Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Aktywny Samorząd- Moduły, obszary i zadania 2024 r.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów
programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku

1. Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2024 roku:
1) Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
• Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu,
adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
• Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym
albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
• Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym
albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
• Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu,
adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie
informacyjnym:
• Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
• Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach
programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
• Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
• Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami
w komunikowaniu się za pomocą mowy,
• Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu
elektronicznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności,
Strona 2 z 27
c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
• Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub
osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą
samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
• Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera
lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności,
• Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie
jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
• Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy
kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
(co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem
niepełnosprawności,
• Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub
oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy
w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty
na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,
d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną
tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem
prawnym dziecka;
2) Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana
do osób ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności,
pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do
osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi,
szczegółowe warunki uczestnictwa w programie są wskazane w rozdziale VI programu.
2. Wystąpienie o przyznanie środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na realizację programu, realizator programu składa
we właściwym terytorialnie Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Termin złożenia wystąpienia upływa w dniu 1 marca 2024 roku.
3. Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu, w odniesieniu do pierwszej
transzy środków finansowych przyznanych w 2024 roku, upływa w dniu 29 kwietnia 2024
roku.
Strona 3 z 27
4. Przekazanie przyznanych w 2024 roku środków finansowych Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu, nastąpi po złożeniu przez
realizatora programu rozliczenia środków przekazanych w 2023 roku.
5. Pełnomocnicy Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w Oddziałach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą
podejmować decyzję o przywróceniu realizatorowi programu terminu związanego
z realizacją programu. Przekroczenie przez realizatora programu terminu określonego
w ustępie 3 może skutkować zmniejszeniem wysokości środków finansowych
przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
realizację programu.
6. Warunkiem przyznania w 2024 roku realizatorowi programu środków finansowych
na realizację programu, jest złożenie przez realizatora oświadczenia o nieposiadaniu:
1) wymagalnych zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych;
2) zaległości w obowiązkowych wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych;
3) wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu
Skarbowego oraz wobec organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu
administracji publicznej,
przy czym ww. wymagania dotyczą jednostki organizacyjnej samorządu powiatowego
odpowiedzialnej za realizację programu, a także jednostki organizacyjnej samorządu
powiatowego składającej wystąpienie o przyznanie środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu (o ile jest inna).
7. Z uczestnictwa w programie wyłączeni są wnioskodawcy oraz samorządy powiatowe,
którzy/które po otrzymaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia
1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę
Nadzorczą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
naruszyli/naruszyły warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub
nienależyte wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy) i nie doprowadzili/ nie
doprowadziły do usunięcia uchybień do dnia złożenia wniosku (w przypadku
wnioskodawcy) lub wystąpienia (w przypadku samorządu powiatowego).
8. Wnioski o dofinansowanie w ramach programu są rejestrowane i obsługiwane
w dedykowanym i bezpłatnie udostępnionym realizatorom programu Systemie Obsługi
Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, zwanym dalej SOW. Przyznanie w 2024 roku
realizatorom programu drugiej i kolejnych transzy środków finansowych na realizację
programu odbywa się wyłącznie na podstawie danych rzeczowo-finansowych ujętych
w SOW. W związku z tym:
Strona 4 z 27
1) nabory wniosków o dofinansowanie w 2024 roku realizatorzy programu otwierają
za pomocą SOW;
2) nabory w SOW uruchamiane są w obu modułach programu nie później niż w dniu
1 marca 2024 roku;
3) wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy
dofinansowania lub rozliczenia dofinansowania, wnioskodawca może skanować/
powielać w formie elektronicznej i takie będą rejestrowane w SOW, stanowiąc
podstawę do oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz zawarcia umowy
i rozliczenia dofinansowania;
4) wnioski o dofinansowanie złożone przez wnioskodawców w formie papierowej muszą
być ujęte w SOW na wszystkich etapach ich realizacji;
5) w terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia każdego kwartału 2024 roku, a także
wraz z rozliczeniem środków finansowych przekazanych w 2024 roku na realizację
programu, realizator składa do właściwego oddziału Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oświadczenie drogą elektroniczną, iż wszystkie
wnioski o dofinansowanie złożone w ramach otwartych w 2024 roku naborów,
są zarejestrowane w SOW; wykaz realizatorów, którzy nie złożyli ww. oświadczenia
właściwy Oddział PFRON przekazuje do Biura PFRON na adres:
realizacja_zadań_WRP@pfron.org.pl oraz sow@pfron.org.pl – w terminie 10 dni
kalendarzowych od zakończenia każdego kwartału 2024 roku oraz odrębnie - dnia
17 kwietnia 2025 roku;
6) w terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia każdego kwartału 2024 roku, a także
w dniu 17 kwietnia 2025 roku, generowane są raporty z SOW:
a) nr 18-20 - przez realizatorów programu i Oddział,
b) nr 30-32 - przez Oddział i Biuro PFRON,
które zachowuje się w zasobach w formie elektronicznej.
9. Maksymalna kwota dofinansowania, w tym refundacji (w zadaniach, które ją przewidują,
zgodnie z rozdziałem VII ustęp 1 programu) w ramach modułu I wynosi, w przypadku:
1) Obszaru A:
a) w Zadaniu 1 – 70.000 zł,
przy czym w przypadku zakupu niestacjonarnego/mobilnego fotela/fotelika
do przewozu osoby niepełnosprawnej - 8.000 zł,
b) w Zadaniu 2 lub 3 – 5.280 zł, w tym:
• dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.310 zł,
• dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.850 zł,
• dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza
miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane
z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 880 zł,
• dla kosztów usług tłumacza migowego – 550 zł,
Strona 5 z 27
c) w Zadaniu 4 – 4.400 zł;
2) Obszaru B:
a) w Zadaniu 1:
• dla osoby niewidomej – 10.000 zł oraz 16.500 zł na urządzenia brajlowskie
(łącznie 26.500 zł),
• dla pozostałych adresatów w zadaniu – 10.000 zł,
b) w Zadaniu 2:
• dla osoby głuchoniewidomej – 4.400 zł,
• dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.300 zł,
• dla pozostałych adresatów obszaru – 2.200 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach,
maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu
wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
c) w Zadaniu 3 – 10.000 zł,
d) w Zadaniu 4 – 6.000 zł,
e) w Zadaniu 5 – 1.650 zł;
3) Obszaru C:
a) w Zadaniu 1 – 17.600 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty
rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27.500 zł,
b) w Zadaniu 2 – 3.850 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż
1.100 zł,
c) w Zadaniu 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
• w zakresie ręki – 13.200 zł,
• przedramienia – 28.600 zł,
• ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33.000 zł,
• na poziomie stopy lub podudzia – 19.800 zł,
• na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27.500 zł,
• uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33.000 zł,
z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania przez
realizatora programu do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie
wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do
pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON, jednak
nie więcej niż do trzykrotności kwot wskazanych powyżej,
d) w Zadaniu 4 – do 30% kwot, o których mowa w literze c), tj. w przypadku amputacji:
• w zakresie ręki – 3.960 zł,
• przedramienia – 8.580 zł,
• ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 9.900 zł,
Strona 6 z 27
• na poziomie stopy lub podudzia – 5.940 zł,
• na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 8.250 zł,
• uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 9.900 zł,
e) w Zadaniu 1, 3 lub 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu
na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie
z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż
220 zł,
f) w Zadaniu 5 – 8.250 zł;
4) Obszaru D – 330 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą
zależną.
10. W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących
semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
a) do 1.100 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub
kolegium,
b) do 1.650 zł dla pozostałych wnioskodawców;
2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.400 zł;
3) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie
realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) -
niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty
4.400 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego
dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
11. Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania ponad kwoty
wskazane w ustępie 9 punkty: 1-3 stosownie do uzasadnionych potrzeb, lub na
zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) dla wnioskodawcy,
którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę, o której mowa w ustępie
10 punkt 3 lub zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku na uiszczenie opłaty za
przeprowadzenie przewodu doktorskiego, może być podjęta przez Pełnomocników
Zarządu w Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii właściwego realizatora programu. W opinii
tej realizator programu wskazuje w szczególności:
1) proponowaną wysokość dofinansowania;
2) uzasadnienie proponowanej decyzji, w tym:
a) dotyczące wysokości dofinansowania, przede wszystkim ze względu na specyficzne
potrzeby dotyczące technologii wspomagającej lub aktywność zawodową
i społeczną potencjalnego beneficjenta albo atrakcyjność kierunku nauki wybranego
przez wnioskodawcę na otwartym rynku pracy - w module II,
b) wskazanie innych okoliczności zasługujących na indywidualne rozpatrzenie sprawy
(na podstawie informacji przekazanych przez wnioskodawcę);
Strona 7 z 27
3) wysokość limitu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w dyspozycji realizatora programu na dofinansowania (na dzień
sporządzenia opinii) wraz z informacją, czy decyzja wymaga zwiększenia tego limitu;
4) wykaz analizowanych dokumentów stanowiących podstawę wydanej opinii,
przy czym przy podejmowaniu decyzji dotyczącej zwiększenia kwoty dofinansowania
w ramach Obszaru B, Pełnomocnicy Zarządu w Oddziale Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą korzystać z rekomendacji Ośrodka Wsparcia
i Testów (OWiT).
12. W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej
form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty
za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego
na kolejnym/ kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty
2.200 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego
dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę. Wymagany udział
własny w kosztach opłaty za naukę (czesne) na drugim i kolejnych kierunkach wynosi
co najmniej 50% kosztów opłaty, z zastrzeżeniem ustępu 22 punkt 2 litera b.
13. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ustępie 10 punkt 1 może być
zwiększony, nie więcej niż o:
1) 770 zł - w przypadkach, które określi realizator programu;
2) 550 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza
miejscem zamieszkania;
3) 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej
Rodziny;
4) 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch
kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów
nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);
5) 220 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
6) 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2022
lub w 2023 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
7) 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
8) 880 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany
na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej
w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców,
którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);
9) 550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub
aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej, w tym w systemie hybrydowym.
14. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ustępie 10 punkt 1 i ustępie
13 nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/
Strona 8 z 27
uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na
poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.
15. Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa
w ustępie 10 punkt 1 i ustępie 13, ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość
dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:
1) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku
pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji
na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%
wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
2) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku
pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji
na poziomie wyższym;
3) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku
pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji
na poziomie wyższym,
przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy
studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie
nauki.
16. Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie
opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy
dofinansowania.
17. Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy
dofinansowania i przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez
wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu
zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte
planem/programem studiów/nauki. Zwiększenie dodatku, o którym mowa w ustępie 13
punkt 8 nie zostanie naliczone i przekazane, jeśli wniosek nie został złożony w formie
elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (brak podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego
na platformie ePUAP).
18. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż
niezależnych od niego (np. stan zdrowia) - nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/
programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował
przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest
do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.
19. Dopuszczalność udzielania pomocy w ramach modułu II:
1) każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu)
semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten
Strona 9 z 27
dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
a) „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
b) „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
z uwzględnieniem punktu 2 i punktu 7;
2) wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach większej
liczby semestrów/ półroczy, niż wskazana w punkcie 1, mogą uzyskać pomoc w ramach
programu – do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym,
jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów i zostały rozpoczęte,
gdy limit, o którym mowa w punkcie 1 nie został przekroczony;
3) decyzja o dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku ponownego wsparcia wcześniej
dofinansowanego już semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego (bez
pomyślnego zakończenia danego etapu nauki lub szkoły/uczelni tj. bez pozytywnego
zaliczenia semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego objętego
dofinansowaniem) - należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem
punktu 4, przy czym spowolnienie toku studiów / nauki nie jest traktowane jako
powtarzanie semestru;
4) wypłata dofinansowania w sytuacji, o której mowa w punkcie 3, jest dozwolona
w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w punkcie
1 - z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki
w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium,
studia I stopnia, studia II stopnia, studia III stopnia, jednolite studia magisterskie, studia
podyplomowe, szkoła doktorska, przewód doktorski otwarty poza studiami
doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub
akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych
(np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku);
5) wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym
mowa w punkcie 4 (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest
do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu
ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II,
z uwzględnieniem punktu 6;
6) na pisemny wniosek realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne
dofinansowanie kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan
zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem
w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy
Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym
mowa w punkcie 5 - nie ma zastosowania;
Strona 10 z 27
7) limit, o którym mowa w punkcie 1, nie dotyczy osób ubiegających się o dofinansowanie
kosztów nauki w ramach szkół doktorskich, studiów III stopnia, a także osób
zamierzających otworzyć przewód doktorski poza studiami doktoranckimi (III stopnia),
co oznacza, że mogą uzyskać dofinansowanie do tych form edukacji pomimo, że limit
ten został już osiągnięty;
8) decyzja w sprawie wyrażenia zgody na udział w programie wnioskodawcy, który
przekroczył limit, o którym mowa w punkcie 1, ale nie pobiera nauki w formach
edukacji na poziomie wyższym wymienionych w punkcie 7, może być podjęta przez
Pełnomocników Zarządu w Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii właściwego
realizatora programu. W opinii tej realizator programu wskazuje w szczególności:
a) uzasadnienie proponowanej decyzji w odniesieniu do sytuacji wnioskodawcy
na rynku pracy,
b) okres trwania nauki,
c) wysokość limitu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w dyspozycji realizatora programu na dofinansowania w module
II (na dzień sporządzenia opinii) wraz z informacją, czy decyzja wymaga zwiększenia
tego limitu,
d) wykaz analizowanych dokumentów stanowiących podstawę wydanej opinii,
przy czym decyzja pozytywna w sprawie wyrażenia zgody na udział wnioskodawcy
w programie obejmuje cały okres trwania rozpoczynanej nauki.
20. W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są doktorantami szkoły
doktorskiej lub uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek
na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.
21. Decyzję o wysokości pomocy dla wnioskodawcy podejmuje realizator programu, który
ustala własne sposoby różnicowania wysokości dofinansowania.
22. Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:
1) w module I wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi, przy czym w ramach
Obszaru B Zadanie 2 i Obszaru C Zadanie 2 – nie jest wymagany;
2) w module II - w zakresie kosztów czesnego:
a) 10% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa
w ustępie 10 punkt 3 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają
z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym
kierunku),
b) 60% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa
w ustępie 12 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie
korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie
wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form
kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),
Strona 11 z 27
z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia udziału własnego w module II w wysokości
10% wartości czesnego zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego
miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
23. Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy mogą pochodzić z różnych
źródeł, jednak nie mogą pochodzić ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
24. Dokumentem potwierdzającym udzielenie pomocy ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest umowa dofinansowania zawarta pomiędzy
wnioskodawcą i realizatorem programu. Data jej zawarcia jest datą udzielenia pomocy;
Jednakże, jeśli w toku realizacji programu umowa dofinansowania jest zawarta w roku
następującym po roku złożenia wniosku, to rokiem udzielenia pomocy jest ten rok,
w którym wniosek został złożony.
25. Maksymalny koszt wynagrodzenia za jedną opinię eksperta Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosi:
1) w przypadku pierwszej wizyty - 440 zł brutto;
2) w przypadku kolejnej wizyty - 275 zł brutto.
26. Szczegółowe zasady dotyczące weryfikacji formalnej wniosków:
1) opinia eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydana
do wniosku złożonego w 2023 roku, może zachować ważność dla weryfikacji formalnej
wniosku złożonego w 2023 roku lub w 2024 roku – do dnia 31 grudnia 2024 roku;
2) zaświadczenie lekarskie złożone przez wnioskodawcę do wniosku w 2023 roku, może
zachować ważność dla weryfikacji formalnej wniosku złożonego w 2023 roku lub
w 2024 roku - do dnia 31 grudnia 2024 roku;
3) wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów poniesionych przed dniem
zawarcia umowy dofinansowania, ale w okresie wskazanym w rozdziale VII ustęp 3
programu, warunki uczestnictwa w programie musi spełniać także, w przypadku:
a) modułu I Obszar A-C (w zadaniach, które przewidują możliwość refundacji, zgodnie
z rozdziałem VII ustęp 1 programu) - w terminie poniesienia kosztu objętego
refundacją,
b) Obszaru D i modułu II - w okresie objętym refundacją kosztów;
4) wnioskodawca może uzupełnić wniosek o brakujące dane i/lub załączniki w terminie
wskazanym przez realizatora programu; w module II realizator programu wyznacza
wnioskodawcy w tym celu co najmniej 14-dniowy termin (liczony w dniach
kalendarzowych);
5) odnośnie częstotliwości udzielania pomocy w ramach modułu I:
a) warunek, o którym mowa w rozdziale VI ustęp 5 punkt 1 i punkt 3 programu
dotyczy:
• pomocy udzielanej w ramach wskazanych zadań,
Strona 12 z 27
• osoby niepełnosprawnej, będącej beneficjentem pomocy,
• tego samego celu pomocy, przez który należy rozumieć przedmiot
dofinansowania określony ogólnie w danym zadaniu,
b) warunek, o którym mowa w rozdziale VI ustęp 5 punkt 2 programu dotyczy:
• pomocy udzielanej w ramach wskazanych zadań,
• osoby niepełnosprawnej, będącej beneficjentem pomocy,
• gwarancji, dotyczącej przedmiotu dofinansowanego uprzednio ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach tego
samego zadania,
przy czym o pomoc można ubiegać się nie częściej niż jeden raz w roku
kalendarzowym;
6) odnośnie podejmowania decyzji o przyznaniu dofinansowania z pominięciem okresów,
o których mowa w rozdziale VI ustęp 5 programu, dotyczyć może ona także:
a) okresów obowiązujących w ramach innych zadań finansowanych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
b) osób uczących się (nie wcześniej niż po uzyskaniu promocji do 6 klasy szkoły
podstawowej), które w uzasadnieniu wniosku lub w dodatkowym wystąpieniu
wykażą, że posiadany sprzęt lub oprogramowanie nie spełnia potrzeb wynikających
z aktualnie realizowanego etapu edukacji – w szczególności w sytuacji zmiany formy
kształcenia na wyższą;
7) wnioskodawca ubiegający się o pomoc w ramach Obszaru C Zadanie 1, 3 lub 4
zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem dwie niezależne oferty (od dwóch
niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przez siebie
przedmiotu dofinansowania;
8) opinia eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach Obszaru C Zadanie 3 lub 4 musi dodatkowo zawierać ocenę zgodności
proponowanej do dofinansowania protezy (według specyfikacji) z poziomem jakości
według programu;
9) realizator programu na prośbę wnioskodawcy może zwolnić wnioskodawcę z wymogu
złożenia we wniosku oświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu,
przy czym brak tego oświadczenia oznaczać będzie, że wniosek tego wnioskodawcy
będzie traktowany jak wniosek, w którym wnioskodawca wykazał dochód najwyższy,
co oznacza brak preferencji dla wnioskodawcy w zakresie kolejności realizacji wniosku,
o których mowa w ustępie 28 punkt 2 litera b) oraz brak możliwości ewentualnego
zwiększenia kwoty dofinansowania z tytułu osiąganej wysokości dochodu (przede
wszystkim w module II);
10) wnioski o dofinansowanie skierowane do decyzji realizatora programu z prośbą
wnioskodawcy dotyczącą przywrócenia wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku,
Strona 13 z 27
będą weryfikowane pozytywnie pod względem formalnym, jeśli zostaną złożone
do dnia 31 grudnia 2024 roku;
11) koszt dojazdu wnioskodawcy na wizytę do eksperta PFRON w przypadku negatywnej
opinii eksperta PFRON jest refundowany na podstawie przedłożonych przez
wnioskodawcę dowodów poniesienia kosztu; zwrot środków nie wymaga zawarcia
umowy dofinansowania;
12) wnioskodawca może występować przez pełnomocnika zgodnie z pełnomocnictwem
w zwykłej formie pisemnej, którego wzór został określony w systemie SOW;
13) osoba niepełnosprawna ubiegająca się o pomoc w ramach Obszaru C Zadanie 1, która
nie jest zatrudniona ani nie uczy się, zobowiązana jest dostarczyć wraz z wnioskiem
zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie
elektrycznym potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
27. Dodatkowe wymagania w zakresie weryfikacji merytorycznej wniosków w ramach
modułu I:
1) ekspertem, o którym mowa w rozdziale X ustęp 5 programu nie może być osoba, która
aktualnie oraz w ciągu ostatnich 3 lat, była przedstawicielem prawnym lub handlowym,
członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem firm
oferujących sprzedaż towarów/usług będących przedmiotem wniosku;
2) w celu rzetelnej oceny wniosku, ekspert, o którym mowa w punkcie 1, powinien
potwierdzić stan faktyczny związany z dysfunkcją i potrzebą wyposażenia
potencjalnego beneficjenta pomocy we wnioskowany przedmiot dofinansowania, o ile
to możliwe z uwagi na sytuację zdrowotną osoby niepełnosprawnej – w trakcie
konsultacji z udziałem potencjalnego beneficjenta pomocy;
3) ocena merytoryczna wniosku przeprowadzana jest w celu wyłonienia wniosków, które
mają największe szanse na realizację celów programu; w związku z tym realizator
programu będzie stosował punktowy system oceny wniosków przy maksymalnym
pułapie 100 punktów; minimalny próg punktowy umożliwiający bieżące udzielanie
dofinansowania wynosi 10 punktów; ustalenie zbioru kryteriów i ich wag należy
do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem ustępu 28; udzielenie
dofinansowania wnioskodawcom, których wnioski uzyskały ocenę poniżej ustalonego
minimalnego progu punktowego, uzależnione będzie od możliwości wynikających
z wysokości dostępnego limitu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przekazanych realizatorowi programu, przy czym każdy wniosek
pozytywnie zweryfikowany pod względem formalnym może być zrealizowany,
w kolejności wynikającej z sumy punktów uzyskanych w trakcie oceny merytorycznej;
4) wniosek wnioskodawcy w ramach Obszaru C Zadanie 3, który nie jest zatrudniony,
a który już dwukrotnie uzyskał dofinansowanie protezy w ramach tego zadania, nie jest
kierowany do opinii eksperta PFRON, który w ramach wcześniejszych wniosków
dwukrotnie potwierdził rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia
udzielonego w programie; wniosek jest oceniany negatywnie z powodów
Strona 14 z 27
merytorycznych ze względu na brak efektywności dotychczas udzielonego wsparcia
w ramach Obszaru C Zadanie 3 w odniesieniu do aktywizującego celu programu, cele
osobiste wnioskodawcy mogą być wystarczająco realizowane w ramach pomocy
systemowej, dotyczącej zaopatrzenia w wyroby medyczne;
5) realizator programu przyjmuje cykle realizacji ocenionych merytorycznie wniosków,
stosując podczas zawierania umów dofinansowania zasady, o których mowa w punkcie
3, przy czym wnioski ocenione w danym cyklu poniżej minimalnego progu punktowego
umożliwiającego bieżące udzielanie dofinansowania oraz wnioski, które nie mogą być
zrealizowane w danym cyklu ze względu na wysokość aktualnego limitu środków
finansowych realizatora na realizację programu, przechodzą do puli wniosków
rozpatrywanych w kolejnym cyklu realizacji wniosków ocenionych merytorycznie; cykl
realizacji ocenionych merytorycznie wniosków przyjęty przez realizatora programu, nie
może trwać dłużej niż 3 miesiące.
28. Preferencje Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przysługujące
wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków w ramach modułu I:
1) w 2024 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:
a) uzyskały do wniosku pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania
wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności
(eksperta PFRON w ramach Obszaru C Zadania: 1, 3-4, a także eksperta w ramach
programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” lub
eksperta zaangażowanego przez realizatora) - liczba punktów preferencyjnych
wynosi wówczas 10,
b) posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku
życia – w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną przyczynę
wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie to jest wydane z powodu
całościowych zaburzeń rozwojowych (12-C) - liczba punktów preferencyjnych
wynosi wówczas 10,
c) są zatrudnione (w rozumieniu programu) - liczba punktów preferencyjnych wynosi
wówczas 10,
d) posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek
o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych
wynosi wówczas 10, przy czym preferencja ta dotyczy tylko tych wnioskodawców,
którzy z niej skorzystają po raz pierwszy (preferencja jest jednorazowa),
e) złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2024 roku – liczba punktów preferencyjnych
wynosi wówczas 5,
f) w 2023 lub w 2024 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub
innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,
pozostałe kryteria oceny merytorycznej wniosków określa realizator programu;
2) w sytuacji, gdy limit środków finansowych przekazany realizatorowi programu przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie umożliwia udzielenia
Strona 15 z 27
dofinansowania wszystkim wnioskodawcom z równorzędną oceną wniosku,
o przyznaniu dofinansowania decyduje:
a) stopień niepełnosprawności potencjalnego beneficjenta pomocy w ten sposób,
że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności,
a w dalszej kolejności, gdy reguła postępowania wyrażona w literze a) nie prowadzi
do wyboru wniosku do dofinansowania:
b) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy, w ten sposób,
że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski wnioskodawców, których
dochód jest najniższy – przy czym preferencja obowiązuje tylko wówczas, gdy
wnioskodawca umieści we wniosku informację o wysokości tego dochodu.
29. Wnioski w ramach modułu II nie podlegają ocenie merytorycznej.
30. Termin składania przez realizatora programu dodatkowego (końcowego)
zapotrzebowania na środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczone w 2024 roku na realizację programu, upływa w dniu
4 grudnia 2024 roku. Środki te będą mogły być wykorzystywane na udzielanie pomocy
w ramach programu, w tym także z uwzględnieniem możliwości przywracania osobom
niepełnosprawnym terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie, aż do dnia złożenia
Informacji o stanie realizacji programu (załącznik nr 1a do umowy w sprawie realizacji
programu), w odniesieniu do całości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przekazanych w 2024 roku.
31. Zakres pojęć - ilekroć w niniejszym dokumencie lub w programie mowa jest o:
1) aktywności zawodowej – należy przez to rozumieć:
a) zatrudnienie, lub
b) rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, lub
c) rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca
w zatrudnieniu,
okresy aktywności zawodowej w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują
po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się
w okres aktywności;
2) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – należy przez to rozumieć nie wymagającą
rozliczania kwotę przeznaczoną na wydatki wnioskodawcy związane z pobieraniem
nauki;
3) dysfunkcji narządu ruchu (w przypadku Obszaru A) – należy przez to rozumieć
dysfunkcję stanowiącą podstawę orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności (także orzeczenia o niepełnosprawności), w przypadku osób
niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania
orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu
schorzeń (np. o charakterze neurologicznym - symbol orzeczenia: 10-N lub
Strona 16 z 27
całościowych zaburzeń rozwojowych - symbol orzeczenia: 12-C), wnioski mogą zostać
pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem,
że wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty
potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest
dysfunkcja narządu ruchu;
4) dysfunkcji narządu ruchu powodującej problemy w samodzielnym przemieszczaniu
się (w przypadku Obszaru C Zadanie 5) – należy przez to rozumieć sytuację, kiedy stan
zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz poziom dysfunkcji narządu ruchu wyklucza
samodzielne poruszanie się i przemieszczanie się na zewnątrz; brak takiej możliwości
powinien wynikać z dysfunkcji charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością
ruchową w zakresie kończyn dolnych; stan ten może wynikać ze schorzeń o różnej
etiologii (m.in. amputacje, porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe) i musi być
potwierdzony zaświadczeniem lekarza specjalisty, który oceniając zasadność
wyposażenia osoby niepełnosprawnej w przedmiot dofinansowania potwierdzi, iż:
a) osoba niepełnosprawna nie ma możliwości samodzielnego poruszania się
i przemieszczania się,
b) zakres i rodzaj ograniczeń ruchowych osoby ubiegającej się o pomoc, stanowią
poważne utrudnienia w samodzielnym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej,
c) korzystanie z przedmiotu dofinansowania jest wskazane z punktu widzenia procesu
rehabilitacji (nie spowoduje wstrzymania lub pogorszenia tego procesu),
d) korzystanie z przedmiotu dofinansowania nie wpłynie niekorzystnie na sprawność
kończyn,
e) nie ma przeciwwskazań medycznych do korzystania z przedmiotu dofinansowania;
5) dysfunkcjach uniemożliwiających samodzielne poruszanie się za pomocą wózka
inwalidzkiego o napędzie ręcznym (w przypadku Obszaru C Zadanie 1) – należy przez
to rozumieć sytuację, kiedy stan zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz poziom
dysfunkcji narządu ruchu wyklucza samodzielne poruszanie się i przemieszczanie przy
pomocy ręcznego wózka inwalidzkiego; brak takiej możliwości powinien wynikać
z dysfunkcji charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie
co najmniej jednej kończyny dolnej i górnej; stan ten może wynikać ze schorzeń
o różnej etiologii (m.in. amputacje, porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe)
i musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim; oceniając zasadność
dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym należy brać pod
uwagę, czy:
a) korzystanie z wózka o napędzie elektrycznym jest wskazane z punktu widzenia
procesu rehabilitacji (czy nie spowoduje wstrzymania lub pogorszenia tego
procesu),
b) korzystanie z wózka o napędzie elektrycznym wpłynie niekorzystnie na sprawność
kończyn,
c) istnieją przeciwwskazania do korzystania z wózka o napędzie elektrycznym
(np. utraty przytomności, epilepsja),
Strona 17 z 27
d) zakres i rodzaj ograniczeń stanowi poważne utrudnienie w samodzielnym
funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej;
6) dysfunkcji narządu słuchu (w przypadku Obszaru A Zadanie 4 oraz Obszaru B
Zadanie 4) – należy przez to rozumieć dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód
wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu lub wniosek w Obszarze B
Zadanie 4 dotyczy osoby niepełnosprawnej w wieku do lat 16 – ubytek słuchu powyżej
70 decybeli (db) w uchu lepszym, stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim
dokumencie lub zaświadczeniu wydanym przez lekarza specjalistę;
7) dysfunkcji narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza
języka migowego (w przypadku Obszaru A Zadanie 3) – należy przez to rozumieć
dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w efekcie której osoba niepełnosprawna
komunikuje się z otoczeniem metodami wspomagającymi/alternatywnymi, a dla
prawidłowej komunikacji w trakcie kursu i egzaminu na prawo jazdy, zgodnie
z oświadczeniem/ zapotrzebowaniem wnioskodawcy, niezbędne jest wsparcie
w formie usługi tłumacza migowego;
8) dysfunkcji narządu wzroku (w przypadku Obszaru B Zadanie 1) – należy przez
to rozumieć dysfunkcję wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym
stopniu niepełnosprawności, a także w przypadku:
a) gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym
stopniu niepełnosprawności, ale wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie
wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna,
której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub
poniżej 0,05 lub ma zwężenie pola widzenia do 20 stopni,
b) osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia – gdy wnioskodawca przedłoży
zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba
niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku
lepszym równą lub poniżej 0,3 lub ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni,
z uwzględnieniem punktu 8a);
8a) osobie niewidomej – należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną z dysfunkcją
narządu wzroku, o której mowa w punkcie 8 z tym, że w przypadku:
a) osoby posiadającej znaczny stopień niepełnosprawności, ostrość wzroku
(w korekcji) w oku lepszym jest równa lub niższa niż 0,05 lub pole widzenia jest
zwężone do 20 stopni,
b) osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia, ostrość wzroku (w korekcji)
w oku lepszym jest równa lub niższa niż 0,1 lub pole widzenia jest zwężone do
30 stopni,
co musi wynikać z zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza okulistę;
9) dysfunkcji narządu wzroku (w przypadku Obszaru B Zadanie 3) – należy przez
to rozumieć dysfunkcję wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia
Strona 18 z 27
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku, gdy orzeczenie jest
wydane z innego powodu – także dysfunkcję powodującą obniżenie ostrości wzroku
(w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,1 lub zwężenie pola widzenia do
30 stopni, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza
okulistę;
10) dysfunkcji obu kończyn górnych (w przypadku Obszaru B Zadanie 1) – należy przez
to rozumieć stan potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza
specjalistę: wrodzony brak lub amputację obu kończyn górnych – co najmniej
w obrębie przedramienia, a także dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną
sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych w stopniu znacznie
utrudniającym korzystanie ze standardowego sprzętu elektronicznego, wynikająca
ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe);
11) ekspercie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(w przypadku Obszaru C Zadanie 3 i 4) – należy przez to rozumieć konsultanta
wojewódzkiego z dziedziny rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii albo
innego specjalistę w tych dziedzinach, wskazanego przez jednego z wymienionych
konsultantów wojewódzkich, który prowadzi na terenie danego województwa
długotrwałą opiekę protetyczną nad osobami po amputacjach kończyn; ekspertem nie
może być osoba, która aktualnie oraz w ciągu ostatnich 3 lat, była przedstawicielem
prawnym lub handlowym, członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub
pracownikiem protezowni (zakładu ortopedycznego); ekspertom Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przysługuje wynagrodzenie
za wydanie opinii do wniosku zakwalifikowanego do dofinansowania, w zakresie:
a) stabilności procesu chorobowego wnioskodawcy,
b) rokowań co do zdolności wnioskodawcy do pracy w wyniku wsparcia udzielonego
w programie,
oraz o ile dotyczy:
c) celowości zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy
wnioskodawcy) i zwiększenia kwoty dofinansowania;
12) ekspercie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(w przypadku Obszaru C Zadanie 1) – należy przez to rozumieć (na potrzeby
programu) lekarza specjalistę z dziedziny rehabilitacji medycznej lub ortopedii
i traumatologii narządu ruchu albo innego lekarza specjalistę w dziedzinie związanej
z przedmiotem dofinansowania, lub wskazanego przez dyrektora Oddziału PFRON,
posiadającego odpowiednie kwalifikacje pracownika PFRON zatrudnionego na
stanowisku ds. CIDON; ekspertem nie może być osoba, która aktualnie oraz w ciągu
ostatnich 3 lat, była przedstawicielem prawnym lub handlowym, członkiem organów
nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem firm(y), oferujących sprzedaż
towarów/usług będących przedmiotem wniosku ani nie jest i nie był w żaden inny
sposób powiązany z zarządem tych firm poprzez np.: związki gospodarcze, rodzinne,
osobowe itp.; zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki
Strona 19 z 27
o napędzie elektrycznym (specjalny) potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia
jest traktowane przez realizatora jak pozytywna opinia eksperta PFRON w zakresie
rokowania uzyskania przez potencjalnego beneficjenta zdolności do pracy albo
do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie; w razie wątpliwości co
do tych rokowań, realizator programu może skierować potencjalnego beneficjenta na
dodatkowe badanie przez eksperta PFRON, będącego lekarzem specjalistą; ekspert
PFRON będący pracownikiem PFRON zatrudnionym na stanowisku ds. CIDON
rekomenduje kwotę dofinansowania, jeśli przekracza ona kwotę wskazaną w ustępie 9
punkt 3 litera a);
13) ePUAP – należy przez to rozumieć Elektroniczną Platformę Usług Administracji
Publicznej;
14) gospodarstwie domowym wnioskodawcy – należy przez to rozumieć, w zależności
od stanu faktycznego:
a) wspólne gospodarstwo – gdy wnioskodawca ma wspólny budżet domowy z innymi
osobami, wchodzącymi w skład jego rodziny,
lub
b) samodzielne gospodarstwo – gdy wnioskodawca mieszka oraz utrzymuje się
samodzielnie i może udokumentować, że z własnych dochodów lub przy wsparciu
właściwych instytucji, ponosi wszelkie opłaty z tego tytułu,
przy czym wnioskodawcę, który ukończył 25 rok życia i nie osiąga własnych dochodów
ani nie korzysta ze wsparcia właściwych instytucji, zalicza się do wspólnego
gospodarstwa domowego rodziców/ opiekunów;
15) informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego
dofinansowaniem – należy przez to rozumieć każdą udokumentowaną informację
potwierdzającą, że student pobierał naukę w semestrze objętym dofinansowaniem
(np. wpis na kolejny semestr, w tym warunkowy, informacja o dopuszczeniu do sesji
egzaminacyjnej, potwierdzenie zdania egzaminu w trakcie sesji egzaminacyjnej,
np. w formie oceny itp.); źródłem informacji może być np. indeks, wydruk z USOS
potwierdzony przez uczelnię/szkołę, zaświadczenie uczelni/szkoły, itp.;
16) Karcie Dużej Rodziny – należy przez to rozumieć dokument identyfikujący członka
rodziny wielodzietnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej
Rodziny lub inny dokument, na podstawie którego wnioskodawca objęty jest
działaniami/ulgami adresowanymi do rodzin wielodzietnych, ujętymi w ramy
programów, które pod różnymi nazwami funkcjonują w Polsce, bądź wprowadzonymi
jako samodzielny instrument nieobudowany programem;
17) kolegium – należy przez to rozumieć kolegium działające zgodnie z ustawą z dnia
14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe;
18) kosztach kursu i egzaminów (w przypadku Obszaru A Zadanie 2 i Zadanie 3) – należy
przez to rozumieć koszty związane z uczestnictwem osoby niepełnosprawnej w kursie
Strona 20 z 27
i przeprowadzeniem egzaminu, w tym także wszelkie opłaty z nimi związane oraz jazdy
doszkalające;
19) kosztach utrzymania sprawności technicznej posiadanego:
a) sprzętu elektronicznego (Obszar B Zadanie 5) – należy przez to rozumieć koszty
związane z utrzymaniem sprawności technicznej sprzętu elektronicznego, w tym
koszt zakupu dodatkowych elementów, służących rozbudowie posiadanego sprzętu
lub dodatkowego wyposażenia lub oprogramowania (w celu osiągnięcia
optymalnych wymogów technicznych lub dokonania koniecznych aktualizacji,
niezbędnych do zachowania funkcjonalności sprzętu lub oprogramowania), a także
koszt niezbędnych napraw, przeglądów czy konserwacji; mogą to być również
nowsze od tych posiadanych przez wnioskodawcę modele: urządzeń (np. smartfon,
tablet, skaner, drukarka, router itp.) lub wersje oprogramowania (opłata
subskrypcyjna, aktualizacja do nowszej wersji) itp.,
b) skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Obszar C Zadanie 2) –
należy przez to rozumieć koszt zakupu akumulatora lub akumulatorów do pojazdu,
a także inne koszty: niezbędnych napraw, przeglądów czy konserwacji, koszt zakupu
dodatkowych elementów lub dodatkowego wyposażenia w celu osiągnięcia
optymalnych wymogów technicznych lub poprawy stanu technicznego pojazdu lub
niezbędnych dla zachowania albo poprawy funkcjonalności pojazdu, sprawności
i bezpieczeństwa poruszania się przy pomocy wózka/skutera;
20) kosztach zapewnienia opieki dla osoby zależnej (Obszar D) – należy przez to rozumieć
koszty związane z pobytem dziecka w żłobku, przedszkolu, klubie dziecięcym, punkcie
przedszkolnym, zespole wychowania przedszkolnego, oddziale przedszkolnym w szkole
(opłaty potwierdzone dokumentem finansowym wystawionym przez danę placówkę,
np. opłata stała za pobyt lub wyżywienie, na Radę Rodziców), a także koszty
sprawowania opieki przez dziennego opiekuna lub nianię;
21) miejscu zamieszkania – należy przez to rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego
(artykuł 25 KC) miejscowość, w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego
pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym
skoncentrowane są jego plany życiowe (cechy ośrodka osobistych i majątkowych
interesów); o miejscu zamieszkania nie decyduje jedynie fakt przebywania
w określonym mieście, ale również zamiar stałego pobytu i chęć skoncentrowania
swoich interesów życiowych w danym miejscu; można mieć tylko jedno miejsce
zamieszkania; miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską
jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie
przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy
rodzicielskiej;
22) nauce (w przypadku Obszaru C Zadanie 1) – należy przez to rozumieć naukę w ramach
każdej z form edukacji przewidzianych w artykule 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku
Prawo oświatowe, a także w szkole wyższej lub w ramach przewodu doktorskiego
otwartego poza studiami doktoranckimi;
Strona 21 z 27
23) nauce w szkole wyższej – należy przez to rozumieć naukę w następujących formach
edukacji na poziomie wyższym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia,
jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie (trzeciego
stopnia) prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub
niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również
za pośrednictwem Internetu) lub szkoły doktorskie;
24) opłacie za naukę (czesne) – należy przez to rozumieć opłatę pobieraną za naukę
w szkole policealnej lub wyższej w okresie objętym umową dofinansowania; opłata
za naukę (czesne) nie obejmuje innych opłat z tytułu usług edukacyjnych (przykładowo:
opłaty wpisowej, opłat związanych z kosztami wynikającymi z wyrównaniem różnic
programowych, opłaty związanej z powtarzaniem określonych zajęć z powodu
niezadowalających wyników w nauce, za zajęcia nieobjęte planem studiów, za inne niż
filologia studia realizowane w języku obcym) ani innych opłat przewidzianych
przepisami prawa powszechnie obowiązującego (przykładowo za wydanie: legitymacji
studenckiej i jej duplikatu, dyplomu ukończenia studiów, jego duplikatu oraz
dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy, itp.), które to koszty mogą
być pokrywane przez beneficjenta pomocy ze środków dofinansowania przyznanego
w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia;
25) oprzyrządowaniu elektrycznym do wózka ręcznego (w przypadku Obszaru C Zadanie
5) – należy przez to rozumieć przystawne elementy/osprzęt (napęd elektryczny wraz
z wyposażeniem, także dodatkowym) możliwe do zamontowania w standardowym
wózku inwalidzkim (ręcznym), gwarantujące maksymalne odciążenie przy jeździe,
pchaniu lub hamowaniu wózka, także na nierównych nawierzchniach, zwiększające
mobilność osoby niepełnosprawnej i umożliwiające samodzielne przemieszczanie się;
26) oprzyrządowaniu samochodu (w przypadku Obszaru A Zadanie 1) – należy przez
to rozumieć dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem
niepełnosprawności adresata programu urządzenia (montowane fabrycznie lub
dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, które umożliwia użytkowanie
samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub przewożenie
samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego;
do mobilnych przedmiotów można zaliczyć przykładowo: specjalny fotel pasażera,
w tym fotelik dziecięcy, podnośnik lub najazd/podjazd/rampę podjazdową do wózka
inwalidzkiego, dodatkowe pasy do mocowania wózka inwalidzkiego itp.;
27) oprzyrządowaniu samochodu (w przypadku Obszaru A Zadanie 4) – należy przez
to rozumieć dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem
niepełnosprawności wnioskodawcy wyposażenie/technologie, sprzęty i urządzenia,
montowane w samochodzie, a także inne np. mobilne sprzęty i urządzenia również
technologie i oprogramowanie), które umożliwiają użytkowanie samochodu przez
osobę niepełnosprawną z dysfunkcją słuchu, w tym wspomagające poprawną
komunikację z osobą niesłyszącą (komunikator, tablet ze specjalnym
oprogramowaniem), sygnalizatory i aplikacje, z wyłączeniem aparatów słuchowych;
Strona 22 z 27
28) osobie głuchoniewidomej – należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną, która
na skutek równoczesnego uszkodzenia słuchu i wzroku napotyka bardzo duże trudności
w wymianie informacji oraz w komunikowaniu się, stan ten musi być potwierdzony
w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu lekarskim;
29) osobie poszkodowanej w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych –
należy przez to rozumieć:
a) osobę zamieszkującą na terenie gminy umieszczonej w wykazie określonym
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów, wydanym na podstawie artykułu 2
ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 roku o szczególnych zasadach odbudowy, remontów
i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
działania żywiołu, wobec której (lub wobec członka jej gospodarstwa domowego)
podjęta została decyzja o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem
zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły
straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym
wyposażeniu gospodarstw domowych) na podstawie artykułu 40 ustęp 2 i ustęp 3
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
a także,
b) osobę, którą dotknęło inne zdarzenie losowe, skutkujące stratami materialnymi
w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie), udokumentowane/
potwierdzone przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż
pożarną, Policję);
30) osobie zależnej (w przypadku Obszaru D) – należy przez to rozumieć dziecko będące
pod opieką wnioskodawcy i przebywające w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego
typu opieką w ramach: klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu
wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole, a także pod opieką
dziennego opiekuna lub niani (w przypadku dzieci w wieku pozwalającym na przyjęcie
do żłobka lub przedszkola lub klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu
wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole);
31) pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu – należy przez to
rozumieć taką sytuację, gdy wnioskodawca, będąc posiadaczem samochodu otrzymuje
dofinansowanie na jego oprzyrządowanie; w przypadku, gdy wnioskodawca na dzień
złożenia wniosku nie jest posiadaczem samochodu (dopiero zamierza zakupić
samochód), pomoc może zostać przekazana, gdy stanie się jego posiadaczem
(właścicielem lub współwłaścicielem); w przypadku osób niepełnoletnich
i pozbawionych zdolności do czynności prawnych, posiadaczem samochodu jest
wnioskodawca (opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy); w przypadku, gdy
wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie wyłącznie sprzętu/urządzeń mobilnych
(niemontowanych w samochodzie na stałe), posiadanie samochodu może być
udokumentowane aktualną umową (np. umowa użytkowania, najmu, użyczenia,
dzierżawy itd.); pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania nie dotyczy zakupu
samochodu, przedmiot pomocy jest wskazany w punktach: 26 i 27; do rozliczenia
Strona 23 z 27
udzielonego dofinansowania niezbędny jest dokument wskazujący wysokość kosztu
zakupu lub montażu oprzyrządowania do samochodu (np. wyodrębniona pozycja
objęta dofinansowaniem lub odpowiednia adnotacja/uwaga na fakturze VAT, opinia
rzeczoznawcy);
32) poziomie jakości protez kończyny górnej – należy przez to rozumieć:
a) poziom I - prosta proteza o funkcji głównie kosmetycznej ewentualnie
z najprostszymi elementami mechanicznego ustawiania pozycji łokcia i nadgarstka;
do wykonania w ramach limitu NFZ; nie przywraca nawet podstawowych funkcji
utraconej ręki,
b) poziom II - proteza z prostymi elementami mechanicznymi oraz standardowym
zawieszeniem na kikucie; w zasadzie możliwa do wykonania w ramach NFZ
z niewielką dopłatą; nie uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu
wystarczającym dla podjęcia aktywności zawodowej,
c) poziom III - proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym
zawieszeniem kikuta (także z wykorzystaniem technologii silikonowej) oraz bardzo
dobrym wykończeniem kosmetycznym; uniezależnia pacjenta od otoczenia
w stopniu umożliwiającym podjęcie aktywności zawodowej,
d) poziom IV - proteza z elementami bioelektrycznymi (lub elementy kombinowane
bioelektryczne i mechaniczne - tzw. hybrydowa); proteza w części bioelektrycznej
sterowana impulsami z zachowanych grup mięśniowych; w znacznym stopniu
pozwala na uniezależnienie się od otoczenia, jednak nie zawsze jest akceptowana
przez pacjentów, w szczególności z powodu znacznej wagi;
33) poziomie jakości protez kończyny dolnej – należy przez to rozumieć:
a) poziom I - proteza wykonana w ramach limitu NFZ; posiada najprostsze elementy
mechaniczne; nie daje możliwości lokomocyjnych dla codziennego funkcjonowania
pacjenta,
b) poziom II - poziom podstawowy umożliwiający w miarę sprawne poruszanie się
pacjenta; proteza taka jednak nie daje rzeczywistych możliwości intensywnego,
bezpiecznego jej użytkowania potrzebnego do codziennej aktywności zawodowej,
c) poziom III - poziom bardzo dobry; proteza taka wykonana na nowoczesnych
elementach (stopa, staw kolanowy) oraz posiadająca bardzo dobre zawieszenie
w leju, także na elementach silikonowych; w tej grupie protez pacjent może
otrzymać zaopatrzenie zapewniające takie możliwości lokomocyjne, aby mógł
podjąć lub kontynuować aktywność zawodową,
d) poziom IV - grupa najnowocześniejszych w świecie protez, także z elementami
sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami
nośnymi; umożliwiają w niektórych przypadkach także aktywność sportową
i rekreacyjną pacjentów;
Strona 24 z 27
34) półroczu/semestrze – należy przez to rozumieć okres, na który może zostać przyznana
pomoc finansowa na pokrycie kosztów nauki, obejmujący zajęcia dydaktyczne i sesję
egzaminacyjną;
35) prawie jazdy – należy przez to rozumieć dokument wydany przez odpowiednie organy
państwowe, potwierdzający uprawnienia jego posiadacza do prowadzenia pojazdów
mechanicznych, z wyłączeniem kategorii: A, A1, A2 i AM;
36) Profilu Zaufanym – należy przez to rozumieć sposób uwierzytelniania wnioskodawcy/
użytkownika dostępny na ePUAP;
37) protezie kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
(Obszar C Zadanie nr 3 i nr 4) – należy przez to rozumieć protezę/protezy kończyny
górnej i/lub dolnej na III lub IV poziomie jakości protez;
38) przeciętnym miesięcznym dochodzie wnioskodawcy - należy przez to rozumieć
dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy,
o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,
obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek; dochody
z różnych źródeł sumują się; w przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się
na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022 roku (Obwieszczenie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2023 r.), według wzoru:
[(5.549 zł x liczba hektarów)/12]/ liczba osób w gospodarstwie domowym
wnioskodawcy;
39) przerwie w nauce (w przypadku modułu II) – należy przez to rozumieć przerwę
w kontynuowaniu nauki, w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów
nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny;
40) skuterze o napędzie elektrycznym – należy przez to rozumieć czterokołowy lub
trzykołowy skuter/pojazd o napędzie elektrycznym, także składany/kompaktowy,
pełniący funkcję wózka inwalidzkiego przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej
ruchowo do poruszania się, także z pomocą opiekuna; skuter wyposażony jest m.in.
w oddzielną, nastawną kolumnę kierownicy;
41) spowolnienie toku studiów/nauki – należy przez to rozumieć indywidualną organizację
studiów/nauki lub indywidualny tok studiów/nauki, przyjęty na podstawie decyzji
uczelni/szkoły, umożliwiający wydłużenie okresu trwania studiów/nauki (np. jeden
semestr w ciągu roku akademickiego/szkolnego). O ile decyzja o spowolnieniu toku
studiów/nauki nie jest decyzją o powtarzaniu roku, wnioskodawca może korzystać
z pomocy w module II na zasadach ogólnych;
42) sprzęcie elektronicznym lub jego elemencie lub oprogramowaniu (w przypadku
Obszaru B Zadanie 1 i 3) – należy przez to rozumieć komputer (stacjonarny lub
mobilny) lub współpracujące z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie,
umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności
(z uwzględnieniem definicji urządzeń brajlowskich); głównym kryterium uznania
kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne dla danego rodzaju
Strona 25 z 27
dysfunkcji - potrzeby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną potencjalnego
beneficjenta;
43) sprzęcie elektronicznym lub jego elemencie lub oprogramowaniu (w przypadku
Obszaru B Zadanie 4) – należy przez to rozumieć elektroniczne sprzęty i urządzenia lub
ich elementy, a także dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie
skutków dysfunkcji narządu słuchu, w tym przede wszystkim sprzęty i urządzenia
mobilne (np. laptop, tablet, smartfon); głównym kryterium uznania kwalifikowalności
danego kosztu są indywidualne i specyficzne potrzeby związane z rehabilitacją
zawodową i społeczną potencjalnego beneficjenta, w tym potrzeba komunikowania
się;
44) studiach w przyspieszonym trybie – należy przez to rozumieć indywidualną organizację
studiów lub indywidualny tok studiów, przyjęty na podstawie decyzji uczelni,
umożliwiający skrócenie okresu trwania studiów, przy czym program studiów
w przyspieszonym trybie (np. trzy semestry w ciągu roku akademickiego) musi być
zgodny z obowiązującymi standardami kształcenia dla danego kierunku studiów
i zgodny z obowiązującym planem ogólnym studiów;
45) szkole policealnej – należy przez to rozumieć publiczną lub niepubliczną szkołę
policealną, działającą zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe;
46) szkole wyższej – należy przez to rozumieć publiczną lub niepubliczną uczelnię, w tym
szkołę doktorską, działającą zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce lub uczelnię zagraniczną, a także szkołę wyższą i wyższe
seminarium duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki lub inne kościoły i związki
wyznaniowe;
47) urządzeniach brajlowskich – należy przez to rozumieć elektroniczne urządzenia, zdolne
tworzyć wypukłą formę informacji wyjściowej, możliwą do odczytania przy pomocy
zmysłu dotyku;
48) wózku ręcznym z oprzyrządowaniem elektrycznym – należy przez to rozumieć wózek
inwalidzki, w tym aktywny, wyposażony w przystawne elementy/osprzęt (napęd
elektryczny wraz z wyposażeniem, także dodatkowym), zwiększające mobilność osoby
niepełnosprawnej i umożliwiające samodzielne lub przy pomocy opiekuna
przemieszczanie się;
49) wózku inwalidzkim o napędzie elektrycznym – należy przez to rozumieć wózek
inwalidzki wyposażony w napęd elektryczny i akumulatory, przeznaczony
do przemieszczania się głównie wewnątrz, ale także na zewnątrz pomieszczeń, wraz
z wyposażeniem, także dodatkowym, również z pomocą opiekuna; wózek poprawia lub
utrzymuje wydolność osoby niepełnosprawnej ruchowo w zakresie mobilności
użytecznej w czynnościach codziennych i samoobsłudze, a także uczestniczenia
społecznego (w szczególności uczestniczenia w edukacji, wykonywania pracy
zarobkowej);
50) wymagalnych zobowiązaniach – należy przez to rozumieć:
Strona 26 z 27
a) w odniesieniu do zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym – wszystkie bezsporne
zobowiązania, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani
przedawnione ani umorzone,
b) w odniesieniu do zobowiązań publicznoprawnych, wynikających z decyzji
administracyjnych wydawanych na podstawie przepisów k.p.a. – zobowiązania:
• wynikające z decyzji ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane
z upływem dnia, w którym decyzja stała się ostateczna – w przypadku decyzji,
w których nie wskazano terminu płatności,
• wynikające z decyzji ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane
z upływem terminu płatności oznaczonego w decyzji – w przypadku decyzji
z oznaczonym terminem płatności,
• wynikające z decyzji nieostatecznych, którym nadano rygor natychmiastowej
wykonalności;
51) zatrudnieniu– należy przez to rozumieć (na potrzeby programu):
a) stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub
określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,
b) stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej
umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został
powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,
c) działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku
o ubezpieczeniu społecznym rolników,
d) działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo
przedsiębiorców,
e) zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż
6 miesięcy (okresy obowiązywania umów następujących po sobie, sumują się),
f) w przypadku modułu I także:
• staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
• wolontariat w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli porozumienie z korzystającym
obejmuje co najmniej 6 miesięcy i trwa na dzień złożenia wniosku oraz zawarcia
umowy dofinansowania,
okresy zatrudnienia wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują
po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się
w okres zatrudnienia;
52) zdarzeniach losowych – należy przez to rozumieć potwierdzone przez właściwe
jednostki zdarzenia, nieprzewidziane i niezawinione przez wnioskodawcę/
podopiecznego wnioskodawcy, które były nie do uniknięcia nawet przy zachowaniu
należytej staranności, skutkujące utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem przedmiotu
dofinansowania w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę;
Strona 27 z 27
53) zgodzie lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub
wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym (w przypadku Obszaru C zadanie
5) – należy przez to rozumieć pozytywną opinię lekarza w zakresie wskazanym
w punkcie 4 litery b-e.

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31