Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

świadczenia-osoby usamodzialniane opuszczające placówki z ustawy o pomocy społecznej

Zasady przyznawania dla osób usamodzielnianych pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynowanie nauki oraz zagospodarowanie.


Zasady regulują świadczenie pomocy finansowej dla osób usamodzielnianych opuszczających placówki na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie, w zakresie:

 • pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki,
 • pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz
 • pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie, zwane dalej „świadczeniami” są obligatoryjną formą pomocy, która przysługuje osobie opuszczającej placówki wymienione w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Zasady przyznawania pomocy na kontynuowanie nauki. Pomoc ta przysługuje: w przypadku osób usamodzielnianych opuszczających placówkę wymienioną w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (jeżeli kontynuują naukę w szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej, szkole wyższej, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, w zakładzie kształcenia nauczycieli lub u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego):

 • nie mniej niż 551,10 zł miesięcznie, jeżeli dochód nie przekracza kwoty 1 200,00 zł na osobę samotnie gospodarującą lub 1 552,00 zł na osobę w rodzinie,
 • przysługuje osobie, która złożyła wniosek, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych zasad wraz z pisemną informacją ze szkoły potwierdzającą kontynuowanie nauki oraz opinią opiekuna usamodzielnienia,
 • w przypadku, gdy osoba usamodzielniana uczy się w szkole ogólnodostępnej, w systemie dziennym, a jej dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, po analizie sytuacji osobistej i pozytywnej opinii opiekuna usamodzielnienia oraz pracownika Działu Pomocy Społecznej i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością, może być przyznana w wysokości do 1.000,00 zł.

Zasady przyznawania pomocy na usamodzielnienie. Pomoc ta przysługuje w przypadku osób usamodzielnianych opuszczających placówkę wymienioną
w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, w tym:

w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie lub dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ustala się w kwocie odpowiadającej:

 • nie mniej niż 7 348,00 zł – w przypadku, gdy osoba usamodzielniana opuszcza dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 • nie mniej niż 7 348,00 zł – w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres powyżej trzech lat,
 • nie mniej niż 3 674,00 zł – w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres powyżej dwóch lat do trzech lat,
 • nie mniej niż 1 837,00 zł – w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres od roku do dwóch lat;

w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy ustala się w kwocie odpowiadającej:

 • 5 511,00 zł – w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym przez okres powyżej trzech lat,
 • 3 674,00 zł – w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym przez okres powyżej dwóch lat do trzech lat,
 • 1 837,00 zł – w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym przez okres od rok do dwóch lat.

pomoc na usamodzielnienie może być wypłacana w transzach i jest przyznawana osobie, której dochód nie przekracza w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ww. zasad kwoty 1 552,00 zł na osobę samotnie gospodarującą lub 1 200,00 zł na osobę w rodzinie.


Zasady przyznawania pomocy na zagospodarowanie. Pomoc ta przysługuje: w przypadku osób usamodzielnianych opuszczających placówkę wymienioną w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej:

 • pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana w formie rzeczowej,
 • wartość pomocy na zagospodarowanie ustala się jako równowartość kwoty 1 695,00 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być podwyższona do kwoty nie wyższej niż 5 511,00 zł, z zastrzeżeniem iż:
 • w przypadku osoby usamodzielnianej niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym ustala się w wysokości 5 511,00 zł,
 • przysługuje osobie, która złożyła wniosek, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych zasad.

Kwoty świadczeń, o których mowa w niniejszych zasadach podlegają waloryzacji i w przypadku wprowadzenia przepisów prawnych w tym zakresie, ich aktualizacja nie wymaga zmian uchwały, jest dokonywana z urzędu.
Przyznanie bądź odmowa przyznania świadczeń, o których mowa w niniejszych zasadach na przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki, pomocy na usamodzielnienie oraz pomocy na zagospodarowanie, następuje w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek osoby usamodzielnianej złożony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.
Osoby usamodzielniane są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał pomoc, o każdej zmianie ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń.
Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne podlegają zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami przez osobę, która je pobrała. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Powyższe zadania są realizowane na podstawie:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
 • Załącznika do Uchwały Nr 363/2021 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 29 września 2021 r.

 

Osoba do kontaktu, realizująca ww. zadania:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

ul. Stefana Okrzei 15

84-300 Lębork

 

Małgorzata Jarosz - Kozioł

specjalista pracy socjalnej

pokój 108, parter

tel. 59 842 1771 wew.108

mjk@pcprlebork.pl

 

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31