Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

świadczenia dla rodzin zastępczych

Podstawową formą pomocy finansowej jest świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej. Przysługuje ono rodzinie zastępczej/prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko.

Świadczenia dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, osób usamodzielniających się

wynoszą:

1) nie mnie niż  899 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;

2) nie mniej niż 1361 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka;

3) nie mniej niż 274 zł - rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

4) nie mniej niż 274 zł - rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich;

5) nie mniej niż 681 zł - pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę;

6) nie mniej niż 2244 zł, 4486 zł albo 8968 zł dla osób usamodzielniających się;

7) pomoc na zagospodarowanie wypłacana, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, w wysokości nie niższej niż 2039 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 4077 zł.

Ponadto, rodzinie zastępczej/prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać inne formy wsparcia finansowego:

1) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;

2) świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – przyznawane jednorazowo;

3) świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych
lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki
, które przysługiwać może jednorazowo lub okresowo.

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz dodatki do tego świadczenia przyznawane są od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka, aż do dnia faktycznego opuszczenia tej rodziny/domu przez dziecko.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W Powiecie Lęborakim, w zakresie finansowania pieczy zastęczej obowiązuje uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego (treść wraz z załącznikami i drukami - znajduje się w zakładce "druki")

UCHWAŁA NR 571/2023

Zarządu Powiatu Lęborskiego

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

w sprawie zasad finansowania rodzinnej pieczy zastępczej oraz pomocy dla osób usamodzielnianych w Powiecie Lęborskim

Na podstawie Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526, z późn. zm.) oraz art. 57, 64, 69 i art. 81-84 oraz art. 140-141, 146, 150, w związku z art. 180 pkt 3-4 i pkt 13 lit. a i b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1426, z późn. zm.), a także art. 19 pkt 6 i art. 88-90a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 901, z późn. zm.),

Zarząd Powiatu Lęborskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2023 roku przyjmuje się zasady finansowania rodzinnej pieczy zastępczej oraz pomocy dla osób usamodzielnianych dotyczące:

1. Zasad przyznawania świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka, określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zasad przyznawania świadczeń na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodzinnej pieczy zastępczej, określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Zasad przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym pełniona jest rodzinna piecza zastępcza, określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

4. Zasad przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym pełniona jest rodzinna piecza zastępcza, określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

5. Zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki lub wychowania nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnej pieczy zastępczej, określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

6. Zasad przyznawania dofinansowania do wypoczynku dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

7. Zasad przyznawania rodzinnej pieczy zastępczej czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem oraz powierzenia pieczy zastępczej nad dzieckiem rodzinie pomocowej, określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,

8. Zasad przyznawania świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki w rodzinnej pieczy zastępczej, określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,

9. Zasad przyznawania świadczenia na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka, określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,

10. Zasady przyznawania dla osób usamodzielnianych pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie, określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Z dniem 1 września 2023 roku traci moc uchwała Nr 363/2021 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zasad finansowania rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w Powiecie Lęborskim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 roku.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31