkie formy zaangażowania zawodowego, w szczególności: ze stosunku pracy i stosunku cywilnoprawnego. Spełnienie warunków, o których mowa powyżej Zleceniodawca ma obowiązek na mocy Umowy o dofinansowanie projektu i innych Wytycznych zweryfikować przed zaangażowaniem Zleceniobiorcy do projektu.

5.  Okres realizacji: Od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2023r.

 1. Miejsce realizacji: teren miasta Lęborka (odpowiednio przystosowany i wyposażony do prowadzenia tego typu wsparcia) – lub istnieje możliwość aby Zamawiający nieodpłatnie udostępnił pomieszczenie do prowadzenia spotkań na terenie miasta Lęborka.
 2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować uczestników projektu o fakcie, iż projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wszystkie dokumenty i pomieszczenia, w którym prowadzone będą zajęcia powinny być oznaczone logotypami Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.

 

 1. KOMUNIKACJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:
 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 2.
 2. Oferta wraz z załącznikami musi być dostarczona także w formie pisemnej.
 3. Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzania (w formie pisemnej lub elektronicznej) dyspozycji otrzymanych od Zamawiającego, związanych z bieżącą realizacją zadań wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zwłaszcza dotyczących terminów świadczenia usług.
 4. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
 5. Wykonawca będzie zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu prowadzenia obserwacji realizowanych spotkań w ramach przedmiotu zamówienia.

 

 1. PO WYKONANIU USŁUGI WYKONAWCY ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY PRZYSŁUGUJE WYNAGRODZENIE: Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci, a Wykonawca otrzyma kwotę z tytułu faktycznego zrealizowane przedmiotu zamówienia
  w wysokości zgodnie z zawartą umową (kwota brutto wraz z pochodnymi), w  terminie 14 dni od dostarczenia do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej rachunku/faktury oraz wymaganej dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia: rachunku/faktury, listy obecności, zdjęć (z oznaczeniem pomieszczeń) oraz protokołów odbioru ewidencji godzin i zadań, a także kart pracy z przebiegu i tematyki spotkania.

 

 1. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST RÓWNIEŻ DO:
 • bieżącego monitorowania obecności uczestników w celu udokumentowania uczestnictwa w projekcie,
 • sporządzenia dokumentacji fotograficznej ze zrealizowanych działań – minimum 5 zdjęć ze spotkań,
 • odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją zadania, tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów
  z nim związanych „wychodzących” od Wykonawcy logotypów Unii Europejskiej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz
  z zamieszczeniem napisu o współfinansowaniu przedmiotu zamówienia ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów,
 • Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników podczas spotkań,
 • Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oferowanych usług, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,
 • Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Prowadzący może zostać oceniony przez uczestników projektu na koniec realizacji zadania,
 • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę i uczestników lub uczestniczki podczas realizacji przedmiotu zamówienia,

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,
 • dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  1. Zadanie może być realizowane wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje z uwzględnieniem poniższych wymogów (spełnionych łącznie):
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 • nie widnieje w rejestrze Ministerstwa Sprawiedliwości – sprawców przestępstw na tle seksualnym,
 • ukończyła studia wyższe na kierunku psychologia/pedagogika i uzyskały tytuł magistra  
 • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w świadczeniu specjalistycznego wsparcia psychologicznego/pedagogicznego dla dzieci i/lub młodzieży;
 • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w świadczeniu specjalistycznego wsparcia psychologicznego/pedagogicznego dla osób dorosłych;
  1. Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty:
  2. oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia - załącznik nr 2,
  3. wykaz osób, przewidzianych do realizacji zamówienia z podaniem ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia – na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: dyplomy, referencje, świadectwa pracy lub oświadczenia pracodawców (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem). Ponadto załącznik nr 3a składają Wykonawcy na potwierdzenie dysponowania wskazanymi w ofercie osobami bezpośrednio realizującymi zadania. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczeń wg innego wzoru, jednak ich treść powinna wskazywać na oddanie do dyspozycji Wykonawcy,
  4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – wówczas Wykonawca składa załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia,
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: dyplomy, referencje, świadectwa pracy lub oświadczenia pracodawców (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu na druku formularza ofertowego według wzoru załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w ogłoszeniu.

3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

4. Do oferty należy dołączyć dokumenty o których mowa w pkt. VII (załączniki nr 2-5 wraz z kserokopiami).

5. Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.

6. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające z ogłoszenia. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i musi zawierać wszelkie składniki związane z wykonaniem zamówienia.

7. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej i pełnej realizacji zamówienia, m.in. koszt wszelkich opłat o charakterze publicznym, w szczególności: koszty składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy do których odprowadzania zobowiązany jest zamawiający (Pracodawca). W przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a ubiegającej się o realizację zamówienia – przez cenę brutto rozumiemy cenę, od której odprowadzane będą składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy oraz inne przewidziane prawem narzuty na wynagrodzenie, w przypadku i w wysokości prawem przewidzianych (w zależności od tego czy osoba pracuje/nie pracuje/jest emerytem/rencistą itp.);

8. Cena oferty winna uwzględniać stawkę podatku VAT obowiązującą na termin składania ofert. Wykonawca obowiązany będzie do wystawienia faktury za realizację przedmiotu zamówienia, ze stawką podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia faktury;

9. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10. Do porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę ofertową tj. podaną łącznie wartość brutto zamówienia uwzględniającą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy i Zamawiającego, z dopiskiem:

„Oferta dotyczy: poradnictwo rodzinne 2023 - PD

 1. Jeżeli do oferty Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń i dokumentów, co uniemożliwiałoby wybranie oferty złożonej przez Wykonawcę, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia. Przewiduje się wówczas termin maksymalnie 7 dni od dnia wezwania do doręczenia takiej informacji, z tym, że Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, e-mail lub fax.

 

 

 1. MIEJSCE i TREMIN SKAŁADANIA OFERT:
  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Okrzei 15, 84-300 Lębork, pok. 212 (sekretariat).
  2. Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Zamawiającego).
  3. Istnieje możliwość przesłania oferty wraz z załącznikami w drogą elektroniczną – zeskanowane dokumenty - na skrzynkę elektroniczną PCPR w Lęborku: na e-mail pcpr@pcprlebork.pl z tym, że w przypadku przesłania oferty na w/w adres e-mail, przed podpisaniem umowy wymagane jest dostarczenie kompletnych dokumentów w formie oryginalnej. 
  4. Termin składania ofert: 01.03.2023 roku, do godz. 10.00.
  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2023 roku, do godz. 10.30.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT:
  1. Kryteriami wyboru oferty są:
  2. Cena – 90%.

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzy­ma 70 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

(Cn/Cof.b. x 100) x 90% = liczba punktów, gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
90% – procentowe znaczenie kryterium ceny.

 1. Doświadczenie zawodowe: co najmniej trzyletnie doświadczenie w świadczeniu specjalistycznego wsparcia psychologicznego/pedagogicznego dla osób dorosłych, dla dzieci i/lub młodzieży - 10%

Oferta, w której doświadczenie zawodowe posiada najwyższą ilość lat doświadczenia w świadczeniu specjalistycznego wsparcia psychologicznego/pedagogicznego dla dzieci i/lub młodzieży, spośród ofert nieodrzuconych posiadają największe doświadczenie otrzy­ma 10 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

(Dof.b./Dw x 100) x 10% = liczba punktów, gdzie:

Dw – najwyższe doświadczenie spośród ofert nieodrzuconych,
Dof.b – doświadczenie oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
10% – procentowe znaczenie kryterium doświadczenia.

 1. Zamawiający przyjmie do obliczeń punktów średnią arytmetyczną (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku). Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska najwyższą ilość punktów. Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach - maksymalnie 100 punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę samą ilość punktów (bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert), Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

 

 1. OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA, GDY:
 • Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. VII ogłoszenia.
 • Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych.
 • Została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu.
 • Zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 • Wykonawca nie udokumentuje we wskazany w ogłoszeniu sposób i formie kwalifikacji i doświadczenia osób realizujących usługę.

 

 1. WARUNKI ZMIANY UMOWY
 1. Nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu.
 2. W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie:
  1. zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie, numerze konta bankowego Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy dokonanej w trakcie trwania umowy,
  2. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia,
  3. zmiany osób dedykowanych do realizacji przedmiotu umowy w przypadku niemożliwości wykonywania przez nich powierzonych czynności z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Zleceniobiorcy, np. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim czy urlopu macierzyńskiego. Nowa osoba musi być zatwierdzona przez Zleceniodawcę z zastrzeżeniem, że osoba będzie posiadała kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż określone w ogłoszeniu oraz nie niższe niż zaoferowane w ofercie (nie dotyczy Zleceniobiorcy – osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej),
  4. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany liczby godzin, w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych od Zleceniodawcy – zmniejszenia lub zwiększenia ilości godzin świadczonej usługi – do 50% zakresu przedmiotu zamówienia po konsultacji z osobami współpracującymi w opracowaniu i modyfikacji ścieżki reintegracji uczestnika projektu i za zgodą Zleceniodawcy; zmiana ta – udzielenie zamówienia w tym samym zakresie w większej ich ilości - wymagać będzie sporządzenia aneksu umowy z zastrzeżeniem, iż zachowana zostanie wysokość ceny jednostkowej i usługa wykonana będzie w uzgodnionych terminach.
 3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia ilości godzin świadczenia usługi możliwe będzie udzielenie zamówienia w tym zakresie w większej ich ilości. Zmiana ta może wystąpić przy zachowaniu wysokości ceny jednostkowej bez zmian i w terminach uzgodnionych z Wykonawcą.
 4. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zleceniodawcy.
 6. Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Zleceniobiorca, a dwa - Zleceniodawca.

 

XIII. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Ogłoszenia przed terminem składania ofert.
 2. Informacje o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty przekazane zostaną: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną oraz zostaną opublikowane na stronie www.pcprlebork.pl

 

 

XIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 2
 3. Wykaz osób – załącznik nr 3
 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 3a
 5. Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 4
 6. Wzór oświadczenia dot. zbioru danych - załącznik nr 5  
 7. Wzór umowy - załącznik nr 6  

 

Bogusława Lis-Zielińska

Dyrektor PCPR w Lęborku

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny