Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

OGŁOSZENIE NR 20.RPO.WP.CUS.2021

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2020r.-30.06.2023r.

nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-00, RPPM.06.02.02-22-0048/20-01

 

Lębork, dnia 10.05.2021 roku

 

OGŁOSZENIE NR 20.RPO WP.CUS.2021

 

I.          NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8628-106

e-mail:pcpr@pcprlebork.pl /as@pcprlebork.pl

adres strony internetowej:www.pcprlebork.pl

adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie:www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 

NABYWCA:

Powiat Lęborski

ul. Czołgistów  5

NIP: 841-16-09-072

 

ODBIORCA:      

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku             

reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

II.       ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:

1.     Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.

2.     Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

3.     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

 

III.     PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.         Świadczenie usługi polegającej na wsparciu psychologicznym w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

2.         CPV:

85.12.12.70-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne

3.         Szczegółowy opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

1)      Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wsparciu psychologicznym zgodnie z poniższymi częściami zamówienia:

a) CZĘŚĆ I – zadanie 1:  Organizacja grup wsparcia i grup samopomocowych mających na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji rodzin

 -   Zadanie obejmuje  przygotowanie i poprowadzenie spotkania tematycznego z elementami psychoedukacji. Osobą prowadzącą będzie psycholog, z zaproszeniem specjalistów-dzielnicowy, lekarz, prawnik, pedagog. Podczas odbywających się spotkań grupy we wspólnych rozmowach osoby uczą się rozpoznawać trudności i pokonywać je we wsparciu specjalistów. W centrum pracy grupowej stoi wspólna wymiana doświadczeń i informacji osób o podobnych doświadczeniach.

-    Zamawiający dodatkowo sfinansuje łącznie za usługi poradnictwa  podczas spotkań grup wsparcia po 2 godziny dla każdego prowadzącego specjalisty:  pedagog, lekarz, prawnik- nie więcej niż do kwoty 2.000,00 zł brutto łącznie, którą planuje się na III/IV kwartale każdego roku.

    Planuje się udział dzielnicowego w spotkaniu grupy wsparcia odbędzie się w zakresie współpracy  bez dodatkowego finansowania.

-    Ilość godzin planowanego przedmiotu zamówienia:  łącznie 28 godzin zegarowych spotkań grupy wsparcia

         -    Okres realizacji: od dnia podpisania umowy do 20 czerwca 2023 roku.

-    Miejsce realizacji zlecenia: na terenie miasta Lębork, gabinet Wykonawcy (odpowiednio przystosowany i wyposażony do prowadzenia tego typu wsparcia) – lub istnieje możliwość aby Zamawiający nieodpłatnie udostępnił pomieszczenie do prowadzenia zajęć w Punkcie Wsparcia Dziecka i Rodziny lub innym pomieszczeniu na terenie miasta Lębork.

-   Spotkania tematyczne winny odbywać się  raz na 2 miesiące po 2 godziny, w 2021 spotkania     winny odbywać się co miesiąc.

-    Dokładne daty i godziny zajęć Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym             i uczestnikami;

b) CZĘŚĆ II – zadanie 2: Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne – indywidualne

-    Konsultacje i poradnictwo psychologiczne dostępne będzie dla osób i rodzin uwikłanych w przemoc w rodzinie i dotkniętych kryzysem. Zadanie to uwzględnia także wydanie opinii uwzględniających wskazania do wsparcia uczestników w ramach ścieżki reintegracji w ramach projektu.

-    Ilość godzin planowanego przedmiotu zamówienia: 220 godzin zegarowych.

-    Okres realizacji: od dnia podpisania umowy do 20 czerwca 2023 roku.

-    miejsce realizacji zlecenia: na terenie miasta Lębork, gabinet Wykonawcy (odpowiednio przystosowany i wyposażony do prowadzenia tego typu wsparcia) – lub istnieje możliwość aby Zamawiający nieodpłatnie udostępnił pomieszczenie do prowadzenia zajęć w Punkcie Wsparcia Dziecka i Rodziny lub innym pomieszczeniu na terenie miasta Lębork.

- Dokładne daty i godziny zajęć Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym  i uczestnikami;

-     wydanie opinii uwzględniających wskazania do wsparcia uczestników w ramach ścieżki reintegracji w ramach projektu.

2)      Wykonawcy w ramach realizacji zadania opracują i przekazują Zamawiającemu:

a)   Karty pracy psychologa karty udzielonego wsparcia określające zalecenia i przebieg terapii, termin spotkania, osoby uczestniczące w spotkaniu oraz podpis osoby sporządzającej– przekazywane na bieżąco po każdym spotkaniu;

b)  rachunek lub fakturę za faktycznie przeprowadzone godziny realizacji przedmiotu zamówienia, nie częściej niż raz w miesiącu.

c)   5 zdjęć dokumentujących oznaczenie pomieszczenia, gdzie prowadzone były spotkania – odpowiedni plakat przekażę Wykonawcy Zamawiający;

d)  do każdego rachunku/faktury Wykonawca załącza protokół zdawczo-odbiorczy z realizacji zdania ze wskazaniem: imienia i nazwiska osoby objętej wsparciem, terminu i czasu trwania spotkania dla każdej z osób realizujących zadanie - protokół odbioru ewidencji godzin
i zadań (miesięczna karta czasu pracy – dostarczona w ciągu 5 dni kalendarzowych od zakończonego miesiąca) zgody z Zał. nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014 – 2020, Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawierającą co najmniej minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich programów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Przy czym do limitu zaangażowania zawodowego wliczane są wszystkie formy zaangażowania zawodowego, w szczególności: ze stosunku pracy i stosunku cywilnoprawnego. Spełnienie warunków, o których mowa powyżej Zleceniodawca ma obowiązek na mocy Umowy o dofinansowanie projektu i innych Wytycznych zweryfikować przed zaangażowaniem Zleceniobiorcy do projektu.

3)         Zamawiający informuje, iż zadania realizowane w ramach projektu podlegają ewaluacji. Wśród uczestników i uczestniczek projektu mogą zostać przeprowadzone ankiety monitoringu zbadania efektywności oddziaływania realizowanych zadań. Ankiety wejścia - przeprowadzone wśród uczestników projektu w momencie jego rozpoczęcia oraz Ankiety wyjścia w momencie zakończenia udziału w projekcie. Ankiety odnosić się będą do założeń i rezultatów określonych w projekcie i wartości merytorycznej. Dodatkowo w ankiecie wyjściowej – znajdować się będą pytania otwarte dla uczestników/uczestniczek, umożliwiające im ocenę, które z elementów projektu były przydatne oraz w jakim stopniu projekt wpłynął na zmianę sytuacji życiowej oraz określi poziom zadowolenia z udziału w projekcie itd.

4)         Wykonawca zobowiązuje się poinformować uczestników projektu o fakcie, iż projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wszystkie dokumenty i pomieszczenia, w którym prowadzone będą zajęcia powinny być oznaczone logotypami Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.

IV.      KOMUNIKACJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:

1.         Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem.

2.         Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Zamawiającego).

3.         Istnieje możliwość przesłania oferty wraz z załącznikami w drogą elektroniczną – zeskanowane dokumenty - na skrzynkę elektroniczną PCPR w Lęborku: na e-mail (pcpr@pcprlebork.pl),
z tym, że w przypadku przesłania oferty na w/w adres e-mail, przed podpisaniem umowy wymagane jest dostarczenie kompletnych dokumentów w formie oryginalnej. 

4.         Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzania (w formie pisemnej lub elektronicznej) dyspozycji otrzymanych od Zamawiającego, związanych z bieżącą realizacją zadań wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zwłaszcza dotyczących terminów świadczenia usług.

5.         Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu zamówienia.

6.         Wykonawca będzie zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu prowadzenia obserwacji realizowanego przedmiotu zamówienia.

V.         PO WYKONANIU USŁUGI WYKONAWCY ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY PRZYSŁUGUJE WYNAGRODZENIE: Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci, a Wykonawca otrzyma kwotę z tytułu faktycznie przeprowadzonych godziny realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości zgodnie z zawartą umową (kwota brutto wraz z pochodnymi), w  terminie 14 dni od dostarczenia do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej rachunku/faktury oraz wymaganej dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia: rachunku/faktury, protokołów odbioru ewidencji godzin i zadań, karty pracy psychologa oraz zdjęć potwierdzających realizację przedmiotu zamówienia.

VI.      WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST RÓWNIEŻ DO:

1.              bieżącego monitorowania obecności uczestników w celu udokumentowania uczestnictwa w projekcie,

2.              sporządzenia dokumentacji fotograficznej ze zrealizowanych działań – minimum 5 zdjęć ze spotkań,

3.              odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją zadania, tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów
z nim związanych „wychodzących” od Wykonawcy logotypów Unii Europejskiej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z zamieszczeniem napisu o współfinansowaniu przedmiotu zamówienia ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów,

4.              W przypadku uczestników małoletnich wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników podczas spotkań,

5.              Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oferowanych usług, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,

6.              Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Prowadzący zostanie oceniony przez uczestników projektu na koniec realizacji zadania,

7.              Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę i uczestników lub uczestniczki podczas realizacji przedmiotu zamówienia,

VII.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

-                posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

-                posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

-                dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,

-                dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zadanie może być realizowane wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje z uwzględnieniem poniższych wymogów (spełnionych łącznie) dla każdej z części zamówienia:

a) CZĘŚĆ I – zadanie 1: Organizacja grup wsparcia i grup samopomocowych

-                ukończyła studia wyższe na kierunku lub specjalności psychologia i uzyskały tytuł magistra i/lub ukończyły studia podyplomowe w zakresie psychologii,

-                posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie -w ilości łącznie minimum 100 godzin na rok,

-                nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,

-                nie widnieje w rejestrze Ministerstwa Sprawiedliwości – sprawców przestępstw na tle seksualnym.

b) CZĘŚĆ II – zadanie 2: Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne – indywidualne

-                ukończyła studia wyższe na kierunku lub specjalności psychologia i uzyskały tytuł magistra i/lub ukończyły studia podyplomowe w zakresie psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej,

-                posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy z osobami znajdującymi się w sytuacji kryzysu sytuacyjnego, rozwojowego, egzystencjalnego czy środowiskowego,

-                nie była skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo - w ilości łącznie minimum 100 godzin na rok,

-                nie widnieje w rejestrze Ministerstwa Sprawiedliwości – sprawców przestępstw na tle seksualnym.

Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty:

1)    oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia - załącznik nr 2,

2)    wykaz osób, przewidzianych do realizacji zamówienia z podaniem ich kwalifikacji zawodowych
i doświadczenia – na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, wraz
z kserokopią dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe: dyplomy, referencje, świadectwa pracy lub oświadczenia pracodawców (kopie potwierdzone za zgodność
z oryginałem) lub załącznik nr 7 – życiorys zawodowy Wykonawca składa dla potwierdzenia warunku doświadczenia zgodnie z opisem w załączniku nr 3 do ogłoszenia. Ponadto załącznik nr 3a składają Wykonawcy na potwierdzenie dysponowania wskazanymi w ofercie osobami bezpośrednio realizującymi zadania. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczeń wg innego wzoru, jednak ich treść powinna wskazywać na oddanie do dyspozycji Wykonawcy,

3)    Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków prawnych – wówczas Wykonawca składa załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia,

4)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe: dyplomy, certyfikaty, referencje, świadectwa pracy lub oświadczenia pracodawców (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem), w przypadku zamiennie złożenia załącznika nr 7 do oferty, Wykonawca dostarcza najpóźniej w dniu podpisania umowy.

VIII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.    Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na część przedmiotu zamówienia. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą lub na wybraną część przedmiotu zamówienia.

2.    Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu na druku formularza ofertowego według wzoru załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

3.    Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w ogłoszeniu.

4.    Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

5.    Do oferty należy dołączyć dokumenty o których mowa w pkt. VII (załączniki nr 2-6 wraz z kserokopiami).

6.    Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

7.    W ofercie należy wymienić cenę za 1 godzinę zegarową  prowadzenia spotkań (zgodnie z załącznikiem nr 1).

8.    Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające
z ogłoszenia. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i musi zawierać wszelkie składniki związane z wykonaniem zamówieni.

9.    W cenie ofertowej należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej i pełnej realizacji zamówienia, m.in. koszt wszelkich opłat o charakterze publicznym, w szczególności: koszty składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy do których odprowadzania zobowiązany jest zamawiający (Pracodawca). W przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a ubiegającej się o realizację zamówienia – przez cenę brutto rozumiemy cenę, od której odprowadzane będą składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy oraz inne przewidziane prawem narzuty na wynagrodzenie, w przypadku i w wysokości prawem przewidzianych (w zależności od tego czy osoba pracuje/nie pracuje/jest emerytem/rencistą itp.);

10.   Cena oferty winna uwzględniać stawkę podatku VAT obowiązującą na termin składania ofert. Wykonawca obowiązany będzie do wystawienia faktury za realizację przedmiotu zamówienia, ze stawką podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia faktury;

11.   W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami;

12.   Do porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę ofertową tj. podaną łącznie wartość brutto zamówienia uwzględniającą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

13.   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

14.   Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy i Zamawiającego, |z dopiskiem:

„Oferta dotyczy:

usługi polegającej na wsparciu psychologicznym część ….*

*należy wpisać odpowiednią część zamówienia, której oferta dotyczy.

15.  Jeżeli do oferty Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń i dokumentów, co uniemożliwiałoby wybranie oferty złożonej przez Wykonawcę, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia. Przewiduje się wówczas termin maksymalnie 7 dni od dnia wezwania do doręczenia takiej informacji, z tym, że Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, e-mail lub fax.

IX.   MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.      Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, pok. 237 (sekretariat).

2.      Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Zamawiającego).

3.      Istnieje możliwość przesłania oferty wraz z załącznikami w drogą elektroniczną – zeskanowane dokumenty - na skrzynkę E-PUAP lub elektroniczną PCPR w Lęborku: na e-mail (pcpr@pcprlebork.pl), z tym, że w przypadku przesłania oferty na w/w adres e-mail, przed podpisaniem umowy wymagane jest dostarczenie kompletnych dokumentów w formie oryginalnej.

4.     Termin składania ofert: 18.05.2021 roku, do godz. 10.00.

5.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2021 roku o godz. 10.30.

 

X.     KRYTERIA OCENY OFERT:

Każda z części zamówienia zostanie oceniona zgodnie z poniższymi kryteriami:

Kryteriami wyboru oferty są:

1.       Cena – 70%.

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzy­ma 70 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

(Cn/Cof.b. x 100) x 70% = liczba punktów, gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
70% – procentowe znaczenie kryterium ceny.

2.       Doświadczenie zawodowe – doświadczenie zawodowe: co najmniej trzyletnie doświadczenie dla każdej części przedmiotu zamówienia- 30%

Oferta, w której doświadczenie zawodowe – rozumiane jako  dla:

 części I- posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie - w ilości łącznie minimum 100 godzin na rok,

części II- posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy z osobami znajdującymi się w sytuacji kryzysu sytuacyjnego, rozwojowego, egzystencjalnego czy środowiskowego - w ilości łącznie minimum 100 godzin na rok.

 Lata realizacji poradnictwa przez wskazane osoby - poddając analizie spośród ofert nieodrzuconych posiadających największe doświadczenie - otrzy­ma 30 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:-

(Dof.b./Dw x 100) x 30% = liczba punktów, gdzie:

Dw – najwyższe doświadczenie spośród ofert nieodrzuconych,
Dof.b – doświadczenie oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
30% – procentowe znaczenie kryterium doświadczenia.

1)      Zamawiający przyjmie do obliczeń punktów średnią arytmetyczną (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).

2)      Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska najwyższą ilość punktów. Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach - maksymalnie 100 punktów.

3)      Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom, których oferty uzyskają największą liczbę punktów dla każdej z części przedmiotu zamówienia.

4)      W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę samą ilość punktów (bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert), Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XI.   OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA, GDY:

-           Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. VII ogłoszenia.

-           Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych.

-           Została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu.

-           Zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

-           Wykonawca nie udokumentuje we wskazany w ogłoszeniu sposób i formie kwalifikacji i doświadczenia osób realizujących usługę.

XII. WARUNKI ZMIANY UMOWY

1.      Nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu.

2.      W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie:

a)   zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie, numerze konta bankowego Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy dokonanej w trakcie trwania umowy,

b)  przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia,

c)   zmiany osób dedykowanych do realizacji przedmiotu umowy w przypadku niemożliwości wykonywania przez nich powierzonych czynności z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Zleceniobiorcy, np. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim czy urlopu macierzyńskiego. Nowa osoba musi być zatwierdzona przez Zleceniodawcę z zastrzeżeniem, że osoba będzie posiadała kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż określone w ogłoszeniu oraz nie niższe niż zaoferowane w ofercie (nie dotyczy Zleceniobiorcy – osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej),

d)  Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany liczby godzin, w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych od Zleceniodawcy – zmniejszenia lub zwiększenia ilości godzin świadczonej usługi – do 50% zakresu przedmiotu zamówienia za zgodą Zleceniodawcy; zmiana ta – udzielenie zamówienia w tym samym zakresie w większej ich ilości - wymagać będzie sporządzenia aneksu umowy z zastrzeżeniem, iż zachowana zostanie wysokość ceny jednostkowej i usługa wykonana będzie w uzgodnionych terminach.

3.      Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia ilości przeprowadzenia interwencji, możliwe będzie udzielenie zamówienia w tym zakresie w większej ich ilości. Zmiana ta może wystąpić przy zachowaniu wysokości ceny jednostkowej bez zmian i w terminach uzgodnionych z Wykonawcą.

4.      W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.      Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zleceniodawcy.

6.      Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Zleceniobiorca, a dwa - Zleceniodawca.

XIII. INFORMACJE DODATKOWE

1.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Ogłoszenia przed terminem składania ofert.

2.      Informacje o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty przekazane zostaną: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną oraz zostaną opublikowane na stronie www.pcprlebork.pl

XIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

1.      Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.      Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 2

3.      Wykaz osób – załącznik nr 3

4.      Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 3a

5.      Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 4

6.      Wzór oświadczenia dot. zbioru danych - załącznik nr 5  

7.      Wzór umowy - załącznik nr 6

 

Bogusława Lis-Zielińska

Kierownik PCPR w Lęborku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

OGŁOSZENIE NR 20.RPO WP.CUS.2021


Uwaga!!!

Formularz ofertowy należy uzupełnić we wszystkich polach zgodnie z ogłoszeniem, jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać „NIE DOTYCZY”.

*   niepotrzebne skreślić


FORMULARZ OFERTOWY

..............................................

(miejscowość i data)

..............................................

 (pieczęć adresowa Wykonawcy)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

Nazwa i siedziba (adres) Wykonawcy:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej .....................................

wydanym przez             ...............................................................................

Nr REGON Wykonawcy  .....................................

NIP Wykonawcy            .....................................

Nr telefonu                    ..................................... Nr fax. .....................................

e-mail                           .....................................

Do: Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Odpowiadając na:

OGŁOSZENIE NR 20.RPO WP.CUS.2021

Świadczenie usługi polegającej na wsparciu psychologicznym w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

Oferujemy zrealizowanie zamówienia:

Właściwe zaznaczyć znakiem „x”

       CZĘŚĆ I - Cena za jedną godzinę zegarową organizacji grup wsparcia i grup samopomocowych (brutto wraz z pochodnymi, z VAT):

 

….......... zł, słownie złotych: ….................................................. …./100

 

       CZĘŚĆ II - Cena za jedną godzinę zegarową konsultacji i poradnictwa specjalistycznego -psychologicznego- indywidualnego (brutto wraz z pochodnymi, z VAT):

 

….......... zł, słownie złotych: ….................................................. …./100

 

 

1.         Oświadczam(y), że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego (m.in. wynagrodzenie kadry wraz z pochodnymi, podatki, materiały, sprzętu i urządzeń itp.). W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 5-17d ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

2.         Oświadczam(y), że posiadamy lub na czas realizacji umowy będziemy posiadali ubezpieczenie OC prowadzonej działalności, obejmujące zakres niniejszej oferty.

3.         Usługi objęte zamówieniem zobowiązujemy się zrealizować w terminie zgodnym z ogłoszeniem.

4.         Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się treścią ogłoszenia oraz projektem umowy i nie wnoszę(simy) w stosunku do niego żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem(liśmy) konieczne informacje do przygotowania oferty; zobowiązuję(my) się spełnić wszystkie wymienione w ogłoszeniu wymagania i żądania Zamawiającego.

5.         Oświadczam(y), że zobowiązuję(my) się w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na warunkach wymienionych w ogłoszeniu miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6.         Oświadczam(y), że usługi objęte zamówieniem zamierzam(y) wykonać sam(i)*/z udziałem podwykonawców.*

(w przypadku udziału w realizacji zamówienia podwykonawców, informuję, że mają oni realizować zamówienie w zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………)

7.    Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego(ch) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia złożenia oferty.

8.    Zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były udostępnione innym uczestnikom postępowania. Zastrzegamy następujące informacje:

       …………………………...................................................................................................................................(jeśli Wykonawca nie zastrzega żadnych informacji należy wpisać „nie dotyczy”).

9.    Integralną częścią oferty są:

Lp.

Nazwa (rodzaj) dokumentu i jego cechy

Ewentualne uwagi

Ilość stron

1.

Załącznik nr 2

 

 

2.

Załącznik nr 3

 

 

3.

Załącznik nr 3a (jeżeli dotyczy)

 

 

4.

Załącznik nr 4

 

 

5.

Załącznik nr 5

 

 

6.

Załącznik nr 6

 

 

7.

Załącznik nr 7

 

 

Inne (jakie?) ………………….

 

 

10. Dane do umowy:

a)   osoby, które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………(podać imię i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, wydany przez)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………(podać imię i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, wydany przez)

 

b)   numer/y rachunku/ów bankowego/ych:………………………………………………………..…………………..

c)   osoba do współpracy ze strony Wykonawcy: ……………………..……………………….……………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość i data: ........................................................   

 

Podpis osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

 

................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

OGŁOSZENIE NR 20.RPO WP.CUS.2021

Oświadczenie

..............................................

(miejscowość i data)

..............................................

 (pieczęć adresowa Wykonawcy)

 

 

W odpowiedzi na:

OGŁOSZENIE NR 20.RPO WP.CUS.2021

Świadczenie usługi polegającej na wsparciu psychologicznym w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

 

Oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu:

-                posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

-                posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

-                dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,

-                dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

oraz posiadam wymagania odnośnie uprawnień, posiadania niezbędnej wiedzy
i doświadczenia
z uwzględnieniem poniższych wymogów (spełnionych łącznie) dla każdej z części zamówienia:

 

 

 

Podpis osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

 

................................................................................................................................................

 

Załącznik nr 3

OGŁOSZENIE NR 20.RPO WP.CUS.2021

Wykaz osób, przewidzianych do realizacji zamówienia z podaniem ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia

 

..............................................

(miejscowość i data)

..............................................

 (pieczęć adresowa Wykonawcy)

W odpowiedzi na:

OGŁOSZENIE NR 20.RPO WP.CUS.2021

Świadczenie usługi polegającej na wsparciu psychologicznym w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

Wykaz osób, przewidzianych do realizacji zamówienia z podaniem ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia:

 

CZĘŚĆ I - Organizacja grup wsparcia i grup samopomocowych (kwalifikacje spełnione łącznie):

LP

Kryterium

Realizacja kryterium

Opis spełnienia kryterium

Informacja o podstawie do dysponowania osobą*

1.

 

 

ukończyła studia wyższe na kierunku lub specjalności psychologia i uzyskały tytuł magistra i/lub ukończyły studia podyplomowe w zakresie psychologii– potwierdzone dyplomem,

(nawa uczelni, kierunek, profil)

ukończyła studia wyższe na kierunku lub specjalności psychologia i uzyskały tytuł magistra i/lub ukończyły studia podyplomowe w zakresie psychologii,

posiada / nie posiada

(nawa uczelni, kierunek, profil, certyfikat):

 

 

2.

posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie - w ilości łącznie minimum 100 godzin na rok,

 

Ilość lat doświadczenia w  pracy z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie

…….LAT

(wskazanie nazwy, adresu siedziby pracodawcy, zleceniodawcy, krótki opis wykonywanych zadań, grupę docelową, ilość godzin):

 

3.

nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo

(właściwe podkreślić):

była skazana / nie była skazana

 

 

4.

nie widnieje w rejestrze Ministerstwa Sprawiedliwości – sprawców przestępstw na tle seksualnym

(właściwe podkreślić):

widnieje w rejestrze / nie widnieje
w rejestrze

 

 

*np. umowa o pracę, pisemne zobowiązanie danej osoby, że jest ona lub będzie w dyspozycji składającego ofertę na potrzeby wykonania zamówienia – według załącznika 3a do ogłoszenia

 

 

 

 

CZĘŚĆ II - Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne – indywidualne

(kwalifikacje spełnione łącznie):

LP

Kryterium

Realizacja kryterium

Opis spełnienia kryterium

Informacja o podstawie do dysponowania osobą*

1.

 

 

ukończyła studia wyższe na kierunku lub specjalności psychologia i uzyskały tytuł magistra i/lub ukończyły studia podyplomowe w zakresie psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej- potwierdzone dyplomem,

(nawa uczelni, kierunek, profil)

ukończyła studia wyższe na kierunku lub specjalności psychologia i uzyskały tytuł magistra i/lub ukończyły studia podyplomowe w zakresie psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej posiada / nie posiada

(nawa uczelni, kierunek, profil, certyfikat):

 

 

2.

posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy z osobami znajdującymi się w sytuacji kryzysu sytuacyjnego,rozwojowego, egzystencjalnego czy środowiskowego - w ilości łącznie minimum 100 godzin na rok,

Ilość lat doświadczenia w w pracy z osobami znajdującymi się w sytuacji kryzysu sytuacyjnego, rozwojowego, egzystencjalnego czy środowiskowego,

 

…….LAT

 

(wskazanie nazwy, adresu siedziby pracodawcy, zleceniodawcy, krótki opis wykonywanych zadań, grupę docelową, ilość godzin):

 

3.

nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo

(właściwe podkreślić):

była skazana / nie była skazana

 

 

4.

nie widnieje w rejestrze Ministerstwa Sprawiedliwości – sprawców przestępstw na tle seksualnym

(właściwe podkreślić):

widnieje w rejestrze / nie widnieje
w rejestrze

 

 

*np. umowa o pracę, pisemne zobowiązanie danej osoby, że jest ona lub będzie w dyspozycji składającego ofertę na potrzeby wykonania zamówienia – według załącznika 3a do ogłoszenia

 

Do wyżej wymienionego poświadczenia kwalifikacji i doświadczenia należy dostarczyć kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe: dyplomy, certyfikaty, referencje, świadectwa pracy lub oświadczenia pracodawców (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) – oraz dołączyć życiorys zawodowy osoby bezpośrednio wykonującej zadanie – zgodnie z załącznikiem nr 7 do ogłoszenia.

 

Podpis osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

 

.................................................................................................................................................

 

 

Załącznik nr 3a

OGŁOSZENIE NR 20.RPO WP.CUS.2021

Zobowiązanie podmiotu trzeciego

 

..............................................

(miejscowość i data)

..............................................

 (pieczęć adresowa Wykonawcy)

 

W odpowiedzi na:

OGŁOSZENIE NR 20.RPO WP.CUS.2021

Świadczenie usługi polegającej na wsparciu psychologicznym w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

 

 

Ja, ……………………………………………………………. niżej podpisana/y potwierdzam oddanie do dyspozycji ………………………………………………………………………….. (Wykonawcy) swoich zasobów, umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia na okres korzystania z nich podczas realizacji zamówienia.

 

 

 

Podpis osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

 

.................................................................................................................................................

 

 

 

Podpis osoby lub osób wyznaczonych do realizacji zadania:

 

.................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

OGŁOSZENIE NR 20.RPO WP.CUS.2021

 

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 

..............................................

(miejscowość i data)

..............................................

 (pieczęć adresowa Wykonawcy)

 

W odpowiedzi na:

OGŁOSZENIE NR 20.RPO WP.CUS.2021

Świadczenie usługi polegającej na wsparciu psychologicznym w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

 

 

oświadczam/y, że Wykonawca jest/nie jest* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa.

 

 

 

Podpis osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

 

.................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5

OGŁOSZENIE NR 20.RPO WP.CUS.2021

OŚWIADCZENIE - osób fizycznych

 

..............................................

(miejscowość i data)

..............................................

 (pieczęć adresowa Wykonawcy)

 

W odpowiedzi na:

 

OGŁOSZENIE NR 20.RPO WP.CUS.2021

Świadczenie usługi polegającej na wsparciu psychologicznym w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

W związku z przystąpieniem do realizacji zadania w ramach Projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż w odniesieniu do zbioru: „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”:

1.     Administratorem moich danych osobowych będzie Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), mający siedzibę przy  ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku (80-810).

2.     Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.

3.     Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. – moje dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) i będą przetwarzane na podstawie:

a)    Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.);

b)    Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.);

c)     Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.);

d)    Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);

e)    Umowy Partnerstwa - dokumentu, zatwierdzonego przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r., wyznaczającego kierunki interwencji funduszy europejskich w Polsce w latach 2014-2020 w ramach trzech polityk unijnych: Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa;

f)     Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego  – umowy zawartej pomiędzy Rządem Polskim a Samorządem Województwa Pomorskiego w dniu 19 grudnia 2014 r., będącej wynikiem dwustronnych negocjacji. Stanowi zobowiązanie strony rządowej i samorządowej do realizacji celów i przedsięwzięć priorytetowych, które mają istotne znaczenie zarówno dla rozwoju kraju, jaki i województwa, w perspektywie 2020 r., oraz określa sposób ich finansowania, koordynacji i realizacji.

4.     Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno–promocyjnych w ramach RPO WP 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z RPO WP 2014-2020, współfinansowanego z EFS. Następnie moje dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.

5.     Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą – Zarząd Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, oraz zostały powierzone do przetwarzania beneficjentowi realizującemu Projekt – Powiatowi Lęborskiemu/Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, oraz podmiotom, które świadczą usługi
na jego rzecz, w związku z realizacją Projektu.

6.     Odbiorcą moich danych osobowych będą:

a.   instytucje pośredniczące;

b.   podmioty świadczące usługi na rzecz Zarządu Województwa Pomorskiego w związku realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
w szczególności podmioty realizujące badania ewaluacyjne.

c.   podmioty świadczące usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług informatycznych).

Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Instytucją Zarządzającą i tylko zgodnie z jej poleceniami.

7.     Moje dane będą przechowywane na czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasad trwałości, aż do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych.

8.     W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji[1].

9.     W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy[2].

10.  Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

11.  Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam,
iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO.

12.  Podanie moich danych osobowych jest niezbędne do realizacji ustawowych obowiązków IZ RPO WP związanych z procesem aplikowania o środki unijne i budżetu państwa oraz realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jestem zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w powyższym procesie.

13.  Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie ma profilowania).

 

 

Podpis osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

 

.................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6

OGŁOSZENIE NR 20.RPO WP.CUS.2021

 

Projekt – UMOWA NR PCPR.RPO WP.CUS.1130/1131…..2021

zawarta w dniu … roku

pomiędzy:

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

zwanym w treści umowy „Zleceniodawcą”,

reprezentowanym przez Bogusław Lis-Zielińską – Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku:

a

………………………………..

Adres: ………………………..

Nr telefonu i faksu: ………………………..

e-mail: ………………………..

NIP: ………………………..

REGON: ………………………..

reprezentowanym przez: ………………………..

zwanym w treści umowy „Zleceniobiorcą”,

§ 1

Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania realizację zamówienia publicznego: Świadczenie usługi polegającej na wsparciu psychologicznym w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

 

 

1.   Przedmiot umowy obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wsparciu psychologicznym zgodnie z poniższymi częściami zamówienia:

a) CZĘŚĆ I – zadanie 1:  Organizacja grup wsparcia i grup samopomocowych mających na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji rodzin

 -   Zadanie obejmuje  przygotowanie i poprowadzenie spotkania tematycznego z elementami psychoedukacji. Osobą prowadzącą będzie psycholog, z zaproszeniem specjalistów-dzielnicowy, lekarz, prawnik, pedagog. Podczas odbywających się spotkań grupy we wspólnych rozmowach osoby uczą się rozpoznawać trudności i pokonywać je we wsparciu specjalistów. W centrum pracy grupowej stoi wspólna wymiana doświadczeń i informacji osób o podobnych doświadczeniach.

-    Zamawiający dodatkowo sfinansuje łącznie za usługi poradnictwa  podczas spotkań grup wsparcia po 2 godziny dla każdego prowadzącego specjalisty:  pedagog, lekarz, prawnik- nie więcej niż do kwoty 2.000,00 zł brutto łącznie, którą planuje się na III/IV kwartale każdego roku.

    Planuje się udział dzielnicowego w spotkaniu grupy wsparcia odbędzie się w zakresie współpracy  bez dodatkowego finansowania.

-    Ilość godzin planowanego przedmiotu zamówienia:  łącznie 28 godzin zegarowych spotkań grupy wsparcia

         -    Okres realizacji: od dnia podpisania umowy do 20 czerwca 2023 roku.

-    Miejsce realizacji zlecenia: na terenie miasta Lębork, gabinet Wykonawcy (odpowiednio przystosowany i wyposażony do prowadzenia tego typu wsparcia) – lub istnieje możliwość aby Zamawiający nieodpłatnie udostępnił pomieszczenie do prowadzenia zajęć w Punkcie Wsparcia Dziecka i Rodziny lub innym pomieszczeniu na terenie miasta Lębork.

-   Spotkania tematyczne winny odbywać się  raz na 2 miesiące po 2 godziny, w 2021 spotkania     winny odbywać się co miesiąc.

-    Dokładne daty i godziny zajęć Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym             i uczestnikami;

b) CZĘŚĆ II – zadanie 2: Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne – indywidualne

-    Konsultacje i poradnictwo psychologiczne dostępne będzie dla osób i rodzin uwikłanych w przemoc w rodzinie i dotkniętych kryzysem. Zadanie to uwzględnia także wydanie opinii uwzględniających wskazania do wsparcia uczestników w ramach ścieżki reintegracji w ramach projektu.

-    Ilość godzin planowanego przedmiotu zamówienia: 220 godzin zegarowych.

-    Okres realizacji: od dnia podpisania umowy do 20 czerwca 2023 roku.

-    miejsce realizacji zlecenia: na terenie miasta Lębork, gabinet Wykonawcy (odpowiednio przystosowany i wyposażony do prowadzenia tego typu wsparcia) – lub istnieje możliwość aby Zamawiający nieodpłatnie udostępnił pomieszczenie do prowadzenia zajęć w Punkcie Wsparcia Dziecka i Rodziny lub innym pomieszczeniu na terenie miasta Lębork.

- Dokładne daty i godziny zajęć Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym  i uczestnikami;

-     wydanie opinii uwzględniających wskazania do wsparcia uczestników w ramach ścieżki reintegracji w ramach projektu.

 2)     Wykonawcy w ramach realizacji zadania opracują i przekazują Zamawiającemu:

a)   Karty pracy psychologa karty udzielonego wsparcia określające zalecenia i przebieg terapii, termin spotkania, osoby uczestniczące w spotkaniu oraz podpis osoby sporządzającej– przekazywane na bieżąco po każdym spotkaniu;

b)  rachunek lub fakturę za faktycznie przeprowadzone godziny realizacji przedmiotu zamówienia, nie częściej niż raz w miesiącu.

c)   5 zdjęć dokumentujących oznaczenie pomieszczenia, gdzie prowadzone były spotkania – odpowiedni plakat przekażę Wykonawcy Zamawiający;

d)  do każdego rachunku/faktury Wykonawca załącza protokół zdawczo-odbiorczy z realizacji zdania ze wskazaniem: imienia i nazwiska osoby objętej wsparciem, terminu i czasu trwania spotkania dla każdej z osób realizujących zadanie - protokół odbioru ewidencji godzin
i zadań (miesięczna karta czasu pracy – dostarczona w ciągu 5 dni kalendarzowych od zakończonego miesiąca) zgody z Zał. nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014 – 2020, Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawierającą co najmniej minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich programów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Przy czym do limitu zaangażowania zawodowego wliczane są wszystkie formy zaangażowania zawodowego, w szczególności: ze stosunku pracy i stosunku cywilnoprawnego. Spełnienie warunków, o których mowa powyżej Zleceniodawca ma obowiązek na mocy Umowy o dofinansowanie projektu i innych Wytycznych zweryfikować przed zaangażowaniem Zleceniobiorcy do projektu.

§ 2

1.   Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości:

CZĘŚĆ I - Cena za jedną godzinę zegarową organizacji grup wsparcia i grup samopomocowych (brutto wraz z pochodnymi, z VAT):

 

….......... zł, słownie złotych: ….................................................. …./100

 

CZĘŚĆ II - Cena za jedną godzinę zegarową konsultacji i poradnictwa specjalistycznego -psychologicznego- indywidualnego (brutto wraz z pochodnymi, z VAT):

 

….......... zł, słownie złotych: ….................................................. …./100

 

 

z zastrzeżeniem ustęp 2.

2.   Tytułem wynagrodzenia Zleceniodawca zapłaci, a Zleceniobiorca otrzyma kwotę z tytułu wykonania usługi za faktyczne przeprowadzenia godzin zegarowych usług wymienionych w przedmiocie umowy dla skierowanych przez Zleceniodawcę osób  i przedłożeniu dokumentów o których mowa w § 1, ustęp 1, pkt. 2.

3.   Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

4.   Zleceniodawca będzie płacił za wykonywanie przedmiotu umowy określonego w § 1 w terminie nie później niż 14 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku wraz z załącznikami, przy jednoczesnym spełnianiu warunku określonego w § 6.

5.   Zleceniodawca ma obowiązek na mocy Umowy o dofinansowanie projektu i innych Wytycznych  zweryfikować przed zaangażowaniem Zleceniobiorcy do projektu. 

6.   Zleceniodawca (w związku z finansowaniem ze środków unijnych) zastrzega sobie i instytucjom uprawnionym do kontroli prawo wglądu do dokumentów Zleceniobiorcy związanych z realizowaniem zamówienia, w tym dokumentów finansowych.

7.   Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie będzie podlegało waloryzacji w okresie obowiązywania umowy.

8.   Zapłata wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy dokonywana będzie na rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

9.   Faktury/rachunki za wykonane usługi wystawiane będą na: Nabywca: Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, NIP: 841-16-09-072, Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, NIP: 841-15-17-507.

10.Płatność za fakturę/rachunek zostanie dokonana pod warunkiem dysponowania przez Zleceniodawcę środkami przekazanymi na wyodrębniony rachunek bankowy Zleceniodawcy przez Instytucję Pośredniczącą.

11.W przypadku braku środków, o jakich mowa w ust. 10 na rachunku Zleceniodawcy, płatność
z tytułu niniejszej umowy nie będzie uznana za opóźnioną.

12.Za datę zapłaty wynagrodzenia Zleceniobiorcy uważa się datę skutecznego obciążenia rachunku Zleceniodawcy.

§ 3

PERSONEL

1.      Przedmiot umowy ma być wykonany przy udziale osób wskazanych w ofercie. Ewentualna zmiana może nastąpić wyłącznie w szczególnych sytuacjach (w przypadku niemożliwości wykonywania przez nią powierzonych czynności z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Zleceniobiorcy, np. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim czy urlopu macierzyńskiego) za zgodą Zleceniodawcy, o ile Zleceniobiorca zapewni osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu nie niższych niż wymagane i wskazane w złożonej ofercie. Sytuacja ta nie jest możliwa w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

2.      Zleceniodawca wymaga stałości kadry świadczącej usługę. Wszelkie absencje spowodowane chorobą bądź innymi ważnymi przyczynami losowymi muszą być udokumentowane.

3.      Jeżeli Zleceniobiorca nie będzie mógł wykonać usługi osobiście jest zobowiązany zapewnić zastępstwo osoby spełniającej co najmniej takie same warunki.

4.      Zleceniobiorca musi zgłosić swoją nieobecność Zleceniodawcy, gdzie jest zobowiązany przedstawić dokumenty dla osoby, która będzie pełniła zastępstwo. Dokumenty muszą potwierdzić spełnienie tych samych warunków. Wymagane dokumenty mogą zostać przesłane faksem lub dostarczone osobiście.  – zgodnie z dokonanymi wezwaniami Zleceniodawcy.

§ 4

1.     Przedmiot zamówienia należy zrealizować w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.

2.     Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji postanowień niniejszej umowy.

3.     W przypadku zastrzeżeń Zleceniodawcy do poziomu lub sposobu realizacji przedmiotu umowy, Zleceniodawca może wezwać Zleceniobiorcę do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.

4.     Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za jakość oferowanych usług, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,

5.     Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

6.     Zleceniobiorca zobowiązany jest do przekazywania Zleceniodawcy bieżącej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu umowy.

7.     Zleceniobiorca zobowiązany jest do umożliwienia Zleceniodawcy prowadzenia obserwacji realizowanego przedmiotu umowy.

§5

Zleceniobiorca zobowiązuje się także do:

1.       bieżącego monitorowania obecności uczestników w celu udokumentowania uczestnictwa w projekcie,

2.       sporządzenia dokumentacji fotograficznej ze zrealizowanych działań – minimum 5 zdjęć ze spotkań,

3.       odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją zadania, tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów
z nim związanych „wychodzących” od Wykonawcy logotypów Unii Europejskiej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z zamieszczeniem napisu o współfinansowaniu przedmiotu zamówienia ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów,

4.       W przypadku uczestników małoletnich wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników podczas spotkań,

5.       Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za jakość oferowanych usług, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,

6.       Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 

7.       Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Zleceniobiorcę i uczestników lub uczestniczki podczas realizacji przedmiotu umowy.

§ 6

Po wykonaniu usługi zleceniobiorca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację:

a)    Karty pracy psychologa - karty udzielonego wsparcia określające zalecenia i przebieg terapii, termin spotkania, osoby uczestniczące w spotkaniu oraz podpis osoby sporządzającej– przekazywane na bieżąco po każdym spotkaniu;

b)    rachunek lub fakturę za faktycznie przeprowadzone godziny realizacji przedmiotu umowy, nie częściej niż raz w miesiącu.

c)     5 zdjęć dokumentujących oznaczenie pomieszczenia, gdzie prowadzone były spotkania – odpowiedni plakat przekażę Zleceniobiorcy Zleceniodawca;

d)    do każdego rachunku/faktury Zleceniobiorca załącza protokół zdawczo-odbiorczy z realizacji zdania ze wskazaniem: imienia i nazwiska osoby objętej wsparciem, terminu i czasu trwania spotkania dla każdej z osób realizujących zadanie - protokół odbioru ewidencji godzin
i zadań (miesięczna karta czasu pracy – dostarczona w ciągu 5 dni kalendarzowych od zakończonego miesiąca) zgody z Zał. nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014 – 2020, Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawierającą co najmniej minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich programów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Przy czym do limitu zaangażowania zawodowego wliczane są wszystkie formy zaangażowania zawodowego, w szczególności: ze stosunku pracy i stosunku cywilnoprawnego. Spełnienie warunków, o których mowa powyżej Zleceniodawca ma obowiązek na mocy Umowy o dofinansowanie projektu i innych Wytycznych zweryfikować przed zaangażowaniem Zleceniobiorcy do projektu.

§ 7

1.     Zleceniobiorca oświadcza, że wykonując niniejszą umowę nie naruszy praw osób trzecich, w tym autorskich praw majątkowych i osobistych i przekaże Zleceniodawcy przedmiot zamówienia w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich, a w przypadku wystąpienia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich wobec Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zaspokojenia tych roszczeń.

2.     Zleceniobiorca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2 przenosi na Zleceniodawcę autorskie prawa majątkowe do utworów wytworzonych w ramach projektu w wyniku realizacji niniejszej umowy na następujących polach eksploatacji:

a)    wykorzystanie w sieci Internet lub w innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych

b)    wprowadzenie do pamięci komputera

c)     sporządzenie wydruku komputerowego

d)    digitalizacja

e)    utrwalanie

f)     zwielokrotnienie utworu

g)    wprowadzenie do obrotu, użyczenie

h)    rozpowszechnianie

i)      publiczne wystawianie, wyświetlanie

j)     publiczne odtwarzanie

k)    nadanie i reemitowanie

l)  publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym

3.     Przeniesienie praw autorskich do przedmiotu umowy nastąpi po dostarczeniu przez Zleceniobiorcę RPW i podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

4.     W wyniku przeniesienia praw, o którym mowa w ust. 2 Powiat Lęborski nabywa wyłączne prawa do korzystania z RPW w pełnym zakresie i w jakikolwiek sposób, bez ograniczeń, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631) i rozporządzania i innych form udostępniania autorskiego programu nauczania.    

§ 9

Zleceniobiorca jest zobowiązany do stosowania regulacji prawnych dotyczących wykonania zamówienia zgodnych ze stanem prawnym obowiązującym w trakcie trwania umowy.

§ 10

TAJEMNICA

1.      Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych podczas realizacji przedmiotu umowy.

2.      Zleceniobiorca zobowiązuje się do przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, do których uzyskał dostęp w toku realizacji Umowy, na zasadach określonych ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

§ 11

KONTROLA

1.      Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy oraz prawo wglądu do dokumentów Zleceniobiorcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych. Zleceniobiorca jest zobowiązany udzielić Zleceniodawcy wszelkich Informacji niezbędnych do oceny należytego wykonania przedmiotu umowy.

2.      W okresie do 31 grudnia 2028 r. umożliwienia Zleceniodawcy lub innym instytucjom/podmiotom do tego uprawnionym nieograniczonego prawa wglądu do dokumentów związanych
z realizowanym zamówieniem, w tym dokumentów finansowych.

3.      W przypadku zmiany okoliczności, w tym przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2 Zleceniodawca powiadomi pisemnie Zleceniobiorcę przed upływem termonu określonego w ust. 2.

§ 12

Zleceniobiorca zapewnia, że:

a)    obciążenie wynikające z tytułu wykonywania umowy, nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich powierzonych zadań,

b)    Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich programów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Przy czym do limitu zaangażowania zawodowego wliczane są wszystkie formy zaangażowania zawodowego, w szczególności: ze stosunku pracy i stosunku cywilnoprawnego. Zleceniobiorca zobowiązuje się do spełnienia ww. warunków w okresie kwalifikowania wynagrodzenia w tym projekcie.

c)     Realizacja Umowy będzie odbywać się zgodnie z zatwierdzoną umową o dofinansowanie projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020).

d)    Zatrudnienie w/w osoby spełnia warunki kwalifikowalności wydatków na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

§ 13

KARY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY

1.      Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy. Wynagrodzenie ustalone zostanie przez przedstawicieli obu stron na podstawie wykonanych godzin do dnia przerwania prac.

2.      Zleceniodawca, zgodnie z art. 746 k.c., ma prawo odstąpić od umowy w przypadku niewywiązania się Zleceniobiorcy z ustalonych warunków realizacji zamówienia.

 

§ 14

1.     Zleceniodawca wyznacza do kontaktów roboczych w zakresie realizacji postanowień niniejszej umowy: Panią Skrzypek Agatę.

2.     Zmiana osoby uprawnionej do kontaktów nie stanowi zmiany umowy i może być dokonana w każdym czasie na podstawie pisemnego zawiadomienia każdej ze stron.

§ 15

1.     Nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu.

2.     W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie:

a)   zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie, numerze konta bankowego Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy dokonanej w trakcie trwania umowy,

b)  przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia,

c)   zmiany osób dedykowanych do realizacji przedmiotu umowy w przypadku niemożliwości wykonywania przez nich powierzonych czynności z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Zleceniobiorcy, np. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim czy urlopu macierzyńskiego. Nowa osoba musi być zatwierdzona przez Zleceniodawcę z zastrzeżeniem, że osoba będzie posiadała kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż określone w ogłoszeniu oraz nie niższe niż zaoferowane w ofercie (nie dotyczy Zleceniobiorcy – osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej),

3.     Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany liczby godzin, w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych od Zleceniodawcy – zmniejszenia lub zwiększenia ilości godzin świadczonej usługi – do 50% zakresu przedmiotu zamówienia za zgodą Zleceniodawcy; zmiana ta – udzielenie zamówienia w tym samym zakresie w większej ich ilości - wymagać będzie sporządzenia aneksu umowy z zastrzeżeniem, iż zachowana zostanie wysokość ceny jednostkowej i usługa wykonana będzie w uzgodnionych terminach.

4.     Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia ilości przeprowadzenia interwencji, możliwe będzie udzielenie zamówienia w tym zakresie w większej ich ilości. Zmiana ta może wystąpić przy zachowaniu wysokości ceny jednostkowej bez zmian i w terminach uzgodnionych z Wykonawcą.

5.     W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.     Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zleceniodawcy.

7.     Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Zleceniobiorca, a dwa - Zleceniodawca.

 

ZLECENIODAWCA:                                                                                           ZLECENIOBIORCA:

 

 

 

 

 

[1] Wykreślić, jeśli nie dotyczy.

[2]j.w.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny