Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Projekt RPO WP pn "CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE LĘBORSKIM"

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE INSTYTUCJONALNEJ GOTOWOŚCI DO ŚWIADCZENIA USŁUG W OKRESIE 36 MIESIĘCY TRWAŁOŚCI PROJEKTU

 

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2020r.-31.10.2026r.

nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku oświadcza, iż w ramach instytucjonalnej gotowości do świadczenia usług w okresie 36 miesięcy trwałości projektu tj. od 01.11.2023 roku do 31.10.2026 roku, zapewni:

Piecza zastępcza

Rodzinna piecza zastępcza

 • Liczba rodzin zastępczych (spokrewnionych, niezawodowych) - 67
 • Liczba rodzin-kandydatów na rodziny zastępcze (spokrewnione, niezawodowe) - 2
 • Liczba miejsc w rodzinach zastępczych zawodowych - 14
 • Maksymalna liczba miejsc możliwych do utworzenia w rodzinie-kandydacie na rodzinę zastępczą zawodową - 3
 • Liczba koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 3
 • Liczba  miejsc w rodzinnych domach dziecka - 29

Wsparcie rodziny

Ośrodek Interwencji Kryzysowej z miejscami całodobowymi

 • Liczba miejsc w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z miejscami całodobowymi dla matek/ojców z dziećmi lub kobiet w ciąży – miejsca całodobowe – 10 miejsc

Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia i mediacje, usługi dla rodzin z dziećmi, pomoc prawna, grupy samopomocowe i grupy wsparcia

 • Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne:

2 psychologów, 1 pedagog, 2 specjalistów pracy z rodziną

 • terapia i mediacje – 4 specjalistów
 • pomoc prawna – 1 radca prawny
 • grupy samopomocowe i grupy wsparcia – 2 grupy (rodzin spokrewnionych oraz łącznie niezawodowych i zawodowych)

 

kontakt Bogusława Lis-Zielińska tel. 59 842 17 71
  e-mail: pcpr@pcprlebork.pl
DPZ Joanna Dalkowska www.pcprlebork.pl
DPON-OIK Natalia Fąkowicz-Klemp  

 

Ww. formy wsparcia dostępne są dla następujących osób:

 1. Osoby przebywające w pieczy zastępczej – to osoby w wieku 0-25 roku życia, przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej z terenu Powiatu Lęborskiego,
 2. Osoby usamodzielniane opuszczające pieczę zastępczą – to osoby w wieku 18-25 roku życia, usamodzielniane opuszczające rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą z terenu Powiatu Lęborskiego,
 3. Opiekunowie zastępczy i rodzice naturalni – to osoby z terenu Powiatu Lęborskiego, sprawujące rodzinną pieczę zastępczą (rodzice zastępczy rodzin spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych oraz prowadzący rodzinne domy dziecka, a także kandydaci na opiekunów zastępczych), a także rodzice naturalni małoletnich przebywających w pieczy zastępczej,
 4. Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – osoby objęte interwencją kryzysową w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

 

Miejsce świadczenia:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

ul. Stefana Okrzei 15

84-300 Lębork

Tel./fax.: 59 842 17 71

e-mail: pcpr@pcprlebork.pl

www.pcprlebork.pl

 

W związku z zakończeniem w dniu 31 października 2023 roku realizacji ww. projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku deklaruje instytucjonalną gotowość do świadczenia usług społecznych w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi przez okres co najmniej odpowiadający okresowi realizacji projektu.

 

Link do strony z ww. oświadczeniem

https://lebork.naszepcpr.pl/projekty-i-programy/projekt-rpo-wp-pn-centrum-uslug-spolecznych-w-powiecie-leborskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lębork, dnia 09 listopada 2023 roku

 

 

           Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku oświadcza, iż w ramach instytucjonalnej gotowości do świadczenia usług w okresie 36 miesięcy trwałości projektu będzie realizować działania projektowe - formy wsparcia w ramach usług społecznych obejmujące m.in.:

 1. Dostępne formy wparcia merytorycznego w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, w tym:
 1. W zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej:
 • Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne – konsultacje pedagogiczne
 • Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne – psychiatryczne
 • Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne
 • Terapie i mediacje – prowadzenie terapii dla dzieci przebywających w pieczy i ich opiekunów – indywidualna
 • Terapie i mediacje – prowadzenie terapii dla dzieci przebywających w pieczy i ich opiekunów – grupowa
 • Rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą - diagnoza i wytyczne do terapii małoletnich przyjmowanych i przebywających w pieczy
 • Wspieranie procesu deinstutucjonalizacji – superwizja osób wykonujących zadania związane z pieczą zastępczą
 • Wsparcie opiekuńcze – usługa zdrowotna – konsultacje specjalistyczne – dofinansowanie lub refundacja części kosztów wizyt
 • Konsultacje i poradnictwo – doradztwo zawodowe
 • Rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą – kształtowania umiejętności społecznych (warsztaty kompetencji społecznych, poradnictwo grupowe i indywidualne)
 • Rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą – podnoszenie kwalifikacji zawodowych – dla osób usamodzielnianych – w ramach indywidualnych programów usamodzielnienia wychowanków
 • Funkcjonowanie Punktu Wsparcia Dziecka i Rodziny
 • Aktywizacja edukacyjna – korepetycje – w ramach finansowania kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej
 • Zajęcia dydaktyczno-terapeutyczne ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych
 • Wspieranie rodzin w organizacji czasu wolnego – kolonie/obozy socjoterapeutyczne, edukacyjne – dofinansowanie – dla osób małoletnich przebywających w pieczy – w ramach dofinansowania do wypoczynku dla dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej
 • Wspieranie rodzin w organizacji czasu wolnego – udział w zajęciach ogólnodostępnych – salach zabaw – w ramach finansowania kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej
 • Wspieranie rodzin w organizacji czasu wolnego – opieka nad dzieckiem i osobą zależną – w ramach umów z osobami do opieki i pomocy przy pracach gospodarskich w rodzinach zastępczych
 • Wspieranie procesu deinstytucjonalizacji – wsparcie specjalisty pracy z rodziną
 • Grupa Wsparcia Pieczy Zastępczej
 • Warsztaty umiejętności rodzicielskich – samorozwój, samoświadomość i autoprezentacja – dla opiekunów zastępczych
 • Doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinną piecze zastępczą - sfinansowanie ogólnodostępnych szkoleń
 • Wyjazdy edukacyjno-integracyjne – spotkania integracyjne i wycieczki dla rodzin zastępczych
 • Szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych - spokrewnionych/niezawodowych/ zawodowych (w tym: specjalistycznych/pogotowia opiekuńczego)/rodzinnego domu dziecka
 • Kampania społeczna – informacyjna o rodzicielstwie zastępczym, w tym konkurs plastyczny promujący rodzicielstwo zastępcze
 • Animator działań
 1. W zakresie wspierania rodziny w obszarach przeciwdziałania przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej:
 • Grupa Wsparcia - dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie
 • Wspieranie rodzin w organizacji czasu wolnego – zajęcia uspołeczniające
 • Konsultacje i poradnictwo psychologiczne – interwencyjna pomoc psychologiczna
 • Telefon interwencyjno-informacyjny
 • Poradnictwo prawne grupowe dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie
 • Warsztaty umiejętności rodzicielskich
 • Mediacje – w sytuacjach konfliktów, kryzysów
 • Zajęcia terapeutyczne – uspołeczniające dla dzieci i młodzieży – ogólnodostępne, grupowe
 • Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne
 • Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne rodzinne – pedagogiczne
 • Terapie i psychoterapie indywidualne
 • Kampania informacyjna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej
 • Wsparcie Opiekuna Ośrodka wsparcia – Hostelu dla osób przebywających w Ośrodku wsparcia
 •  
 • Wykorzystanie zakupionego samochodu (środka trwałego) – wykorzystywany będzie przez PCPR w Lęborku do przewożenia osób w przypadkach przewożenia osób małoletnich, młodzieży i dorosłych na zajęcia i formy wsparcia w jednostce lub według zgłaszanych potrzeb podopiecznych PCPR. Ponadto, pojazd może służyć do dojazdu osób wykonujących zadania realizowane przez jednostkę na rzecz mieszkańców powiatu lęborskiego.

 

 

Ww. formy wsparcia dostępne są dla następujących osób:

 1. Osoby przebywające w pieczy zastępczej – to osoby w wieku 0-25 roku życia, przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej z terenu Powiatu Lęborskiego,
 2. Osoby usamodzielniane opuszczające pieczę zastępczą – to osoby w wieku 18-25 roku życia, usamodzielniane opuszczające rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą z terenu Powiatu Lęborskiego,
 3. Opiekunowie zastępczy i rodzice naturalni – to osoby z terenu Powiatu Lęborskiego, sprawujące rodzinną pieczę zastępczą (rodzice zastępczy rodzin spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych oraz prowadzący rodzinne domy dziecka, a także kandydaci na opiekunów zastępczych), a także rodzice naturalni małoletnich przebywających w pieczy zastępczej,
 4. Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – osoby objęte interwencją kryzysową w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Miejsce świadczenia:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

ul. Stefana Okrzei 15

84-300 Lębork

Tel./fax.: 59 842 17 71

e-mail: pcpr@pcprlebork.pl

www.pcprlebork.pl

 

W związku z zakończeniem w dniu 31 października 2023 roku realizacji ww. projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku deklaruje instytucjonalną gotowość do świadczenia usług społecznych w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi przez okres co najmniej odpowiadający okresowi realizacji projektu.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim

Oś priorytetowa 6. Integracja Działanie 6.2. Usługi społeczne Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)

współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2020r.-30.06.2023r.

umowa nr RPPM.06.02.02-22-0048/20 w ramach konkursu numer RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim jest projektem Powiatu Lęborskiego (Partner Wiodący). Realizatorem zadania 1 Projektu pn. Realizacja indywidualnej ścieżki reintegracji przez uczestników projektu-rozwój usług społecznych realizowanych przez PCPR w Lęborku–realizowane jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny. Projekt realizowany będzie dla 210 Uczestników/Uczestniczek - dla następujących osób z grup docelowych, w tym:

 1. Osoby przebywające w pieczy zastępczej – 78 Uczestników/czek – to osoby w wieku 0-25 roku życia, przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej z terenu Powiatu Lęborskiego,
 2. Osoby usamodzielniane opuszczające pieczę zastępczą – 12 Uczestników/czek – to osoby w wieku 18-25 roku życia, usamodzielniane opuszczające rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą z terenu Powiatu Lęborskiego,
 3. Opiekunowie zastępczy i rodzice naturalni – 60 Uczestników/czek - to osoby z terenu Powiatu Lęborskiego, sprawujące rodzinną pieczę zastępczą (rodzice zastępczy rodzin spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych oraz prowadzący rodzinne domy dziecka, a także kandydaci na opiekunów zastępczych),a także rodzice naturalni małoletnich przebywających w pieczy zastępczej – 4 Uczestników/czek,
 4. Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

ZAKRES WSPARCIA W PROJEKCIE

 1. Formy wsparcia w ramach Projektu, które podlegają bieżącej aktualizacji za zgodą Instytucji Zarządzającej, określone są w obowiązującym wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu.
 2. Dostępne formy wparcia merytorycznego dla Uczestników i Uczestniczek Projektu obejmują zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, w tym:

W zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej:

 1. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne – konsultacje pedagogiczne (poz. 1)
 2. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne – psychiatryczne (poz. 2)
 3. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne (poz. 3)
 4. Terapie i mediacje – prowadzenie terapii dla dzieci przebywających w pieczy i ich opiekunów – indywidualna (poz. 4)
 5. Terapie i mediacje – prowadzenie terapii dla dzieci przebywających w pieczy i ich opiekunów – grupowa (poz. 5)
 6. Rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą - diagnoza i wytyczne do terapii małoletnich przyjmowanych i przebywających w pieczy (poz. 6)
 7. Wspieranie procesu deinstutucjonalizacji – superwizja osób wykonujących zadania związane z pieczą zastępczą (poz.7)
 8. Wsparcie opiekuńcze – usługa zdrowotna – konsultacje stomatologiczne (poz. 8)
 9. Konsultacje i poradnictwo – doradztwo zawodowe (poz. 9)
 10. Rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą – kształtowania umiejętności społecznych (warsztaty kompetencji społecznych, poradnictwo grupowe i indywidualne) (poz. 10)
 11. Rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą – podnoszenie kwalifikacji zawodowych – dla osób usamodzielnianych (poz. 14)
 12. Funkcjonowanie Punktu Wsparcia Dziecka i Rodziny (poz. 15)
 13. Aktywizacja edukacyjna – korepetycje (poz. 17)
 14. Zajęcia dydaktyczno-terapeutyczne ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych (poz. 18)
 15. Wspieranie rodzin w organizacji czasu wolnego – kolonie/obozy socjoterapeutyczne, edukacyjne – dofinansowanie - dla osób małoletnich przebywających w pieczy (poz. 19)
 16. Wspieranie rodzin w organizacji czasu wolnego – udział w zajęciach ogólnodostępnych – salach zabaw (poz. 20)
 17. Wspieranie rodzin w organizacji czasu wolnego – opieka nad dzieckiem i osobą zależną (poz. 21)
 18. Wspieranie procesu deinstytucjonalizacji – wsparcie specjalisty pracy z rodziną (poz. 22)
 19. Grupa Wsparcia Pieczy Zastępczej (poz. 27)
 20. Warsztaty umiejętności rodzicielskich – samorozwój, samoświadomość i autoprezentacja – dla opiekunów zastępczych (poz. 29)
 21. Doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinną piecze zastępczą - sfinansowanie ogólnodostępnych szkoleń (np. dialog motywacyjny, zaburzenia zachowania i emocji, zaburzenia więzi, trening radzenia sobie z agresją dzieci i młodzieży) (poz. 30)
 22. Wyjazdy edukacyjno-integracyjne – spotkania integracyjne i wycieczki dla rodzin zastępczych (poz. 31)
 23. Szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych - spokrewnionych/niezawodowych/ zawodowych (w tym: specjalistycznych/pogotowia opiekuńczego)/rodzinnego domu dziecka (poz. 32)
 24. Kampania społeczna – informacyjna o rodzicielstwie zastępczym, w tym konkurs plastyczny promujący rodzicielstwo zastępcze (poz. 33)
 25. Animator działań Uczestników i Uczestniczek Projektu (poz. 34)
 26. Opiekun merytoryczny Uczestników i Uczestniczek Projektu (poz. 35)
 27. Transport osób na zajęcia, zwrot kosztów dojazdu (poz. 36)

W zakresie wspierania rodziny w obszarach przeciwdziałania przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej:

 1. Grupa Wsparcia - dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie (poz. 38)
 2. Wspieranie rodzin w organizacji czasu wolnego – zajęcia uspołeczniające (poz. 39)
 3. Konsultacje i poradnictwo psychologiczne – interwencyjna pomoc psychologiczna (poz. 40)
 4. Telefon interwencyjno-informacyjny (poz. 41-43)
 5. Poradnictwo prawne grupowe dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie (poz. 44)
 6. Wsparcie Opiekuna merytorycznego Uczestników i Uczestniczek Projektu (poz. 45)
 7. Warsztaty umiejętności rodzicielskich (szkoła dla rodziców) (poz. 46)
 8. Mediacje – w sytuacjach konfliktów, kryzysów (poz. 47)
 9. Zajęcia terapeutyczne – uspołeczniające dla dzieci i młodzieży – ogólnodostępne, grupowe (poz. 48)
 10. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne (poz. 49)
 11. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne rodzinne – pedagogiczne (poz. 50)
 12. Terapie i psychoterapie indywidualne (poz. 51)
 13. Kampania informacyjna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej (poz. 52)
 14. Zwrot kosztów dojazdu dla Uczestników i Uczestniczek Projektu (poz. 53)
 15. Wsparcie Opiekuna Ośrodka wsparcia – Hostelu dla osób przebywających w Ośrodku wsparcia (poz. 54)

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICWA W PROJEKCIE - REKRUTACJA JEST OTWARTA PRZEZ CAŁY OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Kontakt w sprawie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku - tel. 59 8628106 - e-mail: pcpr@pcprlebork.pl

Joanna Dalkowska - w ramach pieczy zastępczej i

Natalia Fąkowicz-Klemp - w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31