Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

SEKRETARZ- POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LĘBORKU

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy
SEKRETARZA
POWIATOWEGO ZESPOŁU
DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

w wymiarze etatu: pełnym
w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lęborku
ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas nieokreślony

 

I. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie;
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3. posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku administracja lub prawo;
4. dwuletni staż pracy;
5. kandydat na stanowisko nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne     przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;
6. pracownik zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych     zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje  w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych.                                                                                                                                   

II. Wymagania  dodatkowe:
1. dobra znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przepisów z zakresu: rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
2. wiedza w zakresie działania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
3. znajomość przepisów związanych z ulgami i uprawnieniami przysługującymi osobom niepełnosprawnym;
4. mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi;
5. mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, jednostkach samorządu terytorialnego;
6. umiejętność współpracy;
7. komunikatywność;
8. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka stanowiska: Współpraca z Przewodniczącym Zespołu ds. Orzekania                       o Niepełnosprawności w zakresie realizacji statutowych zadań Zespołu.

Do ważniejszych czynności na zajmowanym stanowisku należeć będzie:
1. prowadzenie korespondencji Zespołu;
2. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej odwołań od orzeczeń;
3. przekazywanie odwołań od orzeczeń do Wojewódzkiego Zespołu ds Spraw Orzekania                         o Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim;
4. współdziałanie z Przewodniczącym Zespołu oraz pracownikami Zespołu w przygotowaniu i wydawaniu: postanowień, decyzji, zawiadomień i innych dokumentów wydawanych przez PZOON,
5. weryfikacja wniosków pod względem poprawności merytorycznej i formalnej;
6. obsługa składów orzekających.

IV. Warunki zatrudnienia:

1) Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas nieokreślony

2) Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy;

3) Lokalizacja miejsca pracy: głównie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku (ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork)

4)  Lokalizacja miejsca pracy: parter, łazienka dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością,

5) Praca przy komputerze

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu maju 2021 roku przekroczył 6%.

 

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (curriculum vitae),
 2. oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do Regulaminu),
 3. list motywacyjny,
 4. kwestionariusz osobowy kandydata (wzór formularza - załącznik nr 5 do Regulaminu),
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wyksztalcenie i kwalifikacje,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie - świadectw pracy,
 7. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 8. referencje,
 9. oświadczenie o niekaralności i oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku (załącznik nr 6 do Regulaminu) lub odpowiednio zaświadczenie o niekaralności z KRS i zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do pracy na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku pracy,
 10. w  celu  skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 11. klauzula informacyjna do celów rekrutacji (załącznik nr 7 do Regulaminu),

Kopie dokumentów muszą zostać poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

 

 

VI. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

1) Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, pok. 237 (sekretariat).

2) Dokumenty należy złożyć osobiście bądź też dopuszcza się możliwość przesłania dokumentów pocztą (liczy się data wpływu do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko sekretarza Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

3) Wskazane w pkt V należy dostarczyć do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do dnia 22.06.2021 roku do godz. 15.00.

4) Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, pok. 236, telefonicznie pod numerem tel. 59 8628106. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pani Gabriela Sejka – specjalista ds. finansowo - kadrowych w jednostce - w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

 

 

 

                                                                                                                               

Bogusława Lis-Zielińska

Kierownik PCPR w Lęborku

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny