Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

mieszkanie treningowe

Cele i zadania mieszkania treningowego

 

 1. Mieszkanie treningowe zostało utworzone w celu realizacji zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej, w tym m.in.:
 1. w celu przygotowania, przy wsparciu specjalistów, osoby w nim przebywające do prowadzenia niezależnego życia lub wspierania tych osób w codziennym funkcjonowaniu dla osób usamodzielnianych opuszczających rodziny zastępcze i całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze
 2. zabezpieczenia okresowo schronienia osobom usamodzielnianym z rodzin zastępczych oraz placówek  opiekuńczo-wychowawczych,
 3. umożliwienia realizacje pracy socjalnej i programów usamodzielnienia dla osób usamodzielnianych
  z rodzin zastępczych, bądź placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 4. ułatwienia praktycznej realizacji indywidualnych programów usamodzielnienia z zakresu umiejętności społecznych.

 

Mieszkanie treningowe skierowane jest do osób, które:

 

 1. ukończyły 18 rok życia i nie ukończyły 25 rok życia,
 2. w wyniku procesu usamodzielnienia opuszczają rodzinną pieczę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą, w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 3. realizują Indywidualny Program Usamodzielnienia,
 4. kontynuują naukę,
 5. pochodzą z terenu powiatu lęborskiego lub z innego powiatu, ale były umieszczone w pieczy zastępczej na terenie powiatu lęborskiego,
 6. mają trudną sytuację życiową, nie mają możliwości powrotu do środowiska naturalnego lub powrót ten byłby niekorzystny dla procesu usamodzielnienia,
 7. wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymagają usług   w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki,
 8. wykazują zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów życiowych,
 9. przedłożą pozytywną opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej/Specjalisty pracy z rodziną/Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz opiekuna usamodzielnienia,
 10. nie pozostają w związku małżeńskim,
 11. nie są uzależnione od alkoholu i środków odurzających,
 12. posiadają stan zdrowia umożlwiający samodzielne mieszkanie,
 13. nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za popełnione przestępstwa z winy umyślnej,
 14. wyraziły chęć oraz potrzebę skorzystania z programu mieszkania treningowego poprzez złożenie wniosku o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu treningowym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

 

Realizacja programu usamodzielnienia dla Osoby korzystającej z miejsc  w mieszkaniu treningowym polega w szczególności na zapewnieniu usług polegających na nauce rozwijania lub utrwalaniu umiejętności praktycznych, służących prowadzeniu niezależnego życia w zakresie:

 

 1. samoobsługi;
 2. zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, w tym przygotowywania posiłków,
 3. efektywnego zarządzania czasem;
 4. efektywnego zarządzania finansami;
 5. prowadzenia gospodarstwa domowego;
 6. załatwiania spraw osobistych i urzędowych;
 7. utrzymania więzi rodzinnych;
 8. rozwiązywania konfliktów interpersonalnych i rozwijania autonomii decyzyjnej;
 9. uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej;
 10. poszukiwania pracy oraz utrzymania zatrudnienia.
 1. Pobyt w mieszkaniu treningowym przyznaje się osobom opuszczającym pieczę zastępczą z terenu powiatu lęborskiego, w celu prowadzenia oddziaływań treningowych z zakresu prawidłowego przebiegu procesu socjalizacyjnego, integracji ze środowiskiem lokalnym przez rozwój umiejętności poprawnego wchodzenia  w relacje i role społeczne, przygotowania się do pełnej samodzielności przez doskonalenie umiejętności prowadzenia samodzielnie gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, zarządzania posiadanymi środkami finansowymi oraz stwarzania możliwości w zakresie podnoszenia kompetencji społecznych, uzyskania wykształcenia lub odpowiednich kwalifikacji zawodowych w celu uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, co w efekcie będzie prowadzić do usamodzielnienia wychowanka.
 2. Usługi mieszkalnictwa treningowego adresowane są do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do osób opuszczających pieczę zastępczą, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 3. Pobyt w mieszkaniu treningowym powinien być wykorzystany na aktywne działanie na rzecz pełnego usamodzielnienia i uregulowania sytuacji życiowej, w tym na: kontynuowanie nauki, uzyskanie przygotowania zawodowego, podjęcie i utrzymanie pracy zawodowej, złożenie wniosku o przydział mieszkania z zasobów gminy.
 4. W mieszkaniu treningowym świadczy się usługi bytowe, pracę socjalną oraz naukę   w obszarze rozwijania lub utrwalania niezależności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia niezależnego życia.

 

Szczegółowe informacje nt. funkcjonowania mieszkania treningowego oraz obowiązujące druki, w szczególności wniosek- ujęto w Regulaminie tego mieszkania-    w załączeniu oraz zapraszamy do kontaktu pod. nr. Tel. 59 8421 771 Emilia Rumińska -Malinowska

ZAŁĄCZNIKI:

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31