Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

STANDARDY UMIESZCZANIA MAŁOLETNICH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE LĘBORSKIM

STANDARDY

UMIESZCZANIA

MAŁOLETNICH

W PIECZY ZASTĘPCZEJ

W POWIECIE LĘBORSKIM

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

 

SPIS  TREŚCI

 

 1. Wstęp ……………………………………………………………………………………………………………. str. 5
 2. Uregulowania prawne …………………………………………………………………………………… str. 7
 3. Podmioty współpracujące w zakresie stosowania standardów ……………………... str. 7
 4. Umieszczanie dziecka w pieczy zastępczej na wniosek rodzica ………………………. str. 8
 5. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej i niezawodowej
  zgodnie z postanowieniem sądu ……………………………………………………………………. str. 10
 6. Umieszczanie dziecka w zawodowych rodzinach zastępczych, rodzinnych
  domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie
  z postanowieniem sądu …………………………………………………………………………………. str. 12
 7. Przymusowe odebranie dziecka przez kuratora sądowego ……………………………. str. 16
 8. Interwencyjne odebranie dziecka przez funkcjonariuszy policji …………………….. str. 19
 9. Odebranie dziecka z rodziny w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu
  przemocy w rodzinie ……………………………………………………………………………………… str. 21
 10. Załączniki do Standardów Umieszczania Małoletnich w Pieczy Zastępczej w Powiecie Lęborskim ……………………………………………………………………………………………………… str. 25

 

 

WSTĘP

                Standardy umieszczania małoletnich w pieczy zastępczej w powiecie lęborskim zostały opracowane na potrzeby umieszczania małoletnich w pieczy zastępczej funkcjonującej
na terenie Powiatu Lęborskiego. Głównym celem ich wprowadzenia jest usprawnienie procesu zabezpieczania dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w oparciu
o wielosektorową współpracę z podmiotami świadczącymi pomoc i wsparcie dla rodzin będących w kryzysie.

                Kwestie zawarte w niniejszym dokumencie były uzgadniane w dniu 20 stycznia 2022 roku na spotkaniu dotyczącym procedur umieszczania dzieci w pieczy zastępczej we współpracy i konsultacji z Kierownikami ośrodków pomocy społecznej, przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Lęborku, Przewodniczącą Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Lęborku, przedstawicielami Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
w Lęborku, przedstawicielami ochrony zdrowia oraz z Dyrektorem placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Lęborskiego, a także w wyniku konsultacji nad przygotowanym projektem z podmiotami, których dotyczy.

                Ujednolicenie i wprowadzenie standardów przyczyni się do efektywności pracy
w tym obszarze, a także jasno określi zadania dla osób biorących udział w tym procesie. Celem jednak nadrzędnym określonych działań jest przeprowadzenie procesu umieszczania dzieci
w pieczy zastępczej w taki sposób, by ograniczyć traumatyczne przeżycia z tym związane dla małoletnich. Koncentracja oddziaływań na indywidualnych potrzebach emocjonalnych dziecka, zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i poszanowanie godności
i wartości osobowej małoletniego jest priorytetem i stanowi cel główny ww. standardów. Wszystkie działania organów współpracujących w tym zakresie powinny się kierować szeroko rozumianym dobrem dziecka.

                Niniejsze standardy są zgodne z Procedurą postępowania podczas odbierania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie - uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr XXVI/194/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027 i stanowią ich uszczegółowienie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. UREGULOWANIA PRAWNE

 

          Niniejsze procedury umieszczania małoletnich w pieczy zastępczej zostały sporządzone w oparciu o następujące regulacje prawne:

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022r., poz. 447);
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020r.,
  poz. 1359);
 • ustawa z dnia 17 listopada 1964r., Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021r., poz. 1805 ze zm.);
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.
  z 2021r., poz. 1249);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011r., w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie (Dz.U. z 2011r., nr 81, poz. 448
  z późn.zm);
 • ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych (Dz.U. z 2020r., poz. 167).

 

 1. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE W ZAKRESIE STOSOWANIA PROCEDUR
 • Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w Lęborku;
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku;
 • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Lęborku;
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku;
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie;
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej;
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku;
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach;
 • Komenda Powiatowa Policji w Lęborku;
 • Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku;
 • publiczna i niepubliczna służba zdrowia na terenie powiatu lęborskiego;
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze funkcjonujące na terenie powiatu lęborskiego.

III.  UMIESZCZENIE DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ NA WNIOSEK RODZICA

 

 1. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka reguluje art. 35 ust. 2-4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022r., poz. 447).
 2. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej na wniosek rodziców dziecka ma charakter fakultatywny i w takich przypadkach rodzic powinien złożyć wniosek
  o umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej do organizatora pieczy zastępczej
  w powiecie lęborskim, tj. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszych standardów.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. III pkt 2 standardów, podpisują oboje rodziców małoletniego dziecka, chyba że jeden z nich został pozbawiony władzy rodzicielskiej.
 4. Rozbieżność stanowisk rodziców biologicznych dziecka w zakresie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej wymaga rozstrzygnięcia przez Sąd Rejonowy w Lęborku.
 5. W przypadku, gdy dziecko ma tylko jednego rodzica (drugi nie żyje, nie figuruje
  w oficjalnych dokumentach dziecka), wniosek składa i podpisuje ten rodzic, który zajmuje się wychowaniem dziecka.
 6. Złożony przez rodzica wniosek jest rozpatrywany przez funkcjonujący w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku – Zespół do Spraw Umieszczania Dzieci
  w Rodzinnej i Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej w terminie 7 dni od daty jego wpłynięcia do jednostki lub niezwłocznie w sprawach wymagających natychmiastowego zabezpieczenia.
 7. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka następuje po uzyskaniu zgody, odpowiednio rodziców zastępczych lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. 
 8. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, organizator pieczy zastępczej wskazuje miejsce docelowego pobytu dziecka w pieczy i niezwłocznie zawiadamia sąd.
 9. Uruchomienie postępowania zmierzającego do umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej może odbywać się także z urzędu przez starostę lub rodzinę zastępczą albo prowadzącego rodzinny dom dziecka. W takim przypadku rodzice biologiczni muszą wyrazić zgodę na umieszczenie dziecka, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych standardów.
 10. Przy zgodzie rodziców na umieszczenie dziecka w pieczy, stosuje się analogicznie przepisy określone w ust. III pkt 3-8 niniejszych standardów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. UMIESZCZENIE DZIECKA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ SPOKREWNIONEJ I NIEZAWODOWEJ ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM SĄDU

 

 1. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej powinno nastąpić po wyczerpaniu wszystkich form pomocy rodzicom dziecka będącym w kryzysie. Pobyt małoletniego
  w pieczy zastępczej ma charakter czasowy, tj. do czasu zaistnienia warunków umożliwiających powrót dziecka do rodziny pochodzenia lub umieszczenia
  go w rodzinie przysposabiającej.
 2. W przypadku konieczności umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę możliwość zabezpieczenia dziecka w rodzinie spokrewnionej (babcie, dziadkowie, rodzeństwo) lub niezawodowej (ciocie, wujkowie).
 3. Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w Lęborku, w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej wydaje postanowienie, które przekazywane jest stronom postępowania i organizatorowi pieczy zastępczej.
 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku przekazuje ww. postanowienie do właściwego miejscowo ośrodka pomocy społecznej.
 5. W miarę możliwości przy czynnościach odbierania dziecka z rodziny pochodzenia ośrodki pomocy społecznej lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku zapewniają obecność psychologa lub innego pracownika OPS/PCPR.
 1. Karta pracy psychologa/pracownika OPS/PCPR stanowi załącznik nr 3 do niniejszych standardów.
 2. Właściwe miejscowo ośrodki pomocy społecznej, przekazują do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, za pomocą kontaktu telefonicznego lub mailowo – dane placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko oraz dane placówki medycznej i lekarza rodzinnego dziecka.
 3. Podmioty współpracujące w ramach niniejszych standardów, które obejmowały wsparciem rodzinę pochodzenia dziecka, w momencie powzięcia informacji
  o konieczności zabezpieczenia dziecka w środowisku zastępczym, w miarę możliwości i rozeznanych potrzeb obejmują rodziców biologicznych oraz dziecko wsparciem
  w zakresie przygotowania do odbioru dziecka oraz udzielają szczegółowych informacji w zakresie jego przebiegu.
 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, informuje Sąd Rodzinny Wydział Rodzinny i Nieletnich o wykonaniu lub braku wykonania przez rodziców biologicznych postanowienia o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej.
 5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, na wniosek rodzica biologicznego dziecka lub osoby pod opieką której dziecko faktycznie przebywa, może zapewnić transport z miejsca zamieszkania dziecka do określonej w postanowieniu rodziny zastępczej. Wniosek w zakresie wsparcia w postaci zapewnienia transportu stanowi załącznik nr 4 do niniejszych standardów.
 6. W transporcie zapewnianym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku uczestniczy rodzic biologiczny dziecka lub uprawniony do odbioru dziecka opiekun zastępczy lub pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku. Ww. przypadkach ma zastosowanie załącznik nr 5 do niniejszych standardów.
 7. W trakcie przewozu dziecka, osoby uprawnione, posługują się Kartą Przewozu Dziecka, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszych standardów.
 8. Po przejęciu opieki nad małoletnim przez osoby uprawnione, w miarę możliwości odbywają z dzieckiem konsultację lekarską określającą stan zdrowia dziecka oraz brak przeciwskazań do umieszczenia w pieczy zastępczej. Lekarz konsultujący dziecko wydaje zaświadczenie o jego stanie zdrowia, którego przykładowy wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszych standardów.
 9. Po odbyciu konsultacji lekarskiej, dziecko przekazywane jest do wskazanej
  w postanowieniu rodziny zastępczej. Potwierdzenie przekazania dziecka pod opiekę rodziny zastępczej stanowi załącznik nr 10 do niniejszych standardów.
 10. Po zabezpieczeniu małoletniego w pieczy zastępczej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, podejmuje czynności określone w art. art. 38a ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

 

 

 

 

V. UMIESZCZENIE DZIECKA W ZAWODOWYCH RODZINACH ZASTĘPCZYCH, RODZINNYCH DOMACH DZIECKA I PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH ZGODNIE
Z POSTANOWIENIEM SĄDU

 

 1. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej powinno nastąpić po wyczerpaniu wszystkich form pomocy rodzicom dziecka będącym w kryzysie. Pobyt małoletniego w pieczy zastępczej ma charakter czasowy, tj. do czasu zaistnienia warunków umożliwiających powrót dziecka do rodziny pochodzenia lub umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej.
 2. W przypadku konieczności umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę możliwość zabezpieczenia dziecka w rodzinie spokrewnionej (babcie, dziadkowie, rodzeństwo) lub niezawodowej (ciocie, wujkowie).
 3. W przypadku braku możliwości zabezpieczenia dziecka w rodzinie spokrewnionej lub niezawodowej, Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w Lęborku, zwraca się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, o wskazanie pieczy zastępczej dla małoletniego. W miarę możliwości, Sąd, przekazuje do PCPR, istotne informacje mogących mieć znaczenie dla wskazania odpowiedniej pieczy zastępczej. 
 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, po otrzymaniu wskazania
  o umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, zwołuje Zespół do Spraw Umieszczania Dzieci w Rodzinnej i Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej. Członkowie ww. zespołu,
  w myśl art. 38a ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, niezwłocznie za pośrednictwem epuap kierują pisma do podmiotów współpracujących w ramach określonych standardów, tj.:
 • właściwego miejscowo ośrodka pomocy społecznej w formie wniosku
  o udostępnienie danych osobowych w zakresie funkcjonowania małoletniego, jego sytuacji zdrowotnej oraz edukacyjnej wraz ze wskazaniem lekarza prowadzącego dziecko oraz placówki edukacyjnej, do której uczęszcza, przyczyn kryzysu w rodzinie i udzielonych form wsparcia oraz sytuacji mieszkaniowej, bytowej oraz funkcjonowania rodziny pochodzenia dziecka w środowisku lokalnym, co stanowi załącznik nr 7 do niniejszych standardów;
 • po ustaleniu placówki edukacyjnej dziecka – do właściwej szkoły, przedszkola, żłobka, ośrodka w zakresie funkcjonowania małoletniego, jego sytuacji edukacyjnej oraz obserwowalnych trudności dziecka w środowisku szkolnym, co stanowi załącznik nr 8 do niniejszych standardów;
 • innych podmiotów, mogących posiadać wiedzę na temat sytuacji dziecka
  i rodziny.
 1. Ww. podmioty współpracujące w ramach określonych standardów, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni za pośrednictwem epuap przekazują do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku dane, które są niezbędne do odpowiedniego doboru rodziny zastępczej do indywidualnych potrzeb małoletniego.
 2. Podmioty współpracujące w ramach niniejszych standardów, w momencie powzięcia informacji o konieczności zabezpieczenia dziecka w środowisku zastępczym, obejmują ww. rodziny dodatkowym wsparciem w zakresie przygotowania do odbioru dziecka oraz udzielają szczegółowych informacji
  w zakresie jego przebiegu.
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku po otrzymaniu żądanych informacji ponownie zwołuje spotkanie Zespołu do Spraw Umieszczania Dzieci
  w Rodzinnej i Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej, który określa miejsce umieszczenia dziecka. W wyniku obrad zespołu oraz za zgodą wskazanej zawodowej rodzinny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka lub Dyrektora placówek opiekuńczo-wychowawczych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku udziela odpowiedzi na zapytanie Sądu Rejonowego
  w Lęborku w określonym wcześniej terminie.
 4. Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w Lęborku, w przedmiocie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej wydaje postanowienie, które przekazywane jest stronom postępowania i organizatorowi pieczy zastępczej.
 5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku przekazuje ww. postanowienie do właściwego miejscowo ośrodka pomocy społecznej.
 6. W miarę możliwości przy czynnościach odbierania dziecka z rodziny pochodzenia ośrodki pomocy społecznej lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku zapewniają obecność psychologa lub innego pracownika OPS/PCPR.
 7. Karta pracy psychologa/pracownika OPS/PCPR stanowi załącznik nr 3 do niniejszych standardów.
 8. Po otrzymaniu postanowienia sądowego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny
  w Lęborku nawiązuje kontakt ze wskazaną rodziną zastępczą, celem przekazania niezbędnych informacji o małoletnim, a w przypadku placówki opiekuńczo-wychowawczej – wydaje skierowanie do placówki.
 9. W określonym w postanowieniu terminie doprowadzenia dziecka do pieczy zastępczej, wskazana rodzina zastępcza, prowadzący rodzinny dom dziecka lub Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej informuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku o doprowadzeniu lub niedoprowadzeniu dziecka do pieczy zastępczej. Informacja ta jest przekazywana do Sądu Rodzinnego Wydział Rodzinny i Nieletnich. Osobą odpowiedzialną za doprowadzenie dziecka do pieczy jest rodzic biologiczny lub osobą, pod której opieką dziecko przebywa.
 10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, na wniosek rodzica biologicznego dziecka lub osoby, pod opieką której faktycznie przebywa dziecko, może zapewnić transport z miejsca zamieszkania dziecka do określonej
  w postanowieniu rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wniosek w zakresie wsparcia w postaci zapewnienia transportu stanowi załącznik nr 4 do niniejszych standardów.
 11. Przy transporcie zapewnianym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  w Lęborku uczestniczy rodzic biologiczny dziecka lub uprawniony do odbioru dziecka opiekun zastępczy lub pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku. Ww. zastosowanie ma załącznik nr 5 do niniejszych standardów.
 12. W przypadku umieszczenia dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu lęborskiego na wniosek rodzica biologicznego lub osoby, pod opieką której faktycznie przebywa dziecko, transport zapewniany może być przez CODD w godzinach pracy Centrum, co stanowi załącznik
  nr 4 do niniejszych standardów. Do czynności przewozu dziecka Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej może upoważnić pracowników Centrum Obsługi Domów dla Dzieci jeżeli sąd wskaże Dyrektora jako osobę upoważnioną, o czym stanowi załącznik nr 5 do niniejszych standardów.
 13. W trakcie przewozu dziecka, osoby uprawnione, posługują się Kartą Przewozu Dziecka, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszych standardów.
 14. Po przejęciu opieki nad małoletnim przez osoby uprawnione, w miarę możliwości odbywają z dzieckiem konsultację lekarską określającą stan zdrowia dziecka oraz brak przeciwskazań do umieszczenia w pieczy zastępczej. Lekarz konsultujący dziecko wydaje zaświadczenie o jego stanie zdrowia, którego przykładowy wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszych standardów.
 15. Potwierdzenie przekazania dziecka pod opiekę rodziny zastępczej lub do placówki opiekuńczo-wychowawczej stanowi załącznik nr 10 do niniejszych standardów.
 16. Po zabezpieczeniu małoletniego w pieczy zastępczej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, podejmuje czynności określone w art.38a ustawy
  o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. PRZYMUSOWE ODEBRANIE DZIECKA PRZEZ KURATORA SĄDOWEGO

 

 1. Przymusowe odebranie dziecka z rodziny biologicznej przez kuratora sądowego regulują art. 598 6-13 Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Przymusowe odebranie dziecka z rodziny biologicznej odbywa się na postanowienie sądu, po niedoprowadzeniu w określonym terminie dziecka przez rodziców biologicznych do pieczy zastępczej wskazanej przez Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny
  i Nieletnich w Lęborku.
 3. Przymusowego odebrania dziecka z rodziny biologicznej dokonuje uprawniony do tego kurator zawodowy z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym
  w Lęborku, organizuje i kieruje tym procesem.
 4. W momencie otrzymania postanowienia sądowego o przymusowym odbiorze dziecka, kurator zawodowy nawiązuje kontakt telefoniczny z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, celem ustalenia terminu oraz godziny odbioru dziecka
  z rodziny.
 5. Wyznaczony termin oraz godzina powinny uwzględniać takie przesłanki jak:
 • przymusowy odbiór dziecka odbywa się w dniach od poniedziałku do piątku, tj. w dniach roboczych;
 • przymusowy odbiór dziecka odbywa się, w miarę możliwości, w godzinach od 8 do 15, tj. w godzinach pracy podmiotów współpracujących w ramach określonych standardów.
 1. Zaleca się, by przy każdym przymusowym odbiorze dziecka z rodziny pochodzenia uczestniczył psycholog. Obecność i wsparcie psychologa w momencie odbierania dziecka z rodziny pochodzenia jest przypisane właściwemu miejscowo ośrodkowi pomocy społecznej lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku. Dyrektor ośrodka pomocy społecznej może wyznaczyć do obecności w procesie przymusowego odbioru dziecka z rodziny innego pracownika ośrodka, który zna dziecko i rodzinę.
 2. Karta pracy psychologa/pracownika OPS stanowi załącznik nr 3 do niniejszych standardów.
 3. Uprawniony do przymusowego odbioru dziecka z rodziny – kurator zawodowy, nawiązuje kontakt telefoniczny z właściwym miejscowo ośrodkiem pomocy społecznej, by przekazać termin oraz godzinę odbioru dziecka z rodziny pochodzenia,
  celem przygotowania przez ośrodek pomocy społecznej wsparcia w postaci zapewnienia obecności psychologa/pracownika ośrodka pomocy społecznej.
 4. Przymusowy odbiór dziecka, na wniosek kuratora, wspierają funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lęborku, według kompetencji im przypisanych.
 5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, na wniosek rodzica biologicznego dziecka lub osoby, pod opieką której faktycznie przebywa dziecka, może zapewnić transport z miejsca zamieszkania dziecka do określonej w postanowieniu rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wniosek w zakresie wsparcia w postaci zapewnienia transportu stanowi załącznik nr 4 do niniejszych standardów.
 6. W transporcie zapewnianym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  w Lęborku uczestniczy uprawniony do odbioru dziecka opiekun zastępczy lub pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.
  Ww. zastosowanie ma załącznik nr 5 do niniejszych standardów.
 7. W przypadku przymusowego odebrania dziecka z rodziny i konieczności umieszczenia go w placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie powiatu lęborskiego, na wniosek rodzica biologicznego dziecka lub osoby, pod opieką której faktycznie przebywa dziecka, transport może być zapewniany jest przez COOD
  w godzinach pracy Centrum, co stanowi załącznik nr 4 do niniejszych procedur. Do czynności przewozu dziecka Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej może upoważnić pracowników Centrum Obsługi Domów dla Dzieci, jeżeli sąd wskaże Dyrektora jako osobę upoważnioną, o czym stanowi załącznik nr 5 do niniejszych standardów.
 8. W trakcie przewozu dziecka, osoby uprawnione, posługują się Kartą Przewozu Dziecka, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszych standardów.
 9. Po przejęciu opieki nad małoletnim przez osoby uprawnione, w miarę możliwości odbywają z dzieckiem konsultację lekarską określającą stan zdrowia dziecka oraz brak przeciwskazań do pobytu w pieczy zastępczej. Lekarz konsultujący dziecko wydaje zaświadczenie o jego stanie zdrowia, którego przykładowy wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszych standardów.
 10. Potwierdzenie przekazania dziecka pod opiekę rodziny zastępczej lub do placówki opiekuńczo-wychowawczej stanowi załącznik nr 10 do niniejszych standardów.

VII. INTERWENCYJNE ODEBRANIE DZIECKA PRZEZ FUNKCJONARIUSZY POLICJI

 

 1. Z interwencyjnym odebraniem dziecka z rodziny biologicznej mamy do czynienia, kiedy podczas interwencji Policji funkcjonariusze stwierdzą, że naruszone zostało dobro dziecka, w sposób realnie stwarzający zagrożenie dla jego życia i zdrowia.
 2. Decyzję o konieczności interwencyjnego odebrania dziecka z rodziny biologicznej, policjanci podejmują w przypadku stwierdzenia zagrożenia życia i zdrowia dziecka oraz gdy nie jest możliwe skierowanie na miejsce interwencji pracownika socjalnego.
 3. W przypadku interwencji Policji w godzinach urzędowania ośrodka pomocy społecznej, policjanci nawiązują kontakt z właściwym miejscowo ośrodkiem, w celu ustalenia, czy jest możliwe zabezpieczenie dziecka przez najbliższą, niezamieszkującą wspólnie rodzinę.
 4. Z zabezpieczenia małoletniego u niezamieszkujących wspólnie osób z nim spokrewnionych, w wyniku interwencji funkcjonariuszy KPP Lębork w miejscu zamieszkania dziecka, funkcjonariusze policji sporządzają notatkę urzędową, która
  w ciągu 24 godzin powinna zostać przekazana do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich w Lęborku.
 5. W sytuacji, gdy nie jest możliwe zabezpieczenie dziecka u niezamieszkujących wspólnie osób z nim spokrewnionych (np. gdy nie ma bliskiej rodziny lub spokrewniona rodzina nie daje rękojmi należytej opieki nad dzieckiem) możliwe jest zabezpieczenie małoletniego w pieczy zastępczej.
 6. Po podjęciu decyzji przez funkcjonariuszy policji o konieczności zabezpieczenia małoletniego dziecka w pieczy zastępczej, bez względu na godzinę zdarzenia, nawiązują oni kontakt bezpośrednio z :
 • Panią Joanną Dalkowską (tel.: 513-076-218) – kierownikiem działu pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
 •  
 • Panią Bogusławą Lis-Zielińską (tel.: 504-146-618) - kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.
 1. Ww. osoby podejmują decyzję o miejscu zabezpieczenia dziecka, tj. kierują do:
 • Pogotowia Rodzinnego prowadzonego przez Państwo Janinę i Jerzego Łąckich, zam. Lębork, ulica Akacjowa 31 – dzieci do 10 roku życia;
 • Domu dla Dzieci „Siedlisko” Nowa Wieś Lęborska, ulica Ogrodowa 8d – dzieci powyżej 10 roku życia.
 1. Do pogotowia rodzinnego lub placówki interwencyjnej nie przyjmuje się dzieci pozostających na samowolnym oddaleniu z placówek resocjalizacyjnych.
 2. Funkcjonariusze policji w trakcie przewozu dziecka posługują się Kartą Przewozu Dziecka, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszych standardów.
 3. Po przejęciu opieki nad małoletnim przez funkcjonariuszy KPP Lębork, w miarę możliwości odbywają z dzieckiem konsultację lekarską określającą stan zdrowia dziecka oraz brak przeciwskazań do pobytu w pieczy zastępczej. Lekarz konsultujący dziecko wydaje zaświadczenie o jego stanie zdrowia, którego przykładowy wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszych standardów. Zaświadczenie to przekazywane jest przez funkcjonariuszy policji bezpośrednio do osób przejmujących opiekę nad dzieckiem.
 4. Po odbyciu konsultacji lekarskiej, dziecko przekazywane jest do wskazanej
  przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku: rodziny zastępczej lub do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Potwierdzenie przekazania dziecka pod opiekę rodziny zastępczej lub do placówki opiekuńczo-wychowawczej stanowi załącznik nr 10 do niniejszych standardów.
 5. Funkcjonariusze policji, niezwłocznie, najpóźniej w terminie 24 godzin przekazują do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich w Lęborku:
 • notatkę urzędową z okoliczności zabezpieczenia dziecka w środowisku zastępczym;
 •  zawiadomienie o odebraniu dziecka, który stanowi załącznik nr 11a do niniejszych standardów.
 1.  Funkcjonariusze policji, niezwłocznie, najpóźniej w terminie 24 godzin przekazują do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Lęborku:
 • notatkę urzędową z okoliczności zabezpieczenia dziecka w środowisku zastępczym;
 • kserokopię/skan uzyskanego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka, które stanowi załącznik nr 6 do niniejszych standardów;
 • kserokopię/skan Karty Przewozu Dziecka, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszych standardów;
 • kserokopię/skan potwierdzenia przekazania dziecka, który stanowi załącznik nr 10 do niniejszych standardów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ODEBRANIE DZIECKA Z RODZINY W TRYBIE ART. 12A USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE

 

 1. Odebranie dziecka z rodziny w związku z przemocą w rodzinie i bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia małoletniego reguluje art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 2. Odebrania dziecka z rodziny zgodnie z art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
  w rodzinie dokonuje pracownik socjalny w ramach wykonywanych obowiązków służbowych, tj.:
 • w dniach od poniedziałku do piątku, tj. w dniach roboczych;
 • w godzinach od 8 do 15, tj. w godzinach pracy pracownika socjalnego,
  bez względu na czas rozpoczęcia procedury określa się konieczność doprowadzenia czynności do samego końca – do momentu przekazania dziecka pod opiekę osób uprawnionych.
 1. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia i zdrowia dziecka z uwagi na przemoc
  w rodzinie, odebranie dziecka z rodziny odbywa się w obecności 3 upoważnionych służb, tj.:
 • pracownika socjalnego właściwego miejscowo ośrodka pomocy społecznej;
 • przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Lęborku;
 • przedstawiciela służby zdrowia funkcjonującej na terenie Powiatu Lęborskiego.
 1. Przebiegiem odbioru dziecka w myśl art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
  w rodzinie kieruje pracownik socjalny, który powiadamia ww. służby.
 2. Decyzję o konieczności zabezpieczenia dziecka w środowisku bezpiecznym podejmują wspólnie: pracownik socjalny, przedstawiciel policji oraz przedstawiciel służby zdrowia. Pracownik socjalny jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Sąd Rodzinny Wydział Rodzinny i Nieletnich w Lęborku w ciągu 24 godzin od wykonania czynności. Zawiadomienie sądu o odebraniu dziecka stanowi załącznik nr 11 do niniejszych standardów.
 3. Wezwani funkcjonariusze policji czuwają nad bezpiecznym przebiegiem odbioru dziecka z rodziny, ustalają tożsamości obecnych osób w miejscu zdarzenia, a także sporządzają notatkę urzędową, której potem kserokopię przesyłają do:
 • Sądu Rodzinnego Wydział Rodzinny i Nieletnich w Lęborku;
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku;
 • właściwego miejscowo ośrodka pomocy społecznej.
 1. Na miejscu interwencji – obecny lekarz określa stan zdrowia dziecka oraz brak przeciwskazań do umieszczenia w pieczy zastępczej. Lekarz wypełnia zaświadczenie
  o stanie zdrowia dziecka zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszych standardów. Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka przekazywane jest  pracownikowi socjalnemu, który z kolei przekazuje je do osób, które będą sprawować bezpośrednią opiekę nad dzieckiem.
 2. Pracownik socjalny weryfikuje możliwość zabezpieczenia dziecka u osób dziecku najbliższych, wspólnie niezamieszkujących celem ograniczenia traumatycznych przeżyć dla małoletniego.
 3. Zaleca się, by przy każdym odbiorze dziecka z rodziny pochodzenia uczestniczył psycholog. Obecność i wsparcie psychologa w momencie odbierania dziecka z rodziny pochodzenia jest przypisane właściwemu miejscowo ośrodkowi pomocy społecznej lub Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku. Dyrektor ośrodka pomocy społecznej może wyznaczyć do obecności w procesie przymusowego odbioru dziecka z rodziny innego pracownika ośrodka, który zna dziecko i rodzinę.
 4. Karta pracy psychologa/pracownika OPS/PCPR stanowi załącznik nr 3 do niniejszych standardów.
 5. W przypadku braku możliwości zabezpieczenia dziecka u wspólnie niezamieszkujących osób najbliższych, będący na miejscu czynności pracownik socjalny kontaktuje się
  z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, tj.:
 • z Panią Joanną Dalkowską (tel.: 513-076-218) – kierownikiem działu pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
 •  
 • z Panią Bogusławą Lis-Zielińską (tel.: 504-146-618) - kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku;

 celem przekazania informacji o:

 • ilości dzieci wymagających zabezpieczenia;
 • wieku dziecka/dzieci;
 • potrzeby zabezpieczenia transportu dla małoletniego/małoletnich.
 1. Wskazani pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie podejmują decyzję
  o miejscu zabezpieczenia dziecka, tj. kierują do:
 • Pogotowia Rodzinnego prowadzonego przez Państwo Janinę i Jerzego Łąckich, zam. Lębork, ulica Akacjowa 31 – dzieci do 10 roku życia;
 • Domu dla Dzieci „Siedlisko” Nowa Wieś Lęborska, ulica Ogrodowa 8d – dzieci powyżej 10 roku życia.
 1. Pracownik socjalny lub funkcjonariusz policji przekazuje osobom, którym odbierane jest dziecko – pouczenie o możliwości złożenia zażalenia na czynności odbioru dziecka, które stanowi załącznik nr 12 do niniejszych standardów.
 2. Złożone zażalenie jest przesyłane do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich w Lęborku wraz z innymi dokumentami w terminie 24 godzin od wykonania czynności. W sytuacji braku możliwości wręczenia pouczenia należy je przesłać niezwłocznie za pośrednictwem poczty.
 3. Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich w Lęborku rozpatruje złożone zażalenie w ciągu 24 godzin od daty jego otrzymania.
 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, na wniosek pracownika socjalnego dokonującego odbioru dziecka, może zapewnić transport z miejsca odbioru dziecka do wskazanej pieczy zastępczej. Wniosek w zakresie wsparcia w postaci zapewnienia transportu stanowi załącznik nr 4 do niniejszych standardów.
 5. W transporcie małoletniego zabezpieczanego w trybie 12a uczestniczą:
 • pracownik socjalny;
 • psycholog lub wyznaczony pracownik ośrodka pomocy społecznej.
 1. Pracownik socjalny w trakcie przewozu dziecka posługuje się Kartą Przewozu Dziecka, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszych standardów.
 2. Dziecko przekazywane jest do osoby wspólnie niezamieszkującej, rodziny zastępczej lub do placówki opiekuńczo-wychowawczej na podstawie potwierdzenia przekazania dziecka co stanowi załącznik nr 10 do niniejszych standardów.
 3. Pracownik socjalny niezwłocznie, najpóźniej w terminie 24 godzin przekazuje do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich w Lęborku następujące dokumenty:
 • zawiadomienie o dokonaniu czynności odebrania dziecka w myśl art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszych standardów;
 • potwierdzenie wręczenia pouczenia, który stanowi załącznik nr 11 do niniejszych standardów;
 • kserokopię/skan potwierdzenia przekazania dziecka, który stanowi załącznik
  nr 10 do niniejszych standardów.
 1. Pracownik socjalny niezwłocznie, najpóźniej w terminie 24 godzin przekazuje do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku następujące dokumenty:
 • kserokopię zawiadomienia o dokonaniu czynności odebrania dziecka w myśl art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, który stanowi załącznik nr 11 do niniejszych standardów;
 • kserokopię/skan uzyskanego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka, które stanowi załącznik nr 6 do niniejszych standardów;
 • kserokopię/skan Karty Przewozu Dziecka, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszych standardów;
 • kserokopię/skan potwierdzenia przekazania dziecka, który stanowi załącznik
  nr 10 do niniejszych standardów.
 1. Funkcjonariusz policji niezwłocznie, najpóźniej w terminie 24 godzin przekazuje do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich w Lęborku oraz do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku następujące dokumenty:
 • notatkę urzędową z miejsca zdarzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POWIATOWYCH STANDARDÓW UMIESZCZENIA
MAŁOLETNICH W PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

 

 

załącznik nr 1 – wniosek rodzica o zabezpieczenie dziecka w pieczy zastępczej

załącznik nr 2 – zgoda rodzica na umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej

załącznik nr 3 – karta pracy psychologa/pracownika ośrodka pomocy społecznej

załącznik nr 4 – wniosek do PCPR Lębork o zapewnienie transportu w czasie odbioru dziecka

załącznik nr 5 – upoważnienie do odbioru dziecka

załącznik nr 6 – zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka

załącznik nr 7 – wzór zapytania do OPS (epuap)

załącznik nr 8 – wzór zapytania do placówki oświatowej

załącznik nr 9 – Karta Przewozu Dziecka

załącznik nr 10 – potwierdzenie przekazania dziecka

załącznik nr 11 – zawiadomienie sądu o dokonaniu czynności odebrania dziecka (tryb 12a)

załącznik nr 11a - zawiadomienie sądu o dokonaniu czynności odebrania dziecka (tryb
                             interwencji)

załącznik nr 12 – pouczenie o możliwości złożenia zażalenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Standardy umieszczania małoletnich
               w pieczy zastępczej w Powiecie Lęborskim

 

 

załącznik nr 1

 wniosek rodzica o zabezpieczenie dziecka
 w pieczy zastępczej

 

……………………………………………...                                          miejscowość, dnia ……………………………….

(imię i nazwisko - matka)

 

………………………………………………

(imię i nazwisko - ojciec)

 

………………………………………………

(adres zamieszkania)

 

………………………………………………

(telefon)

 

 

WNIOSEK  RODZICA O ZABEZPIECZENIE DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ

(zgodnie z art. 35 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

 

Jako rodzic/-e biologiczny/-ni, małoletniego/małoletnich dziecka/dzieci:

 1. ………………………………………………………………………… ur. ……………………….
 2. ………………………………………………………………………… ur. ……………………….
 3. ………………………………………………………………………… ur. ……………………….
 4. ………………………………………………………………………… ur. ……………………….
 5. ………………………………………………………………………… ur. ……………………….

wnoszę/wnosimy o zabezpieczenie ww. małoletnich w pieczy zastępczej z uwagi na:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Istotne informacje w zakresie funkcjonowania dziecka/dzieci (schorzenia, lekarz prowadzący, placówka edukacyjna, klasa, trudności):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Jednocześnie oświadczam, iż:

zapoznałam/em się z Standardami umieszczania dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Lęborskim i je akceptuję oraz zostałem/am poinformowany/a, że:

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych - MAINSOFT Sp. z o.o., ul, Stare Miasto 27/6, 82-200 Malbork,
  z którym można kontaktować się e-mailowo: ido@pcprlebork.pl;
 3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu realizacji złożonego wniosku i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie konsekwencjami określonymi w ustawie wskazanej w pkt 3;
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów określonych w pkt 3 oraz z obowiązku ich archiwizowania;
 6. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do danych osobowych dotyczących ich osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  a także prawo do przenoszenia danych;
 7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Dane osobowe, które są przetwarzane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

__________________________

__________________________

(miejscowość, data)

(czytelny podpis wnioskodawcy)

 

       __________________________

__________________________

                    (miejscowość, data)

(czytelny podpis wnioskodawcy)

 

 

 

ADNOTACJE PCPR w Lęborku

 

 

 1. Ustalenia w zakresie miejsca zabezpieczenia dzieci:

 

- w załączeniu protokół z posiedzenia Zespołu ds. Umieszczania Dzieci w Rodzinnej
i Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej z dnia  ……………………………………………………………

 

 1. Uwagi pracowników rozpatrujących wniosek:

Niniejszy wniosek został rozpatrzony:  

 pozytywnie

 negatywnie:

Uzasadnienie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

____________________________

____________________________

(podpis Kierownika Działu Pieczy Zastępczej)

(podpis pracownika Działu Pieczy Zastępczej)

 

 

 

 1. Decyzja Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

____________________________

(podpis Kierownika PCPR w Lęborku)

 

 1. W związku ze złożonym wnioskiem sporządzona została umowa:

Nr          ____________________________

z dnia    ____________________________

____________________________

(podpis pracownika Działu Pieczy Zastępczej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Standardy umieszczania małoletnich
               w pieczy zastępczej w Powiecie Lęborskim

 

 

załącznik nr 2

zgoda rodzica na umieszczenie
dziecka w pieczy zastępczej

 

……………………………………………...                                          miejscowość, dnia ……………………………….

(imię i nazwisko - matka)

 

………………………………………………

(imię i nazwisko - ojciec)

 

………………………………………………

(adres zamieszkania)

 

………………………………………………

(telefon)

 

 

ZGODA  RODZICA O ZABEZPIECZENIE DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ

(zgodnie z art. 35 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

 

Jako rodzic/-e biologiczny/-ni, małoletniego/małoletnich dziecka/dzieci:

 1. ………………………………………………………………………… ur. ……………………….
 2. ………………………………………………………………………… ur. ……………………….
 3. ………………………………………………………………………… ur. ……………………….
 4. ………………………………………………………………………… ur. ……………………….
 5. ………………………………………………………………………… ur. ……………………….

wyrażam zgodę na zabezpieczenie ww. małoletniego/-nich w pieczy zastępczej.

 

Istotne informacje w zakresie funkcjonowania dziecka/dzieci (schorzenia, lekarz prowadzący, placówka edukacyjna, klasa, trudności):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie oświadczam, iż:

zapoznałam/em się ze Standardami umieszczania dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Lęborskim i je akceptuję oraz zostałem/am poinformowany/a, że:

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych - MAINSOFT Sp. z o.o., ul, Stare Miasto 27/6, 82-200 Malbork,
  z którym można kontaktować się e-mailowo: ido@pcprlebork.pl;
 3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu realizacji złożonego wniosku i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie konsekwencjami określonymi w ustawie wskazanej w pkt 3;
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów określonych w pkt 3 oraz z obowiązku ich archiwizowania;
 6. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do danych osobowych dotyczących ich osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  a także prawo do przenoszenia danych;
 7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Dane osobowe, które są przetwarzane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

__________________________

__________________________

(miejscowość, data)

(czytelny podpis wnioskodawcy)

 

       __________________________

__________________________

                    (miejscowość, data)

(czytelny podpis wnioskodawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Standardy umieszczania małoletnich
               w pieczy zastępczej w Powiecie Lęborskim

 

 

załącznik nr 3

karta pracy psychologa/pracownika OPS

KARTA PRACY PSYCHOLOGA/

/PRACOWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

data czynności:

miejsce czynności:

 

 

podstawa udziału w czynnościach

 wydane postanowienie sądowe

 przymusowy odbiór dziecka/dzieci przez kuratora

 odbiór dziecka/dzieci zgodnie z procedurą 12a ustawy
o przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

małoletni, którym udzielono wsparcia psychologicznego

 

 1. ……………………………………………………… ur. ……………………….
 2. ……………………………………………………… ur. ……………………….
 3. ……………………………………………………… ur. ……………………….
 4. ……………………………………………………… ur. ……………………….
 5. ……………………………………………………… ur. ……………………….

stan emocjonalny, psychiczny ww.

 

 

 

zakres udzielonego wsparcia

 

 

 

ustalenia, wnioski, zalecenia, obserwacje

 

 

 

 

 

 

Lębork, dnia ______________                                          _____________________________________________________

          (podpis i pieczątka psychologa)

 

 

 

                                

 

 

 

 

                     Standardy umieszczania małoletnich
               w pieczy zastępczej w Powiecie Lęborskim

 

 

załącznik nr 4

wniosek o zapewnienie transportu

 w czasie odbioru dzieci 

 

……………………………………………...                                          miejscowość, dnia ……………………………….

(imię i nazwisko)

 

………………………………………………

(funkcja/stanowisko)

 

………………………………………………

(numer kontaktowy)

Do Kierownika

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

 

 

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE TRANSPORTU PRZY UMIESZCZANIU
DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

W związku z koniecznością zabezpieczania małoletniego/małoletnich dziecka/dzieci w pieczy zastępczej, tj:

 1. ………………………………………………………………………… ur. ……………………….
 2. ………………………………………………………………………… ur. ……………………….
 3. ………………………………………………………………………… ur. ……………………….
 4. ………………………………………………………………………… ur. ……………………….
 5. ………………………………………………………………………… ur. ……………………….

z uwagi na:

 wydane postanowienie sądowe,

 przymusowy odbiór dziecka/dzieci przez kuratora,

 interwencyjny odbiór dziecka/dzieci przez funkcjonariuszy policji,

 odbiór dziecka/dzieci zgodnie z procedurą 12a ustawy o przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.

wnoszę o zapewnienie transportu:

DATA :

 

GODZINA :

 

MIEJSCE :

 

 

UZASADNIENIE:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Jednocześnie oświadczam, iż:

zapoznałam/em się ze Standardami umieszczania dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Lęborskim i je akceptuję oraz zostałem/am poinformowany/a, że:

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych - MAINSOFT Sp. z o.o., ul, Stare Miasto 27/6, 82-200 Malbork,
  z którym można kontaktować się e-mailowo: ido@pcprlebork.pl;
 3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu realizacji złożonego wniosku i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie konsekwencjami określonymi w ustawie wskazanej w pkt 3;
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów określonych w pkt 3 oraz z obowiązku ich archiwizowania;
 6. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do danych osobowych dotyczących ich osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  a także prawo do przenoszenia danych;
 7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Dane osobowe, które są przetwarzane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

PODSTAWA PODJĘCIA CZYNNOŚCI W SPRAWIE: …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

__________________________

__________________________

(miejscowość, data)

(czytelny podpis wnioskodawcy)

 

 

 

ADNOTACJE PCPR w Lęborku

 

 

 1. Uwagi pracowników rozpatrujących wniosek:

Niniejszy wniosek został rozpatrzony:  

 pozytywnie

 negatywnie:

Uzasadnienie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

____________________________

____________________________

(podpis Kierownika Działu Pieczy Zastępczej)

(podpis pracownika Działu Pieczy Zastępczej)

 

 

 1. Decyzja Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

____________________________

   (podpis Kierownika PCPR w Lęborku)

 

 

 

                   Standardy umieszczania małoletnich
               w pieczy zastępczej w Powiecie Lęborskim

 

 

załącznik nr 5

upoważnienie
do odbioru dziecka

……………………………………………...                                          miejscowość, dnia ……………………………….

(imię i nazwisko)

 

………………………………………………

(funkcja/stanowisko)

 

………………………………………………

(numer kontaktowy)

 

 

UPOWAŻNIENIE

W związku z koniecznością zabezpieczania w ……………………………………………………………………… …………………………………………………………… (adres) małoletniego/małoletnich dziecka/dzieci, tj.:

 1. ………………………………………………………………………… ur. ……………………….
 2. ………………………………………………………………………… ur. ……………………….
 3. ………………………………………………………………………… ur. ……………………….
 4. ………………………………………………………………………… ur. ……………………….
 5. ………………………………………………………………………… ur. ……………………….

z uwagi na:

 wydane postanowienie sądowe,

 przymusowy odbiór dziecka/dzieci przez kuratora,

 interwencyjny odbiór dziecka/dzieci przez funkcjonariuszy policji,

 odbiór dziecka/dzieci zgodnie z procedurą 12a ustawy o przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.

 

DATA CZYNNOŚCI:

 

GODZINA CZYNNOŚCI:

 

MIEJSCE :

 

 

UPOWAŻNIAM

Panią/Pana  ……………………………………………………………………………….. – tj. pracownika ………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. legitymującego się ……………………………………………………………………………………. do udziału w ww. czynnościach przewozu ww. dziecka/dzieci w moim imieniu. 

 

Jednocześnie oświadczam, iż:

zapoznałam/em się z Standardami umieszczania dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Lęborskim i je akceptuję oraz zostałem/am poinformowany/a, że:

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych - MAINSOFT Sp. z o.o., ul, Stare Miasto 27/6, 82-200 Malbork,
  z którym można kontaktować się e-mailowo: ido@pcprlebork.pl;
 3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu realizacji złożonego wniosku i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie konsekwencjami określonymi w ustawie wskazanej w pkt 3;
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów określonych w pkt 3 oraz z obowiązku ich archiwizowania;
 6. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do danych osobowych dotyczących ich osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   a także prawo do przenoszenia danych;
 7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Dane osobowe, które są przetwarzane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

__________________________

__________________________

(miejscowość, data)

(czytelny podpis wnioskodawcy)

 

 

 

 

ADNOTACJE PCPR w Lęborku / CODD w Nowej Wsi Lęborskiej

 

 

 

Przyjmuję do realizacji:

 

 

__________________________

__________________________

(miejscowość, data)

(upoważniony)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Standardy umieszczania małoletnich
               w pieczy zastępczej w Powiecie Lęborskim

 

 

załącznik nr 6

zaświadczenie lekarskie
o stanie zdrowia dziecka

                                                                                                miejscowość, dnia ……………………………….

 

 

………………………………………

(pieczątka instytucji)

 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

(o stanie zdrowia dziecka oraz braku przeciwwskazań zdrowotnych do przebywania
w pieczy zastępczej)

 

Imię i nazwisko dziecka: …………………………………………………………….

PESEL: …………………………………………………………………………………………

 

Krótki opis stanu zdrowia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Od kiedy pozostaje pod opieką lekarza wystawiającego zaświadczenie (rok):                _________________________

 

Czy był lub jest w trakcie leczenia psychiatrycznego:                                 ÿ tak       ÿ nie      ÿ brak informacji

Czy przyjmuje na stałe leki, z uwagi na stwierdzone schorzenia:             ÿ tak       ÿ nie      ÿ brak informacji

Choroby przewlekłe, hospitalizacje, operacje                                               ÿ tak       ÿ nie      ÿ brak informacji

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Przeciwwskazania do umieszczenia w pieczy zastępczej:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Uwagi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

_________________________________

(Pieczątka i podpis lekarza)

 

                     Standardy umieszczania małoletnich
               w pieczy zastępczej w Powiecie Lęborskim

 

 

załącznik nr 7

zapytanie do ośrodka pomocy
społecznej (epuap)

miejscowość, dnia ……………………………….

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH

 1. Wniosek do:

      ………………. Ośrodek Pomocy Społecznej

      ul. ……………………………………

      84- ……………………………………..

 

 2. Wnioskodawca:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

 

3. Podstawa prawna upoważniająca do pozyskania danych:

art. 47 i 190a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 447)

 

4. Wskazanie przeznaczenia dla uzyskania danych:

odpowiedz na zapytanie Sądu Rejonowego w Lęborku dot. wskazania pieczy zastępczej dla małoletniego/-nich ……………………………………………………………………………………………………………………

zam. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

5. Zakres pożądanych informacji:

Uprzejmie proszę, o przesłanie informacji w zakresie:

 1. funkcjonowania małoletniego/-nich, sytuacji zdrowotnej oraz edukacyjnej wraz ze wskazaniem lekarza prowadzącego dziecko i placówki edukacyjnej;
 2. przyczyn kryzysu w rodzinie i udzielonych form wsparcia,
 3. sytuacji mieszkaniowej, bytowej oraz funkcjonowania rodziny pochodzenia dziecka
  w środowisku lokalnym,
 4. przekazanie innych istotnych informacji, które mogą wpłynąć na dobór środowiska zastępczego dla dziecka.

 

6. Informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych:

   1) dane małoletniego/-nich: ……………………………………………………………………………………

   2) dane rodziców biologicznych: ……………………………………………………………………………..

 

 

____________________________

(podpis Kierownika PCPR w Lęborku)

 

 

 

                     Standardy umieszczania małoletnich
               w pieczy zastępczej w Powiecie Lęborskim

 

 

załącznik nr 8

zapytanie do placówki oświatowej

miejscowość, dnia ……………………………….

PCPR.DPZ.ZRPZ ……………………………………….

                                                                                              

Szkoła …………

ul. …………………………….

84- …………………………..

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 447), zwraca się z prośbą o przesłanie informacji na temat funkcjonowania dziecka:    ………………………….…………………………………………………………………. ur. ………………………r., które zgodnie z zapytaniem/postanowieniem Sądu Rejonowego w Lęborku ma zostać umieszczone/zostało umieszczone w pieczy zastępczej. Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o przesłanie informacji w zakresie:

- funkcjonowania ww. małoletniego na terenie placówki oświatowej;

- obserwowalnych trudności dziecka związanych ze środowiskiem rodzinnym;

- określenia spektrum potrzeb dziecka w związku z kryzysem w rodzinie pochodzenia;

- przesłania wykazu ocen, frekwencji, pochwał, uwag, osiągnięć szkolnych;

- przekazanie innych istotnych informacji, które mogą wpłynąć na dobór środowiska zastępczego dla dziecka.

 

Z uwagi na dynamiczny charakter podejmowanych działań, prosimy o niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania pisma.

 

____________________________

(podpis Kierownika PCPR w Lęborku)

 

 

                     Standardy umieszczania małoletnich
               w pieczy zastępczej w Powiecie Lęborskim

 

 

załącznik nr 9

Karta Przewozu Dziecka

 

miejscowość, dnia ……………………………….

Godzina ………………………………….

 

 

KARTA  PRZEWOZU DZIECKA

 

 

Miejsce zabezpieczenia dziecka (adres): ………………………………………………………………………………………..

Przewóz odbywa się na wniosek: ……………………………….………………………………………………………………….

Osoba upoważniona do przewozu dziecka: ………………………………………………………………………………………

Stanowisko służbowe:  ……………………………………………………………………………………………………………………….

 

MAŁOLETNI:

 1. ………………………………………………………………………… ur. ……………………….
 2. ………………………………………………………………………… ur. ……………………….
 3. ………………………………………………………………………… ur. ……………………….
 4. ………………………………………………………………………… ur. ……………………….
 5. ………………………………………………………………………… ur. ……………………….

 

Przewóz dziecka/dzieci odbył się z miejsca zabezpieczenia do:

 

 rodziny zastępczej                   

 rodzinnego domu dziecka

 rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego

 placówki opiekuńczo-wychowawczej

 szpitala

 

tj. (dane, adres podmiotów ww.) ………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osoba przyjmująca dziecko/odmawiająca przyjęcia dziecka:

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………. Stanowisko ……………………………………………

 

____________________________

(czytelny podpis)

 

                     Standardy umieszczania małoletnich
               w pieczy zastępczej w Powiecie Lęborskim

 

 

załącznik nr 10

Potwierdzenie Przyjęcia Dziecka

miejscowość, dnia ……………………………….

Godzina ………………………………….

 

 

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA DZIECKA

od ……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Potwierdzam przyjęcie małoletniego/-nich:

 1. ………………………………………………………………………… ur. ……………………….
 2. ………………………………………………………………………… ur. ……………………….
 3. ………………………………………………………………………… ur. ……………………….
 4. ………………………………………………………………………… ur. ……………………….
 5. ………………………………………………………………………… ur. ……………………….

 

Osoba przyjmująca dziecko:

………………………………………………                ……………………………………………………………………

(imię i nazwisko )                                         (stanowisko, funkcja)

 

………………………………………………                ……………………………………………………………………..

(telefon)                                                         (adres)

 

UWAGI, SPOSTRZEŻENIA:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

PRZEKAZANO ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA:              TAK           NIE

 

 

 

…………………………………………………………                                                       ………………………………………………………….

(podpis osoby przekazującej dziecko)                                            (podpis osoby odbierającej dziecko)

 

 

                     Standardy umieszczania małoletnich
               w pieczy zastępczej w Powiecie Lęborskim

 

 

załącznik nr 11

zawiadomienie sądu o dokonaniu

czynności odebrania dziecka

tryb 12 A

 

miejscowość, dnia ……………………………….

 

 

Sąd Rejonowy w Lęborku

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Przyzamcze 2

84-300 Lębork

 

 

ZAWIADOMIENIE O DOKONANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY

 

Działając na podstawie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w związku ze stwierdzeniem zagrożenia życia i zdrowia małoletnich:

 1. ………………………………………………………………………… ur. ……………………….
 2. ………………………………………………………………………… ur. ……………………….
 3. ………………………………………………………………………… ur. ……………………….
 4. ………………………………………………………………………… ur. ……………………….
 5. ………………………………………………………………………… ur. ……………………….

 

w dniu ……………………………  o godzinie ………………… na podstawie decyzji:

 1. pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ……………,
  Pani/Pana …………………………………;
 2. przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Lęborku 
  Pan/Pana …………………………………;
 3. przedstawiciela służby zdrowia funkcjonującej na terenie powiatu lęborskiego Pani/Pana ………………………………

 

odebrano dzieci spod opieki (imię, nazwisko, adres zamieszkania, stopień pokrewieństwa):

 1. ……………………………………………………………………………
 2. ……………………………………………………………………………

 

Miejsce zabezpieczenia dzieci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

UZASADNIENIE

W dniu …. działając w oparciu o art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Załączniki:

- potwierdzenie przekazania pouczenia o możliwości złożenia zażalenia na odebranie dziecka;

- zażalenie rodziców/opiekunów na dokonanie czynności odebrania dziecka;

- notatka urzędowa funkcjonariusza policji;

- potwierdzenie przyjęcia dziecka.

 

 

Do wiadomości:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Standardy umieszczania małoletnich
               w pieczy zastępczej w Powiecie Lęborskim

 

 

załącznik nr 11a

zawiadomienie sądu o dokonaniu

czynności odebrania dziecka

tryb interwencji

 

miejscowość, dnia ……………………………….

 

 

Sąd Rejonowy w Lęborku

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Przyzamcze 2

84-300 Lębork

 

 

ZAWIADOMIENIE O DOKONANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY

 

Z uwagi na stwierdzenie zagrożenia życia i zdrowia małoletnich:

 1. ………………………………………………………………………… ur. ……………………….
 2. ………………………………………………………………………… ur. ……………………….
 3. ………………………………………………………………………… ur. ……………………….
 4. ………………………………………………………………………… ur. ……………………….
 5. ………………………………………………………………………… ur. ……………………….

 

w związku z przeprowadzoną interwencją w dniu ……………………………  o godzinie ………………… na podstawie decyzji:

 1. przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Lęborku 
  Pan/Pana …………………………………;
 2. przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Lęborku 
  Pan/Pana ………………………………….

 

odebrano dzieci spod opieki (imię, nazwisko, adres zamieszkania, stopień pokrewieństwa):

 1. ……………………………………………………………………………
 2. ……………………………………………………………………………

 

Miejsce zabezpieczenia dzieci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

UZASADNIENIE

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Załączniki:

- notatka urzędowa funkcjonariusza policji;

- potwierdzenie przyjęcia dziecka.

 

 

Do wiadomości:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Standardy umieszczania małoletnich
               w pieczy zastępczej w Powiecie Lęborskim

 

 

załącznik nr 12

zawiadomienie sądu o dokonaniu

czynności odebrania dziecka

tryb interwencji

 

 

POUCZENIE O PRAWIE DO ZŁOŻENIA ZAŻALENIA NA ODEBRANIE DZIECKA

 

 

 

Prawa rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych:

 

 1. Rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym przysługuje zażalenie do Sądu Rejonowego
  w Lęborku, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul. Przyzamcze 2 na odebranie dziecka z rodziny (art. 12b ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1390 ze zm.).

 

 1. Termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od faktycznej czynności odebrania dziecka.

 

 1. Zażalenie może być wniesione za pośrednictwem pracownika socjalnego lub funkcjonariusza Policji, którzy dokonali odebrania dziecka. W takim przypadku zażalenie podlega niezwłocznemu przekazaniu do sądu opiekuńczego.

 

 

 1. W zażaleniu można domagać się zbadania zasadności i legalności odebrania dziecka oraz prawidłowości jego dokonania (art. 12b ust.1).

 

 1. Sąd rozpatruje zażalenie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin
  (art. 12b ust. 3).

 

 

Oświadczam, że z powyższymi uprawnieniami zapoznałam(em) się

i potwierdzam odbiór pouczenia

 

…………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METRYKA

Procedury sporządziła:

Pieczątka podpis:

 

Joanna Dalkowska

 

Kierownik Działu Pieczy Zastępczej

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

 

 

Analiza merytoryczno-prawna:

Pieczątka podpis:

 

Aleksandra Łyczak

 

Radca prawny

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

 

 

Sprawdziła i zatwierdziła:

Pieczątka podpis:

 

Bogusława Lis-Zielińska

 

Kierownik

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

 

 

       

 

 

 

Powiatowe procedury umieszczania

małoletnich w pieczy zastępczej

 

 

 

PODMIOTY  WSPÓŁPRACUJĄCE

 

 

Przyjęcie do realizacji „Standardów umieszczania małoletnich w pieczy zastępczej w Powiecie Lęborskim”

Pieczątka podpis:

 

Romana Płatek

 

Przewodnicząca Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego
w Lęborku

 

 

 

Michał Szykut

 

Kierownik Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym
w Lęborku

 

 

 

Tomasz Majkowski

 

Komendant Powiatowy Policji
 w Lęborku

 

 

 

Marta Frankowska

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

 

       

 

 

Elżbieta Michalska

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku

 

 

 

Lucyna Rzepka

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie

 

 

 

Ilona Kwidzińska

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej

 

 

 

Anna Stasiak

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku

 

 

 

Ewa Maszota

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach

 

 

 

Brygida Polaszek

 

Dyrektor Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej

 

 

 

Bogusława
Lis-Zielińska

 

 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny