Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

orzekanie

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 

1.Zespół przy znakowaniu prowadzonych spraw używa symbolu „PZOON”.

 

2.Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zwany dalej „Powiatowym Zespołem” lub „PZOON”, utworzony jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.

 

3.PZOON realizuje zadania z zakresu administracji rządowej działając przy PCPR.

 

4.Obsługę finansowo-kadrową i administracyjną PZOON prowadzi PCPR.

 

5.Szczegółowe zasady wydawania orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniu do ulg i uprawnień, a także trybu postępowania przy orzekaniu, składu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołów orzekających i sposobu działania tych zespołów określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

 

6.Do podstawowych zadań Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy:

 

1.orzekanie o stopniu niepełnosprawność osób, które nie ukończyły 16 roku życia,

 

2.orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 rok życia,

 

3.orzekanie o wskazaniu do ulg i uprawnień,

 

4.wydawanie orzeczeń o umorzeniu postępowania,

 

5.prowadzenie postępowania odwoławczego,

 

6.przyjmowanie, weryfikacja wniosków i wydawanie kart parkingowych,

 

7.wydawanie legitymacji o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

 

8.przygotowanie dokumentacji do skierowania osób orzekanych na dodatkowe badania specjalistyczne do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

 

9.przestrzeganie terminowości orzekania o niepełnosprawności,

 

10.sporządzenie harmonogramów komisji orzekających,

 

11.właściwy dobór składów orzekających,

 

12.przygotowanie dokumentów źródłowych dotyczących wynagrodzeń orzeczników,

 

13.sporządzanie i archiwizacja wymaganej dokumentacji,

 

14.współpraca z przedstawicielami administracji samorządowej, ośrodkami pomocy społecznej, a także innymi organami orzecznictwa,

 

15.informowanie osób niepełnosprawnych i ich otoczenia w zakresie przysługujących im uprawnień i ulg z tytułu niepełnosprawności,

 

16.przestrzeganie terminowości obowiązujących uprawnień do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności powołanych członków PZOON,

 

17.realizacja zadań z zgodnie z wymogami obowiązujących systemów teleinformatycznych, w szczególności z Elektronicznym Krajowym Systemem Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności,

 

18.sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności.

 

7.Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności kieruje Przewodniczący Zespołu, powołany przez Starostę Lęborskiego.

 

8.Członków PZOON powołuje i odwołuje Starosta Lęborski na wniosek Przewodniczącego Zespołu w składzie:

 

•sekretarz,

 

•lekarze,

 

•psycholodzy,

 

•pedagodzy,

 

•doradcy zawodowi,

 

•pracownicy socjalni.

 

9.W PZOON zatrudnia się obsługę administracyjno-biurową.

 

10.Starosta Lęborski wyznacza Kierownika PCPR do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do członków i pracowników PZOON.

 

11.Przewodniczący PZOON wyznacza termin posiedzenia i skład orzekający spośród członków PZOON posiadających uprawnienia do orzekania o niepełnosprawności, potwierdzone stosownym zaświadczeniem.

 

12.Przewodniczącym składu orzekającego jest lekarz, specjalista w dziedzinie odpowiedniej do choroby zasadniczej osoby zainteresowanej.

 

13.Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wyznacza Przewodniczącego składu orzekającego kierując się informacją pisemną od lekarza weryfikującego wstępnie złożoną dokumentację.

 

14.Wnioski o wydanie orzeczenia obejmującego zakres działania PZOON składane są wraz z dokumentacją określoną w cytowanym rozporządzeniu, według wzoru ustalonego przez MGPiPS.

 

15.W przypadku stwierdzenia, że złożona wraz z wnioskiem dokumentacja jest niewystarczająca do wydania wnioskowanego orzeczenia, Przewodniczący PZOON zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego dziecka o konieczności jej uzupełnienia, wyznaczając termin złożenia brakującej dokumentacji i pouczając o skutkach nieuzupełnienia jej w określonym terminie.

 

16.Składane do PZOON wnioski rozpatrywane są według kolejności ich złożenia, po określeniu specjalności przewodniczącego składu orzekającego do rozpoznanych schorzeń osoby zainteresowanej lub dziecka, z zachowaniem przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

 

17.O terminie posiedzenia składu orzekającego w celu przeprowadzenia badania stanu zdrowia, osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy dziecka powiadamiany jest na piśmie.

 

18.Osoba zainteresowana wydaniem orzeczenia lub przedstawiciel ustawowy dziecka mogą wnioskować o skrócenie terminu oczekiwania na posiedzenie składu orzekającego, w formie stosownego pisma kierowanego do Przewodniczącego PZOON, z podaniem uzasadnienia wniosku.

 

19.Uzasadnieniem skrócenia terminu oczekiwania na posiedzenie może być w szczególności:

a)możliwość podjęcia zatrudnienia na stanowisku tworzonym lub przystosowanym do potrzeb osoby niepełnosprawnej,

b)szybko postępująca choroba, powodująca gwałtowne zmiany w organizmie,

c)sytuacja losowa potwierdzająca konieczność niezwłocznego posiadania orzeczenia.

 

20.Wnioski zainteresowanych skróceniem terminu oczekiwania na posiedzenie rozpatruje i podejmuje decyzję w sprawie jednoosobowo Przewodniczący PZON.

 

21.Treść orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności ogłasza na posiedzeniu przewodniczący składu orzekającego. Orzeczenie podpisują wszyscy członkowie składu. Z posiedzenia składu w sprawie wydania orzeczenia sporządzany jest protokół.

 

22.Orzeczenie o wskazaniu do ulg i uprawnień podpisuje lekarz – członek PZOON wydający orzeczenie.

 

23.Orzeczenie będące przedmiotem wniosku oraz posiedzenia składu orzekającego doręcza się osobie zainteresowanej na piśmie, nie później niż w terminie 14 dni od daty posiedzenia.

 

24.Przewodniczący PZOON może upoważnić w formie pisemnej członka PZOON do załatwienia określonych spraw w jego imieniu, wynikających z zakresu działania PZOON.

 

25.PZOON prowadzi następujące rejestry:

 

a) przyjmowanych wniosków,

b) wydawanych orzeczeń,

c) wydanych legitymacji.

 

26.Przewodniczący PZOON wydaje karty parkingowe na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 

27. W sprawach nieuregulowanych wyżej zastosowanie mają zastosowanie rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie wzoru oraz trybu wydania i zwrotu kart parkingowych.

 

28. W sprawach dot. PZOON Przewodniczący Zespołu przyjmuje w godzinach urzędowania PCPR.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Imieniny