Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 22.PCPR.RPO.WP.CUS.2021

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2020r.-30.06.2023r.

nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-00, RPPM.06.02.02-22-0048/20-01

 Lębork, dnia 13 maja 2021 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 22.PCPR.RPO.WP.CUS.2021

 

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork,

woj. pomorskie,

tel. 59 8628 106, faks 59 8628 106

adres strony internetowej Zamawiającego: www.pcprlebork.pl

Nabywca:

Powiat Lęborski,

ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

NIP: 841-16-09-072

Odbiorca:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

NIP: 841-15-17-507

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie usługi transportowej przewozu osób w następującym terminie i czasie:

22 maja 2021 roku (sobota):

(transport tam i z powrotem w dniu 22.05.2021)

11.15–11.30    zbiórka uczestników i wyjazd spod siedziby PCPR (ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork),

11.30–12.00   przejazd na trasie Lębork – Runowo” Pałac pod Bocianim Gniazdem”

12.00-16.00    pobyt  grupy na miejscu zajęć w Runowie

16.00-16.45    zbiórka i transport uczestników z Runowa do Lęborka

Ilość osób: 9 osób, w tym dzieci, młodzież, osoby dorosłe 

Ilość kilometrów: ok. 14 km w jedną stronę

 

Kod CPV:

 • 60000000 – 8 - usługi transportowe z wyłączeniem transportu odpadów
 • 60116200 – 6 - usługi świadczone przy użyciu autokarów turystycznych
 • 60172000 – 4 - wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

 

Zamawiający nie udzieli zamówienia w przypadku jeżeli oferowana cena brutto będzie wyższa niż przewidziana w budżecie projektu i taryfikatora towarów i usług obowiązującego dla RPO WP na lata 2014-2020.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Środek transportu jakim będzie wykonana usługa musi posiadać ilość miejsc siedzących dla wskazach 9 osób (zgodnie z obecnymi zaleceniami i obostrzeniami, które stanowczo określają ilość osób w jednym pojeździe oraz z zasadami dystansu społecznego). Osoby uczestniczące w wyjeździe są osobami w wieku od 0 do 70 lat.

Wykonawca przewozu musi posiadać wszelkie niezbędne dokumenty uprawniającego go do wykonania usługi i co najmniej 5-letnie doświadczenie w transporcie osób.

Ponadto transport uczestników powinien odbyć się środkiem transportu o następujących cechach i wyposażeniu:

 •  wyprodukowany nie wcześniej, niż w 2000 roku,
 •  czysty i sprawny technicznie;
 •  posiadający aktualne badania techniczne i inne dokumenty warunkujące dopuszczenie pojazdu do ruchu i ubezpieczenie OC prowadzonej działalności transportowej i NNW.

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kierowcy o odpowiednich kwalifikacjach i odpowiednim stanie zdrowia, a w przypadku niedyspozycji kierowcy, do niezwłocznego zapewnienia zastępstwa, niezależnie od przyczyny niedyspozycji.

W przypadku awarii uniemożliwiającej kontynuację podróży Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia sprawnego środka transportu spełniającego takie same wymogi bez zbędnej zwłoki, o ile nie jest w stanie usunąć awarii na miejscu.

 

 1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia przysługiwać będzie wynagrodzenie. Zapłata nastąpi w terminie 7 dni od dnia wykonania zadania, złożenia rozliczenia i dostarczeniu Zamawiającemu rachunku/faktury na :

Nabywca:

Powiat Lęborski

ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

NIP: 841-16-09-072

Odbiorca:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

 

Rozliczenie wynikające ze świadczonej usługi transportowej, zrealizowanych przez Wykonawcę, nastąpi w terminie 7 dni od daty doręczenia faktury VAT opiewającej na kwotę wskazaną w ofercie Wykonawcy za wykonanie usługi transportowej.

Zamawiający nie przewiduje konieczności opłat parkingowych, za postój przed w/w miejscami dojazdu. Jeżeli wystąpiłaby taka konieczność na trasie dojazdu, Wykonawca z własnych środków dokona zapłaty za parkowania i w tym zakresie dostarczy do wglądu rachunek/fakturę/paragon za parking – Zamawiający dokona zwrotu tego kosztu zgodnie z wystawioną fakturą/rachunkiem dla Zamawiającego.

Zapłata za ewentualny czas oczekiwania kierowcy powinna być wkalkulowana w koszt wykonania usługi.

Wynagrodzenie za przeprowadzenie usługi współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020.

 

 1. Kryterium wyboru ofert: najniższa cena (brutto) spośród złożonych ofert – 100%.

 

 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą na okres 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą poczty elektronicznej lub faksem.

 

 1. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących przedmiotu zamówienia informacji udziela: p. Kamilla Klawikowska (tel. 59/8628106, e-mail: pcpr.pcprlebork.pl).

 

 1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć:
 • formularz ofertowy – według wzoru załącznika

(z proponowaną stawką netto/brutto za całą usługę – przedmiotu zamówienia uwzględniającą cały zakres usługi (treść oferty zgodna z treścią zapytania ofertowego i wskazaniem środka transportu, którym zamierza posługiwać się Wykonawca przy realizacji zamówienia z określeniem marki i modelu oraz roku produkcji).

 

 1. Miejsce i termin i sposób składania ofert:

Oferty należy składać osobiści, e-mail lub pocztą tradycyjną do dnia 17 maja 2021r. do godziny 10:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, pok. 237 (sekretariat PCPR) ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork lub na e-mail: pcpr@pcprlebork.pl, liczy się data wpływu oferty pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny