Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Projekt pn. "Pomorskie dzieciom"

„Pomorskie Dzieciom”
Powiat Lęborski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych realizuje grant w ramach projektu pn. „Pomorskie dzieciom" służący przeciwdziałaniu negatywnych skutków epidemii COVID-19 lub innych chorób zakaźnych.


Celem projektu jest wsparcie w walce z epidemią COVID-19 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj: dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej (w tym opuszczających pieczę zastępczą) lub objętych opieką hospicjów domowych, jak również wsparcie kadry placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej (placówek opiekuńczo-wychowawczych – POW i regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej – RPOT), wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, pracowników organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej pracujących bezpośrednio z rodzinami zastępczymi oraz kadry realizującej specjalistyczne usługi w hospicjach domowych dla dzieci.


Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.
Efektem projektu będzie objęcie wsparciem 2515 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka, w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych, poprzez zapewnienie im wsparcia psychologicznego, rehabilitacyjnego, wolontarystycznego i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, jak również wsparcie 639 pracowników placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz pracowników hospicjów domowych dla dzieci poprzez wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych i motywacji do zwiększonego zaangażowania w sytuacji zagrożenia epidemicznego.


Wartość całego projektu w Województwie Pomorskim wynosi: 20 000 000 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 18 000 000 zł.
W ramach w "Pomorskie Dzieciom" placówki opiekuńczo-wychowawcze:
1. Dom dla Dzieci „Zakątek” w Nowej Wsi Lęborskiej otrzyma dofinansowanie w wysokości 110.380,00 zł
2. Dom dla Dzieci „Siedlisko” w Nowej Wsi Lęborskiej otrzyma dofinansowanie w wysokości 101.530,00 zł

z przeznaczeniem na wsparcie wychowanków oraz wychowawców w walce z epidemią COVID-19
Celem grantu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom w szczególności wychowankom oraz pracownikom Domu dla
Dzieci „Zakątek”, którzy świadczą całodobową opiekę wychowankom.
W ramach projektu zostaną przyznane 3-miesięczne dodatki do wynagrodzeń w formie premii mających na celu wsparcie pracowników mających bezpośredni kontakt z podopiecznymi. Wychowankom zostanie udzielone specjalistyczne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne, co przyczyni się do poprawy ich samopoczucia m.in. alpakoterapia, arteterapia, które sprzyjają rozluźnieniu, uspokojeniu oraz wyciszeniu, łagodząc tym samym uczucie niepokoju. Kadra pedagogiczna weźmie udział warsztatach edukacyjnych w formie szkoleń z zakresu tematyki psychologicznych skutków izolacji podopiecznych, co pozwoli na poszerzenie zakresu wiedzy oraz kompetencji 2 wychowawczych wychowawców. Grant zostanie przeznaczony na zakup bonów edukacyjnych w celu wsparcia wychowanków opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą. Kadra Domów dla Dzieci „Zakątek” i „Siedlisko” weźmie udział w zajęciach superwizyjnych, których celem jest wsparcie w przezwyciężaniu trudności merytorycznych oraz emocjonalnych jakie niesie za sobą bezpośrednia praca w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Środki grantu posłużą również na doposażenie stanowisk pracy personelu placówki oraz jej mieszkańców w środki ochrony indywidualnej, w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami oraz stworzenie dzieciom miejsca całodobowej izolacji lub czasowej kwarantanny. Planuje się doposażenie dzieci w niezbędne akcesoria do nauki zdalnej tj. słuchawki z mikrofonem, myszki bezprzewodowe oraz drukarki laserowej. W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa w Domach dla Dzieci „Zakątek” i „Siedlisko” zostanie wykonana usługa dekontaminacji pomieszczeń mieszkalnych wychowanków, co przyczyni się do zmniejszenia zagrożenia zakażaniem się wirusem, wzrost bezpieczeństwa oraz ochronę zdrowia.


W ramach grantu do w/w projektu ,,Pomorskie dzieciom” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku otrzyma dofinansowanie w wysokości 136.800,00 zł.
Celem, na jaki planowane jest wykorzystanie grantu jest wsparcie osób małoletnich i usamodzielnianych przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz ich opiekunów, a także osób pełnoletnich opuszczających pieczę zastępczą oraz pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej- tj. osób zaangażowanych i realizujących zadania w obszarach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w walce z epidemią Covid-19 na terenie powiatu lęborskiego. Działania, które będą realizowane przez PCPR Lębork mają na celu ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem oraz zapobieganie rozprzestrzenienia się pandemii. Nadrzędnym celem, poza wsparciem funkcjonowania rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, jest psychoedukacja związana z panującą pandemią, zapewnienie możliwości podwyższania kompetencji i kwalifikacji dla osób uczestniczących w zaprojektowanych działaniach oraz odpowiednie, adekwatne do potrzeb doposażenie pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Pozyskane przez Grantobiorcę środki będą przeznaczone na następujące działania:
A) specjalistyczne poradnictwo rodzinne
B) warsztaty edukacyjne
C) bony edukacyjne
D) doposażenie pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w sprzęt
niezbędny do wykonywania pracy zdalnej oraz w środki ochrony indywidualnej
E) usługi dekontaminacji
F) specjalistyczne wsparcia psychologiczne i psychiatryczne

 

ZAŁĄCZNIKI:

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31