Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

standardy umieszczania małoletnich w pieczy zastępczej w powiecie lęborskim

STANDARDY UMIESZCZANIA MAŁOLETNICH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE LĘBORSKIM

(stan na 15.01.2024r.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

SPIS  TREŚCI

 1. Wstęp
 2. Uregulowania prawne
 3. Podmioty współpracujące w zakresie stosowania standardów
 4. Umieszczanie dziecka w pieczy zastępczej na wniosek rodzica
 5. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej i niezawodowej zgodnie z postanowieniem sądu
 6. Umieszczanie dziecka w zawodowych rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z postanowieniem sądu
 7. Przymusowe odebranie dziecka przez kuratora sądowego
 8. Interwencyjne odebranie dziecka przez funkcjonariuszy policji
 9. Odebranie dziecka z rodziny w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej
 10. Załączniki do Standardów Umieszczania Małoletnich w Pieczy Zastępczej w Powiecie Lęborskim

WSTĘP

Standardy umieszczania małoletnich w pieczy zastępczej w powiecie lęborskim zostały opracowane na potrzeby umieszczania małoletnich w pieczy zastępczej funkcjonującej
na terenie Powiatu Lęborskiego. Głównym celem ich wprowadzenia jest usprawnienie procesu zabezpieczania dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w oparciu
o wielosektorową współpracę z podmiotami świadczącymi pomoc i wsparcie dla rodzin będących w kryzysie.

                  Kwestie zawarte w niniejszym dokumencie były uzgadniane w dniu 20 stycznia 2022 roku na spotkaniu dotyczącym procedur umieszczania dzieci w pieczy zastępczej we współpracy i konsultacji z Kierownikami ośrodków pomocy społecznej, przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Lęborku, Przewodniczącą Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Lęborku, przedstawicielami Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
w Lęborku, przedstawicielami ochrony zdrowia oraz z Dyrektorem placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Lęborskiego, a także w wyniku konsultacji nad przygotowanym projektem z podmiotami, których dotyczy.

                  Ujednolicenie i wprowadzenie standardów przyczyni się do efektywności pracy
w tym obszarze, a także jasno określi zadania dla osób biorących udział w tym procesie. Celem jednak nadrzędnym określonych działań jest przeprowadzenie procesu umieszczania dzieci
w pieczy zastępczej w taki sposób, by ograniczyć traumatyczne przeżycia z tym związane dla małoletnich. Koncentracja oddziaływań na indywidualnych potrzebach emocjonalnych dziecka, zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i poszanowanie godności
i wartości osobowej małoletniego jest priorytetem i stanowi cel główny ww. standardów. Wszystkie działania organów współpracujących w tym zakresie powinny się kierować szeroko rozumianym dobrem dziecka.

I. UREGULOWANIA PRAWNE

Niniejsze procedury umieszczania małoletnich w pieczy zastępczej zostały sporządzone w oparciu o następujące regulacje prawne:

 • Niniejsze procedury umieszczania małoletnich w pieczy zastępczej zostały sporządzone w oparciu o następujące regulacje prawne:

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2023r., poz. 1426, ze zm.);
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2023r.,
  poz. 2809);
 • ustawa z dnia 17 listopada 1964r., Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2023r., poz. 1550);
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005r., o przeciwdziałaniu przemocy w domowej (Dz.U.
  z 2021r., poz. 1249 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 września 2023r., w sprawie procedury postępowania Policji przy wykonywaniu przez pracownika socjalnego zapewniania ochrony dziecku w razie zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą domową oraz podejmowaniu decyzji o zapewnianiu tej ochrony (Dz.U. z 2023r., poz. 1807);
 • ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych (Dz.U. z 2023r., poz. 1095).
 1. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE W ZAKRESIE STOSOWANIA PROCEDUR
 • Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w Lęborku;
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku;
 • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Lęborku;
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku;
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie;
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej;
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku;
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach;
 • Komenda Powiatowa Policji w Lęborku;
 • Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku;
 • publiczna i niepubliczna służba zdrowia na terenie powiatu lęborskiego;
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze funkcjonujące na terenie powiatu lęborskiego.

III.  UMIESZCZENIE DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ NA WNIOSEK RODZICA

 1. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka reguluje art. 35 ust. 2-4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2023r., poz. 1426. ze zm.).
 2. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej na wniosek rodziców dziecka ma charakter fakultatywny i w takich przypadkach rodzic powinien złożyć wniosek
  o umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej do organizatora pieczy zastępczej
  w powiecie lęborskim, tj. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszych standardów.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. III pkt 2 standardów, podpisują oboje rodziców małoletniego dziecka, chyba że jeden z nich został pozbawiony władzy rodzicielskiej.
 4. Rozbieżność stanowisk rodziców biologicznych dziecka w zakresie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej wymaga rozstrzygnięcia przez Sąd Rejonowy w Lęborku.
 5. W przypadku, gdy dziecko ma tylko jednego rodzica (drugi nie żyje, nie figuruje
  w oficjalnych dokumentach dziecka), wniosek składa i podpisuje ten rodzic, który zajmuje się wychowaniem dziecka.
 6. Złożony przez rodzica wniosek jest rozpatrywany przez funkcjonujący w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku – Zespół do Spraw Umieszczania Dzieci
  w Rodzinnej i Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej w terminie 7 dni od daty jego wpłynięcia do jednostki lub niezwłocznie w sprawach wymagających natychmiastowego zabezpieczenia.
 7. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka następuje po uzyskaniu zgody, odpowiednio rodziców zastępczych lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. 
 8. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, organizator pieczy zastępczej wskazuje miejsce docelowego pobytu dziecka w pieczy i niezwłocznie zawiadamia sąd.
 9. Uruchomienie postępowania zmierzającego do umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej może odbywać się także z urzędu przez starostę lub rodzinę zastępczą albo prowadzącego rodzinny dom dziecka. W takim przypadku rodzice biologiczni muszą wyrazić zgodę na umieszczenie dziecka, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych standardów.
 10. Przy zgodzie rodziców na umieszczenie dziecka w pieczy, stosuje się analogicznie przepisy określone w ust. III pkt 3-8 niniejszych standardów.

IV. UMIESZCZENIE DZIECKA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ SPOKREWNIONEJ I NIEZAWODOWEJ ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM SĄDU

 1. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej powinno nastąpić po wyczerpaniu wszystkich form pomocy rodzicom dziecka będącym w kryzysie. Pobyt małoletniego
  w pieczy zastępczej ma charakter czasowy, tj. do czasu zaistnienia warunków umożliwiających powrót dziecka do rodziny pochodzenia lub umieszczenia
  go w rodzinie przysposabiającej.
 2. W przypadku konieczności umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę możliwość zabezpieczenia dziecka w rodzinie spokrewnionej (babcie, dziadkowie, rodzeństwo) lub niezawodowej (ciocie, wujkowie).
 3. Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w Lęborku, w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej wydaje postanowienie, które przekazywane jest stronom postępowania i organizatorowi pieczy zastępczej.
 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku przekazuje ww. postanowienie do właściwego miejscowo ośrodka pomocy społecznej.
 5. W miarę możliwości przy czynnościach odbierania dziecka z rodziny pochodzenia ośrodki pomocy społecznej lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku zapewniają obecność psychologa lub innego pracownika OPS/PCPR.
 6. Karta pracy psychologa/pracownika OPS/PCPR stanowi załącznik nr 3 do niniejszych standardów.
 7. Właściwe miejscowo ośrodki pomocy społecznej, przekazują do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, za pomocą kontaktu telefonicznego lub mailowo – dane placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko oraz dane placówki medycznej i lekarza rodzinnego dziecka.
 8. Podmioty współpracujące w ramach niniejszych standardów, które obejmowały wsparciem rodzinę pochodzenia dziecka, w momencie powzięcia informacji
  o konieczności zabezpieczenia dziecka w środowisku zastępczym, w miarę możliwości i rozeznanych potrzeb obejmują rodziców biologicznych oraz dziecko wsparciem
  w zakresie przygotowania do odbioru dziecka oraz udzielają szczegółowych informacji w zakresie jego przebiegu.
 9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, informuje Sąd Rodzinny Wydział Rodzinny i Nieletnich o wykonaniu lub braku wykonania przez rodziców biologicznych postanowienia o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej.
 10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, na wniosek rodzica biologicznego dziecka lub osoby pod opieką której dziecko faktycznie przebywa, może zapewnić transport z miejsca zamieszkania dziecka do określonej w postanowieniu rodziny zastępczej. Wniosek w zakresie wsparcia w postaci zapewnienia transportu stanowi załącznik nr 4 do niniejszych standardów.
 11. W transporcie zapewnianym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku uczestniczy rodzic biologiczny dziecka lub uprawniony do odbioru dziecka opiekun zastępczy lub pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku. Ww. przypadkach ma zastosowanie załącznik nr 5 do niniejszych standardów.
 12. W trakcie przewozu dziecka, osoby uprawnione, posługują się Kartą Przewozu Dziecka, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszych standardów.
 13. Po przejęciu opieki nad małoletnim przez osoby uprawnione, w miarę możliwości odbywają z dzieckiem konsultację lekarską określającą stan zdrowia dziecka oraz brak przeciwskazań do umieszczenia w pieczy zastępczej. Lekarz konsultujący dziecko wydaje zaświadczenie o jego stanie zdrowia, którego przykładowy wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszych standardów.
 14. Po odbyciu konsultacji lekarskiej, dziecko przekazywane jest do wskazanej
  w postanowieniu rodziny zastępczej. Potwierdzenie przekazania dziecka pod opiekę rodziny zastępczej stanowi załącznik nr 10 do niniejszych standardów.
 15. Po zabezpieczeniu małoletniego w pieczy zastępczej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, podejmuje czynności określone w art. art. 38a ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

V. UMIESZCZENIE DZIECKA W ZAWODOWYCH RODZINACH ZASTĘPCZYCH, RODZINNYCH DOMACH DZIECKA I PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH ZGODNIE
Z POSTANOWIENIEM SĄDU

 1. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej powinno nastąpić po wyczerpaniu wszystkich form pomocy rodzicom dziecka będącym w kryzysie. Pobyt małoletniego w pieczy zastępczej ma charakter czasowy, tj. do czasu zaistnienia warunków umożliwiających powrót dziecka do rodziny pochodzenia lub umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej.
 2. W przypadku konieczności umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę możliwość zabezpieczenia dziecka w rodzinie spokrewnionej (babcie, dziadkowie, rodzeństwo) lub niezawodowej (ciocie, wujkowie).
 3. W przypadku braku możliwości zabezpieczenia dziecka w rodzinie spokrewnionej lub niezawodowej, Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w Lęborku, zwraca się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, o wskazanie pieczy zastępczej dla małoletniego. W miarę możliwości, Sąd, przekazuje do PCPR, istotne informacje mogących mieć znaczenie dla wskazania odpowiedniej pieczy zastępczej. 
 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, po otrzymaniu wskazania
  o umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, zwołuje Zespół do Spraw Umieszczania Dzieci w Rodzinnej i Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej. Członkowie ww. zespołu,
  w myśl art. 38a ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, niezwłocznie za pośrednictwem epuap kierują pisma do podmiotów współpracujących w ramach określonych standardów, tj.:
 5. Ww. podmioty współpracujące w ramach określonych standardów, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni za pośrednictwem epuap przekazują do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku dane, które są niezbędne do odpowiedniego doboru rodziny zastępczej do indywidualnych potrzeb małoletniego.
 6. Podmioty współpracujące w ramach niniejszych standardów, w momencie powzięcia informacji o konieczności zabezpieczenia dziecka w środowisku zastępczym, obejmują ww. rodziny dodatkowym wsparciem w zakresie przygotowania do odbioru dziecka oraz udzielają szczegółowych informacji
  w zakresie jego przebiegu.
 7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku po otrzymaniu żądanych informacji ponownie zwołuje spotkanie Zespołu do Spraw Umieszczania Dzieci
  w Rodzinnej i Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej, który określa miejsce umieszczenia dziecka. W wyniku obrad zespołu oraz za zgodą wskazanej zawodowej rodzinny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka lub Dyrektora placówek opiekuńczo-wychowawczych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku udziela odpowiedzi na zapytanie Sądu Rejonowego
  w Lęborku w określonym wcześniej terminie.
 8. Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w Lęborku, w przedmiocie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej wydaje postanowienie, które przekazywane jest stronom postępowania i organizatorowi pieczy zastępczej.
 9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku przekazuje ww. postanowienie do właściwego miejscowo ośrodka pomocy społecznej.
 10. W miarę możliwości przy czynnościach odbierania dziecka z rodziny pochodzenia ośrodki pomocy społecznej lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku zapewniają obecność psychologa lub innego pracownika OPS/PCPR.
 11. Karta pracy psychologa/pracownika OPS/PCPR stanowi załącznik nr 3 do niniejszych standardów.
 12. Po otrzymaniu postanowienia sądowego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny
  w Lęborku nawiązuje kontakt ze wskazaną rodziną zastępczą, celem przekazania niezbędnych informacji o małoletnim, a w przypadku placówki opiekuńczo-wychowawczej – wydaje skierowanie do placówki.
 13. W określonym w postanowieniu terminie doprowadzenia dziecka do pieczy zastępczej, wskazana rodzina zastępcza, prowadzący rodzinny dom dziecka lub Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej informuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku o doprowadzeniu lub niedoprowadzeniu dziecka do pieczy zastępczej. Informacja ta jest przekazywana do Sądu Rodzinnego Wydział Rodzinny i Nieletnich. Osobą odpowiedzialną za doprowadzenie dziecka do pieczy jest rodzic biologiczny lub osobą, pod której opieką dziecko przebywa.
 14. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, na wniosek rodzica biologicznego dziecka lub osoby, pod opieką której faktycznie przebywa dziecko, może zapewnić transport z miejsca zamieszkania dziecka do określonej
  w postanowieniu rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wniosek w zakresie wsparcia w postaci zapewnienia transportu stanowi załącznik nr 4 do niniejszych standardów.
 15. Przy transporcie zapewnianym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  w Lęborku uczestniczy rodzic biologiczny dziecka lub uprawniony do odbioru dziecka opiekun zastępczy lub pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku. Ww. zastosowanie ma załącznik nr 5 do niniejszych standardów.
 16. W przypadku umieszczenia dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu lęborskiego na wniosek rodzica biologicznego lub osoby, pod opieką której faktycznie przebywa dziecko, transport zapewniany może być przez CODD w godzinach pracy Centrum, co stanowi załącznik
  nr 4 do niniejszych standardów. Do czynności przewozu dziecka Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej może upoważnić pracowników Centrum Obsługi Domów dla Dzieci jeżeli sąd wskaże Dyrektora jako osobę upoważnioną, o czym stanowi załącznik nr 5 do niniejszych standardów.
 17. W trakcie przewozu dziecka, osoby uprawnione, posługują się Kartą Przewozu Dziecka, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszych standardów.
 18. Po przejęciu opieki nad małoletnim przez osoby uprawnione, w miarę możliwości odbywają z dzieckiem konsultację lekarską określającą stan zdrowia dziecka oraz brak przeciwskazań do umieszczenia w pieczy zastępczej. Lekarz konsultujący dziecko wydaje zaświadczenie o jego stanie zdrowia, którego przykładowy wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszych standardów.
 19. Potwierdzenie przekazania dziecka pod opiekę rodziny zastępczej lub do placówki opiekuńczo-wychowawczej stanowi załącznik nr 10 do niniejszych standardów.
 20. Po zabezpieczeniu małoletniego w pieczy zastępczej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, podejmuje czynności określone w art.38a ustawy
  o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 21. po ustaleniu placówki edukacyjnej dziecka – do właściwej szkoły, przedszkola, żłobka, ośrodka w zakresie funkcjonowania małoletniego, jego sytuacji edukacyjnej oraz obserwowalnych trudności dziecka w środowisku szkolnym, co stanowi załącznik nr 8 do niniejszych standardów;
 22. innych podmiotów, mogących posiadać wiedzę na temat sytuacji dziecka
  i rodziny.
 23. właściwego miejscowo ośrodka pomocy społecznej w formie wniosku
  o udostępnienie danych osobowych w zakresie funkcjonowania małoletniego, jego sytuacji zdrowotnej oraz edukacyjnej wraz ze wskazaniem lekarza prowadzącego dziecko oraz placówki edukacyjnej, do której uczęszcza, przyczyn kryzysu w rodzinie i udzielonych form wsparcia oraz sytuacji mieszkaniowej, bytowej oraz funkcjonowania rodziny pochodzenia dziecka w środowisku lokalnym, co stanowi załącznik nr 7 do niniejszych standardów;

VI. PRZYMUSOWE ODEBRANIE DZIECKA PRZEZ KURATORA SĄDOWEGO

 1. Przymusowe odebranie dziecka z rodziny biologicznej przez kuratora sądowego regulują art. 598 6-13 Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Przymusowe odebranie dziecka z rodziny biologicznej odbywa się na postanowienie sądu, po niedoprowadzeniu w określonym terminie dziecka przez rodziców biologicznych do pieczy zastępczej wskazanej przez Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny
  i Nieletnich w Lęborku.
 3. Przymusowego odebrania dziecka z rodziny biologicznej dokonuje uprawniony do tego kurator zawodowy z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym
  w Lęborku, organizuje i kieruje tym procesem.
 4. W momencie otrzymania postanowienia sądowego o przymusowym odbiorze dziecka, kurator zawodowy nawiązuje kontakt telefoniczny z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, celem ustalenia terminu oraz godziny odbioru dziecka
  z rodziny.
 5. Wyznaczony termin oraz godzina powinny uwzględniać takie przesłanki jak:
 • przymusowy odbiór dziecka odbywa się w dniach od poniedziałku do piątku, tj. w dniach roboczych;
 • przymusowy odbiór dziecka odbywa się, w miarę możliwości, w godzinach od 8 do 15, tj. w godzinach pracy podmiotów współpracujących w ramach określonych standardów.
 1. Zaleca się, by przy każdym przymusowym odbiorze dziecka z rodziny pochodzenia uczestniczył psycholog. Obecność i wsparcie psychologa w momencie odbierania dziecka z rodziny pochodzenia jest przypisane właściwemu miejscowo ośrodkowi pomocy społecznej lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku. Dyrektor ośrodka pomocy społecznej może wyznaczyć do obecności w procesie przymusowego odbioru dziecka z rodziny innego pracownika ośrodka, który zna dziecko i rodzinę.
 2. Karta pracy psychologa/pracownika OPS stanowi załącznik nr 3 do niniejszych standardów.
 3. Uprawniony do przymusowego odbioru dziecka z rodziny – kurator zawodowy, nawiązuje kontakt telefoniczny z właściwym miejscowo ośrodkiem pomocy społecznej, by przekazać termin oraz godzinę odbioru dziecka z rodziny pochodzenia,
  celem przygotowania przez ośrodek pomocy społecznej wsparcia w postaci zapewnienia obecności psychologa/pracownika ośrodka pomocy społecznej.
 4. Przymusowy odbiór dziecka, na wniosek kuratora, wspierają funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lęborku, według kompetencji im przypisanych.
 5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, na wniosek rodzica biologicznego dziecka lub osoby, pod opieką której faktycznie przebywa dziecka, może zapewnić transport z miejsca zamieszkania dziecka do określonej w postanowieniu rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wniosek w zakresie wsparcia w postaci zapewnienia transportu stanowi załącznik nr 4 do niniejszych standardów.
 6. W transporcie zapewnianym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  w Lęborku uczestniczy uprawniony do odbioru dziecka opiekun zastępczy lub pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.
  Ww. zastosowanie ma załącznik nr 5 do niniejszych standardów.
 7. W przypadku przymusowego odebrania dziecka z rodziny i konieczności umieszczenia go w placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie powiatu lęborskiego, na wniosek rodzica biologicznego dziecka lub osoby, pod opieką której faktycznie przebywa dziecka, transport może być zapewniany przez COOD
  w godzinach pracy Centrum, co stanowi załącznik nr 4 do niniejszych procedur. Do czynności przewozu dziecka Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej może upoważnić pracowników Centrum Obsługi Domów dla Dzieci, jeżeli sąd wskaże Dyrektora jako osobę upoważnioną, o czym stanowi załącznik nr 5 do niniejszych standardów.
 8. W trakcie przewozu dziecka, osoby uprawnione, posługują się Kartą Przewozu Dziecka, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszych standardów.
 9. Po przejęciu opieki nad małoletnim przez osoby uprawnione, w miarę możliwości odbywają z dzieckiem konsultację lekarską określającą stan zdrowia dziecka oraz brak przeciwskazań do pobytu w pieczy zastępczej. Lekarz konsultujący dziecko wydaje zaświadczenie o jego stanie zdrowia, którego przykładowy wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszych standardów.
 10. Potwierdzenie przekazania dziecka pod opiekę rodziny zastępczej lub do placówki opiekuńczo-wychowawczej stanowi załącznik nr 10 do niniejszych standardów.

VII. INTERWENCYJNE ODEBRANIE DZIECKA PRZEZ FUNKCJONARIUSZY POLICJI

 1. Z interwencyjnym odebraniem dziecka z rodziny biologicznej mamy do czynienia, kiedy podczas interwencji Policji funkcjonariusze stwierdzą, że naruszone zostało dobro dziecka, w sposób realnie stwarzający zagrożenie dla jego życia i zdrowia.
 2. Decyzję o konieczności interwencyjnego odebrania dziecka z rodziny biologicznej, policjanci podejmują w przypadku stwierdzenia zagrożenia życia i zdrowia dziecka oraz gdy nie jest możliwe skierowanie na miejsce interwencji pracownika socjalnego.
 3. W przypadku interwencji Policji w godzinach urzędowania ośrodka pomocy społecznej, policjanci nawiązują kontakt z właściwym miejscowo ośrodkiem, w celu ustalenia, czy jest możliwe zabezpieczenie dziecka przez najbliższą, niezamieszkującą wspólnie rodzinę.
 4. Z zabezpieczenia małoletniego u niezamieszkujących wspólnie osób z nim spokrewnionych, w wyniku interwencji funkcjonariuszy KPP Lębork w miejscu zamieszkania dziecka, funkcjonariusze policji sporządzają notatkę urzędową, która
  w ciągu 24 godzin powinna zostać przekazana do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich w Lęborku.
 5. W sytuacji, gdy nie jest możliwe zabezpieczenie dziecka u niezamieszkujących wspólnie osób z nim spokrewnionych (np. gdy nie ma bliskiej rodziny lub spokrewniona rodzina nie daje rękojmi należytej opieki nad dzieckiem) możliwe jest zabezpieczenie małoletniego w pieczy zastępczej.
 6. Po podjęciu decyzji przez funkcjonariuszy policji o konieczności zabezpieczenia małoletniego dziecka w pieczy zastępczej, bez względu na godzinę zdarzenia, nawiązują oni kontakt bezpośrednio z :
 • Panią Joanną Dalkowską (tel.: 513-076-218) – kierownikiem działu pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
 •  
 • Panią Bogusławą Lis-Zielińską (tel.: 504-146-618) - Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.
 1. Ww. osoby podejmują decyzję o miejscu zabezpieczenia dziecka, tj. kierują do:
 • Pogotowia Rodzinnego prowadzonego przez Państwo Janinę i Jerzego Łąckich, zam. Lębork, ulica Akacjowa 31 – dzieci do 10 roku życia;
 • Domu dla Dzieci „Siedlisko” Nowa Wieś Lęborska, ulica Ogrodowa 8d – dzieci powyżej 10 roku życia.
 1. Do pogotowia rodzinnego lub placówki interwencyjnej nie przyjmuje się dzieci pozostających na samowolnym oddaleniu z placówek resocjalizacyjnych.
 2. Funkcjonariusze policji w trakcie przewozu dziecka posługują się Kartą Przewozu Dziecka, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszych standardów.
 3. Po przejęciu opieki nad małoletnim przez funkcjonariuszy KPP Lębork, w miarę możliwości odbywają z dzieckiem konsultację lekarską określającą stan zdrowia dziecka oraz brak przeciwskazań do pobytu w pieczy zastępczej. Lekarz konsultujący dziecko wydaje zaświadczenie o jego stanie zdrowia, którego przykładowy wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszych standardów. Zaświadczenie to przekazywane jest przez funkcjonariuszy policji bezpośrednio do osób przejmujących opiekę nad dzieckiem.
 4. Po odbyciu konsultacji lekarskiej, dziecko przekazywane jest do wskazanej
  przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku: rodziny zastępczej lub do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Potwierdzenie przekazania dziecka pod opiekę rodziny zastępczej lub do placówki opiekuńczo-wychowawczej stanowi załącznik nr 10 do niniejszych standardów.
 5. Funkcjonariusze policji, niezwłocznie, najpóźniej w terminie 24 godzin przekazują do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich w Lęborku:
 • notatkę urzędową z okoliczności zabezpieczenia dziecka w środowisku zastępczym;
 •  zawiadomienie o odebraniu dziecka, który stanowi załącznik nr 11a do niniejszych standardów.
 1.  Funkcjonariusze policji, niezwłocznie, najpóźniej w terminie 24 godzin przekazują do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Lęborku:
 • notatkę urzędową z okoliczności zabezpieczenia dziecka w środowisku zastępczym;
 • kserokopię/skan uzyskanego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka, które stanowi załącznik nr 6 do niniejszych standardów;
 • kserokopię/skan Karty Przewozu Dziecka, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszych standardów;
 • kserokopię/skan potwierdzenia przekazania dziecka, który stanowi załącznik nr 10 do niniejszych standardów.

VIII. ODEBRANIE DZIECKA Z RODZINY W TRYBIE ART. 12A USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY DOMOWEJ

 1. Odebranie dziecka z rodziny w związku z przemocą domową i bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia małoletniego reguluje art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej
 2. Odebrania dziecka z rodziny zgodnie z art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
  domowej dokonuje pracownik socjalny w ramach wykonywanych obowiązków służbowych, tj.:
 • w dniach od poniedziałku do piątku, tj. w dniach roboczych;
 • w godzinach od 8 do 15, tj. w godzinach pracy pracownika socjalnego,
  bez względu na czas rozpoczęcia procedury określa się konieczność doprowadzenia czynności do samego końca – do momentu przekazania dziecka pod opiekę osób uprawnionych.
 1. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia i zdrowia dziecka z uwagi na przemoc domową, odebranie dziecka z rodziny odbywa się w obecności 3 upoważnionych służb, tj.:
 • pracownika socjalnego właściwego miejscowo ośrodka pomocy społecznej;
 • przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Lęborku;
 • przedstawiciela służby zdrowia funkcjonującej na terenie Powiatu Lęborskiego.
 1. Przebiegiem odbioru dziecka w myśl art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej kieruje pracownik socjalny, który powiadamia ww. służby.
 2. Decyzję o konieczności zabezpieczenia dziecka w środowisku bezpiecznym podejmują wspólnie: pracownik socjalny, przedstawiciel policji oraz przedstawiciel służby zdrowia. Pracownik socjalny jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Sąd Rodzinny Wydział Rodzinny i Nieletnich w Lęborku w ciągu 24 godzin od wykonania czynności. Zawiadomienie sądu o odebraniu dziecka stanowi załącznik nr 11 do niniejszych standardów.
 3. Wezwani funkcjonariusze policji czuwają nad bezpiecznym przebiegiem odbioru dziecka z rodziny, ustalają tożsamości obecnych osób w miejscu zdarzenia, a także sporządzają notatkę urzędową, której potem kserokopię przesyłają do:
 • Sądu Rodzinnego Wydział Rodzinny i Nieletnich w Lęborku;
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku;
 • właściwego miejscowo ośrodka pomocy społecznej.
 1. Na miejscu interwencji – obecny lekarz określa stan zdrowia dziecka oraz brak przeciwskazań do umieszczenia w pieczy zastępczej. Lekarz wypełnia zaświadczenie
  o stanie zdrowia dziecka zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszych standardów. Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka przekazywane jest  pracownikowi socjalnemu, który z kolei przekazuje je do osób, które będą sprawować bezpośrednią opiekę nad dzieckiem.
 2. Pracownik socjalny weryfikuje możliwość zabezpieczenia dziecka u osób dziecku najbliższych, wspólnie niezamieszkujących celem ograniczenia traumatycznych przeżyć dla małoletniego.
 3. Zaleca się, by przy każdym odbiorze dziecka z rodziny pochodzenia uczestniczył psycholog. Obecność i wsparcie psychologa w momencie odbierania dziecka z rodziny pochodzenia jest przypisane właściwemu miejscowo ośrodkowi pomocy społecznej lub Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku. Dyrektor ośrodka pomocy społecznej może wyznaczyć do obecności w procesie przymusowego odbioru dziecka z rodziny innego pracownika ośrodka, który zna dziecko i rodzinę.
 4. Karta pracy psychologa/pracownika OPS/PCPR stanowi załącznik nr 3 do niniejszych standardów.
 5. W przypadku braku możliwości zabezpieczenia dziecka u wspólnie niezamieszkujących osób najbliższych, będący na miejscu czynności pracownik socjalny kontaktuje się
  z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, tj.:
 • z Panią Joanną Dalkowską (tel.: 513-076-218) – kierownikiem działu pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
 •  
 • z Panią Bogusławą Lis-Zielińską (tel.: 504-146-618) - Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku;

 celem przekazania informacji o:

 • ilości dzieci wymagających zabezpieczenia;
 • wieku dziecka/dzieci;
 • potrzeby zabezpieczenia transportu dla małoletniego/małoletnich.
 1. Wskazani pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie podejmują decyzję
  o miejscu zabezpieczenia dziecka, tj. kierują do:
 • Pogotowia Rodzinnego prowadzonego przez Państwo Janinę i Jerzego Łąckich, zam. Lębork, ulica Akacjowa 31 – dzieci do 10 roku życia;
 • Domu dla Dzieci „Siedlisko” Nowa Wieś Lęborska, ulica Ogrodowa 8d – dzieci powyżej 10 roku życia.
 1. Pracownik socjalny lub funkcjonariusz policji przekazuje osobom, którym odbierane jest dziecko – pouczenie o możliwości złożenia zażalenia na czynności odbioru dziecka, które stanowi załącznik nr 12 do niniejszych standardów.
 2. Złożone zażalenie jest przesyłane do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich w Lęborku wraz z innymi dokumentami w terminie 24 godzin od wykonania czynności. W sytuacji braku możliwości wręczenia pouczenia należy je przesłać niezwłocznie za pośrednictwem poczty.
 3. Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich w Lęborku rozpatruje złożone zażalenie w ciągu 24 godzin od daty jego otrzymania.
 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, na wniosek pracownika socjalnego dokonującego odbioru dziecka, może zapewnić transport z miejsca odbioru dziecka do wskazanej pieczy zastępczej. Wniosek w zakresie wsparcia w postaci zapewnienia transportu stanowi załącznik nr 4 do niniejszych standardów.
 5. W transporcie małoletniego zabezpieczanego w trybie 12a uczestniczą:
 • pracownik socjalny;
 • psycholog lub wyznaczony pracownik ośrodka pomocy społecznej.
 1. Pracownik socjalny w trakcie przewozu dziecka posługuje się Kartą Przewozu Dziecka, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszych standardów.
 2. Dziecko przekazywane jest do osoby wspólnie niezamieszkującej, rodziny zastępczej lub do placówki opiekuńczo-wychowawczej na podstawie potwierdzenia przekazania dziecka co stanowi załącznik nr 10 do niniejszych standardów.
 3. Pracownik socjalny niezwłocznie, najpóźniej w terminie 24 godzin przekazuje do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich w Lęborku następujące dokumenty:
 • zawiadomienie o dokonaniu czynności odebrania dziecka w myśl art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszych standardów;
 • potwierdzenie wręczenia pouczenia, który stanowi załącznik nr 11 do niniejszych standardów;
 • kserokopię/skan potwierdzenia przekazania dziecka, który stanowi załącznik
  nr 10 do niniejszych standardów.
 1. Pracownik socjalny niezwłocznie, najpóźniej w terminie 24 godzin przekazuje do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku następujące dokumenty:
 • kserokopię zawiadomienia o dokonaniu czynności odebrania dziecka w myśl art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, który stanowi załącznik nr 11 do niniejszych standardów;
 • kserokopię/skan uzyskanego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka, które stanowi załącznik nr 6 do niniejszych standardów;
 • kserokopię/skan Karty Przewozu Dziecka, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszych standardów;
 • kserokopię/skan potwierdzenia przekazania dziecka, który stanowi załącznik
  nr 10 do niniejszych standardów.
 1. Funkcjonariusz policji niezwłocznie, najpóźniej w terminie 24 godzin przekazuje do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich w Lęborku oraz do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku następujące dokumenty:
 • notatkę urzędową z miejsca zdarzenia.

ZAŁĄCZNIKI DO POWIATOWYCH STANDARDÓW UMIESZCZENIA MAŁOLETNICH W PIECZY ZASTĘPCZEJ

załącznik nr 1 – wniosek rodzica o zabezpieczenie dziecka w pieczy zastępczej

załącznik nr 2 – zgoda rodzica na umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej

załącznik nr 3 – karta pracy psychologa/pracownika ośrodka pomocy społecznej

załącznik nr 4 – wniosek do PCPR Lębork o zapewnienie transportu w czasie odbioru dziecka

załącznik nr 5 – upoważnienie do odbioru dziecka

załącznik nr 6 – zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka

załącznik nr 7 – wzór zapytania do OPS (epuap)

załącznik nr 8 – wzór zapytania do placówki oświatowej

załącznik nr 9 – Karta Przewozu Dziecka

załącznik nr 10 – potwierdzenie przekazania dziecka

załącznik nr 11 – zawiadomienie sądu o dokonaniu czynności odebrania dziecka (tryb 12a)

załącznik nr 11a - zawiadomienie sądu o dokonaniu czynności odebrania dziecka (tryb interwencji)

załącznik nr 12 – pouczenie o możliwości złożenia zażalenia

ZAŁĄCZNIKI:

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31