Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

karta parkingowa

Karty parkingowe

 

 

Zasady wydawania kart parkingowych

 

Akty prawne wykonawcze:

 

1.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

2.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych.

3.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej

 

 

UPRAWNIENIA DO KARTY PARKINGOWEJ NA PODSTAWIE ORZECZEŃ WYDANYCH PRZED 1 LIPCA 2014 r.

 

Uprawnienia do karty parkingowej zachowują jedynie osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności, posiadające w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności jeden z trzech symboli przyczyny niepełnosprawności: 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna) oraz zawierające pozytywne wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej.

 

Pozostałe osoby posiadające ważne orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydane na stałe lub okresowo (przed 1 lipca 2014r.), chcąc uzyskać kartę parkingową muszą wystąpić z ponownym wnioskiem o wydanie orzeczenia już na zasadzie obowiązujących przepisów w tym zakresie. Jest to spowodowane zmianą przesłanek materialno prawnych w zakresie brzmienia wskazania do karty parkingowej obowiązujących od 1 lipca 2014r. Osoby te muszą złożyć w powiatowym zespole właściwym ze względu na miejsce stałego pobytu wniosek o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności wraz z oświadczeniem, iż przedmiotowy wniosek składają dla potrzeb ustalenia wskazania do karty parkingowej (wzór oświadczenia do pobrania w siedzibie Zespołu). W stosunku do takiej osoby Zespół jest zobowiązany do przeprowadzenia ponownie pełnego postępowania na zasadach ogólnych.

 

UPRAWNIENIA DO KARTY PARKINGOWEJ NA PODSTAWIE ORZECZEŃ WYDANYCH PO 1 LIPCA 2014 r.

 

Zgodnie z nowymi zasadami, na podstawie prawomocnych orzeczeń wydawanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności po 1 lipca 2014r., kartę parkingową będą mogły otrzymać jedynie:

 

•osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Przy czym osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem: 04-O, 05-R lub 10-N;

 

•osoby niepełnosprawne powyżej 2-go roku życia, które nie ukończyły 16 roku życia, mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, bez względu na przyczynę niepełnosprawności.

 

UWAGA!!!

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej nie będzie już przysługiwać osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności.

 

Sposób postępowania w celu otrzymania karty parkingowej:

 

1. Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście! (wypełnia część A) za wyjątkiem:

 

• osoby, która nie ukończyła 18 r. życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

• osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;

• osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za która wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

 

2. Do wniosku osoba niepełnosprawna załącza:

 

•jedną fotografię o wymiarach 35x45 mm. odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy;

•dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł;

•oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli

oraz do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i potwierdzenie meldunku stałego.

Nowe karty parkingowe wydawane będą na okres ważności orzeczenia ale nie dłużej niż na okres do 5 lat.

Przed złożeniem wniosku należy skonsultować się z pracownikiem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lęborku (p. 26 lub 28), czy osoba jest uprawniona do otrzymania karty parkingowej.

 

Wszystkie karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydane przed dniem 01.07.2014r. zachowują swoją ważność na okres na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 r.

 

O wydanie karty parkingowej mogą występować również placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej.

 

Nowe karty parkingowe dla placówek wydawane będą maksymalnie na okres 3 lat.

 

Wniosek o wydanie składa osoba upoważniona do reprezentowania placówki (wypełnia część B).

 

Do wniosku placówki załącza się:

 

• dowód uiszczenia opłaty 21 zł za wydanie karty parkingowej;

• oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowaniu placówki (na wniosku);

• oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (na wniosku);

• dowód rejestracyjny pojazdu placówki do wglądu.

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki.

 

 

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

 

szczegóły na stronie:

 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/aktualnosci/archiwum-aktualnosci/go:1/art384,nowe-zasady-wydawania-kart-parkingowych.html

 

Kontakt w sprawie:

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lęborku

 

tel. 59 842 17 71

 

e-mail: pcpr@pcprlebork.pl

 

ul. Okrzei 15

 

84-300 Lębork

 

 

 

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lęborku informuje, że wpłat za wydanie karty parkingowej należy dokonywać na konto:

 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

 

36 9324 0008 0002 8570 2000 0090

 

Kwota do zapłaty: 21,00 zł

 

Tytułem: Imię i nazwisko, Karta Parkingowa

 

Przed dokonaniem wpłaty prosimy o nawiązanie kontaktu telefonicznego z pracownikiem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lęborku.

 

Dane kontaktowe:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

Adres:

ul. Okrzei 15

84-300 Lębork

I PIĘTRO

 

 

 

tel./fax: 59 842 17 71

e-mail:

pcpr@pcprlebork.pl

godziny pracy:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 - 15:30

 

Osoby do kontaktu:

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Przewodniczący - Bogusława Lis-Zielińska

 

Sekretarz - Alicja Wolska pok. 203 aw@pcprlebork.pl

 

inspektor - Wioletta Polak  wp@pcprlebork.pl

 

pracownik socjalny - Kamila Radłowska  kradlowska@pcprlebork.pl

 

pracownik socjalny - Nina Ranachowska  nr@pcprlebork.pl

 

pracownik socjalny - Iwona Sysik  is@pcprlebork.pl

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Imieniny