Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

ZAPYTANIE O CENĘ OGŁOSZENIE NR PCPR.DA.4.2024

pcpr-logo-2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

ul. Stefana Okrzei 15, 84-300 Lębork

pcpr@pcprlebork.pl www.pcprlebork.pl

Załącznik nr 1

Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości

mniejszej niż 50.000,00 zł netto

i nie mniejszej niż 20.000,00 zł netto

 

Lębork, dnia 19 marca 2024 r.

ZAPYTANIE O CENĘ

OGŁOSZENIE NR PCPR.DA.4.2024

 

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

ul. Stefana Okrzei 15, 84-300 Lębork

e-mail: pcpr@pcprlebork.pl

adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl

 

NABYWCA:

Powiat Lęborski

ul. Czołgistów  5

NIP: 841-16-09-072

 

ODBIORCA:           

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Stefana Okrzei 15, 84-300 Lębork, reprezentowane przez Bogusławę Lis-Zielińską- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Obsługa informatyczna, wsparcie merytoryczne przy korzystaniu z systemów informatycznych oraz pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

 

kod CPV72000000-5 – usługi informatyczne: konsultacje, opracowania, oprogramowania komputerowe i wsparcia – kod wiodący

kod CPV79417000-0 -usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa

 

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Bieżąca obsługa informatyczna rozumiana jako nadzór nad posiadanymi przez Zleceniodawcę urządzeniami, (tab.1) oraz systemami informatycznymi i wsparciem merytorycznym systemów informatycznych (tab. 2,3,4).

 

Tab.1 Wykaz sprzętu  objętego obsługą informatyczną

l.p

Nazwa sprzętu

ilość

uwagi

 1.  

Stanowiska robocze

30

Wykaz wg PZSI PCPR Lębork

 1.  

Serwer

1

1.serwer systemów dziedzinowych

 1.  

Urządzenia mobilne

25

 

 1.  

Centrala telefoniczna

1

 

 1.  

Sieć komputerowa, w tym:

 1. Okablowanie strukturalne,
 2. router,
 3. switche,
 4. print serwery

1

 

 1.  

NAS

1

Archiwizacja danych

 

 

 

 

Tab. 2 Oprogramowanie dziedzinowe

l.p

Nazwa systemu dziedzinowego

Ilość stanowisk wymagających instalacji SD

uwagi

 1.  

Pomost Std

do 10

SD  wykonany w technologii trójwarstwowej, nie jest wymagana odrębna instalacja  na stanowiskach roboczych

 1.  

EKSMOON  ( PZOON)

10

dostęp przez przeglądarkę internetową ,

 1.  

Programy księgowe

FK

KADRY

PŁACE

PŁATNIK

4

wymaga konfiguracji i instalacji na stanowiskach roboczych i serwerze

 

Tab. 3 Oprogramowanie systemowe

l.p

Nazwa systemu

Ilość stanowisk

uwagi

 1.  

Serwer MS Windows 2012 Std

1

Serwer oraz maszyny wirtualne

 1.  

MS Windows 10 Prof.

 

30

Stanowiska robocze

 

Tab. 4 Oprogramowanie dziedzinowe i systemy operacyjne

l.p

Nazwa systemu dziedzinowego

Ilość stanowisk wymagających wsparcia

uwagi

 1.  

Systemy operacyjne MS Windows

 

30

Wszystkie stanowiska robocze

 1.  

Programy biurowe  typy Office

30

Wszystkie stanowiska robocze

 

Polegające na:

 1. świadczeniu nadzoru informatycznego oraz usuwaniu usterek i awarii dla sieci informatycznej,
 2. bieżącej konserwacji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
 3. bieżącym nadzorze i administracji sieci komputerowej, serwerów, usług internetowych, baz danych
 4.  nadzorze i administracji systemów archiwizacji danych wg wykazu umieszczonego w PZSI PCPR Lębork
 5.  kontroli bezpieczeństwa sieci komputerowej zgodnie z zapisami w PZSI PCPR Lębork
 6. nadzorze nad prawidłową eksploatacją i administrowaniem serwerów domenowych oraz funkcjonowaniem mechanizmów uwierzytelniania użytkowników,
 7.  instalacji oprogramowania systemowego oraz dziedzinowego  na komputerach;
 8. świadczeniu usług doradczych m.in. poprzez udział w pracach związanych z zakupami sprzętu komputerowego oraz oprogramowania;

 

 

 1.  wsparciu merytorycznym  użytkowników w zakresie użytkowania oprogramowania dziedzinowego  aplikacyjnego oraz sprzętu komputerowego i peryferyjnego; 
 2. analizie wymagań użytkowników dotyczących wprowadzenia zmian w użytkowanych systemach informatycznych poprzez współpracę z systemami typu help desk producentów oprogramowania.
 3. prowadzeniu analiz wyjaśniających nietypowe błędy bądź niezgodne z założeniami zachowanie systemów informatycznych,
 4. usuwaniu awarii w posiadanym przez Zleceniodawcę sprzęcie oraz oprogramowaniu, chyba, że do usunięcia awarii lub usterki  oprogramowania lub sprzętu, w tym sieciach informatycznych, poszczególnych zestawach komputerowych konieczna jest interwencja producenta bądź podmiotu posiadającego prawa autorskie.

 

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Jednostce zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia RODO oraz Ustawy ODO, polega w szczególności na:

 1. organizacji bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami Rozporządzenia RODO i Ustawy ODO;
 2. informowanie Administratora oraz pracowników u niego zatrudnionych
  o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia oraz przepisów o ochronie danych osobowych i doradzanie im w tej sprawie pod kątem zagrożeń, naruszeń i następstw dotyczących procedur w zakresie bezpieczeństwa danych;
 3. zapewnienie przetwarzania danych zgodnie z uregulowaniami Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych;
 4. nadzór nad wydawaniem upoważnień do przetwarzania danych osobowych
  i prowadzeniem ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
 5. nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych oraz prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych;
 6. kontrola działań komórek organizacyjnych pod względem zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych;
 7. inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych;
 8. bieżące aktualizacje Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych
  i Polityki Zarządzania Systemem Informatycznym u Zleceniodawcy;
 9. prowadzenie szkoleń wynikających z zapisów Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych i Polityki Zarządzania Systemem Informatycznym.

                                                                                                                              

Miejsce realizacji zamówienia: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Stefana Okrzei 15, 84-300 Lębork

 

Termin/harmonogram realizacji umowy: od 01.04.2024 r. do 31.12.2024 r.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są zdolni do wykonania przedmiotu zamówienia i spełniają warunki w zakresie:

 1. posiadania kompetencji/uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej,
  o ile wynika to z odrębnych przepisów – złożą w tym zakresie oświadczenie na formularzu ofertowym;
 2. sytuacji finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia – złożą
  w tym zakresie oświadczenie na formularzu ofertowym;
 3. posiadania potencjału technicznego i osobowego niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia – złożą w tym zakresie oświadczenie na formularzu ofertowym;
 4. posiadania wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu przedmiotu zamówienia.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT:

kryterium cenowe - 100 % cena

 

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI W RAMACH DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT:
 1. Cena brutto musi obejmować wszystkie miesięczne koszty związane
  z wykonaniem zamówienia łącznie z obowiązującym podatkiem VAT. w rozbiciu na:

- obsługę informatyczną i wsparcie merytoryczne przy korzystaniu z systemów informatycznych,

- pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych.

Wykonawca podaje cenę netto i brutto oraz wylicza wartość całego zamówienia.

 1. Zaproponowana przez Wykonawcę cena jest ceną ostateczną i nie może ulec zmianie.
 2. Wykonawca winien dokonać dokładnego rozeznania i skalkulować cenę w sposób szczególnie rzetelny, uwzględniający wszystkie rodzaje i składniki kosztów.
 3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
 4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że oferty przedstawiają taką samą cenę Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia
  w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
  w złożonych ofertach.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Wykonawca składa ofertę w języku polskim na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Oferta i wszystkie załączniki (jeśli dotyczy) powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

 

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Do dnia 27 marca 2024 r. do godz. 09:00

 

 1. MIEJSCE I FORMĘ ZŁOŻENIA OFERTY:

Oferty oznaczone „Obsługa informatyczna, wsparcie merytoryczne przy korzystaniu
z systemów informatycznych oraz pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku” należy złożyć w terminie do dnia 27 marca 2024 r. do godz. 09:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pcpr@pcprlebork.pl lub w zamkniętej kopercie do pok. 212 (sekretariat) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku ul. Stefana Okrzei 15, 84-300 Lębork.

 

 1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI UMOWA JEST WYMAGANA:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego oraz jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Projekt umowy zostanie przesłany po wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI NEGOCJACJI Z WYKONAWCAMI:

Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji, gdy kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia jest mniejsza niż wartość oferty najkorzystniejszej.

 

 1. UWAGI:
 1. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 2. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy bez wskazania przyczyny.

 

 1. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli:
  1. treść oferty nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego;
  2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  3. oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
  4. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy
  w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba
  że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
 3.  

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31