Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

AKTYWNI ANTYPRZEMOCY - Program MRIPS

AKTYWNI  ANTYPRZEMOCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku realizuje program pn. AKTYWNI  ANTYPRZEMOCY,

w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

 

Cel projektu:

Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie w Powiecie Lęborskim.

Działania:

W ramach realizacji projektu podjęte zostaną działania informacyjne, edukacyjne i profilaktyczne, celem wdrożenia adekwatnych do potrzeb osób zagrożonych zjawiskiem i doznających przemocy w rodzinie oraz synchronizowanych międzyinstytucjonalnych usług społecznych świadczonych przez podmioty realizujące zadania w tym obszarze na terenie Powiatu Lęborskiego.

  1. Zorganizowanie szkolenia dotyczącego aspektów psychologicznych przemocy w rodzinie - przeznaczonego dla specjalistów z resortów: pomocy społecznej, a w szczególności członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych, pedagogów szkolnych, nauczycieli, Policji oraz organizacji pozarządowych. Szkolenie, które odbędzie się w formie 8 godzinnego wykładu i dyskusji on-line, poprowadzone przez specjalistów o następującej tematyce: 1) Kiedy osoba doznająca przemocy nie chce pomocy – jak to rozumieć i co można w tej sytuacji zrobić; 2) Procedura „Niebieskiej Karty” – szkolenie wprowadzające; 3) Dziecko w sytuacji konfliktu między rodzicami – co mogą zrobić służby? 4) Praca z osobą stosującą przemoc, która nadużywa alkoholu; 5) Pomoc dziecku doznającemu przemocy – procedura „Niebieskiej Karty” w służbie dobra dziecka; 6) Budowanie planu pomocy w oparciu o potrzeby i zasoby rodziny; 7) Interwencja wobec osoby stosującej przemoc – co warto robić? 8) Rodzina jako system – Jak prowadzić procedurę „Niebieskiej Karty” w sytuacji rodzin, które chcą pozostać razem? 9) Trudne wyzwania w procedurze „Niebieskiej Karty”; 10) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wobec osób starszych i z niepełnosprawnością. Organizatorem szkolenia będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku we współpracy z ww. podmiotami. Planuje się, iż w szkoleniu weźmie udział 50 uczestników.
  2. Warsztaty umiejętności rodzicielskich - Szkoła dla rodziców - przeznaczona dla mieszkańców Powiatu Lęborskiego, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym. Program ma na celu zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców, aby zapobiegać lub minimalizować wystąpienie zachowań problemowych u dzieci i młodzieży. Realizowany jest w formie warsztatów. Zakłada się, że liczebność grupy będzie wynosić 10-15 osób. Rekrutację uczestników szkoły dla rodziców prowadzić będzie PCPR w porozumieniu z ośrodkami pomocy społecznej z Powiatu Lęborskiego. Zajęcia prowadzone będą przez kadrę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku. W przypadku utrzymania się obostrzeń związanych z COVID-19 i brakiem możliwości przeprowadzenia warsztatów, dla rodziców zostanie zorganizowane szkolenie on-line nt. „Jak pomóc dziecku w trudnej sytuacji epidemiologicznej?”. Organizatorem szkolenia będzie PCPR w Lęborku we współpracy z ww. podmiotami.
  3. Zakup materiałów edukacyjnych – dla osób biorących udział w szkole dla rodziców zakupione zostaną poradniki zawierające praktyczne wskazówki na skuteczne porozumiewanie się z dziećmi. Mają one zachęcić rodziców do kontynuowania pracy nad własnym warsztatem metod wychowawczych, wskażą jak zmienić swoje zachowanie, by wpłynąć na przemianę swoich dzieci. Zakupionych zostanie 15 szt. poradników.
  4. „Rodzina w plenerze” – celem działania jest propagowanie prawidłowych form spędzania czasu wolnego, integracji członków rodziny, właściwego komunikowania się. Zadanie skierowane jest do rodzin z Powiatu Lęborskiego – edukacyjna gra w plenerze. Organizatorem będzie PCPR w Lęborku. Przewiduje się udział 70 osób. Do obsługi zostanie zakupiony namiot i trybunka informacyjna.
  5. Fotografia przeciwko przemocy - jest to Powiatowy Konkurs Fotograficzny pt.: „Uśmiechnij się” - skierowany do uczniów szkół podstawowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych z Powiatu Lęborskiego. Jego celem jest pokazanie różnych aktywności, pozytywnych działań i „mocy”, które sprawiają, że świat staje się bezpiecznym i przyjaznym miejscem, wolnym od przemocy i krzywdzenia. Aby dzieci uruchomiły swoją wyobraźnię i pokazały z nutką humoru piękne i pozytywne aspekty świata, które chronią ludzi przed przemocą. Konkurs realizowany będzie w ramach kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych PCPR i Starostwa Powiatowego w Lęborku. Z nagrodzonych fotografii zostanie  zaaranżowana wystawa w holu głównym budynku Starostwa. Główną nagrodą będzie rodzinna sesja zdjęciowa. 
  6. Nagranie i rozpowszechnianie filmików edukacyjnych - Celem działania jest rzetelna, aktualna i praktyczna edukacja dla bezpieczeństwa wewnątrzrodzinnego w zakresie zjawiska przemocy, w tym zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie, zachowań agresywnych, wzrost wiedzy o umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, wzrost poczucia bezpieczeństwa i sprawstwa nad własnym życiem oraz wzrost motywacji do podejmowania zdecydowanych działań wobec osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie. Nagrane zostaną krótkie wypowiedzi osób, specjalistów w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie: przedstawiciela Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej i pedagoga szkolnego. Filmiki zawierać będą m. in. odpowiedzi na podstawowe pytania: jak się zachować w obliczu zagrożenia? gdzie szukać pomocy? oraz informacje, praktyczne rady zachowań i zadbania o swoje i najbliższych bezpieczeństwo dla osób doznających przemocy. Nagrane zostaną trzy filmiki, każdy po kilka minut. Rozpowszechnione zostaną za pomocą Facebook oraz stron internetowych jednostek pomocy społecznej oraz na płytach DVD. Organizatorem działania będzie PCPR w Lęborku.
  7. Opracowanie, wydanie i rozpowszechnienie poradników o charakterze informacyjno - praktycznym „Vademekum AntyPrzemocy w Powiecie Lęborskim – edycja 2021” oraz ulotek składanych - publikacja oprócz wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie zawierać będzie aktualne adresy i dane kontaktowe wszystkich instytucji i organizacji pomagających osobom uwikłanym w przemoc z Powiatu Lęborskiego, ale także podstawowe ogólnodostępne i ogólnopolskie przedsięwzięcia i podmioty udzielające pomocy np. Lokalnych Punktów Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Funduszu Sprawiedliwości. Publikacja będzie opracowana merytorycznie przez PCPR w Lęborku  i rozpowszechniana po uzgodnieniach konsultacji z przedstawicielami innych podmiotów realizujących zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie w lokalnym środowisku. Publikacja będzie także dostępna w formie PDF celem szerszego rozpowszechnienia na stronach internetowych. Ulotki zawierać będą dane kontaktowe oraz podstawowe informacje o zakresie usług świadczonych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Lęborku. Zakłada się wydanie i kolportaż minimum 300 szt. „Vademekum” i 500 szt. ulotek składanych. Kolportaż wydruku odbywać się będzie za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej, przychodni, poradni zdrowia, szkół i innych miejsc publicznych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31