Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Tryb kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej

Tryb kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej

 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osobę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej. W przypadku, gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące, osobę kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące. W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofają swoją zgodę, ośrodek pomocy społecznej, centrum usług społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna – prokuratora

 

Zespół Pomocy Społecznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku realizuje zadania w zakresie:

 

1. organizowania usług i zapewnienia prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym w określonym standardzie,

2. weryfikacji dokumentów osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej odpowiedniego profilu oraz przygotowanie decyzji o umieszczeniu i o odpłatności za pobyt w domu,

3. umieszczania w domach pomocy społecznej skierowanych osób,

4. prowadzenia rejestru osób skierowanych i oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej,

5. przygotowanie niezbędnych dokumentów w zakresie zlecania prowadzenia domów pomocy społecznej różnym podmiotom na podstawie umów,

6. nadzoru nad funkcjonowaniem domów pomocy społecznej,

7. przygotowywania wniosków dot. powoływania i odwoływania kadry kierowniczej Domów Pomocy Społecznej i innych nadzorowanych jednostek.

 

Osoba do kontaktu, realizująca ww. zadania:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

ul. Stefana Okrzei 15

84-300 Lębork

 

Małgorzata Jarosz - Kozioł

specjalista pracy socjalnej

pokój 108, parter

tel. 59 842 1771 wew.108

mjk@pcprlebork.pl

 

Powiat Lęborski prowadzi:

 

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

ul. Stryjewskiego 23

84-300 Lębork

Liczba miejsc: 88

65 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych

23 miejsca dla osób przewlekle psychicznie chorych

 

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku

ul. Wojska Polskiego 43

84-300 Lębork

Liczba miejsc: 58

30 miejsc dla osób w podeszłym wieku

28 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych.

 

Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie:

1. pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej;

2. rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Do wniosku dołącza się:

1) decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu;

2) decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;

3) oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, oświadczenie o wysokości dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy;

4) zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276);

5) pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub przedstawiciela ustawowego na potrącanie z zasiłku stałego opłaty za pobyt w domu ‒ w przypadku wyrażenia takiej zgody;

6) pisemną zgodę ośrodka pomocy społecznej na potrącanie z zasiłku stałego osoby ubiegającej się opłaty za pobyt w do-mu ‒ w przypadku skierowania do domu ponadgmninnego;

7) postanowienie sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na skierowanie do domu pomocy społecznej ‒ w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie oraz małoletnich.

W przypadku, gdy do domu kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji o skierowaniu do domu nie wymaga przedłożenia dokumentów, o których mowa w punktach 1 i 2. Dokumenty te powinny zostać skompletowane w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia wydania decyzji o skierowaniu do domu.

Dokumenty określone w w punktach 1 i 2 kompletuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu. Ośrodek ten wydaje decyzję o skierowaniu do domu, a w przypadku gdy osobę ubiegającą się kieruje się do domu o zasięgu ponadgminnym, dokumenty te ośrodek przekazuje do właściwego ze względu na siedzibę domu powiatowego centrum pomocy rodzinie.

W nagłych wypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczenie osoby w domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia dokumentów, o których mowa w punkcie 1 i 2. Dokumenty te powinny zostać skompletowane przez ośrodek pomocy społecznej w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do domu.

Osoba ubiegająca się jest kierowana do domu na czas nieokreślony, chyba że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy z wnioskiem o skierowanie do domu na czas określony.

Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej, a z jego upoważnienia Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.

Po otrzymaniu dokumentacji z ośrodka pomocy społecznej w sprawie domów pomocy społecznej, zebranej na okoliczność skierowania do domu pomocy społecznej prowadzonego przez powiat wraz z decyzją kierującą, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, w sytuacji ustalenia możliwości przyjęcia do domu pomocy społecznej prowadzonego przez powiat, wydaje decyzję o umieszczeniu osoby w domu pomocy społecznej.

Otrzymaną z ośrodka pomocy społecznej dokumentację osoby wraz z decyzją o umieszczeniu przekazuje do wskazanego w decyzji domu pomocy społecznej.

W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej na wniosek ośrodka pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Pierwszeństwo w uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej, zwłaszcza w domach przeznaczonych dla kombatantów przysługuje kombatantom i innym osobom uprawnionym zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

 

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny