Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Pomoc dla osób doświadczających przemocy domowej

Czym jest przemoc w rodzinie?

Przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności: narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia, naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę, ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej, istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przemoc może przybierać następujące formy:

 • przemoc fizyczna - obejmuje szeroki wachlarz czynności: to nieprzypadkowe bicie, potrząsanie, ciągnięcie za włosy, aż po przypalanie, duszenie, topienie i użycie broni. Ma wywołać lęk lub stanowić karę za złamanie reguł ustanowionych przez sprawcę;
 • przemoc psychiczna - to stałe upokarzanie, ciągłe zwracanie uwagi, odrzucanie, terroryzowanie, straszenie, izolacja od rówieśników i członków rodziny, umniejszanie wartości działań, myśli czy zdolności, a także powtarzające się nękanie lub śledzenie. Ma to na celu pozbawienie ofiary zaufania do siebie i swoich kompetencji w różnych obszarach jej życia. Sprawca może śledzić każdy krok ofiary, kontrolować jej pocztę czy rozmowy telefoniczne, grozić jej, wmawiać, że stanie się coś strasznego, jeśli nie będzie posłuszna;
 • przemoc seksualna - obejmuje całe spektrum zachowań: począwszy od niechcianych seksualnych gestów czy uwag, poprzez wymuszanie pożycia seksualnego, aż do fizycznego uszkodzenia genitaliów;
 • przemoc ekonomiczna - sprawia, że ofiara staje się zależna od partnera i szczególnie podatna na przemoc. Przykłady tej przemocy obejmują ograniczenie dostępu do pieniędzy czy informacji stanie finansowym rodziny, zmuszanie do proszenia o najmniejsze choćby środki, kłamanie na temat zasobów rodziny, wykradanie pieniędzy, niedopuszczenie do pracy zarobkowej;
 • zaniedbywanie dziecka - obejmować może zarówno jego sferę psychiczną, jak i fizyczną. Jest niezaspokojeniem potrzeb dziecka niezbędnych dla jego prawidłowego rozwoju, związanych z odżywianiem, ubraniem, schronieniem, higieną, opieką lekarską, wykształceniem, a także niezaspokojeniem jego potrzeby miłości, ochrony oraz poczucia bezpieczeństwa
 • cyberprzemoc - przemoc stosowana przy użyciu urządzeń elektronicznych, takich jak komputer czy telefon, w celu wyrządzenia krzywdy drugiej osobie.

 

Zapoznaj się z ofertą pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lęborku dla osób, których dotyczy przemoc domowa.

kliknij

 

Instytucje pomagające osobom doświadczającym przemocy domowej:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Okrzei 15 pok. 108, 110

84-300 Lębork

tel. 59 842 17 71 wew. 108, 110

pcpr@pcprlebork.pl 

 

Ośrodki pomocy społecznej oraz inne instytucje zajmujące się pomocą osobom pokrzywdzonym, działające na terenie powiatu lęborskiego:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku

ul. Wyszyńskiego 3

84-300 Lębork

59 86 22 711

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie

ul. Kościuszki 90 a

84-360 Łeba

59 30 67 160

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach

ul. Osiedle na Wzgórzu 35

84-312 Cewice

59 86 11 467

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej

ul. Młynarska 11

84-351 Nowa Wieś Lęborska

59 86 12 474

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku

ul. Radosna 9

84-352 Wicko

59 86 11 119

 

Przy każdym ośrodku pomocy społecznej działają:

Zespoły interdyscyplinarne

do których można zwrócić się o pomoc.

 

Telefony alarmowe:

 • ALARM 112
 • POGOTOWIE 999
 • STRAŻ POŻARNA 998
 • POLICJA 997
 • telefon zaufania dla dzieci i młodzieży  - 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży od 14 lat prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która bezpłatnie pomaga dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy. Telefon jest anonimowy, bezpłatny, całodobowy i dyskretny. https://116111.pl  
 • Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii" 22 668-70-00 Poradnia działa 7 dni w tygodniu 24h; dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy. Infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy oraz jej świadków
 • Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy „Niebieska Linia” 800-120-002 czynny przez całą dobę. Dzwoniąc pod nr 800-120-002 uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.

 

WAŻNE!

OSOBY POKRZYWDZONE PRZESTĘPSTWEM ORAZ CZŁONKOWIE ICH RODZIN MAJĄ MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ POMOCY, KTÓREJ UDZIELA:

Gdańska Fundacja Pomocy Prawno - Psychologicznej z siedzibą w Gdańsku, informuje, że na terenie zachodniej części województwa pomorskiego realizowany jest projekt pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, członkom ich rodzin oraz świadkom przestępstw.

Obszar projektu obejmuje właściwość Sądu Okręgowego w Słupsku tj. miasto Słupsk, powiat słupski, lęborski, bytowski, chojnicki i człuchowski.

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym działa w Słupsku, przy ul. Jana Pawła II 1 lok.218 i 224, tel. 601 081 865, e-mail: slupsk@fundacje.net. Ośrodek prowadzi Pani Aleksandra Duszak.

Punkt Lokalny w Lęborku:

 • tel. 601 088 479

Osobom pokrzywdzonym przestępstwem, członkom ich rodzin oraz świadkom przestępstw, oferowana jest następującą pomoc:

 • pomoc prawna;
 • mediacja;
 • indywidualne sesje psychoterapeutyczne;
 • konsultacje psychologiczne;
 • pomoc językową tłumacza językowego do pomocy prawnej dla pokrzywdzonego przestępstwem lub do pomocy psychologicznej udzielanej świadkowi;
 • pomoc językową dla osób niedowidzących lub niedosłyszących (język migowy);
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
 • pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
  doradztwo zawodowe;
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
 • usługa dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw w Ośrodku lub Punktach Lokalnych;
 • bony żywnościowe;
 • bony towarowe;
 • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;
 • finansowanie kosztów wyjazdu: osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę, uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc psychologiczna;
 • finansowanie robót budowlanych, w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;
 • zakup urządzeń lub wyposażenia;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych. 

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31