Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

informacje dla kandydatów

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Co to znaczy rodzicielstwo zastępcze?

Kwalifikacja kandydatów do pełnienia roli rodziców zastępczych wydać się może procesem długotrwałym i złożonym, ale ma na celu przede wszystkim dobro dziecka. Ważnym jest, aby rodzice zastępczy byli dobrze i właściwie przygotowani do podjęcia się tej roli, posiadali odpowiednie kompetencje, w tym potrafili szukać pomocy i wsparcia wobec ewentualnie pojawiających się trudności.

Kto może pełnić funkcję rodziny zastępczej? (zgodnie z art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

Małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, którzy:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie mają ograniczonych zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
 • co najmniej jedna osoba tworząca rodzinę posiada stałe źródło dochodów.

Nikt nie oczekuje, że kandydaci będą idealnymi rodzicami zastępczymi, ale oczekujemy współpracy, a następnie wypracowania wspólnej, przemyślanej, decyzji dotyczącej opieki zastępczej.

Proces kwalifikacji osoby/ rodziny, zwanej dalej kandydatem do pełnienia funkcji rodzinnej pieczy zastępczej :

Etap I: Telefon i wizyta w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku ul. Czołgistów 5 (pokój 23 lub 236, telefon 059 8628106)

Osoby, które skontaktują się telefonicznie, poproszone zostaną o bezpośredni kontakt i spotkanie z pracownikiem odpowiedzialnym za rodzinną pieczę zastępczą, aby m.in. zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi rodzicielstwa zastępczego, otrzymać wykaz koniecznej dokumentacji.

Etap II: Zgromadzenie i złożenie w PCPR dokumentów (pokój 23 lub 236), kompletu wymaganej dokumentacji, to:

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DLA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ:

 • Wniosek dla kandydatów do pełnienia funkcji pieczy zastępczej (wg wzoru);
 • Wgląd w dowody osobiste;
 • Odpis aktu małżeństwa – osób będących w związku małżeńskim lub odpis aktu urodzenia – osoby samotnej;
 • Zaświadczenie o osiąganych dochodach;
 • Potwierdzenie praw do zajmowanego lokalu (np. notarialny akt własności budynku) lub aktualne potwierdzenie zameldowania;
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • Oświadczenie, że kandydaci nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona i że wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego i nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych oraz że kandydaci nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (wg wzoru);

Etap III: Ocena dotycząca spełniania ustawowych warunków do pełnienia funkcji pieczy zastępczej – wstępna akceptacja do szkolenia kandydatów

Po złożeniu kompletu wymaganej dokumentacji PCPR dokonuje oceny spełnienia ustawowych warunków do pełnienia funkcji rodzinnej pieczy zastępczej. Kwalifikacja obejmuje m.in. wizytę w miejscu zamieszkania kandydatów, opinię z właściwego ośrodka pomocy społecznej, konsultację psychologiczną, pedagogiczną, kontakt pracownika ze środowiskiem lokalnym kandydatów oraz gromadzenie i weryfikację dokumentów. Po dokonaniu wstępnej akceptacji oceny spełnienia ustawowych warunków kandydaci otrzymują skierowanie na szkolenie. Przed jego rozpoczęciem uczestnikom przedstawiona będzie specyfika szkolenia, ustalony terminarz sesji szkoleniowych.

Rekrutacja na szkolenie trwa przez cały rok, ale żeby można było przeprowadzić szkolenie, grupa szkoleniowa powinna liczyć od 6 do maksymalnie 16 osób. Wg dotychczasowej praktyki, szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze rozpoczynają się w pierwszym kwartale każdego roku.

Etap IV: Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze

Kandydaci na rodziny zastępcze uczestniczą w szkoleniu organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, które dla mieszkańców powiatu lęborskiego jest bezpłatne. Szkolenie prowadzone jest przez dwóch trenerów i trwa około 3 m-cy. Szkolenie to sesje grupowe i indywidualne, odbywające się najczęściej raz w tygodniu, z których każda trwa ok. 4 godziny. Odbywają się dwa spotkania indywidualne w domu kandydatów oraz 10-cio godzinne praktyki, organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, w funkcjonującej rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Szkolenie prowadzone jest w formie ćwiczeń - warsztatów, gdzie kandydaci mają możliwość sprawdzenia samych siebie w różnych sytuacjach. W trakcie szkolenia i po jego zakończeniu trenerzy/kandydaci często zadają sobie pytania: Czy tej rodzinie możemy powierzyć dziecko? /Czy jestem gotowy do podjęcia roli rodzica zastępczego, czy podołam nowym wyzwaniom, czy potrafię w razie trudności prosić o pomoc? Czy jestem gotowy dbać i wzmacniać relację dziecka z rodziną biologiczną? Czy jestem świadomy zmian jakie wniesie przyjęcie dziecka do mojej rodziny?

Program szkolenia obejmuje zdobycie lub ugruntowanie wiedzy i umiejętności dot. zaspokajania potrzeb opiekuńczych, rozwojowych, kompensowania opóźnień, wzmacniania więzi z rodziną naturalną oraz pracy zespołowej na rzecz umieszczonego w rodzinie dziecka. Konieczna jest obecność kandydatów na wszystkich sesjach szkoleniowych, która zarówno w przypadku małżeństwa jak i osób żyjących w związku nieformalnym - dotyczy obojga kandydatów. Ważne jest zaangażowanie i aktywność w trakcie szkolenia i wywiązanie się ze wszystkich zadań nałożonych programem szkoleniowym.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo jego ukończenia, a trenerzy wydają rekomendację, która może być pozytywna lub negatywna, a może także wskazywać konieczność dalszej pracy kandydatów, bo ukończenie szkolenia dla rodzin zastępczych nie jest równoznaczne z otrzymaniem uprawnień do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Uprawnienia nabywa się w momencie wydania zaświadczenia o kwalifikacji kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wydawanego przez zespół kwalifikacyjny PCPR.

Etap V: Przyjęcie dziecka do rodziny i pełnienie funkcji rodziny zastępczej.

Osoby, które otrzymały zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia szkolenia oraz spełnienia warunków do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i chcą przyjąć dziecko do swojej rodziny proszone są o osobisty oraz stały telefoniczny kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku. Informacja o dziecku, dla którego poszukuje się odpowiedniego, danego kandydata na rodzinę zastępczą, może trafić do PCPR w różnym czasie, może to nie być "zaraz" po otrzymaniu kwalifikacji. Przy doborze rodziny zastępczej dla dziecka uwzględnia się :

 • przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i ich gotowość do podjęcia opieki nad danym dzieckiem,
 • odpowiednią różnicę wieku między kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wiek ich dziecka oraz dziecka lub dzieci które mają przyjąć,
 • poziom rozwoju i sprawności dziecka oraz możliwości zaspokajania potrzeb dziecka;
 • w miarę możliwości opinię wyrażoną przez dziecko i nierozłączanie rodzeństwa.

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje w drodze postanowienia sądowego i związane jest z ograniczeniem władzy rodzicielskiej rodziców biologicznych. Jeżeli rodzice biologiczni są tej władzy pozbawieni dziecko zgłaszane jest do ośrodka adopcyjnego, celem poszukiwania dla niego kandydatów na rodzinę adopcyjną. Uwzględniając powyższe pełnienie funkcji rodziny zastępczej ustaje z chwilą powrotu dziecka do rodziny naturalnej, przekazania rodzinie adopcyjnej lub osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości. Niestety, zdarzają się też sytuacje, w których rodzina zastępcza rezygnuje z pełnienia tej funkcji względem danego dziecka ale należy pamiętać, że jest to sytuacja bardzo trudna, powinna występować tylko w ostateczności i wyjątkowych okolicznościach.

Na każde umieszczone dziecko rodzina zastępcza otrzymuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania w wysokości określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dziękujemy za zainteresowanie i chęć pomocy dzieciom, które doświadczyły wielu przykrych zdarzeń, negatywnych emocji, w związku z tym wymagają szczególnego wsparcia i troski. Pomoc tym dzieciom w nauce, w relacjach z ludźmi, polepszenie ich samopoczucia i samooceny oraz stanu zdrowia są dla rodzica zastępczego prawdziwym powodem do radości, dumy i szczęścia.

wniosek - w załączeniu lub do pobrania w PCPR Lębork (pok. 23 lub 236)

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Imieniny