Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PCPR.DA.Z.7.2024

pcpr-logo-2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

ul. Stefana Okrzei 15, 84-300 Lębork

tel./fax. 59/842 17 71

pcpr@pcprlebork.pl        www.pcprlebork.pl

 

Lębork, dnia 11 marca 2024 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PCPR.DA.Z.7.2024

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

Adres: ul. Stefana Okrzei 15, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8421771

e-mail: pcpr@pcprlebork.pl

adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl

adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl

 

NABYWCA:

Powiat Lęborski

ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

NIP: 841-16-09-072

 

ODBIORCA:     

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Lęborku         

ul. Stefana Okrzei 15, 84-300 Lębork

reprezentowane przez Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

 1. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
 1. Zapytanie przeprowadzone jest na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. (tj. Dz. U. 2023 poz. 1605).
 2. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.
 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług w zakresie indywidulanego wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców powiatu lęborskiego:

Część 1 - Zadanie 3 – Terapia Biofeedback dla osób małoletnich przebywających w pieczy zastępczej

Część 2 - Zadanie 5 – Hipoterapia dla osób małoletnich przebywających w pieczy zastępczej

Część 3 - Zadanie 6 – Fizjoterapia dla osób małoletnich przebywających w pieczy zastępczej

Część 4 - Zadanie 8 – Terapia psychotraumatologiczna dla osób i rodzin uwikłanych w przemoc domową

 1. CPV:

85142100-7    – usługi fizjoterapii

85000000-9    – usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

85.31.25.10-7 – usługi doradztwa

85.31.25.10-7 – usługi rehabilitacyjne

85.12.12.70-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 1. Szczegółowy opis zamówienia:

Zadanie 3 – Terapia Biofeedback dla osób małoletnich przebywających w pieczy zastępczej

Zamówienie obejmuje:

 • świadczenie usługi zajęć terapeutycznych – terapii biofeedback dla osób małoletnich przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej – klientów i podopiecznych Zamawiającego,
 • świadczenie usługi polegającej na wsparciu w ramach następujących obszarów:
 • wstępne badanie ilościowe mózgu QEEG z analizą i opisem wyników, opracowaniem indywidualnego protokołu treningowego i zaleceniami terapeutycznymi; ewentualnie praca na protokołach treningowych i wytycznych do terapii przekazanych przez Zamawiającego;
 • zajęcia terapeutyczne - treningi metodą EEG Biofeedback trwających 60 minut każdy, zgodnie z ustaleniami wskazań do terapii dla poszczególnych uczestników,
 • końcowe badanie ilościowe mózgu QEEG z analizą wyników i podsumowaniem terapii;
 • miejsce realizacji zadania: w siedzibie Zamawiającego – ul. Stefana Okrzei 15, 84-300 Lębork,
 • planowany wymiar realizacji zadania: łącznie 48 godzin zegarowych zajęć - średnio 12 godzin w miesiącu,
 • okres realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 30.06.2024 roku, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i uczestnikami
 • wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprzętu, urządzeń, materiałów niezbędnych do realizacji zadania – Zamawiający może udostępnić urządzenie:
  • aparat EEG biofeedback VR 4 kanałowy
  • moduł EEG biofeedback Plus do zapisu i pełnej analizy sygnału EEG wraz z QEEG
  • zestaw akcesoriów
  • żel ścierno-przewodząca EVERI – 160g
  • pastę przewodząco-klejącą do elektrod Ten20 – 229g
  • moduł stymulacyjny EEG biofeedback DigiTrack: Film
 • Wykonawca zobowiązuje się poinformować uczestników o fakcie współfinansowania zajęć ze środków Powiatu Lęborskiego w ramach zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku – poprzez umieszczenie na wytwarzanych dokumentach, w szczególności listach obecności informacji w tym zakresie. 
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby godzin realizacji zadania oraz okresu realizacji zadania w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych od Zamawiającego – zmniejszenia lub zwiększenia ilości osób lub godzin świadczonej usługi; zmiana ta – udzielenia zamówienia w tym samym zakresie w większej ich ilości – maksymalnie do 10% wartości zamówienia - wymagać będzie sporządzenia aneksu umowy z zastrzeżeniem, iż zachowana zostanie wysokość ceny jednostkowej, w terminach uzgodnionych z Wykonawcą;

         Wykonawca w ramach realizacji zadania opracują i przekazują Zamawiającemu:

 1. listy obecności – potwierdzające odbycie zajęć ze wskazaniem wszystkich obecnych osób, terminami i czasem spotkań oraz z podpisem uczestniczka zadania i osoby bezpośrednio realizującej zadanie; listy obecności wraz z informacją, o udzielonej pomocy Wykonawca przedkłada wraz z fakturą/rachunkiem rozliczającym usługę;
 2. kartę pracy – z podaniem zakresu i obserwacji własnych z udzielonego wsparcia – jednorazowo, po zakończeniu realizacji zadania,
 3. rachunek lub fakturę za faktycznie przeprowadzone godziny realizacji przedmiotu zamówienia, - za miesiąc z dołu, w terminie 10 dni od jego zakończenia,
 4. 5 zdjęć dokumentujących przeprowadzenie przedmiotu zamówienia.

Zadanie 5 – Hipoterapia dla osób małoletnich przebywających w pieczy zastępczej

Zamówienie obejmuje:

 • zlecenie obejmuje świadczenie usługi zajęć terapeutycznych – hipoterapii – metoda rehabilitacji psychoruchowej, która odbywa się przy udziale koni – dla osób małoletnich przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej – klientów i podopiecznych Zamawiającego,
 • świadczenie usługi polegającej na wsparciu w ramach następujących obszarów:
 • wstępne analiza i opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego zgodnie z potrzebami uczestnika,
 • zajęcia terapeutyczne trwające 30 minut każde, zgodnie z ustaleniami wskazań do terapii dla poszczególnych uczestników,
 • końcowa analiza i opis wyników i podsumowanie zajęć terapii;
 • miejsce realizacji zadania: miejsce zajęć zapewnia Wykonawca - zapewnia miejsce odpowiednio przystosowane i wyposażone do organizacji tego typu zajęć, nie może ulec zmianie przez cały okres prowadzenia zajęć – na terenie Lęborka lub w obrębie do 15 km. od Lęborka.
 • planowany wymiar realizacji zadania: łącznie 32 sesje zajęć trwające po 30 minut każda - średnio 8 sesji w miesiącu,
 • okres realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 30.06.2024 roku, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i uczestnikami
 • wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich do tego typu zajęć zwierząt, oprzyrządowania, itp.  
 • Wykonawca zobowiązuje się poinformować uczestników o fakcie współfinansowania zajęć ze środków Powiatu Lęborskiego w ramach zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku – poprzez umieszczenie na wytwarzanych dokumentach, w szczególności listach obecności informacji w tym zakresie. 
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby godzin realizacji zadania oraz okresu realizacji zadania w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych od Zamawiającego – zmniejszenia lub zwiększenia ilości osób lub godzin świadczonej usługi; zmiana ta – udzielenia zamówienia w tym samym zakresie w większej ich ilości – maksymalnie do 10% wartości zamówienia - wymagać będzie sporządzenia aneksu umowy z zastrzeżeniem, iż zachowana zostanie wysokość ceny jednostkowej, w terminach uzgodnionych z Wykonawcą;

         Wykonawca w ramach realizacji zadania opracują i przekazują Zamawiającemu:

 1. listy obecności – potwierdzające odbycie zajęć ze wskazaniem wszystkich obecnych osób, terminami i czasem spotkań oraz z podpisem uczestniczka zadania i osoby bezpośrednio realizującej zadanie; listy obecności wraz z informacją, o udzielonej pomocy Wykonawca przedkłada wraz z fakturą/rachunkiem rozliczającym usługę;
 2. kartę pracy – z podaniem zakresu i obserwacji własnych z udzielonego wsparcia – jednorazowo, po zakończeniu realizacji zadania,
 3. rachunek lub fakturę za faktycznie przeprowadzone godziny realizacji przedmiotu zamówienia, - za miesiąc z dołu, w terminie 10 dni od jego zakończenia,
 4. 5 zdjęć dokumentujących przeprowadzenie przedmiotu zamówienia.

Zadanie 6 – Fizjoterapia dla osób małoletnich przebywających w pieczy zastępczej

Zamówienie obejmuje:

 • zlecenie obejmuje świadczenie usługi zajęć terapeutycznych – fizjoterapii dla osób małoletnich przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej,
 • świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu ćwiczeń biernych, czynno-biernych, samowspomaganych, czynnych w odciążeniu, czynnych wolnych, czynnych z oporem - usprawniających i rehabilitacyjnych przez fizjoterapeutę, zgodnie z jego ustaleniami wskazań do fizjoterapii dla poszczególnych uczestników,
 • miejsce realizacji zadania: w miejscu zamieszkania osoby objętej fizjoterapią na terenie Lęborka (Zamawiający poda dokładny adres wybranemu Wykonawcy),
 • planowany wymiar realizacji zadania: łącznie 16 godzin zegarowych zajęć - średnio 4 godziny w miesiącu,
 • okres realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 30.06.2024 roku, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i uczestnikami
 • wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprzętu, urządzeń, materiałów niezbędnych do realizacji zadania,
 • Wykonawca zobowiązuje się poinformować uczestników o fakcie współfinansowania zajęć ze środków Powiatu Lęborskiego w ramach zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku – poprzez umieszczenie na wytwarzanych dokumentach, w szczególności listach obecności informacji w tym zakresie. 
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby godzin realizacji zadania oraz okresu realizacji zadania w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych od Zamawiającego – zmniejszenia lub zwiększenia ilości osób lub godzin świadczonej usługi; zmiana ta – udzielenia zamówienia w tym samym zakresie w większej ich ilości – maksymalnie do 10% wartości zamówienia - wymagać będzie sporządzenia aneksu umowy z zastrzeżeniem, iż zachowana zostanie wysokość ceny jednostkowej, w terminach uzgodnionych z Wykonawcą;

         Wykonawca w ramach realizacji zadania opracują i przekazują Zamawiającemu:

 1. listy obecności – potwierdzające odbycie zajęć ze wskazaniem wszystkich obecnych osób, terminami i czasem spotkań oraz z podpisem uczestniczka zadania i osoby bezpośrednio realizującej zadanie; listy obecności wraz z informacją, o udzielonej pomocy Wykonawca przedkłada wraz z fakturą/rachunkiem rozliczającym usługę;
 2. kartę pracy – z podaniem zakresu i obserwacji własnych z udzielonego wsparcia – jednorazowo, po zakończeniu realizacji zadania,
 3. rachunek lub fakturę za faktycznie przeprowadzone godziny realizacji przedmiotu zamówienia, - za miesiąc z dołu, w terminie 10 dni od jego zakończenia,
 4. 5 zdjęć dokumentujących przeprowadzenie przedmiotu zamówienia.

Część 8 - Zadanie 8 – Terapia psychotraumatologiczna dla osób i rodzin uwikłanych w przemoc domową

Zamówienie obejmuje:

zlecenie obejmuje świadczenie usługi zajęć psychoterapeutycznych – psychotraumatologicznych które doświadczyły przemocy domowej – klientów i podopiecznych Zamawiającego,

 • świadczenie usługi polegającej na wsparciu w ramach następujących obszarów:
 • wstępne ustalenie planu oddziaływań terapeutycznych
 • prowadzeniu indywidualnych terapii psychotraumatologicznych w zakresie przeżytej traumy
 • miejsce realizacji zadania: w siedzibie Zamawiającego – ul. Stefana Okrzei 15, 84-300 Lębork lub w gabinecie Zleceniobiorcy (odpowiednio przystosowany i wyposażony do prowadzenia tego typu wsparcia) – na terenie Lęborka,
 • planowany wymiar realizacji zadania: łącznie 16 godzin zegarowych zajęć - średnio 4 godziny w miesiącu,
 • okres realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 30.06.2024 roku, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i uczestnikami
 • wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprzętu, urządzeń, materiałów niezbędnych do realizacji zadania,
 • Wykonawca zobowiązuje się poinformować uczestników o fakcie współfinansowania zajęć ze środków Powiatu Lęborskiego w ramach zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku – poprzez umieszczenie na wytwarzanych dokumentach, w szczególności listach obecności informacji w tym zakresie. 
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby godzin realizacji zadania oraz okresu realizacji zadania w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych od Zamawiającego – zmniejszenia lub zwiększenia ilości osób lub godzin świadczonej usługi; zmiana ta – udzielenia zamówienia w tym samym zakresie w większej ich ilości – maksymalnie do 10% wartości zamówienia - wymagać będzie sporządzenia aneksu umowy z zastrzeżeniem, iż zachowana zostanie wysokość ceny jednostkowej, w terminach uzgodnionych z Wykonawcą;

         Wykonawca w ramach realizacji zadania opracują i przekazują Zamawiającemu:

 1. listy obecności – potwierdzające odbycie zajęć ze wskazaniem wszystkich obecnych osób, terminami i czasem spotkań oraz z podpisem uczestniczka zadania i osoby bezpośrednio realizującej zadanie; listy obecności wraz z informacją, o udzielonej pomocy Wykonawca przedkłada wraz z fakturą/rachunkiem rozliczającym usługę;
 2. kartę pracy – z podaniem zakresu i obserwacji własnych z udzielonego wsparcia – jednorazowo, po zakończeniu realizacji zadania,
 3. rachunek lub fakturę za faktycznie przeprowadzone godziny realizacji przedmiotu zamówienia, - za miesiąc z dołu, w terminie 10 dni od jego zakończenia,
 4. 5 zdjęć dokumentujących przeprowadzenie przedmiotu zamówienia.
 1. Okres realizacji: Usługa świadczona będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2024 roku w uzgodnionych z Zamawiającym i uczestnikiem zadania terminach. Terminy i godziny zajęć dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez uczestnika.
 1. KOMUNIKACJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:
 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt 2.
 2. Oferta wraz z załącznikami musi być dostarczona przed podpisaniem umowy w formie pisemnej.
 3. Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzania (w formie pisemnej lub elektronicznej) dyspozycji otrzymanych od Zamawiającego, związanych z bieżącą realizacją zadań wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zwłaszcza dotyczących terminów świadczenia usług.
 4. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego, telefonicznie, fax. lub e-mail w godzinach pracy tut. jednostki, tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.
 6. Dane kontaktowe i do złożenia oferty: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Stefana Okrzei 15, tel./fax.: 59 842 17 71, e-mail: pcpr@pcprlebork.pl.
 7. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami
  w sprawach oferty jest: Aleksandra Mach. Osoby do kontaktu po zawarciu umowy wskazane będą w umowie.
 1. PO WYKONANIU USŁUGI WYKONAWCY ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY PRZYSŁUGUJE WYNAGRODZENIE: Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci, a Wykonawca otrzyma kwotę z tytułu faktycznego zrealizowania zadania w wysokości zgodnie z zawartą umową (kwota brutto wraz z pochodnymi), w  terminie 14 dni od dostarczenia do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej rachunku/faktury oraz wymaganej dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia każdorazowo: rachunku/faktury, listy obecności oraz wymienionych w pkt III.3 dokumentów rozliczeniowych na zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia.
 2. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST RÓWNIEŻ DO:
 • bieżącego monitorowania obecności uczestników w celu udokumentowania uczestnictwa w usłudze i zgłaszania absencji Zamawiającemu;
 • Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników podczas spotkań,
 • Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oferowanych usług, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia;
 • udostępnienia Zamawiającemu oraz instytucjom uprawnionym do kontroli Zamawiającego wglądu do dokumentów, związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia;
 • przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego zamówienia w sposób zapewniający ich dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu ich składowania oraz przekazania wszelkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów związanych z realizacją do Zamawiającego;
 • zachowania w poufności - zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej ustaniu - wszelkich danych osobowych, do których Wykonawca miał dostęp;
 • przekazania informacji Zamawiającemu o wszystkich osobach fizycznych zaangażowanych w realizację usługi – przekazanie wydruku z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub podania imienia, nazwiska i numeru PESEL oraz imion ojca i matki – celem dokonania weryfikacji przez Zamawiającego w ww. Rejestrze;
 • Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Prowadzący może zostać oceniony przez uczestników na koniec realizacji zadania w formie badania ankietowego;
 • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę i uczestników podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,
 • dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

z tym, że dla poszczególnych części zamówienia zadanie może być realizowane wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje z uwzględnieniem poniższych wymogów (spełnionych łącznie):

Zadanie 3 – Terapia Biofeedback dla osób małoletnich przebywających w pieczy zastępczej:

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, nauki o rodzinie, psychologia lub pokrewne,
 • posiada certyfikat co najmniej I stopnia uprawniający do wykonywania zadań z zakresu terapii Biofeedback,
 • nie była skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 • nie widnieje w rejestrze Ministerstwa Sprawiedliwości z dostępem ograniczonym – sprawców przestępstw na tle seksualnym (Wykonawca wyraża zgodę na pobranie tych danych przez Zamawiającego wraz z podaniem niezbędnych wymaganych do tego informacji).

Zadanie 5 – Hipoterapia dla osób małoletnich przebywających w pieczy zastępczej:

 • kwalifikacje instruktora hipoterapii, w tym instruktora rekreacji ruchowej o specjalizacji hipoterapia,
 • doświadczenie w pracy terapeutycznej – prowadzenia hipoterapii min. 1 rok;
 • nie była skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 • nie widnieje w rejestrze Ministerstwa Sprawiedliwości z dostępem ograniczonym – sprawców przestępstw na tle seksualnym (Wykonawca wyraża zgodę na pobranie tych danych przez Zamawiającego wraz z podaniem niezbędnych wymaganych do tego informacji).

Zadanie 6 – Fizjoterapia dla osób małoletnich przebywających w pieczy zastępczej:

 • wykształcenie wyższe na kierunku fizjoterapia;
 • posiadanie prawa do wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie w fizjoterapii dzieci i/lub młodzieży lub osób z niepełnosprawnością;
 • nie była skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 • nie widnieje w rejestrze Ministerstwa Sprawiedliwości z dostępem ograniczonym – sprawców przestępstw na tle seksualnym (Wykonawca wyraża zgodę na pobranie tych danych przez Zamawiającego wraz z podaniem niezbędnych wymaganych do tego informacji).

Zadanie 8 – Terapia psychotraumatologiczna dla osób i rodzin uwikłanych w przemoc domową:

 • wykształcenie wyższe na kierunku psychologia,
 • prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów,
 • potwierdzone ukończenie studiów podyplomowych/kursu/szkolenia w zakresie pracy z osobami po traumie w nurcie psychotraumatologicznym lub psychoanalitycznym – potwierdzone dyplomem ukończenia studiów podyplomowych lub certyfikatem uprawniającym do prowadzenia psychoterapii,
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii w nurcie psychotraumatologicznym/ psychoanalitycznym,
 • nie była skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 • nie widnieje w rejestrze Ministerstwa Sprawiedliwości z dostępem ograniczonym – sprawców przestępstw na tle seksualnym (Wykonawca wyraża zgodę na pobranie tych danych przez Zamawiającego wraz z podaniem niezbędnych wymaganych do tego informacji).
  1. Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty:
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia - załącznik nr 2,
 • Wykaz osób, przewidzianych do realizacji zamówienia z podaniem ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia – na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia – odpowiednio dla każdej części zamówienia od 3.1 do 3.4,
  • Kserokopią dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: dyplomy, certyfikaty, świadectwa pracy lub oświadczenia (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) lub oświadczenia pod odpowiedzialnością karną osób bezpośrednio realizujących zadanie – na wzorach załącznika nr 2 i odpowiednio dla każdej części zamówienia od 3.1 do 3.4,
  • Ponadto załącznik nr 3a składają Wykonawcy na potwierdzenie dysponowania wskazanymi w ofercie osobami/osobą bezpośrednio realizującymi zadania. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczeń wg innego wzoru, jednak ich treść powinna wskazywać na oddanie do dyspozycji Wykonawcy,
  • Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – wówczas Wykonawca składa załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia,
  • Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
   o działalności gospodarczej,
  • Oświadczenie osób fizycznych stanowiące załącznik nr 5 – jeżeli dotyczy.
 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
 1. Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu na wybrane lub wszystkie części przedmiotu zamówienia – wyłącznie na druku formularza ofertowego według wzoru załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w ogłoszeniu.
 3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 4. Do oferty należy dołączyć dokumenty o których mowa w pkt VII ogłoszenia.
 5. Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.
 6. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające z ogłoszenia. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i musi zawierać wszelkie składniki związane z wykonaniem zamówienia.
 7. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej i pełnej realizacji zamówienia, m.in. koszt wszelkich opłat o charakterze publicznym, w szczególności: koszty składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy do których odprowadzania zobowiązany jest zamawiający (Pracodawca). W przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a ubiegającej się o realizację zamówienia – przez cenę brutto rozumiemy cenę, od której odprowadzane będą składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy oraz inne przewidziane prawem narzuty na wynagrodzenie, w przypadku i w wysokości prawem przewidzianych (w zależności od tego czy osoba pracuje/nie pracuje/jest emerytem/rencistą itp.);
 8. Cena oferty winna uwzględniać stawkę podatku VAT obowiązującą na termin składania ofert. Wykonawca obowiązany będzie do wystawienia faktury za realizację przedmiotu zamówienia, ze stawką podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia faktury;
 9. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 10. Do porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę ofertową tj. podaną łącznie wartość brutto zamówienia uwzględniającą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy i Zamawiającego, z dopiskiem:

„Oferta dotyczy: (i odpowiednio)

Zadanie 3 – Terapia Biofeedback dla osób małoletnich przebywających w pieczy zastępczej

Zadanie 5 – Hipoterapia dla osób małoletnich przebywających w pieczy zastępczej

Zadanie 6 – Fizjoterapia dla osób małoletnich przebywających w pieczy zastępczej

Zadanie 8 – Terapia psychotraumatologiczna dla osób i rodzin uwikłanych w przemoc domową”

 1. Jeżeli do oferty Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń i dokumentów, co uniemożliwiałoby wybranie oferty złożonej przez Wykonawcę, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia. Przewiduje się wówczas termin maksymalnie 7 dni od dnia wezwania do doręczenia takiej informacji, z tym, że Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, e-mail lub fax.
 1. MIEJSCE i TREMIN SKAŁADANIA OFERT:
  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Stefana Okrzei 15, 84-300 Lębork, pok. 212 (sekretariat).
  2. Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Zamawiającego).
  3. Istnieje możliwość przesłania oferty wraz z załącznikami w drogą elektroniczną – zeskanowane dokumenty - na skrzynkę elektroniczną PCPR w Lęborku na e-PUAP lub na e-mail (pcpr@pcprlebork.pl), z tym, że w przypadku przesłania oferty na w/w adres e-mail, przed podpisaniem umowy wymagane jest dostarczenie kompletnych dokumentów w formie oryginalnej. 
  4. Termin składania ofert: 22.03.2024 roku, do godz. 10.00.
  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2024 roku o godz. 11.00.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT:

Dla wszystkich części przedmiotu zamówienia:

Kryteriami wyboru oferty:

Cena – 100%.

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzy­ma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

(Cn/Cof.b. x 100) x 100% = liczba punktów, gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
100% – procentowe znaczenie kryterium ceny.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę samą ilość punktów, Zamawiający wybierze ofertę, biorąc pod uwagę największe doświadczenie wskazane odpowiednio w załączniku nr 3 (3.1-3.4), bazując na treści pierwotnie złożonych ofert.

 1. OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA, GDY:
 • Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt VII ogłoszenia.
 • Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych.
 • Została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu.
 • Zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 • Wykonawca nie udokumentuje we wskazany w ogłoszeniu sposób i formie kwalifikacji i doświadczenia osoby realizującej usługę.

XII. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Ogłoszenia przed terminem składania ofert.
 2. Informacje o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty przekazane zostaną: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną oraz zostaną opublikowane na stronie www.pcprlebork.pl

XIII. WARUNKI ZMIANY UMOWY

W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie:

 1. zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie, numerze konta bankowego Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy dokonanej w trakcie trwania umowy,
 2. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia,
 3. zmiany osób dedykowanych do realizacji przedmiotu umowy w przypadku niemożliwości wykonywania przez nich powierzonych czynności z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Zleceniobiorcy, np. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim czy urlopu macierzyńskiego. Nowa osoba musi być zatwierdzona przez Zleceniodawcę z zastrzeżeniem, że osoba będzie posiadała kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż określone w ogłoszeniu oraz nie niższe niż zaoferowane w ofercie (nie dotyczy Zleceniobiorcy – osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej),
 4. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany liczby godzin, w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych od Zleceniodawcy – zmniejszenia lub zwiększenia ilości godzin świadczonej usługi – do 10% zakresu przedmiotu zamówienia za zgodą Zleceniodawcy; zmiana ta – udzielenie zamówienia w tym samym zakresie w większej ich ilości - wymagać będzie sporządzenia aneksu umowy z zastrzeżeniem, iż zachowana zostanie wysokość ceny jednostkowej i usługa wykonana będzie w uzgodnionych terminach.
 5. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany liczby osób, w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych od Zleceniodawcy – zmniejszenia lub zwiększenia ilości osób za zgodą Zleceniodawcy;

 

XIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik nr 2
 3. Wykaz osób - załącznik nr 3 (odpowiednio 3.1-3.4)
 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 3a
 5. Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych - załącznik nr 4
 6. Wzór oświadczenia dot. zbioru danych - załącznik nr 5  
 7. Wzór umowy - załącznik nr 6  

 

 

Bogusława Lis-Zielińska

 

 

 

Dyrektor PCPR w Lęborku

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31