Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

WSPARCIE POSTĘPU

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

Projekt pn. Wsparcie Postępu – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2018r.-28.02.2021r.

umowa nr RPPM.06.02.02-22-0049/17-00 z dnia 30.04.2018 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku realizuje formy wsparcia w ramach usług społecznych objęte wymogiem trwałości m.in.:

Dostępne formy wparcia merytorycznego w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, w tym:

 1. W zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej:
 • Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne – konsultacje pedagogiczne
 • Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne – psychiatryczne
 • Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne
 • Terapie i mediacje – prowadzenie terapii dla dzieci przebywających w pieczy i ich opiekunów – indywidualna
 • Terapie i mediacje – prowadzenie terapii dla dzieci przebywających w pieczy i ich opiekunów – grupowa
 • Rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą - diagnoza i wytyczne do terapii małoletnich przyjmowanych i przebywających w pieczy
 • Wspieranie procesu deinstutucjonalizacji – superwizja osób wykonujących zadania związane z pieczą zastępczą
 • Wsparcie opiekuńcze – usługa zdrowotna – konsultacje stomatologiczne
 • Konsultacje i poradnictwo – doradztwo zawodowe
 • Rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą – kształtowania umiejętności społecznych (warsztaty kompetencji społecznych, poradnictwo grupowe i indywidualne)
 • Rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą – podnoszenie kwalifikacji zawodowych – dla osób usamodzielnianych
 • Funkcjonowanie Punktu Wsparcia Dziecka i Rodziny
 • Aktywizacja edukacyjna – korepetycje
 • Zajęcia dydaktyczno-terapeutyczne ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych
 • Wspieranie rodzin w organizacji czasu wolnego – kolonie/obozy socjoterapeutyczne, edukacyjne – dofinansowanie - dla osób małoletnich przebywających w pieczy
 • Wspieranie rodzin w organizacji czasu wolnego – udział w zajęciach ogólnodostępnych – salach zabaw
 • Wspieranie rodzin w organizacji czasu wolnego – opieka nad dzieckiem i osobą zależną
 • Wspieranie procesu deinstytucjonalizacji – wsparcie specjalisty pracy z rodziną
 • Grupa Wsparcia Pieczy Zastępczej
 • Warsztaty umiejętności rodzicielskich – samorozwój, samoświadomość i autoprezentacja – dla opiekunów zastępczych
 • Doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinną piecze zastępczą - sfinansowanie ogólnodostępnych szkoleń (np. dialog motywacyjny, zaburzenia zachowania i emocji, zaburzenia więzi, trening radzenia sobie z agresją dzieci i młodzieży)
 • Wyjazdy edukacyjno-integracyjne – spotkania integracyjne i wycieczki dla rodzin zastępczych
 • Szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych - spokrewnionych/niezawodowych/ zawodowych (w tym: specjalistycznych/pogotowia opiekuńczego)/rodzinnego domu dziecka
 • Kampania społeczna – informacyjna o rodzicielstwie zastępczym, w tym konkurs plastyczny promujący rodzicielstwo zastępcze
 • Animator działań Uczestników i Uczestniczek Projektu
 • Opiekun merytoryczny Uczestników i Uczestniczek Projektu
 • Transport osób na zajęcia, zwrot kosztów dojazdu
 1. Dostępne formy wparcia merytorycznego w zakresie wspierania rodziny w obszarach przeciwdziałania przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej:
 • Grupa Wsparcia - dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie
 • Wspieranie rodzin w organizacji czasu wolnego – zajęcia uspołeczniające
 • Konsultacje i poradnictwo psychologiczne – interwencyjna pomoc psychologiczna
 • Telefon interwencyjno-informacyjny
 • Poradnictwo prawne grupowe dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie
 • Wsparcie Opiekuna merytorycznego Uczestników i Uczestniczek Projektu
 • Warsztaty umiejętności rodzicielskich (szkoła dla rodziców)
 • Mediacje – w sytuacjach konfliktów, kryzysów
 • Zajęcia terapeutyczne – uspołeczniające dla dzieci i młodzieży – ogólnodostępne, grupowe
 • Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne
 • Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne rodzinne – pedagogiczne
 • Terapie i psychoterapie indywidualne
 • Kampania informacyjna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej
 • Zwrot kosztów dojazdu dla Uczestników i Uczestniczek Projektu
 • Wsparcie Opiekuna Ośrodka wsparcia – Hostelu dla osób przebywających w Ośrodku wsparcia

Ww. formy wsparcia dostępne są dla następujących osób:

 1. Osoby przebywające w pieczy zastępczej – to osoby w wieku 0-25 roku życia, przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej z terenu Powiatu Lęborskiego,
 2. Osoby usamodzielniane opuszczające pieczę zastępczą – to osoby w wieku 18-25 roku życia, usamodzielniane opuszczające rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą z terenu Powiatu Lęborskiego,
 3. Opiekunowie zastępczy i rodzice naturalni – to osoby z terenu Powiatu Lęborskiego, sprawujące rodzinną pieczę zastępczą (rodzice zastępczy rodzin spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych oraz prowadzący rodzinne domy dziecka, a także kandydaci na opiekunów zastępczych),a także rodzice naturalni małoletnich przebywających w pieczy zastępczej – 4 Uczestników/czek,
 4. Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W związku z zakończeniem w dniu 28 lutego 2021 roku realizacji ww. projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku deklaruje instytucjonalną gotowość do świadczenia usług społecznych w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi przez okres dłuższy niż odpowiadający okresowi realizacji projektu.

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31