Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Projekt RPO WP pn "CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE LĘBORSKIM"

 

 

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim

Oś priorytetowa 6. Integracja Działanie 6.2. Usługi społeczne Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)

współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2020r.-30.06.2023r.

umowa nr RPPM.06.02.02-22-0048/20 w ramach konkursu numer RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim jest projektem Powiatu Lęborskiego (Partner Wiodący). Realizatorem zadania 1 Projektu pn. Realizacja indywidualnej ścieżki reintegracji przez uczestników projektu-rozwój usług społecznych realizowanych przez PCPR w Lęborku–realizowane jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny. Projekt realizowany będzie dla 210 Uczestników/Uczestniczek - dla następujących osób z grup docelowych, w tym:

 1. Osoby przebywające w pieczy zastępczej – 78 Uczestników/czek – to osoby w wieku 0-25 roku życia, przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej z terenu Powiatu Lęborskiego,
 2. Osoby usamodzielniane opuszczające pieczę zastępczą – 12 Uczestników/czek – to osoby w wieku 18-25 roku życia, usamodzielniane opuszczające rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą z terenu Powiatu Lęborskiego,
 3. Opiekunowie zastępczy i rodzice naturalni – 60 Uczestników/czek - to osoby z terenu Powiatu Lęborskiego, sprawujące rodzinną pieczę zastępczą (rodzice zastępczy rodzin spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych oraz prowadzący rodzinne domy dziecka, a także kandydaci na opiekunów zastępczych),a także rodzice naturalni małoletnich przebywających w pieczy zastępczej – 4 Uczestników/czek,
 4. Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

ZAKRES WSPARCIA W PROJEKCIE

 1. Formy wsparcia w ramach Projektu, które podlegają bieżącej aktualizacji za zgodą Instytucji Zarządzającej, określone są w obowiązującym wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu.
 2. Dostępne formy wparcia merytorycznego dla Uczestników i Uczestniczek Projektu obejmują zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, w tym:

W zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej:

 1. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne – konsultacje pedagogiczne (poz. 1)
 2. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne – psychiatryczne (poz. 2)
 3. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne (poz. 3)
 4. Terapie i mediacje – prowadzenie terapii dla dzieci przebywających w pieczy i ich opiekunów – indywidualna (poz. 4)
 5. Terapie i mediacje – prowadzenie terapii dla dzieci przebywających w pieczy i ich opiekunów – grupowa (poz. 5)
 6. Rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą - diagnoza i wytyczne do terapii małoletnich przyjmowanych i przebywających w pieczy (poz. 6)
 7. Wspieranie procesu deinstutucjonalizacji – superwizja osób wykonujących zadania związane z pieczą zastępczą (poz.7)
 8. Wsparcie opiekuńcze – usługa zdrowotna – konsultacje stomatologiczne (poz. 8)
 9. Konsultacje i poradnictwo – doradztwo zawodowe (poz. 9)
 10. Rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą – kształtowania umiejętności społecznych (warsztaty kompetencji społecznych, poradnictwo grupowe i indywidualne) (poz. 10)
 11. Rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą – podnoszenie kwalifikacji zawodowych – dla osób usamodzielnianych (poz. 14)
 12. Funkcjonowanie Punktu Wsparcia Dziecka i Rodziny (poz. 15)
 13. Aktywizacja edukacyjna – korepetycje (poz. 17)
 14. Zajęcia dydaktyczno-terapeutyczne ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych (poz. 18)
 15. Wspieranie rodzin w organizacji czasu wolnego – kolonie/obozy socjoterapeutyczne, edukacyjne – dofinansowanie - dla osób małoletnich przebywających w pieczy (poz. 19)
 16. Wspieranie rodzin w organizacji czasu wolnego – udział w zajęciach ogólnodostępnych – salach zabaw (poz. 20)
 17. Wspieranie rodzin w organizacji czasu wolnego – opieka nad dzieckiem i osobą zależną (poz. 21)
 18. Wspieranie procesu deinstytucjonalizacji – wsparcie specjalisty pracy z rodziną (poz. 22)
 19. Grupa Wsparcia Pieczy Zastępczej (poz. 27)
 20. Warsztaty umiejętności rodzicielskich – samorozwój, samoświadomość i autoprezentacja – dla opiekunów zastępczych (poz. 29)
 21. Doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinną piecze zastępczą - sfinansowanie ogólnodostępnych szkoleń (np. dialog motywacyjny, zaburzenia zachowania i emocji, zaburzenia więzi, trening radzenia sobie z agresją dzieci i młodzieży) (poz. 30)
 22. Wyjazdy edukacyjno-integracyjne – spotkania integracyjne i wycieczki dla rodzin zastępczych (poz. 31)
 23. Szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych - spokrewnionych/niezawodowych/ zawodowych (w tym: specjalistycznych/pogotowia opiekuńczego)/rodzinnego domu dziecka (poz. 32)
 24. Kampania społeczna – informacyjna o rodzicielstwie zastępczym, w tym konkurs plastyczny promujący rodzicielstwo zastępcze (poz. 33)
 25. Animator działań Uczestników i Uczestniczek Projektu (poz. 34)
 26. Opiekun merytoryczny Uczestników i Uczestniczek Projektu (poz. 35)
 27. Transport osób na zajęcia, zwrot kosztów dojazdu (poz. 36)

W zakresie wspierania rodziny w obszarach przeciwdziałania przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej:

 1. Grupa Wsparcia - dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie (poz. 38)
 2. Wspieranie rodzin w organizacji czasu wolnego – zajęcia uspołeczniające (poz. 39)
 3. Konsultacje i poradnictwo psychologiczne – interwencyjna pomoc psychologiczna (poz. 40)
 4. Telefon interwencyjno-informacyjny (poz. 41-43)
 5. Poradnictwo prawne grupowe dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie (poz. 44)
 6. Wsparcie Opiekuna merytorycznego Uczestników i Uczestniczek Projektu (poz. 45)
 7. Warsztaty umiejętności rodzicielskich (szkoła dla rodziców) (poz. 46)
 8. Mediacje – w sytuacjach konfliktów, kryzysów (poz. 47)
 9. Zajęcia terapeutyczne – uspołeczniające dla dzieci i młodzieży – ogólnodostępne, grupowe (poz. 48)
 10. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne (poz. 49)
 11. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne rodzinne – pedagogiczne (poz. 50)
 12. Terapie i psychoterapie indywidualne (poz. 51)
 13. Kampania informacyjna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej (poz. 52)
 14. Zwrot kosztów dojazdu dla Uczestników i Uczestniczek Projektu (poz. 53)
 15. Wsparcie Opiekuna Ośrodka wsparcia – Hostelu dla osób przebywających w Ośrodku wsparcia (poz. 54)

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICWA W PROJEKCIE - REKRUTACJA JEST OTWARTA PRZEZ CAŁY OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Kontakt w sprawie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku - tel. 59 8628106 - e-mail: pcpr@pcprlebork.pl

Joanna Dalkowska - w ramach pieczy zastępczej i

Natalia Fąkowicz-Klemp - w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny