Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

ZAPYTANIE OFERTOWE PCPR.DA.PZP.7.2024

Lębork, dnia 14 maja 2024 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

PCPR.DA.PZP.7.2024

 

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

ul. Stefana Okrzei 15, 84-300 Lębork

tel./fax.: 59 842 17 71

e-mail: pcpr@pcprlebork.pl

adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl

 

NABYWCA:

Powiat Lęborski

ul. Czołgistów  5

NIP: 841-16-09-072

 

ODBIORCA:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku                    

reprezentowane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wykonanie kompleksowej inwestycji mającej na celu redukcję promieniowania słonecznego oraz obniżenie temperatury pomieszczenia przy fasadzie szklanej budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku przy ul. Stefana Okrzei 15.

 

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wykonanie inwestycji polegającej na wykonaniu, dostawie, montażu oraz udzieleniu gwarancji na kompleksowe wykonanie osłon termoizolacyjnych i antyrefleksyjnych, powodujących: odbijanie promieni słonecznych, zmniejszanie nagrzewania się pomieszczenia oraz niwelowanie efektu odblasku na powierzchniach wewnętrznych przy fasadzie szklanej budynku przy ul. Stefana Okrzei 15 w Lęborku.

Rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę nie może ingerować w fasadę szklaną ani elewację budynku, chyba że Wykonawca budynku wyrazi na to zgodę.

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia minimum 3-letniej gwarancji.

 

Zamawiający zastrzega , że wybór najkorzystniejszej oferty musi zostać zatwierdzony przez Wykonawcę budynku w celu zachowania gwarancji.

 

Miejsce realizacji zamówienia:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

ul. Stefana Okrzei 15, 84-300 Lębork

 

Termin/harmonogram realizacji zamówienia: do dnia 10 lipca 2024 roku

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadanie wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT:

kryterium cenowe - 100 %

kryterium - inne, jakie: funkcjonalne, parametry techniczne, serwis, termin wykonania, itp. –

 

Wybór najkorzystniejszej oferty musi być zatwierdzony przez Wykonawcę budynku w celu zachowania gwarancji.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI W RAMACH DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT: nie dotyczy

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: (Oferta wykonawcy)
 1. Oferta winna być przygotowana w formie papierowej – dopuszcza się przesłanie oferty na
  e-mail z zastrzeżeniem, że oryginał oferty zostanie złożony przed podpisaniem umowy.
 2. Oferta dla jej ważności winna być podpisana przez Wykonawcę według zasad reprezentacji lub przez upoważnionych do zaciągania zobowiązań przedstawicieli.
 3. Wykonawcę zobowiązuje się do wykonania wszystkich niezbędnych pomiarów we własnym zakresie.
 4. Oferta winna zawierać minimum:
 1. Nazwę, adres i dane kontaktowe Wykonawcy,
 2. Datę sporządzenia oferty,
 3. Dokładny opis rozwiązania zaproponowanego przez Wykonawcę na wykonanie inwestycji w celu uzyskania efektu opisanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (mile widziana wizualizacja przedstawianego rozwiązania),
 4. Cenę całkowitą netto i brutto,
 5. Termin realizacji zamówienia,
 6. Termin ważności oferty nie krótszy niż 60 dni,
 7. Warunki i terminy płatności – wyłącznie przelewem, istnieje możliwość zaliczki do 10% wartości zamówienia
 8. Warunki i terminy gwarancji- minimum 3 lata.
 1. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 2. W prowadzonym postępowaniu ofertowym Wykonawca może złożyć  wyłącznie jedną ofertę.
 3. Wszystkie strony oferty składane w formie papierowej winny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Każda strona oferty winna być zaparafowana.

 

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 28.05.2024 roku,  godz. 11:00

 

 1. MIEJSCE I FORMĘ ZŁOŻENIA OFERTY:

Oferty oznaczone „Wykonanie kompleksowej inwestycji mającej na celu redukcję promieniowania słonecznego oraz obniżenie temperatury pomieszczenia przy fasadzie szklanej budynku PCPR w Lęborku” należy złożyć w zamkniętej kopercie do pok. 212 (sekretariat) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku ul. Stefana Okrzei 15, 84-300 Lębork lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pcpr@pcprlebork.pl .

 

 1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI UMOWA JEST WYMAGANA:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy zgodnie
z wymaganiami niniejszego zapytania oraz jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

 

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI NEGOCJACJI Z WYKONAWCAMI: Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji, gdy kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia jest mniejsza niż wartość oferty najkorzystniejszej.

 

 

 1. UWAGI:
 1. Zamawiający zastrzega , że wybór najkorzystniejszej oferty musi być zatwierdzony przez Wykonawcę budynku w celu zachowania gwarancji.
 2. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

 1. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy bez wskazania przyczyny.
 2. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli:
  1. treść oferty nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego;
  2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  3. oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
  4. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
 4. Kontakt w sprawie w godzinach 7:30 – 15:30 - Pani Aleksandra Mach tel. 533-744-655 lub 784-288-938

 

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31