Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

OGŁOSZENIE NR 21.RPO WP.CUS.2021

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2020r.-30.06.2023r.

nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-00, RPPM.06.02.02-22-0048/20-01

 

Lębork, dnia 13 maja 2021 roku

 

OGŁOSZENIE NR 21.RPO WP.CUS.2021

 

I.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

NIP: 841-15-17-507 REGON: 77098326

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8628-106

e-mail: pcpr@pcprlebork.pl

adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl

adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 

NABYWCA:

Powiat Lęborski

ul. Czołgistów  5

NIP: 841-16-09-072

 

ODBIORCA:     

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku             

reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

 1. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
 1. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu warsztatów  umiejętności rodzicielskich w zakresie ich samorozwoju, samoświadomości i autoprezentacji dla opiekunów zastępczych   w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

 1. CPV:

 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 1. Szczegółowy opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

1) Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu warsztatów  umiejętności rodzicielskich w zakresie ich samorozwoju, samoświadomości i autoprezentacji - dwie edycje warsztatów umiejętności rodzicielskich.

2) Warsztaty odbywać będą się w formie grupowej (po 10 uczestników/czek) dla  łącznie 20 opiekunów zastępczych  - skierowanych przez Zamawiającego w wymiarze 10 spotkań grupowych i oraz spotkań indywidualnych  w ramach jednego cyklu.

3) Spotkania warsztatowe zakładają 10 spotkań o podanej poniżej tematyce:

 1. Doskonalenie umiejętności rodzicielskich w zakresie dbania o higienę dzieci oraz własną – spotkanie ze specjalistą/trenerem w zakresie higieny, dbałości o czystość, dopasowanie indywidualnych trudności poszczególnych uczestników spotkania do tematyki zajęć. Przewiduje się przeprowadzenie 1 warsztatów grupowych w ramach 3 godzin ze specjalistą/trenerem oraz spotkania indywidualne z każdym uczestnikiem warsztatów w wymiarze 1 h. Zadanie to dotyczy warsztatów w danym roku kalendarzowym.
 2. Doskonalenie umiejętności rodzicielskich w zakresie doboru dla dzieci oraz rodziny zastępczej odpowiedniego ubrania, dostosowania ubioru do panujących warunków atmosferycznych, dbania o schludny wygląd oraz dobrą prezencję, co ma wpłynąć na brak stygmatyzacji dzieci i rodzin zastępczych w środowisku lojalnym, szkolnym, rówieśniczym, sąsiedzkim.  W ramach zadania planuje się przeprowadzenie 1 warsztatów grupowych w ramach 3 godzin ze specjalistą/trenerem oraz spotkania indywidualne z każdym uczestnikiem warsztatów w wymiarze 1 h. Zadanie to dotyczy warsztatów w danym roku kalendarzowym.
 3. Doskonalenie umiejętności rodzicielskich w zakresie racjonalnego i zdrowego odżywania oraz wprowadzania pełnowartościowych i zbilansowanych posiłków w codzienną dietę dziecka i rodziny zastępczej. W ramach zadania planuje się przeprowadzenie 2  warsztatów grupowych w ramach 6 godzin ze specjalistą/trenerem oraz spotkania indywidualne/konsultacje z każdym uczestnikiem warsztatów w wymiarze 2 h. Zadanie to dotyczy warsztatów w danym roku kalendarzowym.
 4. Poradnictwo specjalistyczne - Doskonalenie umiejętności rodzicielskich w zakresie właściwej komunikacji z dzieckiem – warsztaty  grupowe z psychologiem 3 h,  właściwych relacji w rodzinie, podnoszenie samooceny i własnej wartości – warsztaty grupowe  z psychologiem 3h. W ramach zadania planuje się także spotkania indywidualne/konsultacje z każdym uczestnikiem warsztatów w wymiarze 2 h. Zadanie to dotyczy warsztatów w danym roku kalendarzowym.
 5. Doskonalenie umiejętności rodzicielskich w zakresie właściwej pielęgnacji dziecka oraz rodziny zastępczej, zwłaszcza w obszarze skóry głowy, pojawiających się w tym zakresie chorób – wszawica, porady  dotyczące odpowiedniego doboru kosmetyków do pielęgnacji włosów, ukierunkowanie opiekunów zastępczych na szczególne zwracanie uwagi na schludne uczesanie dziecka, uwrażliwienie na czynniki chorobowe w zakresie niewłaściwej pielęgnacji dłoni i paznokci, które mają być wizytówką dziecka i rodziny, tematyka dziecka dojrzewającego z problemami skórnymi, w tym problemy skóry trądzikowej. W ramach zadania planuje się przeprowadzenie 2 warsztatów grupowych w ramach łącznie 6 godzin ze specjalistą/trenerem oraz spotkania indywidualne/konsultacje z każdym uczestnikiem warsztatów w wymiarze 2 h. Zadanie to dotyczy warsztatów w danym roku kalendarzowym.
 6. PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE - Doskonalenie umiejętności rodzicielskich w zakresie właściwej postawy ciała, korekcja wad postawy, tj. lordoza, skolioza i kifoza, uwrażliwienie na dbałość o odpowiednią postawę ciała w trakcie spożywania posiłków, odrabiania lekcji czy korzystania z komputera przez dziecka oraz rodzinę zastępczą. W ramach zadania planuje się przeprowadzenie 1 warsztatów grupowych w ramach łącznie 3 godzin ze specjalistą/trenerem oraz spotkania indywidualne/konsultacje z każdym uczestnikiem warsztatów w wymiarze 2 h. Zadanie to dotyczy warsztatów w danym roku kalendarzowym.
 7. Doskonalenie umiejętności rodzicielskich w zakresie motywowania i zachęcania dzieci i rodzin zastępczych do podejmowania aktywności fizycznej/ruchowej niezbędnej do prawidłowego rozwoju psychofizycznego W ramach zadania planuje się przeprowadzenie 1 warsztatów grupowych w ramach łącznie 3 godzin ze specjalistą/trenerem oraz spotkania indywidualne/konsultacje z każdym uczestnikiem warsztatów w wymiarze 2 h. Zadanie to dotyczy warsztatów w danym roku kalendarzowym.
 8. W ramach warsztatów przewiduje się wykonanie sesji fotograficznej grupowej przed rozpoczęciem warsztatów oraz po ich zakończeniu, celem realnego zaobserwowania powstałych zmian zaistniałych poprzez udział w warsztatach.

4) Całość warsztatów szacuje się łącznie na 150 godzin, w tym 30 godzin w ramach spotkań grupowych oraz 120 godzin spotkań indywidualnych dla 10 uczestników w ramach jednego cyklu warsztatowego.

5) Planuje się przeprowadzenie warsztatów w okresie od maja 2021 roku do czerwca 2023 roku. Zakłada się organizację jednej edycji warsztatów w roku 2021 oraz jednej w 2022/2023.

6) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostosowania  zakresu  warsztatów  do  specyficznych  potrzeb grupy, na rzecz której świadczona będzie usługa.

7) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom warsztatu niezbędne materiały wspierające potrzebne  do  przyswajania  wiedzy  teoretycznej  oraz  inne  materiały.  Wykonawca zobowiązany  jest  do  przekazania  1  kompletu  materiałów  szkoleniowych  Zamawiającemu  w  celu archiwizacji.

8) Dokładne daty i godziny wykonywanej usługi Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym i uczestnikami projektu.

9) Miejsce realizacji: na terenie miasta Lębork w odpowiednio przystosowanym i wyposażonym do prowadzenia tego typu wsparcia.

3. Wykonawca w ramach realizacji zadania opracuje i przekazuje Zamawiającemu:

 1. listy obecności – potwierdzające odbycie spotkań warsztatowych umiejętności rodzicielskich, ze wskazaniem wszystkich obecnych osób, z podpisem: osób przeprowadzających spotkanie oraz uczestnika/czki projektu.
 2. rachunek lub fakturę za faktycznie zrealizowane spotkania warsztatów umiejętności rodzicielskich składany nie częściej niż raz w miesiącu.
 3. dla każdej z osób realizujących zadanie - protokół odbioru ewidencji godzin i zadań (miesięczna karta czasu pracy – dostarczona w ciągu 5 dni kalendarzowych od zakończonego miesiąca) zgody z Zał. nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014 – 2020, Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawierającą co najmniej minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich programów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Przy czym do limitu zaangażowania zawodowego wliczane są wszystkie formy zaangażowania zawodowego, w szczególności: ze stosunku pracy i stosunku cywilnoprawnego. Spełnienie warunków, o których mowa powyżej Zleceniodawca ma obowiązek na mocy Umowy o dofinansowanie projektu i innych Wytycznych zweryfikować przed zaangażowaniem Zleceniobiorcy do projektu.
 4. 5 zdjęć dokumentujących oznaczenie pomieszczenia, gdzie prowadzone były spotkania – odpowiedni plakat przekaże Wykonawcy Zamawiający;
 5. Dyplomy/zaświadczenia/certyfikaty potwierdzające udział uczestników w warsztatach umiejętności rodzicielskich, a także kopie dla Zamawiającego

4. Zamawiający informuje, iż zadania realizowane w ramach projektu podlegają ewaluacji. Wśród uczestników i uczestniczek projektu mogą zostać przeprowadzone ankiety monitoringu zbadania efektywności oddziaływania realizowanych zadań. Ankiety wejścia - przeprowadzone wśród uczestników projektu w momencie jego rozpoczęcia oraz Ankiety wyjścia w momencie zakończenia udziału w projekcie. Ankiety odnosić się będą do założeń i rezultatów określonych w projekcie i wartości merytorycznej. Dodatkowo w ankiecie wyjściowej – znajdować się będą pytania otwarte dla uczestników/uczestniczek, umożliwiające im ocenę, które z elementów projektu były przydatne oraz w jakim stopniu projekt wpłynął na zmianę sytuacji życiowej oraz określi poziom zadowolenia z udziału w projekcie itd.

5. Wykonawca zobowiązuje się poinformować uczestników projektu o fakcie, iż projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wszystkie dokumenty i pomieszczenia, w którym prowadzone będą zajęcia powinny być oznaczone logotypami Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.

 1. KOMUNIKACJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:
 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt 2.
 2. Oferta wraz z załącznikami musi być dostarczona także w formie pisemnej przed podpisaniem umowy.
 3. Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzania (w formie pisemnej lub elektronicznej) dyspozycji otrzymanych od Zamawiającego, związanych z bieżącą realizacją zadań wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zwłaszcza dotyczących terminów świadczenia usług.
 4. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
 5. Wykonawca będzie zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu prowadzenia obserwacji realizowanych warsztatów.

 

 1. PO WYKONANIU USŁUGI WYKONAWCY ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY PRZYSŁUGUJE WYNAGRODZENIE: Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci, a Wykonawca otrzyma kwotę z tytułu faktycznego zrealizowanego cyklu warsztatu
  w wysokości zgodnie z zawartą umową (kwota brutto wraz z pochodnymi), w  terminie 14 dni od dostarczenia do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej rachunku/faktury oraz wymaganej dokumentacji. W sytuacji przerwania cyklu z powodu rozpadu grupy lub z innego losowego powodu Zamawiający zapłaci za faktycznie zrealizowane godziny zegarowe warsztatów. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia: rachunku/faktury, listy obecności, zdjęć (z oznaczeniem pomieszczeń) oraz protokołów odbioru ewidencji godzin i zadań.

 

 1. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST RÓWNIEŻ DO:
 1. bieżącego monitorowania obecności uczestników w celu udokumentowania uczestnictwa w projekcie,
 2. 5 zdjęć dokumentujących oznaczenie pomieszczenia, gdzie prowadzone były spotkania – odpowiedni plakat przekaże Wykonawcy Zamawiający;
 3. odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją zadania, tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów
  z nim związanych „wychodzących” od Wykonawcy logotypów Unii Europejskiej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz
  z zamieszczeniem napisu o współfinansowaniu przedmiotu zamówienia ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów,
 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników podczas spotkań,
 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oferowanych usług, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,
 6. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Prowadzący zostanie oceniony przez uczestników projektu na koniec realizacji zadania,
 7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę i uczestników lub uczestniczki podczas realizacji przedmiotu zamówienia,
 8. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu rzadziej niż raz na kwartał i nie częściej niż raz w miesiącu: rachunku/faktury, listy obecności, zdjęć (z oznaczeniem pomieszczeń).

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,
 • dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  1. Zadanie może być realizowane wyłącznie przez osobę, lub osoby,  posiadającą odpowiednie kwalifikacje z uwzględnieniem poniższych wymogów (spełnionych łącznie):
 1. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 2. nie widnieje w rejestrze Ministerstwa Sprawiedliwości – sprawców przestępstw na tle seksualnym,
 3. posiada uprawnienia do prowadzenia warsztatów  w zakresie samorozwoju, samoświadomości i autoprezentacji potwierdzone dyplomem lub certyfikatem, w tym dysponuje specjalistyczną kadrą do prowadzenia poszczególnych części warsztatowych, tj.
 • osobę posiadającą certyfikowany dyplom kosmetologa lub dyplom ukończenia studiów wyższych w kierunku kosmetologia
 • osobę posiadającą certyfikowany dyplom z zakresu wizażysta, stylista;
 • osobę posiadającą dyplom  ukończenia szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego dietetyk lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie dietetyk lub ukończenie technikum lub szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego technika technologii żywienia w specjalności dietetyka, lub tytuł zawodowy magistra lub licencjata na kierunku dietetyka,
 • osobę posiadającą dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pedagogika lub psychologia wraz z certyfikatem coucha, mentora;
 • osobę posiadającą dyplom ukończenia kursu trenera personalnego;
 • osobę posiadającą dyplom mistrza fryzjerstwa;
 • osobę posiadającą dyplom ukończenia kursu stylizacji paznokci;
 • osobę posiadającą dyplom/uprawnienia do masażu/fizjoterapii
  1. Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty:
  2. oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia - załącznik nr 2,
  3. wykaz osób, przewidzianych do realizacji zamówienia z podaniem ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia – na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe: dyplomy, referencje, świadectwa pracy lub oświadczenia pracodawców (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem). Ponadto załącznik nr 3a składają Wykonawcy na potwierdzenie dysponowania wskazanymi w ofercie osobami bezpośrednio realizującymi zadania. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczeń wg innego wzoru, jednak ich treść powinna wskazywać na oddanie do dyspozycji Wykonawcy,
  4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – wówczas Wykonawca składa załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia,
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe: dyplomy, referencje, świadectwa pracy lub oświadczenia pracodawców (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.         Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu na druku formularza ofertowego według wzoru załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2.         Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w ogłoszeniu.

3.         Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

4.         Do oferty należy dołączyć dokumenty o których mowa w pkt. VII (załączniki nr 2-5 wraz z kserokopiami).

5.         Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.

6.         Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające
z ogłoszenia. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i musi zawierać wszelkie składniki związane
z wykonaniem zamówienia.

7.         W cenie ofertowej należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej i pełnej realizacji zamówienia, m.in. koszt wszelkich opłat o charakterze publicznym, w szczególności: koszty składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy do których odprowadzania zobowiązany jest zamawiający (Pracodawca). W przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a ubiegającej się o realizację zamówienia – przez cenę brutto rozumiemy cenę, od której odprowadzane będą składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy oraz inne przewidziane prawem narzuty na wynagrodzenie, w przypadku i w wysokości prawem przewidzianych (w zależności od tego czy osoba pracuje/nie pracuje/jest emerytem/rencistą itp.);

8.         Cena oferty winna uwzględniać stawkę podatku VAT obowiązującą na termin składania ofert. Wykonawca obowiązany będzie do wystawienia faktury za realizację przedmiotu zamówienia, ze stawką podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia faktury;

9.         W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10.       Do porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę ofertową tj. podaną łącznie wartość brutto zamówienia uwzględniającą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

11.       Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12.       Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy i Zamawiającego,
 z dopiskiem:

„Oferta dotyczy: warsztatów umiejętności rodzicielskich”

 1. Jeżeli do oferty Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń i dokumentów, co uniemożliwiałoby wybranie oferty złożonej przez Wykonawcę, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia. Przewiduje się wówczas termin maksymalnie 7 dni od dnia wezwania do doręczenia takiej informacji, z tym, że Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, e-mail lub fax.

 

 1. MIEJSCE i TREMIN SKAŁADANIA OFERT:
  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, pok. 237 (sekretariat).
  2. Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Zamawiającego).
  3. Istnieje możliwość przesłania oferty wraz z załącznikami drogą elektroniczną – zeskanowane dokumenty - na skrzynkę elektroniczną PCPR w Lęborku: na e-mail (pcpr@pcprlebork.pl), z tym, że w przypadku przesłania oferty na w/w adres e-mail, przed podpisaniem umowy wymagane jest dostarczenie kompletnych dokumentów w formie oryginalnej. 
  4. Termin składania ofert: 21.05.2021 roku, do godz. 10.00.
  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.05.2021 roku, do godz. 10.30.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT:

Kryteriami wyboru oferty są:

 1. Cena – 70%.

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzy­ma 70 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

(Cn/Cof.b. x 100) x 70% = liczba punktów, gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
70% – procentowe znaczenie kryterium ceny.

 1. Doświadczenie zawodowe: Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu warzstataów - 30%

Oferta, w której doświadczenie zawodowe posiada największą ilość przeprowadzonych warsztatów, spośród ofert nieodrzuconych posiadają największe doświadczenie otrzy­ma 30 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

(Dof.b./Dw x 100) x 30% = liczba punktów, gdzie:

Dw – najwyższe doświadczenie spośród ofert nieodrzuconych,
Dof.b – doświadczenie oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
30% – procentowe znaczenie kryterium doświadczenia.

 

Zamawiający przyjmie do obliczeń punktów średnią arytmetyczną (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku). Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska najwyższą ilość punktów. Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych
w poszczególnych kryteriach - maksymalnie 100 punktów. Zamawiający udzieli zamówienia w każdej części Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę samą ilość punktów (bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert), Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

 1. OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA, GDY:
 1. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. VII ogłoszenia.
 2. Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych.
 3. Została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu.
 4. Zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 5. Wykonawca nie udokumentuje we wskazany w ogłoszeniu sposób i formie kwalifikacji i doświadczenia osób realizujących usługę.

 

WARUNKI ZMIANY UMOWY

 1. Nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu.
 2. W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie:
  1. zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie, numerze konta bankowego Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy dokonanej w trakcie trwania umowy,
  2. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia,
  3. zmiany osób dedykowanych do realizacji przedmiotu umowy w przypadku niemożliwości wykonywania przez nich powierzonych czynności z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Zleceniobiorcy, np. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim czy urlopu macierzyńskiego. Nowa osoba musi być zatwierdzona przez Zleceniodawcę z zastrzeżeniem, że osoba będzie posiadała kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż określone w ogłoszeniu oraz nie niższe niż zaoferowane w ofercie (nie dotyczy Zleceniobiorcy – osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej),
  4. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany liczby godzin, w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych od Zleceniodawcy – zmniejszenia lub zwiększenia ilości godzin świadczonej usługi – do 10% zakresu przedmiotu zamówienia po konsultacji z osobami współpracującymi w opracowaniu i modyfikacji ścieżki reintegracji uczestnika projektu i za zgodą Zleceniodawcy; zmiana ta – udzielenie zamówienia w tym samym zakresie w większej ich ilości - wymagać będzie sporządzenia aneksu umowy z zastrzeżeniem, iż zachowana zostanie wysokość ceny jednostkowej i usługa wykonana będzie w uzgodnionych terminach.
 3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia ilości godzin świadczenia usługi możliwe będzie udzielenie zamówienia w tym zakresie w większej ich ilości. Zmiana ta może wystąpić przy zachowaniu wysokości ceny jednostkowej bez zmian i w terminach uzgodnionych z Wykonawcą.
 4. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zleceniodawcy.
 6. Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Zleceniobiorca, a dwa - Zleceniodawca.

 

XII. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Ogłoszenia przed terminem składania ofert.
 2. Informacje o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty przekazane zostaną: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną oraz zostaną opublikowane na stronie www.pcprlebork.pl

 

XIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 2
 3. Wykaz osób – załącznik nr 3
 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 3a
 5. Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 4
 6. Wzór oświadczenia dot. zbioru danych - załącznik nr 5  
 7. Wzór umowy - załącznik nr 6  

 

Bogusława Lis-Zielińska

Kierownik PCPR w Lęborku

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny