Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Psycholog 1/2 etatu

Lębork, dnia 13.05.2024 r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

poszukuje kandydatów

na stanowisko:

 

 Psychologa

w wymiarze ½ etatu

 

 1. Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na w/w stanowisku:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Kandydat nie figuruje w bazie Rejestru Sprawców na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.
 5. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona.
 6. Wypełnia obowiązek alimentacyjny (w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego).
 7. Posiada odpowiednie kwalifikacje: ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia, prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1026).
 8. Posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w świadczeniu specjalistycznego wsparcia psychologicznego dla dzieci i/lub młodzieży oraz osób dorosłych.
 9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

 1. Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań:

 

 1. Dobra znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U.2023 poz. 1426).
 2. Mile widziane wykształcenie kierunkowe z zakresu specjalizacji psychologii dziecięcej
 3. Posiadanie uprawnień z zakresu prowadzenia psychoterapii dzieci i młodzieży będzie dodatkowym atutem.
 4. Umiejętność nawiązywania relacji, kultura osobista, odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność, rzetelność, obiektywizm.
 5. Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej.
 6. Umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.
 7. Umiejętność pracy w zespole.
 8. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, pakietu Microsoft Office.
 9. Mile widziane prawo jazdy kat. B.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla dzieci i młodzieży przebywających
  w rodzinnych formach pieczy zastępczej;
 2. konsultacje psychologiczne dla rodzin zastępczych będących w kryzysie;
 3. prowadzenie oddziaływań terapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz opiekunów;
 4. współudział w dokonywaniu oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka, a także udział w posiedzeniach wyznaczonych przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w tej sprawie;
 5. realizacja zadań psychologa w zakresie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej;
 6. przygotowywanie opinii psychologicznych;
 7. współudział w dokonywaniu oceny rodziny zastępczej oraz prowadzących rodzinne domy dziecka;
 8. udział w posiedzeniach zespołu ds. kwalifikowania do pełnienia funkcji pieczy zastępczej oraz zespołu do przekwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji pieczy zastępczej;
 9. udział w posiedzeniach zespołu ds. umieszczania dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 10. zapewnianie pomocy psychologicznej osobom usamodzielnianym;
 11. prowadzenie warsztatów dla rodzin zastępczych mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji;
 12. prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych;
 13. udział w spotkaniach małoletnich z rodzicami biologicznymi - karta obserwacji;
 14. współpraca z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku na rzecz wsparcia pieczy zastępczej oraz innymi instytucjami w zakresie realizowanych zadań;
 15. wykonywanie innych zadań zleconych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

 

 1. Warunki pracy:
 1. Wymiar czasu pracy 1/2 etatu.
 2. Zadaniowy system czasu pracy.
 3. Przewidywane zatrudnienie czerwiec 2024r.
 4. Okres trwania umowy: umowa na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 5. Miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Stefana Okrzei 15,
  84-300 Lębork– pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko znajduje się
  w budynku posiadającym windę, praca w środowisku.
 6. Praca przy monitorze ekranowym.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV).
 2. Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem (list motywacyjny).
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie i wykształcenie poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą RODO (załącznik 1 do ogłoszenia).

 

Po rozmowie kwalifikacyjnej, której celem jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu
z kandydatem, wymaga się od przyjętego kandydata dostarczenia:

 1. Pisemnego oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Pisemnego oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (załącznik 3 do ogłoszenia).
 3. Kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik 2 do ogłoszenia).
 4. Kserokopii innych dodatkowych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach
  i umiejętnościach wskazanych w punkcie I.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne prosimy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku ul. Stefana Okrzei 15 w godzinach pracy jednostki do dnia 31.05.2024r. do godz. 13:00.

 

 

Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać osobiście pokój 207
w godzinach pracy jednostki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie 59 842-17-71 (wew.207)
z Panią Joanną Dalkowską.

 

                                                                                            

                                                                                                   Dyrektor

                                                                                         Bogusława Lis-Zielińska

ZAŁĄCZNIKI:

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31