Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

OGŁOSZENIE Nr 75.RPO WP.CUS.2023

OGŁOSZENIE Nr 75.RPO WP.CUS.2023

 

I.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

Adres: ul. S.Okrzei 15, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 842-17-71

e-mail: pcpr@pcprlebork.pl

adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl

adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 

NABYWCA:

Powiat Lęborski

ul. Czołgistów  5

NIP: 841-16-09-072

 

ODBIORCA:     

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku            

reprezentowane przez Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

 1. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
 1. Postępowanie odbywa się na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju.
 2. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi w postaci prowadzenia fizjoterapii dla małoletniej umieszczonej w rodzinnej pieczy zastępczej w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.
 2. CPV:

85142100-7 – usługi fizjoterapii

85000000-9 – usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

 1. Szczegółowy opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

 • świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu ćwiczeń usprawniających i rehabilitacyjnych przy udziałem fizjoterapeuty w miejscu zamieszkania osoby małoletniej przebywającej w pieczy zastępczej – skierowanej przez Zamawiającego;
 • zlecenie obejmuje świadczenie usługi fizjoterapeutycznej osoby małoletniej z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności polegającym na wykonywaniu ćwiczeń czynno-biernych kończyn górnych (kkg), ćwiczeń wspomagających kończyn dolnych (kkd) oraz pionizacji do siadu dla w/w osoby;
 • planowany wymiar realizacji zadania: średnio 2 spotkania fizjoterapeutyczne tygodniowo w okresie od dnia podpisania umowy do 30.09.2023 roku, w terminach uzgodnionych
  z Zamawiającym i przedstawicielem ustawowym uczestnika projektu (z pominięciem okresów: choroby i nieobecności uczestniczki projektu i/lub jej przedstawiciela ustawowego, realizowanej fizjoterapii w ramach NFZ lub innych form finansowania oraz innych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć);
 • maksymalna łączna iloślistownik-mono-Pomorskie-FE-UMWP-UE-EFSI-RPO2014-2020-2015-stopć godzin zajęć: 40 godzin zegarowych;
 • miejsce realizacji zlecenia: miejsce zamieszkania osoby małoletniej – na terenie miasta Lębork;
 • wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprzętu niezbędnego do prowadzonych oddziaływań i dostarczania go każdorazowo do miejsca zamieszkania osoby małoletniej przebywającej w pieczy zastępczej;
 • zaangażowanie osoby bezpośrednio wykonującej zadanie w projekcie nie może wykluczać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich jej powierzonych zadań, a łączne jej zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie;
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby godzin realizacji zadania, w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych od Zamawiającego – zmniejszenia lub zwiększenia ilości świadczonej usługi, na wniosek i uzasadnienie – opiekuna zastępczego, specjalisty bezpośrednio wykonującego zadanie i za zgodą Zamawiającego; zmiana ta – udzielenia zamówienia w tym samym zakresie w większej ich ilości - wymagać będzie sporządzenia aneksu umowy z zastrzeżeniem, iż zachowana zostanie wysokość ceny jednostkowej, w terminach uzgodnionych z Wykonawcą;
 1. Wykonawca w ramach realizacji zadania opracuje i przekazuje Zamawiającemu:
  1. listy obecności – potwierdzające odbycie fizjoterapii indywidualnej ze wskazaniem wszystkich obecnych osób, terminami i czasem spotkań oraz z podpisem przedstawiciela ustawowego uczestniczki zadania i osoby bezpośrednio realizującej zadanie; listy obecności wraz z informacją, o udzielonej pomocy Wykonawca przedkłada wraz z fakturą/rachunkiem rozliczającym usługę;
  2. zaświadczenie o wykonaniu usługi wskazujące na rodzaj pracy podjętej w ramach fizjoterapii indywidualnej – wydanej przedstawicielowi ustawowemu osoby małoletniej (oświadczenie potwierdzające otrzymanie opinii składa Wykonawcy opiekun zastępczy, oświadczenie to Wykonawca przekazuje Zamawiającemu);
  3. 5 zdjęć dokumentujących oznaczenie pomieszczenia, gdzie prowadzone były spotkania – odpowiedni plakat przekażę Wykonawcy Zamawiający;
  4. protokół odbioru ewidencji godzin i zadań (miesięczna karta czasu pracy – dostarczona w ciągu 5 dni kalendarzowych od zakończonego miesiąca) zgody z Zał. nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014 – 2020, Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawierającą co najmniej minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich programów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Przy czym do limitu zaangażowania zawodowego wliczane są wszystkie formy zaangażowania zawodowego, w szczególności: ze stosunku pracy i stosunku cywilnoprawnego. Spełnienie warunków, o których mowa powyżej Zleceniodawca ma obowiązek na mocy Umowy o dofinansowanie projektu i innych Wytycznych zweryfikować przed zaangażowaniem Zleceniobiorcy do projektu.
  5. rachunek lub fakturę po przeprowadzeniu w/w spotkań.
 2. Okres realizacji: Usługa świadczona będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 30.09.2023 roku w uzgodnionych z Zamawiającym i uczestniczką zadania (opiekunem sprawującymi pieczę zastępczą nad tą osobą) terminach, średnio 2 razy w tygodniu. Terminy i godziny spotkań dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez uczestnika projektu – osoby małoletniej oraz jej opiekuna.
 3. Zamawiający informuje, iż zadania realizowane w ramach projektu mogą podlegać ewaluacji. Wśród uczestników i uczestniczek projektu mogą zostać dwukrotnie przeprowadzone ankiety monitoringu zbadania efektywności oddziaływania realizowanych zadań. Ankiety wejścia - przeprowadzone wśród uczestników projektu w momencie jego rozpoczęcia poradnictwa oraz Ankiety wyjścia w momencie zakończenia udziału w projekcie. Ankiety odnosić się będą do założeń i rezultatów określonych w projekcie i wartości merytorycznej. Dodatkowo w ankiecie wyjściowej – znajdować się będą pytania otwarte dla uczestników/uczestniczek, umożliwiające im ocenę, które z elementów projektu były przydatne oraz w jakim stopniu projekt wpłynął na zmianę sytuacji życiowej oraz określi poziom zadowolenia z udziału w projekcie itd.
 4. Wykonawca zobowiązuje się poinformować uczestników projektu o fakcie, iż projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wszystkie dokumenty i pomieszczenia, w którym prowadzone będą zajęcia powinny być oznaczone logotypami Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.

 

 1. KOMUNIKACJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:
 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 2.
 2. Oferta wraz z załącznikami musi być dostarczona przed podpisaniem umowy w formie pisemnej.
 3. Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzania (w formie pisemnej lub elektronicznej) dyspozycji otrzymanych od Zamawiającego, związanych z bieżącą realizacją zadań wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zwłaszcza dotyczących terminów świadczenia usług.
 4. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. S. Okrzei 15 lub telefonicznie pod numerem tel. 59/ 842 17 71 w godzinach pracy tut. Jednostki, tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Stępień Anna.

 

 1. PO WYKONANIU USŁUGI WYKONAWCY ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY PRZYSŁUGUJE WYNAGRODZENIE: Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci, a Wykonawca otrzyma kwotę z tytułu faktycznego zrealizowania zadania w wysokości zgodnie z zawartą umową (kwota brutto wraz z pochodnymi), w  terminie 14 dni od dostarczenia do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej rachunku/faktury oraz wymaganej dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia: rachunku/faktury, listy obecności, zaświadczenie o wykonaniu usługi wskazujące na rodzaj pracy podjętej w ramach fizjoterapii indywidualnej, 5 zdjęć (z oznaczeniem pomieszczeń) oraz protokołów odbioru ewidencji godzin i zadań.

 

 1. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST RÓWNIEŻ DO:
 • bieżącego monitorowania obecności uczestników w celu udokumentowania uczestnictwa w projekcie;
 • odpowiedniego oznaczenia miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją zadania, tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów
  z nim związanych „wychodzących” od Wykonawcy logotypów Unii Europejskiej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz
  z zamieszczeniem napisu o współfinansowaniu przedmiotu zamówienia ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów – zawieszony w widocznym miejscu plakat w formacie A3 otrzymany od Zamawiającego;
 • Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników podczas spotkań,
 • Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oferowanych usług, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia;
 • sporządzenia dokumentacji fotograficznej ze zrealizowanych działań – minimum 5 zdjęć ze spotkań – oznaczenie pomieszczeń, na zdjęciach nie mogą być widoczne osoby objęte wsparciem;
 • udostępnienia Zamawiającemu oraz instytucjom uprawnionym do kontroli Zamawiającego wglądu do dokumentów, związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia;
 • przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego zamówienia do dnia 31.12.2028 r. w sposób zapewniający ich dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu ich archiwizacji oraz przekazania wszelkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów związanych z realizacją projektu do Zamawiającego;
 • zachowania w poufności - zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej ustaniu - wszelkich danych osobowych, do których Wykonawca miał dostęp;
 • przekazania informacji Zamawiającemu o wszystkich osobach fizycznych zaangażowanych w realizację usługi z podaniem imienia, nazwiska i numeru PESEL;
 • Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Prowadzący może zostać oceniony przez uczestników projektu na koniec realizacji zadania w formie badania ankietowego;
 • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę i uczestników podczas realizacji przedmiotu zamówienia,
 • Wykonawca przedłoży Zamawiającemu nie rzadziej niż raz na kwartał i nie częściej niż raz w miesiącu: listy obecności i rachunek/fakturę; jednorazowo: zaświadczenie o wykonaniu usługi wskazujące na rodzaj pracy podjętej w ramach fizjoterapii indywidualnej i zdjęcia (z oznaczeniem pomieszczeń); raz w miesiącu (do 5 dnia kolejnego miesiąca):  protokoły odbioru ewidencji godzin i zadań.  

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,
 • dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  1. Zadanie może być realizowane wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje z uwzględnieniem poniższych wymogów (spełnionych łącznie):
 • wykształcenie wyższe na kierunku fizjoterapia;
 • posiadanie aktualnej dokumentacji potwierdzającej prawo do wykonywania zawodu;
 • doświadczenie w pracy terapeutycznej – prowadzenia fizjoterapii min. 5 lat;
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie w fizjoterapii dzieci i/lub młodzieży;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
 • nie widnieje w rejestrze Ministerstwa Sprawiedliwości z dostępem ograniczonym – sprawców przestępstw na tle seksualnym (Wykonawca wyraża zgodę na pobranie tych danych przez Zamawiającego wraz z podaniem niezbędnych wymaganych do tego informacji).

 

 1. Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty:
 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia - załącznik nr 2,
 • wykaz osób, przewidzianych do realizacji zamówienia z podaniem ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia – na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia,
  • kserokopią dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: dyplomy, certyfikaty, referencje, świadectwa pracy lub oświadczenia pracodawców (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) lub oświadczenia pod odpowiedzialnością karną osób bezpośrednio realizujących zadanie.
  • ponadto załącznik nr 3a składają Wykonawcy na potwierdzenie dysponowania wskazanymi w ofercie osobami/osobą bezpośrednio realizującymi zadania. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczeń wg innego wzoru, jednak ich treść powinna wskazywać na oddanie do dyspozycji Wykonawcy,
  • Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – wówczas Wykonawca składa załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia,
  • Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
   o działalności gospodarczej,
  • Oświadczenie osób fizycznych stanowiące załącznik nr 5,

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
 1. Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu na druku formularza ofertowego według wzoru załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w ogłoszeniu.
 3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 4. Do oferty należy dołączyć dokumenty o których mowa w pkt. VII (załączniki nr 2-5 wraz z kserokopiami).
 5. Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.
 6. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające z ogłoszenia. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i musi zawierać wszelkie składniki związane z wykonaniem zamówienia.
 7. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej i pełnej realizacji zamówienia, m.in. koszt wszelkich opłat o charakterze publicznym, w szczególności: koszty składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy do których odprowadzania zobowiązany jest zamawiający (Pracodawca). W przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a ubiegającej się o realizację zamówienia – przez cenę brutto rozumiemy cenę, od której odprowadzane będą składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy oraz inne przewidziane prawem narzuty na wynagrodzenie, w przypadku i w wysokości prawem przewidzianych (w zależności od tego czy osoba pracuje/nie pracuje/jest emerytem/rencistą itp.);
 8. Cena oferty winna uwzględniać stawkę podatku VAT obowiązującą na termin składania ofert. Wykonawca obowiązany będzie do wystawienia faktury za realizację przedmiotu zamówienia, ze stawką podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia faktury;
 9. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 10. Do porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę ofertową tj. podaną łącznie wartość brutto zamówienia uwzględniającą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy i Zamawiającego, z dopiskiem:

„Oferta dotyczy:

CUS - fizjoterapia  ”

 1. Jeżeli do oferty Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń i dokumentów, co uniemożliwiałoby wybranie oferty złożonej przez Wykonawcę, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia. Przewiduje się wówczas termin maksymalnie 7 dni od dnia wezwania do doręczenia takiej informacji, z tym, że Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, e-mail lub fax.

 

 1. MIEJSCE i TREMIN SKAŁADANIA OFERT:
  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. S.Okrzei 15, 84-300 Lębork, pok. 212 (sekretariat).
  2. Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Zamawiającego).
  3. Istnieje możliwość przesłania oferty wraz z załącznikami w drogą elektroniczną – zeskanowane dokumenty - na skrzynkę elektroniczną PCPR w Lęborku na e-PUAP lub na e-mail (pcpr@pcprlebork.pl), z tym, że w przypadku przesłania oferty na w/w adres e-mail, przed podpisaniem umowy wymagane jest dostarczenie kompletnych dokumentów w formie oryginalnej. 
  4. Termin składania ofert: 27.03.2023 roku, do godz. 10.00.
  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2023 roku o godz. 10.30.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT:

Kryteriami wyboru oferty są:

 1. Cena – 70%.

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzy­ma 70 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

(Cn/Cof.b. x 100) x 70% = liczba punktów, gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
70% – procentowe znaczenie kryterium ceny.

 1. Doświadczenie zawodowe - co najmniej trzyletnie doświadczenie w fizjoterapii dzieci i/lub młodzieży - 30%

Oferta, w której doświadczenie w pracy fizjoterapeutycznej spośród ofert nieodrzuconych posiadają największe doświadczenie otrzy­ma 30 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

(Dof.b./Dw x 100) x 30% = liczba punktów, gdzie:

Dw – najwyższe doświadczenie spośród ofert nieodrzuconych,
Dof.b – doświadczenie oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
30% – procentowe znaczenie kryterium doświadczenia.

Zamawiający przyjmie do obliczeń punktów średnią arytmetyczną (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku). Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska najwyższą ilość punktów. Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach - maksymalnie 100 punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę samą ilość punktów (bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert), Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

 1. OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA, GDY:
 • Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. VII ogłoszenia.
 • Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych.
 • Została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu.
 • Zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 • Wykonawca nie udokumentuje we wskazany w ogłoszeniu sposób i formie kwalifikacji i doświadczenia osoby realizującej usługę.

 

XII. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Ogłoszenia przed terminem składania ofert.
 2. Informacje o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty przekazane zostaną: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną oraz zostaną opublikowane na stronie www.pcprlebork.pl

 

XIII. WARUNKI ZMIANY UMOWY

 1. W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie:
 2. zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie, numerze konta bankowego Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy dokonanej w trakcie trwania umowy,
 3. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia,
 4. zmiany osób dedykowanych do realizacji przedmiotu umowy w przypadku niemożliwości wykonywania przez nich powierzonych czynności z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Zleceniobiorcy, np. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim czy urlopu macierzyńskiego. Nowa osoba musi być zatwierdzona przez Zleceniodawcę z zastrzeżeniem, że osoba będzie posiadała kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż określone w ogłoszeniu oraz nie niższe niż zaoferowane w ofercie (nie dotyczy Zleceniobiorcy – osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej),
 5. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany liczby godzin, w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych od Zleceniodawcy – zmniejszenia lub zwiększenia ilości godzin świadczonej usługi – do 10% zakresu przedmiotu zamówienia za zgodą Zleceniodawcy; zmiana ta – udzielenie zamówienia w tym samym zakresie w większej ich ilości - wymagać będzie sporządzenia aneksu umowy z zastrzeżeniem, iż zachowana zostanie wysokość ceny jednostkowej i usługa wykonana będzie w uzgodnionych terminach.
 6. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany liczby osób, w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych od Zleceniodawcy – zmniejszenia lub zwiększenia ilości osób za zgodą Zleceniodawcy;

 

XIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik nr 2
 3. Wykaz osób - załącznik nr 3
 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 3a
 5. Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych - załącznik nr 4
 6. Wzór oświadczenia dot. zbioru danych - załącznik nr 5  
 7. Wzór umowy - załącznik nr 6  

 

 

 

Bogusława Lis-Zielińska

Dyrektor PCPR w Lęborku

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny